ΠΟΛ.1241/25.9.1995

Τροποποίηση της αριθ. 1079551/105/Γ0013/11.5.1994 ΠΟΛ. 1173, ΦΕΚ 554 Β/18.7.94 απόφασης περί του τύπου και περιεχομένου των φύλλων υπολογισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων

25 Σεπ 1995

Taxheaven.gr
Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 1995
Αριθ.Πρωτ.: 1108284/384/Γ0013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Φ/ΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Φ/ΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (13Η)
ΤΜΗΜΑ Γ'

ΠΟΛ 1241

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθ.1079551/105/Γ0013/11.5.1994 ΠΟΛ.1173, ΦΕΚ 554 Β'/18.7.94 απόφασης περί του τύπου και περιεχομένου των φύλλων υπολογισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων.

1108284/384/Γ0013/

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 41 ν.1249/1982 (ΦΕΚ Α' 43) και 14 ν.1473/1984 (ΦΕΚ Α' 127).
2. Τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 7 του α.ν.1521/1950 (ΦΕΚ Α' 245), που κυρώθηκε με το ν.1587/1950, όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 67, 88 και 94 του ν.δ.118/1973 (ΦΕΚ 202 Α').
4. Τις διατάξεις της αριθ. 1067780/82/Γ0013/9.6.1994, ΠΟΛ.1149 (ΦΕΚ 549/Β'/15.7.94).
5. Την αριθ. 1026431/268/006Α/2.3.1994 (ΦΕΚ 154/Β'/7.3.94) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών, με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

Αποφασίζουμε

1. Τροποποιούμε την αριθ. 1079551/105/Γ0013/11.7.1994 ΠΟΛ.1173, ΦΕΚ 554 Β'/18.7.1995 απόφασής μας, και ορίζουμε από τις 2.10.1995, νέο τύπο και περιεχόμενο για τα φύλλα υπολογισμού της αντικειμενικής φορολογητέας αξίας των ακινήτων με αριθμούς 3 και 6Α, όπως έχουν τα σχετικά υποδείγματα που επισυνάπτονται ως παράρτημα της απόφασης αυτής.

2. Κατά τα άλλα ισχύουν οι διατάξεις της ως άνω απόφασής μας.

3. Οι διατάξεις της απόφασης αυτής θα ισχύουν μόνο για τα ακίνητα της περιφέρειας Αττικής. Για τις λοιπές περιοχές, οι ίδιες διατάξεις θα ισχύουν από την ημερομηνία αναπροσαρμογής των τιμών τους που θα γίνει μελλοντικά ή από την
ημερομηνία που θα ενταχθούν για πρώτη φορά στο αντικειμενικό σύστημα.

4. Η απόφαση αυτή, με την οποία δεν πραγματοποιείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Taxheaven.gr