ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1044674/3189/647/Α0014/23.5.2002

Υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ οι οποίες δεν έγιναν δεκτές μέσω του συστήματος TAXIS NET

23 Μάι 2002

Taxheaven.gr
Αθήνα, 23 Μαϊου 2002
ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1044674/3189/647/Α0014

ΘΕΜΑ: Υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ οι οποίες δεν έγιναν δεκτές μέσω του συστήματος TAXIS NET

A Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

'Έχοντας υπόψη:

1. Τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του ν. 2020/1992 (ΦΕΚ 34Α) με την οποία παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να παρατείνει με απόφαση, τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων, σε εξαιρετικές περιπτώσεις.


2. Τις παρακάτω διατάξεις του ν. 2859/2000 όπως ισχύουν :

α) το άρθρο 34
β) της παραγράφου 9 του άρθρου 38.
γ) της παραγράφου 3 του άρθρου 64.

3. Το γεγονός ότι υποβλήθηκαν δηλώσεις στο TAXISNET και από λανθασμένους χειρισμούς των υποκειμένων, αλλά κυρίως των Τραπεζών, δεν μεταφέρθηκαν τα αντίστοιχα χρηματικά ποσά ή μεταφέρθηκαν αλλά δεν βρέθηκαν οι αντίστοιχες υποβληθείσες δηλώσεις, με αποτέλεσμα να απορριφθούν ορισμένες δηλώσεις.

4. Τους λόγους εφαρμογής των αρχών της χρηστής διοίκησης.

5. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 (ΦΕΚ 1485/Β/31.10.2001) για καθορισμό αρμοδιοτήτων των Υφυπουργων Οικονομικών.

6. Τη διαπίστωση ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού η οποία όμως δεν μπορεί να υπολογιστεί και οφείλεται στο μη καταλογισμό προσαυξήσεων..Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Οι περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. που υποβλήθηκαν μέσω TAXIS ΝΕΤ μέχρι και την φορολογική περίοδο Μαρτίου 2002 -καταληκτική ημερομηνία υποβολής 10.5.2002- και οι υποκείμενοι έλαβαν αριθμό επιτυχούς καταχώρησης της δήλωσής τους στο TAXIS NET και στη συνέχεια απορρίφθηκαν λόγω της μη μεταφοράς του αντίστοιχου ακριβούς ποσού μέσω του τραπεζικού συστήματος ή μεταφέρθηκαν τα ακριβή ποσά μέσω του τραπεζικού συστήματος αλλά δεν βρέθηκε αντίστοιχη υποβληθείσα δήλωση, μπορούν να υποβληθούν στις αρμόδιες ΔΟΥ με καταβολή του αντίστοιχου ποσού μέχρι και 20 Ιουνίου 2002 χωρίς την επιβολή προσαυξήσεων.

2. Για τις δηλώσεις της κατηγορίας αυτής οι οποίες έχουν ήδη υποβληθεί με καταβολή προσαυξήσεων υποβάλλεται αίτηση από τον υποκείμενο, στην ίδια ως άνω προθεσμία, για επιστροφή των προσαυξήσεων.

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΣΤ. ΦΩΤΙΑΔΗΣ


Taxheaven.gr