ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 41/8.4.2009

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΠΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.

8 Απρ 2009

Taxheaven.gr
Αθήνα,8 Aπριλίου 2009

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 41  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣΘΕΜΑ: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΠΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.


Σύµφωνα µε τις παραγράφους 13 και 14 του άρθρου 4 του ν. 3691/2008 και στο πλαίσιο της απόφασης 1/506/8.4.2009 του Διοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µε θέµα «Πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας» ως ύποπτη συναλλαγή ή δραστηριότητα νοείται η συναλλαγή ή οι συναλλαγές ή δραστηριότητες από τις οποίες εκτιµάται ότι προκύπτουν αποχρώσες ενδείξεις ή υπόνοιες για πιθανή απόπειρα ή διάπραξη των αδικηµάτων του άρθρου 2 του ν. 3691/2008 ή για εµπλοκή του συναλλασσόµενου ή του πραγµατικού δικαιούχου σε εγκληµατικές δραστηριότητες, µε βάση την αξιολόγηση των στοιχείων της συναλλαγής (φύση της συναλλαγής, κατηγορία χρηµατοπιστωτικού µέσου, συχνότητα, πολυπλοκότητα και ύψος της συναλλαγής, χρήση ή µη µετρητών) και του προσώπου (επάγγελµα, οικονοµική επιφάνεια, συναλλακτική ή επιχειρηµατική συµπεριφορά, φήµη, παρελθόν, επίπεδο διαφάνειας του νοµικού προσώπου – πελάτη, άλλα σηµαντικά χαρακτηριστικά).
Ως ασυνήθης συναλλαγή ή δραστηριότητα νοείται η συναλλαγή ή οι συναλλαγές ή δραστηριότητες που δεν συνάδουν µε την συναλλακτική, επιχειρηµατική ή επαγγελµατική συµπεριφορά του συναλλασσόµενου ή του πραγµατικού δικαιούχου ή µε την οικονοµική τους επιφάνεια ή που δεν έχουν προφανή σκοπό ή κίνητρο οικονοµικής, επαγγελµατικής ή προσωπικής φύσεως.

Οι Εταιρίες οφείλουν να εξετάζουν µε ιδιαίτερη προσοχή κάθε ύποπτη ή ασυνήθη συναλλαγή ή δραστηριότητα. Σε κάθε περίπτωση οι Εταιρίες εξετάζουν τις επιχειρηµατικές σχέσεις και συναλλαγές µε πελάτες που προέρχονται από χώρες που χαρακτηρίζονται από τη Financial Action Task Force (F.A.T.F.) ως µη συνεργαζόµενες χώρες.

Α. Παρατίθενται ορισµένα ενδεικτικά παραδείγµατα συναλλαγών, δραστηριοτήτων ή συµπεριφορών που από τη φύση τους ενδεχοµένως συνδέονται µε πρόθεση νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και θα πρέπει να ενεργοποιούν την προβλεπόµενη στις σχετικές διατάξεις διαδικασία.

Ι. Ενδείξεις συγκεκριµένων συναλλαγών / δραστηριοτήτων, που πρέπει να θεωρούνται ως ασυνήθεις ή ύποπτες νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες, µπορεί να αφορούν στην ταυτότητα του πελάτη ή και στις κινήσεις του λογαριασµού του πελάτη:

1. Αδικαιολόγητη καθυστέρηση ή άρνηση του πελάτη, ή του πληρεξουσίου του, να
προσκοµίσει τα νοµιµοποιητικά και λοιπά έγγραφα που είναι απαραίτητα για το άνοιγµα επενδυτικού λογαριασµού, ή γενικότερα απροθυµία του να παράσχει ολοκληρωµένες πληροφορίες σχετικά µε τη φύση των επιχειρηµατικών του δραστηριοτήτων.

2. Φήµες και ειδήσεις που αφορούν στον πελάτη ή συνδεδεµένα µε αυτόν πρόσωπα και τον συνδέουν µε εγκληµατικές και ποινικά κολάσιµες δραστηριότητες. Οι Εταιρίες έχουν υποχρέωση άµεσης καταγγελίας όταν υπάρχουν δηµοσιεύµατα στον Τύπο σχετικά µε εγκληµατικές δραστηριότητες του πελάτη τους.

3. Άνοιγµα επενδυτικού λογαριασµού στο όνοµα πελάτη, φυσικού προσώπου, του οποίου η κατοικία ή ο τόπος εργασίας, ή νοµικού προσώπου του οποίου η έδρα δεν είναι στην περιοχή που εξυπηρετείται από την Εταιρία ή το συγκεκριµένο υποκατάστηµα.

4. Σε αίτηµα της Εταιρίας ο πελάτης αρνείται ή αποτυγχάνει να πιστοποιήσει τη νόµιµη προέλευση των κεφαλαίων ή του χαρτοφυλακίου του, είτε τα στοιχεία που παρέχει είναι ψεύτικα ή παραπλανητικά.

5. Πελάτης που έχει επαγγελµατικές σχέσεις ή προέρχεται ή εδρεύει ή έχει τραπεζικό λογαριασµό σε µη συνεργάσιµες χώρες ή σε χώρες που δεν εφαρµόζουν ή εφαρµόζουν ανεπαρκώς τις Συστάσεις της FATF.

6. Πελάτης που έχει επαγγελµατικές σχέσεις ή προέρχεται ή εδρεύει ή έχει τραπεζικό λογαριασµό σε χώρες παραγωγής ή διακίνησης ναρκωτικών.

7. Παροχή στοιχείων από τον πελάτη τα οποία δύσκολα µπορούν να επαληθευτούν από την Εταιρία.

8. Κίνηση λογαριασµών µε µεγάλα ποσά που τηρούνται στο όνοµα υπεράκτιων εταιριών (offshore companies).

9.     Ενεργοποίηση αδρανών για µεγάλο διάστηµα επενδυτικών λογαριασµών.

10. Σηµαντική και αιφνίδια αύξηση συναλλαγών σε σχέση µε το επενδυτικό προφίλ του πελάτη.

11. Ασυνήθης νευρικότητα στη συµπεριφορά προσώπων κατά τη διεξαγωγή συναλλαγής.

12. Μη επίδειξη ευλόγου ενδιαφέροντος από τον πελάτη για τους κινδύνους ή τους οικονοµικούς όρους της συναλλαγής.

13. Άρνηση του πελάτη να έχει προσωπικές επαφές µε την Εταιρία.

14. Αίτηµα του πελάτη για µεταφορά χρηµατικών ποσών σε επενδυτικούς ή τραπεζικούς λογαριασµούς άλλων πελατών µε τους οποίους δεν συνδέεται µε επαγγελµατικούς ή συγγενικούς δεσµούς.(Συναλλαγή ύποπτη και για χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας).

15. Αίτηµα του πελάτη-νοµικού προσώπου για µεταφορά χρηµατικών ποσών σε τραπεζικούς λογαριασµούς υποκαταστηµάτων ή θυγατρικών εταιριών σε άλλες χώρες.(Συναλλαγή ύποπτη και για χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας).

16. Επαναλαµβανόµενες όµοιες συναλλαγές για ποσά λίγο κάτω από το ελάχιστο όριο, για το οποίο απαιτείται εφαρµογή µέτρων δέουσας επιµέλειας.

17. Συχνή αλλαγή διεύθυνσης του πελάτη που δεν δικαιολογείται από την επαγγελµατική του δραστηριότητα.

18. Περιπτώσεις πελατών των οποίων το βιοτικό επίπεδο αλλάζει συνεχώς καθώς και η εµφάνισή τους.

19. Συνεργασία του πελάτη µε µεγάλο αριθµό Ε.Π.Ε.Υ.

20. Τακτικές µεταφορές χαρτοφυλακίου από και προς άλλες Ε.Π.Ε.Υ.

21. Η πίστωση του επενδυτικού λογαριασµού του πελάτη γίνεται µέσω καταθέσεων από πολλά τραπεζικά υποκαταστήµατα µίας ή περισσοτέρων τραπεζών.

22. Δεν αναγράφεται το όνοµα του πελάτη στην αιτιολογία της κατάθεσης ενός χρηµατικού ποσού στον τραπεζικό λογαριασµό πελατών της Εταιρίας για πίστωση του επενδυτικού του λογαριασµού.

23. Μεγάλος αριθµός ατόµων που καταθέτουν ποσά στον τραπεζικό λογαριασµό πελατών της Εταιρίας για λογαριασµό του ίδιου πελάτη χωρίς ικανοποιητική εξήγηση.

24. Επενδυτικός λογαριασµός πελάτη για τον οποίο υπάρχει εξουσιοδότηση χειρισµού σε πρόσωπα που όµως δεν φαίνονται να έχουν οποιαδήποτε σχέση µε τον πελάτη (είτε οικογενειακή, είτε επαγγελµατική).

25. Εµβάσµατα σε τραπεζικό λογαριασµό του πελάτη στον οποίο υπάρχουν συνδικαιούχοι που όµως δεν φαίνονται να έχουν οποιαδήποτε σχέση µε τον πελάτη (είτε οικογενειακή, είτε επαγγελµατική).

26. Κοινός επενδυτικός λογαριασµός προσώπων που δεν φαίνονται να έχουν οποιαδήποτε σχέση µεταξύ τους (είτε οικογενειακή, είτε επαγγελµατική).

27. Το τηλέφωνο του σπιτιού ή της επιχείρησης του πελάτη είναι απενεργοποιηµένο.

28. Η ύπαρξη υπόνοιας ή η διαπίστωση ίδρυσης εικονικών επιχειρήσεων από τον πελάτη.

29. Η διενέργεια πολύπλοκων ή ασυνήθιστων συναλλαγών χωρίς προφανή οικονοµικό ή σαφή νόµιµο λόγο.

30. Καταθέσεις µεγάλων ποσών σε µετρητά ή επιταγές στο ταµείο της Εταιρίας ή / και µεγάλες αναλήψεις σε µετρητά ή επιταγές από το ταµείο της Εταιρίας.

31. Αίτηµα για µεταφορά χρηµάτων στον τραπεζικό λογαριασµό του πελάτη µετά από πρόσφατη κατάθεση στον επενδυτικό λογαριασµό του πελάτη, χωρίς προηγούµενα να έχει γίνει κάποια συναλλαγή.

32. Κατά τη διάρκεια της πιστοποίησης και επαλήθευσης της ταυτότητας του πελάτη παρατηρείται έλλειψη συνάφειας µεταξύ των στοιχείων που υπέβαλε ο πελάτης µε αποτέλεσµα να προκύπτουν ερωτήµατα ως προς την εγκυρότητα κάποιων από τα στοιχεία αυτά.(π.χ. µεταξύ των εγγράφων παρατηρούνται διαφορές στη διεύθυνση
διαµονής, την ταχυδροµική διεύθυνση, το τηλέφωνο επικοινωνίας, το επάγγελµα, τον τόπο και την ηµεροµηνία γεννήσεως, το πατρώνυµο, το ΑΦΜ, κτλ.)

33. Πελάτες οι οποίοι επιµένουν πάντοτε να συναλλάσσονται µε τον ίδιο υπάλληλο ακόµα και για συναλλαγές ρουτίνας ή οι οποίοι σταµατούν να συναλλάσσονται µε την Εταιρία σε περίοδο απουσίας συγκεκριµένου υπαλλήλου.

ΙΙ. Ενδείξεις συµπεριφοράς υπαλλήλου µπορεί να θεωρηθούν ύποπτες ότι συνδέονται µε πρόθεση νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και θα πρέπει να ενεργοποιούν την προβλεπόµενη στις σχετικές διατάξεις διαδικασία.

1    Ο υπάλληλος κάνει σπάταλο τρόπο ζωής που δεν µπορεί να δικαιολογηθεί από το µισθό του.

2    Ο υπάλληλος παραλείπει να συµµορφωθεί µε αναγνωρισµένες πολιτικές, διαδικασίες και µεθόδους.

3    Ο υπάλληλος είναι απρόθυµος να πάρει άδεια.

4    Αλλαγές στην απόδοση ή στον τρόπο συµπεριφοράς του υπαλλήλου.

Τα προειδοποιητικά σηµάδια ύποπτων ή ασυνήθων συναλλαγών, δραστηριοτήτων ή συµπεριφορών, που εκτέθηκαν στα υπό Ι και ΙΙ πιο πάνω, δεν υποδεικνύουν απαραίτητα νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες ή /και χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, είναι ωστόσο ενδείξεις ότι οι Εταιρίες θα πρέπει να προβαίνουν σε περαιτέρω διερεύνηση ενεργοποιώντας την προβλεπόµενη στις σχετικές διατάξεις διαδικασία.

Σε κάθε περίπτωση οι Εταιρίες πρέπει να επιδεικνύουν αυξηµένη επιµέλεια στην τεκµηρίωση της έρευνας και αξιολόγηση της φύσης και της νοµιµότητας όλων των ύποπτων και ασυνήθων συναλλαγών.

Β.     ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ FATF

Γ.     ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΜΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ Η ΟΔΗΓΙΑ 2005/60/ΕΚ.

Σας κοινοποιούµε τον κατάλογο των χωρών και περιοχών ιδιαίτερης δικαιοδοσίας, οι οποίες διαθέτουν κανονιστικό πλαίσιο για την πρόληψη και αποτροπή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, που είναι ισοδύναµο µε το κοινοτικό.
•    Αργεντινή
•    Αυστραλία
•    Βραζιλία
•    Καναδάς
•    Χονγκ-Κονγκ (Κίνα)
•    Ιαπωνία
•    Μεξικό
•    Νέα Ζηλανδία
•    Ρωσική Οµοσπονδία
•    Σιγκαπούρη
•    Ελβετία
•    Νότιος Αφρική
•    ΗΠΑ
•    Γαλλικές υπερπόντιες περιοχές (Mayotte, New Caledonia, French Polynesia, Saint Pierre and Miquelon)
•    Ολλανδικές υπερπόντιες περιοχές Αντίλλες (Antilles) και Αρούµπα (Aruba).

Κατά την κατάταξη σε κατηγορίες κινδύνου των πελατών σας, που προέρχονται από τις παραπάνω χώρες, έχετε τη δυνατότητα να θεωρήσετε ότι οι πελάτες αυτοί έχουν το ίδιο επίπεδο κινδύνου µε τους πελάτες που προέρχονται από κοινοτικές χώρες.

Σηµειώνεται ότι ο παραπάνω κατάλογος περιλαµβάνεται στην Κοινή Θέση της 11-12/6/2008 των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πρόληψη της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Παράνοµες Δραστηριότητες και της Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας, η οποία έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 41 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ.
Ο κατάλογος αυτός δεν είναι δεσµευτικός και υπόκειται σε συνεχείς αναθεωρήσεις υπό το πρίσµα εξελίξεων και νέων στοιχείων που ενδέχεται να προκύψουν από τις εκάστοτε αξιολογήσεις των χωρών (τόσο αυτών που περιλαµβάνονται στον κατάλογο όσο και άλλων) που πραγµατοποιούνται από αρµόδιους Διεθνείς Οργανισµούς (Οµάδα Χρηµατοοικονοµικής Δράσης -FATF, ΔΝΤ, Διεθνής Τράπεζα) µε βάση τις συστάσεις και την αναθεωρηµένη µεθοδολογία της FATF.

Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΧΩΡΕΣ
Κατόπιν σχετικής απόφασης της Ολοµέλειας της Financial Action Task Force (F.A.T.F.), που συνήλθε στο Βανκούβερ του Καναδά από τις 9 έως τις 13 Οκτωβρίου 2006, προκύπτει ότι δεν υπάρχουν µη συνεργαζόµενες χώρες. Αυτό όµως δεν σηµαίνει, όπως ανακοίνωσε η FATF, ότι δεν µπορεί να χαρακτηρισθεί µια χώρα, που αποτελεί σοβαρή απειλή στη διεθνή προσπάθεια εναντίον του ξεπλύµατος χρήµατος και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας, ως µη συνεργάσιµη.

Ε. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ Ή ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΣ ΤΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ FATF.

Οι χώρες USBEKISTAN, IRAN, PAKISTAN, TURKMENISTAN, SAO TOME AND PRINCIPE καθώς και οι περιοχές της ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ που βρίσκονται υπό Τουρκική κατοχή, δεν εφαρµόζουν επαρκώς τις Συστάσεις της FATF.
Οι Εταιρίες εξετάζουν µε ιδιαίτερη προσοχή τις συναλλαγές και εφαρµόζουν επιπρόσθετες διαδικασίες συνεχούς παρακολούθησης επιχειρηµατικών σχέσεων και συναλλαγών µε πρόσωπα, φυσικά ή νοµικά, συµπεριλαµβανοµένων πιστωτικών ιδρυµάτων και χρηµατοπιστωτικών οργανισµών, που προέρχονται από χώρες που χαρακτηρίζονται από τη FATF ως µη συνεργάσιµες ή χώρες που δεν εφαρµόζουν ή εφαρµόζουν ανεπαρκώς τις συστάσεις της FATF.

Όλες οι συναλλαγές µε πρόσωπα, φυσικά ή νοµικά, από τις χώρες αυτές, πρέπει να εξετάζονται µε ιδιαίτερη προσοχή και, εάν µετά την εξέταση της συναλλαγής υπάρχουν αµφιβολίες ως προς τη νόµιµη προέλευση των κεφαλαίων, υποβάλλεται αναφορά στην Επιτροπή Καταπολέµησης. Τα αποτελέσµατα της εξέτασης πρέπει να καταγράφονται και να τηρούνται σε αρχείο για τουλάχιστον πέντε έτη, µε συνηµµένα τα αποδεικτικά έγγραφα.
Για τον προσδιορισµό του κινδύνου που παρουσιάζει µια χώρα για το ξέπλυµα χρήµατος και χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας και τη σχετική αξιολόγησή της, οι Εταιρίες λαµβάνουν υπόψη τους τα εξής στοιχεία:
•    ανακοινώσεις της FATF σχετικά µε χώρες ή περιοχές που δεν εφαρµόζουν επαρκώς τις συστάσεις της,
•    εκθέσεις αξιολόγησης χωρών που εκδίδονται από τη FATF, τα περιφερειακά σώµατα που έχουν συσταθεί και λειτουργούν στα πρότυπά της (π.χ. Επιτροπή Moneyval του Συµβουλίου της Ευρώπης), το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και την Παγκόσµια Τράπεζα,
•    κατάλογο των χωρών ή περιοχών, οι οποίες σύµφωνα µε την Κοινή Θέση της Επιτροπής για την Πρόληψη της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Παράνοµες Δραστηριότητες και τη Χρηµατοδότηση της Τροµοκρατίας, που επικουρεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διαθέτουν κανονιστικό πλαίσιο ισοδύναµο µε το κοινοτικό,
•    χώρες που χαρακτηρίζονται από τη FATF ως µη συνεργάσιµες ή ως φορολογικοί παράδεισοι,
•    κατάλογοι Ευρωπαϊκής ΅Ένωσης, Ηνωµένων Εθνών, και ΟFAC (Office of Financial Assets Control) µε πρόσωπα ή οντότητες για τα οποία έχουν εκδοθεί περιοριστικά µέτρα,
•    χώρες-µέλη της FATF,
•    εφαρµογή των σχετικών οδηγιών της Ευρωπαϊκής ΅Ένωσης
•    αρχές του Wolfsberg Group
•    χώρες που έχουν επικυρώσει τη σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών του 1988 για τη διακίνηση των ναρκωτικών.

ΣΤ. Στο πλαίσιο της συµµόρφωσης µε την παράγραφο 2 του άρθρου 2 της απόφασης ......./12.2008, οι Εταιρίες µπορούν να συµπεριλάβουν στις πηγές τους για άντληση πληροφοριών τους δικτυακούς τόπους : http://www.un.org/sc/committees/1267/consolidatedlist.htm#alqaedaind, http://www.un.org/Docs/sc/unsc resolutions08.htm και http://eur-lex.europa.eu/JOYear.do?year=2007.
http://europa.eu.int/comm/external_relations/cfsp/sanctions/list/consol-list.htm
http://www.fatf-gafi.org/

Η. ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΏΝ

Ενδεικτικές παράµετροι ενός συστήµατος αξιολόγησης και διαβάθµισης του κινδύνου για την κατηγοριοποίηση των πελατών είναι:

•    επαγγελµατική δραστηριότητα του φυσικού προσώπου
•    χώρα προέλευσης ή διεξαγωγής εργασιών του πελάτη
•    συναλλαγές µε χρήση νέων τεχνολογιών
•    πολυπλοκότητα συναλλαγών
•    χώρα προέλευσης και προορισµού των κεφαλαίων
•    νοµικό καθεστώς και χώρα ίδρυσης του νοµικού προσώπου
•    πραγµατικός ιδιοκτήτης ή δικαιούχος του νοµικού προσώπου
•    απόκλιση από το οικονοµικό /συναλλακτικό προφίλ του πελάτη
•    όγκος, µέγεθος και είδος των επιχειρηµατικών συναλλαγών
•    τοµέας δραστηριοποίησης του νοµικού προσώπου

Το Διοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Taxheaven.gr