Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αρ.Πρωτ.1044748/2297/839/0014Δ'/21.5.2002 Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής του Τριμηνιαίου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων(έντυπο 047 - Φ.Π.Α., έκδοση 2002, Φ4/ΤΑΧΙS)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αρ.Πρωτ.1044748/2297/839/0014Δ'/21.5.2002
Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής του Τριμηνιαίου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων(έντυπο 047 - Φ.Π.Α., έκδοση 2002, Φ4/ΤΑΧΙS)


Αρ.Πρωτ.1044748/2297/839/0014Δ'/21.5.2002 Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής του Τριμηνιαίου Ανακε

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 21 Μαϊου 2002
Αρ.Πρωτ.1044748/2297/839/0014Δ'

ΘΕΜΑ: Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής του Τριμηνιαίου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων(έντυπο 047 - Φ.Π.Α., έκδοση 2002, Φ4/ΤΑΧΙS)".

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

'Εχοντας υπόψη:
1. Τις ακόλουθες διατάξεις του ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α'), όπως ισχύουν :

α) των άρθρων 7 και 13,

β) της παραγράφου 3, του άρθρου 19, λαμβάνοντας υπόψη και τις διατάξεις του άρθρου 6, του ν.2842/2000 (ΦΕΚ 207 Α') - (ΕΥΡΩ).

γ) των περιπτώσεων, α' της παραγράφου 5 και γ' της παραγράφου 9, του άρθρου 36,

δ) της παραγράφου 2, του άρθρου 59,

ε) της παραγράφου 3, του άρθρου 64,


2. Τις διατάξεις των αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών (Α.Υ.Ο.) :

α) Την 1037717/1268/1651/0014-Δ'- ΠΟΛ.1101/9.4.2001, περί τύπου, περιεχομένου, τρόπου και χρόνου υποβολής του Τριμηνιαίου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων (έντυπο 047-Φ.Π.Α., έκδοση 2001, Φ4/TAXIS).

β) Την 1092541/5472/690/0014-ΠΟΛ.1278/5.12.2001, περί τύπου, περιεχομένου, τρόπου και χρόνου υποβολής της περιοδικής και έκτακτης δήλωσης Φ.Π.Α. για υποκειμένους, ανεξάρτητα από την κατηγορία των τηρουμένων βιβλίων του Κ.Β.Σ., καθώς και της έκτακτης δήλωσης Φ.Π.Α. για απαλλασσόμενους ή μη υποκείμενους.

γ) Την 1011242/427/5454/0014Δ'-31-1-2001/ΠΟΛ.1025 περί όρων, προϋποθέσεων και τρόπου υποβολής των εμπρόθεσμων αρχικών Τριμηνιαίων Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων και Αποκτήσεων, με ηλεκτρονικά μέσα.

δ) την 1101260/6084/787/0014/ΠΟΛ.1257/14-11-2001 περί υποχρέωσης υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας (Taxisnet).

ε) Την 1039386/441/0006 Α'/21.4.2000 (ΦΕΚ 571 Β') Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

στ) Την υποχρέωση συμμετοχής της Ελλάδας στο διακοινοτικό ηλεκτρονικό σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών Φ.Π.Α. - V.I.E.S, σύμφωνα με τον Κανονισμό 218/92/ΕΟΚ.

ζ) Το γεγονός ότι η χώρα μας εντάχθηκε στη ζώνη του ΕΥΡΩ (ν.2842/2000, ΦΕΚ 207 Α') και προκύπτει ανάγκη για την προσαρμογή των φορολογικών διαδικασιών και εντύπων στις νέες συνθήκες.

η) Ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.


Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

'Αρθρο 1

Τύπος και περιεχόμενο των Τριμηνιαίων Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων.

1. Ορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο των Τριμηνιαίων Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων όπως το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα ως, παράρτημα "Α", με τίτλο "ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ".

2. Στον πίνακα αυτό περιλαμβάνεται, κατά αγοραστή, η συνολική αξία των ενδοκοινοτικών παραδόσεων που πραγματοποιούνται από υποκείμενους εγκαταστημένους στην Ελλάδα μέσα σε κάθε ημερολογιακό τρίμηνο.

3. Σε ιδιαίτερη στήλη (στήλη 6) και μόνο σ' αυτή, αναγράφεται συνολικά κατά αγοραστή, η αξία των "οιονεί" ενδοκοινοτικών παραδόσεων (τριγωνικές συναλλαγές).
Αν διενεργούνται τέτοιου είδους συναλλαγές (τριγωνικές) ο έλληνας υποκείμενος έχει την υποχρέωση υποβολής ενός Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων και ενός Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων.

4. Στον πίνακα Α' με τα στοιχεία του δηλούντος, το πεδίο με αριθμό (024) διαγραμμίζεται υποχρεωτικά με (χ) εφόσον το νόμισμα συμπλήρωσης της δήλωσης είναι το ΕΥΡΩ. Ομοίως, το πεδίο με αριθμό (025) διαγραμμίζεται υποχρεωτικά με (χ) εφόσον το νόμισμα συμπλήρωσης της δήλωσης είναι οι ΔΡΑΧΜΕΣ.
Επισημαίνεται ότι για (τρίμηνες) φορολογικές περιόδους μέχρι 31.12.2001, το νόμισμα των Τριμηνιαίων Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων είναι οι ΔΡΑΧΜΕΣ ή το ΕΥΡΩ (ανεξάρτητα από το χρόνο υποβολής τους) ανάλογα με το εάν το νόμισμα τήρησης των λογιστικών βιβλίων είναι οι ΔΡΑΧΜΕΣ ή το ΕΥΡΩ (ανέκλητη δήλωση).
Για (τρίμηνες) φορολογικές περιόδους μετά την 1.1.2002 το νόμισμα συμπλήρωσης των Τριμηνιαίων Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων είναι υποχρεωτικά το ΕΥΡΩ.


'Αρθρο 2

Χρόνος υποβολής του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων

1. Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων του άρθρου 1 της παρούσας υποβάλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ, κάθε ημερολογιακό τρίμηνο, ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ με την περιοδική δήλωση του τρίτου μήνα της οικείας τρίμηνης χρονικής περιόδου, κατ' ανάλογη εφαρμογή των άρθρων 2 και 3 της με αριθμ.

1092541/5472/690/0014/ΠΟΛ.1278/5-12-2001, εφόσον και η αντίστοιχη περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. υποβάλλεται σε έντυπη μορφή στη Δ.Ο.Υ.. Σε άλλη περίπτωση δεν υφίσταται η υποχρέωση της ταυτόχρονης υποβολής τους με την αντίστοιχη περιοδική δήλωση Φ.Π.Α.

2. Ειδικά για τις περιπτώσεις, όπου η υποβολή των αντίστοιχων περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω ειδικού δικτύου Taxisnet, η προθεσμία υποβολής του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων είναι αυτή που προβλέπεται για την υποβολή της αντίστοιχης περιοδικής δήλωσης, μέσω του συστήματος Taxisnet.

'Αρθρο 3

Αρμόδια για την υποβολή Δ.Ο.Υ. - Διαδικασία υποβολής

1. Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων υποβάλλεται ΜΟΝΟ στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. της έδρας ή του Κεντρικού του υποκειμένου.
Εξαιρετικά, τόσο οι επιχειρήσεις που εδρεύουν σε νησί που δεν εδρεύει Δ.Ο.Υ. όσο και οι εποχιακές επιχειρήσεις, μπορούν να αποστείλλουν και τα τρία (3) αντίτυπα του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. με συστημένη επιστολή. Η Δ.Ο.Υ. αφού παραλάβει την επιστολή θα επιστρέφει ταχυδρομικά στο φορολογούμενο το ένα αντίτυπο.

2. Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων υποβάλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. σε τρία αντίτυπα. Προσκομίζεται στο Τμήμα Εμμέσων και Ειδικών Φόρων, παραλαμβάνεται, ελέγχεται και θεωρείται από το Τμήμα αυτό.
Το ένα από αυτά επιστρέφεται θεωρημένο στον ενδιαφερόμενο, το πρωτότυπο αποστέλλεται στην Δ.32, Γραφείο Φ.Π.Α., της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και το τρίτο παραμένει στη Δ.Ο.Υ. σε τρία αντίτυπα.

Για την επαλήθευση του συνόλου των στηλών 5 και 6 της γραμμής 26 κατά την υποβολή του πίνακα προσκομίζονται και επιδεικνύονται στον παραλαμβάνονται υπάλληλο της Δ.Ο.Υ., οι περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. της οικείας τρίμηνης χρονικής περιόδου που αφορά ο συγκεκριμένος πίνακας, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές έχουν υποβληθεί, εντύπως, στη Δ.Ο.Υ.
Η ανωτέρω υποχρέωση δεν υφίσταται, εφόσον η υποβολή των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. του αντίστοιχου τριμήνου γίνεται μέσω του ειδικού δικτύου Taxisnet.

3. Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων δεν υποβάλλεται εάν σε κάποιο φορολογικό τρίμηνο δεν πραγματοποιήθηκαν ενδοκοινοτικές παραδόσεις.

'Αρθρο 4

Δυνατότητα υποβολής μηχανογραφημένων Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων - Συμπλήρωση εντύπου με Η/Υ.


1 . Οι υποκείμενοι που έχουν την δυνατότητα προεκτύπωσης των εντύπων με μηχανογραφικά μέσα, μπορούν να υποβάλλουν προεκτυπωμένους Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες, με την προϋπόθεση ότι αυτοί πληρούν τις εκάστοτε προδιαγραφές (πληρότητα πληροφοριών, κωδικοποίηση, χρωματισμό, διαστάσεις, ομοιότητα όψεων κ.λ.π.) του αντίστοιχου εντύπου που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών και κυρώνεται με την παρούσα.
Υποβολή του Τριμηνιαίου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα σε δισκέτα δεν προβλέπεται.

2. Το σχέδιο του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων σχεδιάστηκε κατά τρόπο ώστε να είναι δυνατή η συμπλήρωσή του με Η/Υ εφόσον η επιχείρηση διαθέτει εκτυπωτή που δέχεται μη συνεχές χαρτί. Στην περίπτωση αυτή η απόσταση των σειρών εκτύπωσης (βήμα) πρέπει να ρυθμιστεί στο 5/24''".
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στην τοποθέτηση της δήλωσης στον εκτυπωτή ώστε όλα τα στοιχεία να εκτυπώνονται στη σωστή τους θέση. Στην αντίθετη περίπτωση, η Δ.Ο.Υ. δεν παραλαμβάνει τέτοιες δηλώσεις.

'Αρθρο 5

Έναρξη ισχύος - Τελικές και καταργούμενες διατάξεις.

1. Το επισυναπτόμενο έντυπο ισχύει εφεξής ανεξάρτητα από την φορολογική περίοδο (ημερολογιακό τρίμηνο) στην οποία αναφέρεται.
Τα παραπάνω ισχύουν και για αρχικούς (εκπρόθεσμους) ή τροποποιητικούς - συμπληρωματικούς Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες προηγούμενων (τρίμηνων) φορολογικών περιόδων.

2. Οι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες ενδοκοινοτικών παραδόσεων που παραλαμβάνονται στις Δ.Ο.Υ. είτε μέσω του συστήματος TAXIS, είτε χειρόγραφα, θα αποστέλλονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ στην Γ.Γ.Π.Σ. στη διεύθυνση Χανδρή 1 και Θεσσαλονίκης, ΜΟΣΧΑΤΟ, Τ.Κ. 183.46 (Δ/ΝΣΗ 32η Γραφείο Φ.Π.Α.) και με την ένδειξη "ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ - VI.E.S.", το αργότερο μέχρι την 20η μέρα του δεύτερου μήνα που ακολουθεί το τρίμηνο αναφοράς.

3. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας παύει η ισχύς της απόφασής μας 1037717/1268/1651/0014Δ'-ΠΟΛ.1101/9-4-2001 Α.Υ.Ο.

4. Η απόφαση αυτή, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΣΤ. ΦΩΤΙΑΔΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης