Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1054/2.3.2001 Είσπραξη του Φόρου Προστιθέμενες Αξίας (Φ.Π.Α.) που υποβάλλεται ηλεκτρονικά, με χρέωση Τραπεζικών λογαριασμών των υποκειμένων.


Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-03-2001 ]
Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1054/2.3.2001
Είσπραξη του Φόρου Προστιθέμενες Αξίας (Φ.Π.Α.) που υποβάλλεται ηλεκτρονικά, με χρέωση Τραπεζικών λογαριασμών των υποκειμένων.


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 30η ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ,
ΕΡΓΟ TAXIS,
2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Α
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ,
3. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 5η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ:
Αθήνα, 2/3/2001
Αρ. Πρωτ.:1023404/1363/0016

ΠΟΛ.1054

ΘΕΜΑ: Είσπραξη του Φόρου Προστιθέμενες Αξίας (Φ.Π.Α.) που υποβάλλεται ηλεκτρονικά, με χρέωση Τραπεζικών λογαριασμών των υποκειμένων.

1023404

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη;

1. Τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν.Δ.356/1974 (ΚΕΔΕ). όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.595/1977. σύμφωνα με τις οποίες μπορεί να ανατεθεί κατ΄ εξαίρεση η είσπραξη δημοσίων εσόδων στις Τράπεζες ή σε άλλους οργανισμούς κοινής ωφελείας ή πιστωτικούς οργανισμούς ή στα Ελληνικά Ταχυδρομεία ή σε άλλες Δημόσιες Αρχές, το γεγονός ότι με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία της είσπραξης, καθώς και ο έλεγχος για την είσπραξη αυτών.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού» (ΦΕΚ 247 Α΄).

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 16/1989 «Περί Κανονισμού Λειτουργίας των ΔΌ.Υ, και Τοπικών Γραφείων»

4. Τις διατάξεις της υπ΄ αριθμ. απόφασης 1023240/1107/163/0014/.

5. Την από 30/1/2001 Σύμβαση Διατραπεζικής Πληρωμής Ηλεκτρονικών Δηλώσεων Φ.Π.Α. του Ελληνικού Δημοσίου με τις Τράπεζες και την «ΔΙΑΣ» Α.Ε.

6. Την ανάγκη βελτίωσης των διαδικασιών υποβολής, είσπραξης και απόδοσης του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.).

7. Την αριθμ. 1039386/44/0006Α/21.4.2000 (ΦΕΚ 571 Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με την οποία ανατίθενται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

8. Την διαπίστωση ότι από την εφαρμογή της παρούσης θα προκληθεί δαπάνη για την αμοιβή των υπηρεσιών της «ΔΙΑΣ» η οποία θα βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό, ΚΑΕ 0873 ειδικός φορέας 150 του Υπουργείου Οικονομικών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την είσπραξη του ΦΠΑ που υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω TAXIS net με χρέωση των τραπεζικών λογαριασμών ή πιστωτικών καρτών που τηρούν οι υποκείμενοι στις Τράπεζες που έχουν συμβληθεί με το Υπουργείο Οικονομικών για να παρέχουν την υπηρεσία αυτή και πίστωση συγκεντρωτικά μέσω υπηρεσιών της εταιρίας «Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ) του λογαριασμού 200/21010/4 του Ελληνικού Δημοσίου στην Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με την πιο κάτω διαδικασία και όρους:

1. Οι υποκείμενοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω συστήματος TAXIS net την χρεωστική αρχική εμπρόθεσμη περιοδική δήλωση του Φ.Π.Α. στην αρμόδια ΔΟΥ

2. Οι Τράπεζες σε συνεργασία με την «ΔΙΑΣ» μέσω του Διατραπεζικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Εξόφλησης Λογαριασμών (DIASDEPIT) προβαίνουν στην ανάληψη των σχετικών ποσών από τους λογαριασμούς των υποκειμένων και στην συνέχεια η «ΔΙΑΣ» διαβιβάζει την εντολή στην Τράπεζα της Ελλάδος προκειμένου να χρεωθούν οι τρεχούμενοι λογαριασμοί των Τραπεζών και να πιστωθεί με το συνολικό ποσό των οφειλών, ο λογαριασμός 200/21010/4 Ελληνικό Δημόσιο - Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών.

3. Όταν το ποσό της εντολής πληρωμής είναι μικρότερο του οφειλόμενου, θα επιστρέφεται μέσω της «ΔΙΑΣ» στο λογαριασμό του υποκειμένου.

4. Όταν το ποσό της εντολής πληρωμής υπερβαίνει το οφειλόμενο, τότε επιστρέφεται το επιπλέον ποσό μέσω της «ΔΙΑΣ» στο λογαριασμό του υποκειμένου.

5. Όταν για το ποσό της εντολής πληρωμής δεν έχει υποβληθεί σχετική δήλωση, τότε αυτό επιστρέφεται μέσω της «ΔΙΑΣ» στο λογαριασμό του υποκειμένου.

6. Στην περίπτωση διπλής υποβολής δήλωσης για την ίδια φορολογική περίοδο μέσω taxisnet και μέσω Δ.Ο.Υ. δεκτή γίνεται η υποβληθείσα στην Δ.Ο.Υ. ενώ απορρίπτεται η υποβληθείσα μέσω taxisnet.

7. Η «ΔΙΑΣ» αποστέλλει συγκεντρωτική κατάσταση Είσπραξης ΦΠΑ με ανάλυση κατά Τράπεζα, αριθμό υποκειμένων ή αριθμό συναλλαγών που πιστοποιήθηκαν, ποσό και Γενικό Σύνολο σε 3 αντίτυπα στην Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού για την λογιστική τακτοποίηση των εισπράξεων.

8. Το ένα αντίτυπο της κατάστασης με ένα θεωρημένο αντίτυπο της απόδειξης κατάθεσης των ποσών ΦΠΑ στο λογαριασμό 200/21010/4 (ΤΕΣΕΠ) διαβιβάζονται στην 16η Δ/νση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων - Κλιμάκιο στην ΓΓΠΣ για τον έλεγχο της όλης διαδικασίας.

9. Οι Τράπεζες θα έχουν στη διάθεσή τους τα ποσά του ΦΠΑ που κατατίθενται σε αυτές τέσσερις (4) πλήρεις ημερολογιακές ημέρες από την πρώτη, μετά την καταληκτική ημερομηνία πληρωμής ΦΠΑ εργάσιμη ημέρα.

10. Οι Τράπεζες και η «ΔΙΑΣ» που θα καθυστερούν να αποδώσουν τα σχετικά ποσά στο Δημόσιο πέραν του οριζόμενου χρόνου των τεσσάρων ημερών, καταλογίζονται με τόκο υπερημερίας από την Γενική Δ/νση Οικονομικής Επιθεώρησης.

11. Η Πληροφόρηση τέτοιων καθυστερήσεων στην Γεν. Δ/νση Επιθεώρησης θα γίνεται από την 16η Δ/νση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων - Κλιμάκιο στην ΓΓΠΣ.

12. Η αμοιβή της «ΔΙΑΣ» είναι είκοσι πέντε (25) δραχμές πλέον αναλογούντος ΦΠΑ ανά πιστοποιημένη συναλλαγή.

Η απόφαση αυτή ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης