Αποτελέσματα live αναζήτησης

Α.Π: 199759/ΕΥΣ 4593/26.9.2002 Ορισμός φορέων υποστήριξης δράσεων κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ 2000-2006, σύμφωνα με την ΚΥΑ με Α.Π. 192249/ΕΥΣ 4057/19.8.2002(ΦΕΚ 1079/Β/19.8.2002)


Α.Π: 199759/ΕΥΣ 4593/26.9.2002
Ορισμός φορέων υποστήριξης δράσεων κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ 2000-2006, σύμφωνα με την ΚΥΑ με Α.Π. 192249/ΕΥΣ 4057/19.8.2002(ΦΕΚ 1079/Β/19.8.2002)


Α.Π: 199759/ΕΥΣ 4593/26.9.2002 Ορισμός φορέων υποστήριξης δράσεων κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο των Περιφερε

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 26   Σεπτεμβρίου 2002
Α.Π: 199759/ΕΥΣ 4593


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚH ΓΡΑΜΜΑΤΕIA
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ ΠΕΡΙΦ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

AΠΟΦΑΣΗ


ΘΕΜΑ: Ορισμός φορέων υποστήριξης δράσεων κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ 2000-2006, σύμφωνα με την ΚΥΑ με Α.Π. 192249/ΕΥΣ 4057/19.8.2002(ΦΕΚ 1079/Β/19.8.2002)

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 3016/2002 "Εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 110 /τ.Α/17-5-2002).

2.    Την υπ'αριθμ.192249/E.Y.Σ 4057/19-8-2002 Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1079/Β/19-8-2002) "Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την εφαρμογή δράσεων των κρατικών ενισχύσεων στους τομείς της μεταποίησης και του τουρισμού στο πλαίσιο των δεκατριών (13) Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Κ.Π.Σ. 2000-2006 σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3016/2002 (ΦΕΚ 110 Α')", και ειδικότερα το ά.. 7 παρ.  4.

3.     Το Ν.2860/2000 και ειδικότερα τα άρθρα 3 και 7 (ΦΕΚ 251/τΑ/14-11-2000).

4.     Το άρθρο 29 Α του Ν.1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ.2α του Ν.2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α).

5.    Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας με αρ. ΔΙΟΕ/37610/31-10-2001 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας Χρήστου Πάχτα » (ΦΕΚ 1485/Β/31-10-2001).

6.     Το Π.Δ. 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας» (ΦΕΚ 165/τ. Α/14.07.2000).

7.     Το Π.Δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 57/Α/21.03.2002).

8.     Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1260/1999 του Συμβουλίου της 21-6-1999.

9.     Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ.70/2001 της Επιτροπής της 12ης Ιανουαρίου 2001 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

10. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό 35256/17-10-2001 (ΦΕΚ 1352/τ.Β/17-10-2001), όπως τροποποιήθηκε με την με αρ.154934/ΕΥΣ 1274/ 21.3.2002 για τη Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

11. Την υπ΄αριθμ.192414/ΕΥΣ4078/21.8.2002 Πρόσκληση εκδήλωσης  ενδιαφέροντος για τον ορισμό φορέων υποστήριξης.

12. Την υπ'αριθμ.195987/ΕΥΣ4336/11.9.2002 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για τη Συγκρότηση Επιτροπής για τον ορισμό φορέων υποστήριξης.

13. Το υπ' αριθμ. ΕΥΣ 4516/ 20-9-2002 Πρακτικό της ανωτέρω Επιτροπής. 

14. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται ακαθόριστη δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων.


Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 

Ορίζουμε ως φορείς υποστήριξης των δράσεων κρατικών ενισχύσεων στους τομείς της μεταποίησης και του τουρισμού στο πλαίσιο των δέκα τριών (13) Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων τα παρακάτω πιστωτικά ιδρύματα του ν.2076/1992, όπως ισχύει:

 

   1. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
   2. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
   3. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
   4. ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK – ERGASIAS Α.Ε.
   5. ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
   6. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
   7. ΕΤΒΑ BANK Α.Ε
   8. CITIBANK, N.A.
   9. BAYERISCHE HYPO-UND VEREINSBANK AG
  10. ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
  11. ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.
  12. ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
  13. ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ
  14. ASPIS BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
  15. ΤΡΑΠΕΖΑ NOVA BANK Α.Ε.
  16. ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK Α.Ε.
  17. ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
  18. FBB – ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
  19. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ
  20. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ ΣΥΝ. Π.Ε.
  21. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Ο ΣΤΟΧΟΣ»-ΣΥΝ. Π.Ε. 
  22. ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ. Π.Ε.
  23. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΣΥΝ. Π.Ε.
  24. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΥΝ. Π.Ε.
  25. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΥΝ. Π.Ε.
  26. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΥΝ. Π.Ε.
  27. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ. Π.Ε.
  28. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥ – ΛΗΜΝΟΥ ΣΥΝ. Π.Ε.
  29. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ  ΣΥΝ. Π.Ε.

Τα υποκαταστήματα των πιστωτικών ιδρυμάτων που αποτελούν τους φορείς υποδοχής των φορέων υποστήριξης,  περιλαμβάνονται στο παράρτημα της παρούσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

ΝΙΚΟΣ  ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ

 

Εσωτερική Διανομή

 

   1. Γραφείο Υπουργού, κ. Ν. Χριστοδουλάκη
   2. Γραφείο Υφυπουργού, κ. Χ. Πάχτα
   3. Γραφείο Γεν. Γραμματέα, κ. Κ. Θέου
   4. Γεν. Δ/ντή, κ. Ν. Παπαδόδημα
   5. Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Ε.Π., κ. Α. Σκλήρη
   6. Ειδική Υπηρεσία Σχεδιασμού & Αξιολόγησης, κ. Ν. Κομνηνίδη
   7. Ειδική Υπηρεσία Ο.Π.Σ., κ. Α. Γκούμα
   8. Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πληρωμής, κ. Δ. Σουσούνη
   9. Γεν.Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων, κ. Π. Μπατάγια
  10. Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, κ. Γ. Νικολάτο

 

Κοινοποίηση

Υπουργείο Ανάπτυξης

 

   1. Γραφείο Υπουργού, κ. Α. Τσοχατζόπουλου
   2. Γραφείο Υφυπουργού, κ. Α. Καλαφάτη
   3. Γραφείο Υφυπουργού, κ.Δ. Γεωργακόπουλου


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης