ΚΕ.Σ.Υ. Αρ.Απόφασης 12/15.2.2007

Διευκρίνιση του όρου "παραπληγία" και της σχέσης του όρου αυτού με τον όρο "κινητική αναπηρία".

15 Φεβ 2007

Taxheaven.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

 

Αθήνα 20.2.2007

Αριθμ.Απόφ. 12 της 208ης

Ολομ./15.2.2007

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

 

«Διευκρίνιση του όρου ¨παραπληγία¨ και της σχέσης του όρου αυτού με τον όρο ¨κινητική αναπηρίᨻ.

 

Με το υπ’ αριθμ. Πρωτ. Π3α/Φ.27/Γ.Π.125325/3.11.2006 έγγραφο της Δ/νσης Προστασίας ΑΜΕΑ του ΥΥΚΑ και συνημμένη αλληλογραφία ζητείται η γνωμοδότηση του ΚΕ.Σ.Υ. προκειμένου να βεβαιώσει ότι η παραπληγία αποτελεί κινητική αναπηρία.

 

Με το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 33/26.10.2006 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας και συνημμένα το υπ’ αριθμ. 9693/18.9.2006 έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη ζητείται να διευκρινιστεί αν στο εύρος της έννοιας της «κινητικής αναπηρίας» υπάγεται ή δύναται να υπαχθεί και η «παραπληγία», προκειμένου τα μέλη της Εθνικής Ομοσπονδίας Κινητικά Αναπήρων να τύχουν της φορολογικής απαλλαγής.

 

Η Δ/νση Φορ. Εισοδήματος του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 1083585/1964/Α0012/12.10.2006 έγγραφο υποβάλλει ερώτημα στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης εάν η «παραπληγία» επιφέρει «βαριές κινητικές αναπηρίες» σε ποσοστό άνω του 80% προκειμένου οι γνωματεύσεις των αρμόδιων Υγειονομικών Επιτροπών που βεβαιώνουν μόνο «παραπληγία» να γίνονται δεκτές για την χορήγηση της σχετικής φορολογικής απαλλαγής των αναπήρων φορολογουμένων {διάταξη της περίπτωσης θ’ της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν.2238/1994)}.

 

Ο Πρόεδρος της Β/βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής, στον οποίο απευθύνθηκε η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών γνωστοποιεί ότι παραπληγία είναι βαριά κινητική αναπηρία (παράλυση των δύο κάτω άκρων) και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στον οποίο απευθύνθηκε η Εθνική Ομοσπονδία Κινητικά Αναπήρων, ενημερώνει ότι η «παραπληγία» είναι «κινητική αναπηρία».

 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Εκτελεστική Επιτροπή του ΚΕ.Σ.Υ. έθεσε το θέμα προς συζήτηση με εισήγησή της στην 208η Συνεδρίαση της Ολομέλειας του ΚΕ.Σ.Υ. στις 15.2.2007, η οποία αποφάσισε ότι η «παραπληγία» αποτελεί «κινητική αναπηρία».

 

 

 

Εσωτερική Διανομή

1)                  Γραφεία Υπουργού Υγείας

& Κοιν. Αλληλεγγλυης

2)                  Γραφείο Υφυπουργού Υγείας

3)                  Γραφείο Υφυπουργού Κοιν. Αλληλεγγύης

4)                   Γραφείο Γεν. Γραμματέα Υγείας

5)                   Γραφείο Γεν. Γραμματέα Πρόνοιας

     

 

Για το ΚΕ.Σ.Υ.

Ο Πρόεδρος

Κυριάκος Στριγγάρης

 

Αποδέκτης προς ενέργεια

Δ/νση Προστασίας ΑΜΕΑ

Τμήμα Α’

 


Taxheaven.gr