ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 1/480/24.7.2008

Τροποποίηση της απόφασης 6/448/11.10.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις τριμηνιαίες και τις εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις"

24 Ιούλ 2008

Taxheaven.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Ν.Π.Δ.Δ.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

1/480/24.7.2008

του Διοικητικού Συμβουλίου

 

 

ΘΕΜΑ : Τροποποίηση της απόφασης 6/448/11.10.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς « Στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις τριμηνιαίες και τις εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις ».

                                                                                                                     

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

 

Λαμβάνοντας υπόψη :

 

1.                  Την περίπτωση (α) της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του ν.3556/2007 «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και άλλες διατάξεις » (ΦΕΚ Α’ 91/30.4.2007).

2.                  Την περίπτωση (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν.2836/2000 (ΦΕΚ Α/168/24.7.2000) για τη « συμπλήρωση της νομοθεσίας για την Κεφαλαιαγορά, ρυθμίσεις θεμάτων Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου (Κ.Ε.Δ.) ασφαλιστικών αποζημιώσεων, Φ.Π.Α., επενδυτικού χρυσού και άλλες διατάξεις ».

3.                  Την περίπτωση (ζ) της παραγράφου 1 του άρθρου 78 του ν.1969/1991 «Εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, αμοιβαία κεφάλαια, διατάξεις εκσυγχρονισμού και εξυγιάνσεις της κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις » (ΦΕΚ Α/167/30.10.1991).

4.                  Το άρθρο 90 του π.δ.63/2006 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα » (ΦΕΚ Α/98/2005).,

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

‘Αρθρο 1

 

1.                  Οι παράγραφοι (α), (δ) και (ζ) του παραρτήματος Γ της απόφασης 6/448/11.10.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β/2092/29.10.2007), (εφεξής η «Απόφαση»), αντικαθίστανται ως εξής :

 

«α.  Σε περίπτωση που ο τύπος της έκθεσης επισκόπησης είναι με θέματα έμφασης ή εξαίρεσης, παρατίθενται συνοπτικά τα εν λόγω θέματα, καθώς και η συνολική επίπτωση των εξαιρέσεων στην καθαρή θέση και τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας.  Σε περίπτωση δε, που ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής εκφέρει αρνητική γνώμη ή αρνείται να εκφέρει γνώμη, παρατίθεται ο λόγος της άρνησης».   

 

«δ.  Σε περίπτωση αλλαγής της χρονικής περιόδου της οικονομικής χρήσης της εταιρείας, αναφέρεται το γεγονός και οι λόγοι της αλλαγής, με επισήμανση στη μη συγκρισιμότητα των οικονομικών στοιχείων της τρέχουσας περιόδου σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.  Επιπλέον, για λόγους συγκρισιμότητας, παρατίθενται κατ’ ελάχιστο τα βασικά μεγέθη (κύκλος εργασιών, αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, καθαρή θέση των μετόχων της εταιρεία) της τρέχουσας περιόδου με τα αντίστοιχα στοιχεία της συγκρίσιμης προηγούμενης χρονικής περιόδου.».

 

«ζ.  i) Οι πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, οι αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που έχουν ή ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας και του ομίλου.

ii)                  Το ποσό της σωρευτικής πρόβλεψης που έχει διενεργηθεί, για κάθε μία από τις κάτωθι περιπτώσεις, εφόσον είναι σημαντική :

-          υποθέσεις που αναφέρονται στην περίπτωση ζ (i)

-          ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις

-          λοιπές προβλέψεις. ».

 

2.                  Στην παράγραφο (γ) του παραρτήματος Γ της Απόφασης προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής :

 

«iii) Οι σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων όπου γίνεται αναλυτική περιγραφή των περιπτώσεων γ i) και γ ii).»

 

3.                  Η παράγραφος (4) του παραρτήματος Ε της Απόφασης αντικαθίστανται ως εξής :

«(4). Σε περίπτωση ενοποιημένων μεγεθών, αφορούν κέρδη (ζημιές) ανά μετοχή μτά από φόρους και δικαιώματα μετόχων μειοψηφίας.  Τα ποσά παρατίθενται σε Ευρώ με τέσσερα (4) δεκαδικά ψηφία.».

 

‘Αρθρο 2

 

1.                  Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

 

2.                  Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

3.                  Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β).

 

 

 

 

Η Γραμματέας

 

Ο Πρόεδρος

Αλέξιος Α. Πιλάβιος

 

Ο Α’ Αντιπρόεδρος

Γιάγκος Χαραλάμπους

 

Ο Β’ Αντιπρόεδρος

Αναστάσιος Θ. Γαβριηλίδης

 

Τα μέλη


Taxheaven.gr