Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 4/2009 Τροποποίηση της Α.Δ. 13/08.10.2008 (ΦΕΚ 2129/Β/14.10.08)


ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 4/2009
Τροποποίηση της Α.Δ. 13/08.10.2008 (ΦΕΚ 2129/Β/14.10.08)


ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 4/2009 Τροποποίηση της Α.Δ. 13/08.10.2008 (ΦΕΚ 2129/Β/14.10.08)

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα  18 Μαρτίου   2009
Αρ. Πρωτ. Οικ. Α3 - 753

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΦΑΡΜΑΚΩΝ  
Ταχ.δ/νση Δ/νση Πλ.Κάνιγγος        
Τ.Κ 101.81                                                         
Τηλ: 210-3843343


ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜ. 4/2009

ΘΕΜΑ «Τροποποίηση της Α.Δ. 13/08.10.2008 (ΦΕΚ 2129/Β/14.10.08)» 


Έχοντας υπόψη

1.Τον Ν.1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ 63/05 «περί κωδικοποιήσεως της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τά Κυβερνητικά Όργανα»
2.Το Π.Δ 397/88 «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3.Το ΝΔ 136/46 «Περί Αγορανομικού Κώδικος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4.Το Π.Δ 27/96 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας,
Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης»
5.Το Π.Δ 122/04 «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού»
6.Την Κοινή Απόφαση Δ15/Α/Φ19/1189/21-01-09 των Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης  Γεώργιο Βλάχο και Ιωάννη Μπούγα »
7.Την Α.Δ 14/89 «Κωδικοποίηση Αγορανομικών Διατάξεων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8.Την λήψη μέτρων για την ενημέρωση των τιμών λιανικής πώλησης υγρών καυσίμων  και από πρατηριούχους οι οποίοι δεν έχουν την δυνατότητα σύνδεσης με το διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Ανάπτυξης και την αποστολή αυτών μέσω SMS.
9.Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος  του Κρατικού Προυπολογισμού .


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1


A.  Στη παράγραφο 4 του άρθρου 83Α της Αγορανομικής Διάταξης 14/1989, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 1 της Α.Δ. 13/08.10.2008 (ΦΕΚ 2129/Β/14.10.08), προστίθεται στο στοιχείο α΄ περίπτωση 3, η οποία έχει ως εξης :

«3. Μέσω της κατά τόπον Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
3.1 Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η σύνδεση με τον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Ανάπτυξης και η αποστολή μέσω SMS από τον πρατηριούχο σύμφωνα με τα ανωτέρω στοιχεία α1 και α2, η γνωστοποίηση της τιμής λιανικής πώλησης για κάθε ένα είδος καυσίμου από τον πρατηριούχο είναι δυνατόν να γίνεται μέσω της κατά τόπον Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
3.2 Ο πρατηριούχος μπορεί να απευθύνεται στην αρμόδια για το σκοπό αυτό Υπηρεσία της κατά τόπο Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στην οποία θα προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, από την  οποία θα προκύπτει ότι δεν είναι δυνατή η σύνδεση με τον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Ανάπτυξης και η αποστολή μέσω SMS από τον ίδιο  των ανωτέρω στοιχείων α1 και α2 και θα την εξουσιοδοτεί, όπως με τον ειδικά ορισθέντα προς τούτο υπάλληλο της ή υπαλλήλους της,  να εισάγει για λογαριασμό του τις τιμές των εμπορεύσιμων καυσίμων του πρατηρίου του στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Ανάπτυξης   www.fuelprices.gr.
3.3 Οι εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες, πλην των τιμών λιανικής πώλησης, που έρχονται σε γνώση του ειδικά ορισθέντος  υπαλλήλου ή υπαλλήλων της αρμόδιας Υπηρεσίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, δεν επιτρέπεται να κοινοποιούνται από αυτόν ή αυτούς  με οποιονδήποτε τρόπο, σε τρίτους».

Β.  Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 83Α της Αγορανομικής Διάταξης 14/1989, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 1 της Α.Δ. 13/2008 (ΦΕΚ 2129/Β/14.10.08), αντικαθίσταται ως ακολούθως : « Η εισαγωγή των νέων λιανικών τιμών γίνεται σύμφωνα με την ίδια διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω ( στοιχ. α1, α2 και α3 )».

Άρθρο 2

Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την έκδοση της παρούσας, υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν στην Γενική Γραμματεία Εμπορίου και στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης, την αρμόδια  Υπηρεσία τους  και τους ειδικά ορισθέντες υπαλλήλους της, που   θα απευθύνονται, κατά τα ανωτέρω, οι πρατηριούχοι που ανήκουν στη γεωγραφική περιοχή της αρμοδιότητάς τους. Στους ειδικά οριζόμενους  υπαλλήλους κάθε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης θα χορηγηθεί από τη Γενική Γραμματεία  του Υπουργείου Ανάπτυξης, εντός πέντε (5) ημερών, από την ανωτέρω γνωστοποίηση, προσωπικός κωδικός  πρόσβασης στον διαδικτυακό τόπο www.fuelprices.gr.

Σε περίπτωση αλλαγής στους ειδικά οριζόμενους κατά τα ανωτέρω υπαλλήλους, θα πρέπει άμεσα να γίνεται ενημέρωση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης, από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, προκειμένου να τους χορηγηθεί ο προσωπικός κωδικός πρόσβασης στο διαδικτυακό τόπο www.fuelprices.gr.

Άρθρο 3

1.    Οι παραβάτες της παρούσης διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος Αγορανομικού Κώδικα.
2.    Η παρούσα ισχύει σε όλη τη χώρα από την  01/5/2009.
3.    Η παρούσα να ανακοινωθεί στον ημερήσιο τύπο και να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

 Ο Υφυπουργός
 Γεώργιος Βλάχος

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης