ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 3/2009

Αντικατάσταση ορισμένων άρθρων της Α.Δ.14/1989, στα πλαίσια αναμόρφωσης και εκσυγχρονισμού των ρυθμίσεων αυτής.

19 Φεβ 2009

Taxheaven.gr
ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ   ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Πλ.  Κάνιγγος, 101 81 Αθήνα
Πληροφ.: Ε. Μακατσώρη
Τηλέφ.: 21093256
FAX: 210 3301789
e-mail: [email protected]

Αθήνα     19 / 2 /2009
Αρ. Πρωτ. Φ2- 376

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘ. 3/2009


ΘΕΜΑ:"Αντικατάσταση ορισμένων άρθρων της Α.Δ.14/1989, στα πλαίσια αναμόρφωσης και εκσυγχρονισμού των ρυθμίσεων αυτής".

Έχοντας υπ' όψιν:

1.    Το Ν.1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. 63/05 «Περί κωδικοποιήσεως της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
2.    Το Π.Δ. 397/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3.    Το Ν.Δ. 136/1946 «Περί Αγορανομικού Κώδικος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4.    Το Π.Δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας- Ενέργειας Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης».
5.    Το Π.Δ 122/2004 «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού».
6.    Την Κοινή Απόφαση Δ15/Α/Φ19/1189/21-1-09 των Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Ιωάννη Μπουγά και Γεώργιο Βλάχο» (Φ.Ε.Κ. 91/Β/26.1.2009).
7.    Την Α.Δ.14/1989 «Κωδικοποίηση Αγορανομικών Διατάξεων εκδοθεισών μέχρι 16.2.89», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8.    Την Οδηγία 2007/45/ΕΚ "για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τις ονομαστικές ποσότητες για προσυσκευασμένα προϊόντα", που ενσωματώθηκε με τη Φ2-1750/7-8-2008 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομίας, Οικονομικών και Ανάπτυξης   (Φ.Ε.Κ. 1657/Β/14.8.2008)
9.    Την ανάγκη αντικατάστασης ορισμένων άρθρων της Α.Δ. 14/1989, στα πλαίσια αναμόρφωσης και εκσυγχρονισμού του κειμένου αυτής.
10.  Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

την τροποποίηση και κατάργηση διατάξεων της Α.Δ.14/1989, ως εξής:
 
Άρθρο 1

Από το άρθρο 137 "Προϋποθέσεις παρασκευής και διάθεσης της παραδοσιακής γιαούρτης", όπως τροποποιήθηκε από την Α.Δ. 8/95 και ισχύει, διαγράφεται, από την παράγραφο 2, η φράση: "Η ανωτέρω παραδοσιακή γιαούρτη προσφέρεται στο καταναλωτικό κοινό σε συσκευασίες καθαρού περιεχομένου γιαούρτης βάρους ενός (1) κιλού ή μισού (1∕2) κιλού ή 300 γραμμ. ή 220 γραμμ. "

Άρθρο 2

Από το άρθρο 151 "Διάθεση ελαιολάδων και πυρηνελαίων στον καταναλωτή", όπως τροποποιήθηκε από την Α.Δ. 1/2007 και ισχύει, διαγράφονται οι παράγραφοι 2 και 3.


Άρθρο 3

Από το άρθρο 168 "Σχετικά με  προσυσκευασίες βρωσίμων σπορελαίων και πυρηνελαίων" όπως τροποποιήθηκε από την Α.Δ.1/2007 και ισχύει, διαγράφεται η παράγραφος 1.

Άρθρο 4

Η παράγραφος 1 του άρθρου 186 "Περί εμπορίας-διακίνησης-διάθεσης του μελιού κ.λ.π. ρυθμίσεις", όπως τροποποιήθηκε από την Α.Δ. 1/07 και ισχύει, διαμορφώνεται ως εξής:

1.    "ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΜΟΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΜΕΛΙΟΥ"
Το μέλι που διατίθεται στον τελικό καταναλωτή σε κάθε σημείο πώλησης (π.χ. καταστήματα, τόπο συγκομιδής, οργανωμένες Λαϊκές Αγορές ή Λαϊκές Αγορές Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας), διατίθεται υποχρεωτικά μόνο προσυσκευασμένο.

Άρθρο 5

Η παράγραφος 3 του άρθρου 280 "Μαστίχα Χίου" τροποποιείται ως εξής":

3.    "Η ονομαστική ποσότητα περιεχομένου των προσυσκευασιών μαστίχας πρέπει να ανήκει στην παρακάτω σειρά ονομαστικών ποσοτήτων (σε γραμμάρια): 10-20-50-100-500".

Άρθρο 6

Το άρθρο 310 "Προσυσκευασίες οίνων και λοιπών αλκοολούχων ποτών" αντικαθίσταται ως εξής:

"Άρθρο 310
Προσυσκευασίες οίνων και λοιπών αλκοολούχων ποτών

1.    Όταν οι οίνοι και τα αλκοολούχα ποτά τοποθετούνται σε προσυσκευασίες, των οποίων οι όγκοι, ανά είδος, εμπίπτουν στα διαστήματα ποσοτήτων που αναφέρονται στον κάτωθι Πίνακα, τότε επιτρέπεται να διατίθενται στην εσωτερική αγορά μόνο εάν είναι προσυσκευασμένα στις ονομαστικές ποσότητες (εκφρασμένες σε μονάδες όγκου) που αναγράφονται στον κάτωθι Πίνακα.

 Προϊόντα πωλούμενα με τον όγκο (ποσότητα σε ml)Mη αφρώδης οίνος

Για το διάστημα από 100 ml έως 1500 ml, επιτρέπονται μόνο οι εξής 8 ονομαστικές ποσότητες:

100-187-250-375-500-750-1000-1500

Vin jaune

Για το διάστημα από 100 ml έως 1500 ml, επιτρέπεται μόνον η εξής 1 ονομαστική ποσότητα:

620

Αφρώδης οίνος

Για το διάστημα από 125 ml έως 1500 ml, επιτρέπονται μόνο οι εξής 5 ονομαστικές ποσότητες:

125-200-375-750-1500

Οίνος λικέρ

Για το διάστημα από 100 ml έως 1500 ml, επιτρέπονται μόνο οι εξής 7 ονομαστικές ποσότητες:

100-200-375-500-750-1000-1500

Αρωματισμένος οίνος

Για το διάστημα από 100 ml έως 1500 ml, επιτρέπονται μόνο οι εξής 7 ονομαστικές ποσότητες:

100-200-375-500-750-1000-1500

Αλκοολούχα ποτά

Για το διάστημα από 100 ml έως 2000ml, επιτρέπονται μόνον οι εξής 9 ονομαστικές ποσότητες:

100-200-350-500-700-1000-1500-1750-2000
2.    Προσυσκευασίες οίνων και αλκοολούχων ποτών, το ονομαστικό περιεχόμενο των οποίων βρίσκεται εκτός των ανωτέρω διαστημάτων, δεν υπόκεινται σε περιορισμούς ως προς τις ονομαστικές ποσότητες του περιεχομένου τους."

Άρθρο 7

Από το άρθρο 319 "Επισήμανση και προσυσκευασίες αναψυκτικών ποτών και χυμών" καταργούνται οι παράγραφοι 3, 4 και 5.

Άρθρο 8

ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ
Με την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργούνται τα κάτωθι άρθρα της Α.Δ. 14/89:

1.    Το άρθρο 278 "Βάρος περιεχομένου μπαχαρικών σε φακελάκια"
2.    Το άρθρο 302 "Μεγέθη προσυσκευασιών (όσπρια)"
3.    Το άρθρο 306α "Μεγέθη προσυσκευασμένου ρυζιού"
4.    Το άρθρο 340 "Βάρος κοινών συσκευασιών άλατος"

Άρθρο 9

1.    Οι παραβάτες της παρούσας, που ισχύει σε όλη τη χώρα από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τον ισχύοντα Αγορανομικό Κώδικα.
2.    Να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να ανακοινωθεί στον ημερήσιο Τύπο.

Ο Υφυπουργός Εμπορίου
Γ. Βλάχος

Taxheaven.gr