Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ.Πρωτ : Δ. 989/526/23.7.2002 Διαδικασία εφαρμογής του καθεστώτος Ειδικού Προορισμού

Σχόλια: Όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση Δ17Α 5022235 ΕΞ 16.5.2011.


Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αριθμ.Πρωτ : Δ. 989/526/23.7.2002
Διαδικασία εφαρμογής του καθεστώτος Ειδικού Προορισμού


Αριθμ.Πρωτ : Δ. 989/526/23.7.2002 Διαδικασία εφαρμογής του καθεστώτος Ειδικού Προορισμού

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 23 Ιουλίου 2002
Αριθμ.Πρωτ : Δ. 989/526

ΘΕΜΑ: "Διαδικασία εφαρμογής του καθεστώτος Ειδικού Προορισμού"

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Καν (ΕΟΚ) 2913/92 "περί θεσπίσεως Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα" και ιδιαίτερα τα άρθρα 21 & 82.
2. Τις διατάξεις του Καν (ΕΟΚ) 2454/93 "Για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του Καν (ΕΟΚ) 2913/92 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα" & ιδιαίτερα τα άρθρα 291 έως 300 όπως ισχύουν.
3. Τον Καν (ΕΟΚ) 2658/87 "για τη δασμολογική & στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο". Τις προκαταρκτικές διατάξεις του δασμολογίου, Τίτλος ΙΙ - Ειδικές Διατάξεις Α΄ & Β΄ .
4. Τις διατάξεις του Ν. 2960/2001 "Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας" (ΦΕΚ 265/Α/22.11.2001) όπως ισχύουν και ιδιαίτερα του άρθρων 33 & 180.
5. Τις διατάξεις του Ν. 2343/95 "Αναδιοργάνωση υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 211/Α΄/11.10.1995).
6. Την αριθ. Δ. 1538/831/8.11.2000 Α.Υ.Ο. για τον καθορισμό των αρμοδίων αρχών για το καθεστώς του Ειδικού Προορισμού (ΦΕΚ 1437/Β΄/ 27.11.2000).
7. Το Προεδρικό Διάταγμα 284/88 "Περί Οργανισμού του Υπουργείου Οικονομικών" (Α΄ 128).
8 .Ότι είναι ανάγκη να καθορισθούν οι απαραίτητες διαδικασίες για την προ-
σαρμογή των Εθνικών Τελωνειακων Διαδικασιών προς τις αντίστοιχες δια-
δικασίες της Κοινότητας όσον αφορά την εφαρμογή και λειτουργία του κά-
θεστώτος του Ειδικού Προορισμού ιδιαίτερα μετά τις τελευταίες τροποποιή-
σεις που επήλθαν στο σχετικό νομικό πλαίσιο.
9. Την με αριθ. 1100383/1330/ Α 0006/31.10.2001 (ΦΕΚ 1485/Β/30.10.2001)
Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών "Κα-
θορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών".
10. Ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βά-
ρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

'Α ρ θ ρ ο 1

Πεδίο εφαρμογής του Καθεστώτος

Το καθεστώς του Ειδικού Προορισμού εφαρμόζεται :

1. Στα εμπορεύματα που αναφέρονται στις περιπτώσεις Α' και Β' των ειδικών διατάξεων του Τίτλου II των προκαταρκτικών διατάξεων του Καν (ΕΟΚ) 2658/87 του Συμβουλίου για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

(Η περίπτωση 1 τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου μόνου της απόφασης Δ17Α 5022235 ΕΞ 16.5.2011.)

2. Για προϊόντα για τα οποία προβλέπεται ο ειδικός τους προορισμός βάσει της δασμολογικής κατάταξής τους στο Τελωνειακό Δασμολόγιο.

3. Για προϊόντα για τα οποία προβλέπεται αναστολή, απαλλαγή ή μείωση του δασμού βάσει κοινοτικών κανονισμών.

'Α ρ θ ρ ο 2

Εφαρμογή της διαδικασίας του καθεστώτος του Ειδικού Προορισμού

Η διαδικασία του καθεστώτος του Ειδικού Προορισμού εφαρμόζεται όταν προβλέπεται, ότι τα εμπορεύματα που τέθηκαν σε ελεύθερη κυκλοφορία με ευνοϊκή δασμολογική μεταχείριση ή μειωμένο ή μηδενικό συντελεστή δασμού λόγω του ειδικού προορισμού τους, υπόκεινται σε τελωνειακή επιτήρηση γι΄ αυτό τον ειδικό προορισμό.
Ωστόσο για κάθε εμπόρευμα προοριζόμενο για ειδική χρησιμοποίηση, βάσει της δασμολογικής κατάταξης για την οποία ο εφαρμοστέος εισαγωγικός δασμός στο πλαίσιο του καθεστώτος του ειδικού προορισμού δεν είναι κατώτερος από εκείνον που θα έπρεπε διαφορετικά να εφαρμοστεί σ΄ αυτό, πρέπει να κατατάσσεται στη διάκριση της συνδυασμένης ονοματολογίας που επιτρέπει ο ειδικός προορισμός, χωρίς να εφαρμόζεται η διαδικασία του καθεστώτος.

'Α ρ θ ρ ο 3

Ο ρ ι σ μ ο ί

Στο άρθρο 291 παρ. 2 των εφαρμοστικών διατάξεων του Κώδικα :
1. "Λογιστικές Εγγραφές" : Ως λογιστικές εγγραφές νοούνται οι εμπορικές, φορολογικές και άλλες καταχωρήσεις του κατόχου, που τηρούνται για λογαριασμό του στα εγκεκριμένα βάσει του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων για την επιχείρηση λογιστικά βιβλία και στοιχεία στην έδρα ή το υποκατάστημα.

2. "Καταχωρήσεις" : Νοούνται ως καταχωρήσεις, τα δεδομένα εκείνα, που περιέχουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και τις τεχνικές λεπτομέρειες επί οιουδήποτε μέσου (εντύπου ή ηλεκτρονικού), που επιτρέπουν στις Τελωνειακές Αρχές να επιτηρούν και να ελέγχουν τις πράξεις αποτελεσματικά.
Όταν οι Τελωνειακές αρχές κρίνουν ότι, με βάση τα τηρούμενα βιβλία, δεν εξασφαλίζεται επαρκώς η επιτήρηση, θα απαιτούν από τις επιχειρήσεις, πράκτορες, κ.λ.π. να τηρούν βιβλίο παρακολούθησης του καθεστώτος ειδικού προορισμού το οποίο θεωρούν οι ίδιες οι Τελωνειακές Αρχές. Υπόδειγμα γραμμογράφησής του υπάρχει συνημμένο στο Παράρτημα της παρούσας.
Όπου στην παρούσα απόφαση αναφέρεται :
" "του Κώδικα" εννοείται ο βασικός Κοινοτικός Τελωνειακός Κώδικας (Κανονισμός 2913/92).
" "των εφαρμοστικών διατάξεων του Κώδικα" εννοείται ο Εφαρμοστικός Κανονισμός του Τελωνειακού Κώδικα (Κανονισμός 2454/93)

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β΄

ΑΔΕΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

'Α ρ θ ρ ο 4

Για την εφαρμογή του καθεστώτος ειδικού προορισμού και κατά συνέπεια την παραμονή των εμπορευμάτων σε τελωνειακή επιτήρηση απαιτείται γραπτή άδεια.
Η άδεια εκδίδεται κατόπιν υποβολής έγγραφης αίτησης του δικαιούχου στις αρμόδιες αρχές που έχουν καθοριστεί με την αριθ. Δ. 1538/831/8.11.2000 Α.Υ.Ο. και τις διαδικασίες που προβλέπονται από την παρούσα.


  'Αρ θ ρ ο 5

Είδη Αδειών - Έντυπα που χρησιμοποιούνται

Διακρίνονται τα ακόλουθα είδη αδειών :

1. 'Αδεια η οποία εκδίδεται για να χρησιμοποιηθεί στο Κράτος - μέλος έκδοσής της.

2. Ενιαία 'Αδεια η οποία εκδίδεται για να ισχύσει σε περισσότερα του ενός Κράτη μέλη.

3. Συνολική 'Αδεια. 'Αδεια η οποία εκδίδεται για το καθεστώς του Ειδικού προορισμού αλλά και για οικονομικό ανασταλτικό καθεστώς επίσης.
Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις χρησιμοποιείται το υπόδειγμα του Παραρτήματος 67 των εφαρμοστικών διατάξεων του Κώδικα , όπως ισχύει.

4. Υπό εξαιρετικές περιστάσεις οι Τελωνειακές αρχές δύνανται να επιτρέπουν τη χρήση απλοποιημένης άδειας, δηλαδή η διασάφηση θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία, που υποβάλλεται εγγράφως ή με τεχνικές επεξεργασίες δεδομένων στο πλαίσιο της συνήθους διαδικασίας, να αποτελεί και αίτηση για χορήγηση άδειας.

'Α ρ θ ρ ο 6

Όροι χορήγησης άδειας

1. Δικαιούχα πρόσωπα - Υποχρεώσεις αυτών

α. 'Αδεια Ειδικού Προορισμού μπορεί να χορηγηθεί σε κάθε πρόσωπο εγκατεστημένο στην Κοινότητα που πληροί τις αναγκαίες προϋποθέσεις, ιδιαίτερα του άρθρου 293 παρ. 1 εδ. β΄των εφαρμοστικών διατάξεων του Κώδικα, υπό τον όρο ότι θα εξασφαλίζεται αποτελεσματική τελωνειακή επιτήρηση.

'Αδεια χορηγείται :

i) σε δικαιούχους που υπάγουν πλήρως ή εν μέρει τα εμπορεύματα στον προβλεπόμενο ειδικό προορισμό &
ii) σε δικαιούχους που απλώς τα εκχωρούν σε άλλους εγκεκριμένους δικαιούχους.
Ο κάτοχος της άδειας δεν είναι απαραίτητο να είναι και κάτοχος των εμπορευμάτων.
β. Ο κάτοχος της άδειας υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του καθεστώτος και να παρέχει κάθε πρόσφορο μέσο για να διευκολύνεται ο έλεγχος των τελωνειακών αρχών καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Υποχρεούται, επίσης, να φυλάσσει το υποδεικνυόμενο από τις τελωνειακές αρχές βιβλίο, τις λογιστικές εγγραφές και τα στοιχεία τουλάχιστον για τρία χρόνια μετά την υπαγωγή των εμπορευμάτων στον ειδικό τους προορισμό ή την εκχώρηση αυτών σε άλλο πρόσωπο.
Το πρόσωπο στο οποίο παρέχεται άδεια ειδικού προορισμού είναι υπεύθυνο για την καταβολή των δασμών μέχρι την υπαγωγή των εμπορευμάτων στον προβλεπόμενο ειδικό προορισμό ή την εκχώρησή τους.
Αίτηση για άδεια Ειδικού Προορισμού υποβάλλεται και από τα Ναυπηγεία τα οποία έχουν αναγνωρισθεί ως Ελεύθερα Τελωνειακά Συγκροτήματα.

2. Αίτηση

Αίτηση - Στοιχεία που περιλαμβάνονται

Η αίτηση για τη χορήγηση της άδειας υπαγωγής στο καθεστώς ειδικού προορισμού υποβάλλεται εγγράφως στην Τελωνειακή Αρχή που έχει καθοριστεί με τη Δ. 1538/831/8.11.2000 Α.Υ.Ο., σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 67 των εφαρμοστικών διατάξεων του Κώδικα, όπως ισχύει.
Στην αίτηση πρέπει ιδιαίτερα μεταξύ των άλλων στοιχείων που περιέχονται στο προαναφερόμενο υπόδειγμα, να περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα :

i) O τόπος τήρησης των κύριων λογιστικών εγγραφών και καταχωρή-σεων του αιτούντος. Ακριβής προσδιορισμός του είδους των λογιστικών βιβλίων και στοιχείων και περιγραφή του είδους των λοιπών καταχωρήσεων και στοιχείων βάσει του Κώδικα Βιβλίων & Στοιχείων που τηρούνται από την επιχείρηση και μπορούν να διευκολύνουν τον τελωνειακό έλεγχο.

ii) Εφόσον πριν υπαχθούν τα εμπορεύματα στον προβλεπόμενο ειδικό προορισμό τους, πρέπει να υποβληθούν σε εργασίες σε άλλη επιχείρηση, είναι απαραίτητο να δηλωθεί ο τόπος τήρησης των λογιστικών βιβλίων της άλλης επιχείρησης, καθώς και το βιβλίο παρακολούθησης του καθεστώτος ειδικού προορισμού που ενδεχομένως έχει υποδειχθεί από τις Τελωνειακές Αρχές καθώς και η άδεια ειδικού προορισμού που έχει εκδοθεί στο όνομα της άλλης επιχείρησης, εφόσον έχει εκδοθεί τέτοια άδεια.

iii) Σε περίπτωση συναποθήκευσης ταυτόσημων εμπορευμάτων, η περιγραφή των εμπορευμάτων, το είδος, η ποσότητα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά.
Όταν πρόκειται για πετρελαιοειδή προϊόντα του Κεφαλαίου 27 καθώς και για προϊόντα του Κεφαλαίου 29 τα οποία δεν συναποθηκεύονται με άλλα ταυτόσημα αλλά ως μίγματα με ακατέργαστα λάδια που εμπίπτουν στον κωδικό Σ.Ο. 270900 :
το είδος, η περιγραφή, τα τεχνικά & φυσικά χαρακτηριστικά και η ποσότητα τόσο των προϊόντων που παραλαμβάνονται με ειδικό προορισμό όσο και των μη ταυτόσημων συναποθηκευθέντων προϊόντων

iv) Επίσης για τα πετρελαιοειδή προϊόντα θα γνωστοποιούνται τα ακόλουθα:
- Συνοπτική περιγραφή των μονάδων που χρησιμοποιούνται για την προβλεπόμενη επεξεργασία.
- Το είδος και η ποσότητα των προϊόντων που υποβάλλονται στην επεξεργασία και
- σε περίπτωση εφαρμογής των συμπληρωματικών σημειώσεων 4 και 5 του κεφαλαίου 27 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, το είδος και η ποσότητα των παραγομένων προϊόντων.

v) Επεξεργασμένα προϊόντα : θα αναφέρεται ο δεκαψήφιος ή, όπου απαιτείται, ο δεκατετραψήφιος κωδικός των επεξεργασμένων εμπορευμάτων.
Στην περίπτωση όπου τα επεξεργασμένα εμπορεύματα προέρχο-νται από οικονομικό ανασταλτικό καθεστώς : ο κωδικός Σ.Ο. στον οποίο είχαν καταταχθεί τα αρχικά εμπορεύματα.
Η περιγραφή των επεξεργασμένων εμπορευμάτων με την οποία μπορεί να υπολογισθεί ο συντελεστής απόδοσης ή η μέθοδος με την οποία μπορεί να εξακριβωθεί.

vi) Εκχώρηση. Εάν ο αιτών προτίθεται να εκχωρήσει τα εμπορεύματα σε άλλο κάτοχο αδείας ειδικού προορισμού, πρέπει να δηλώσει τον αριθμό αδείας του εκδοχέα, την τελωνειακή αρχή που εξέδωσε την άδεια και τον τρόπο εκχώρησης εάν πρόκειται δηλαδή για εκχώρηση στο ίδιο Κράτος μέλος, εκχώρηση με τη χρήση του αντιτύπου ελέγχου Τ5, απλοποιημένη εκχώρηση του άρθρου 297 των εφαρμοστικών διατάξεων του Κώδικα.

'Α ρ θ ρ ο 7

Διαδικασία υποβολής της αίτησης
1. Γ ε ν ι κ ά

Η αίτηση υποβάλλεται σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 6 παρ. 2 της παρούσας. Η αίτηση υποβάλλεται στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας έχει την έδρα του ο αιτών και τηρούνται οι κύριες λογιστικές εγγραφές για λογαριασμό του.

Με την αίτηση ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να προσκομίζει :
α. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Νόμου 1599/86 σε συνδυασμό με την
Α.Υ.Ο. 1068985/900/Τκ Ε Φ/12.7.2001, συνταγμένη ως εξής:
"Δηλώνω υπεύθυνα ότι αναλαμβάνω όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στους κανονισμούς 2913/92 & 2454/93 και στις οδηγίες που έχουν δοθεί για την εφαρμογή του καθεστώτος του ειδικού προορισμού και οφείλω να ενημερώνω τις αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές για κάθε αλλαγή των στοιχείων της αίτησης ή της κατάστασης των εμπορευμάτων".
β. Καταστατικό και άδεια λειτουργίας της επιχείρησης από το Υπουργείο Ανάπτυξης και εφόσον πρόκειται για εταιρεία του Ν.89/67 βεβαίωση για το νόμιμο εκπρόσωπο από το Υ.Ε.Ν.
γ. Εφόσον πρόκειται για ναυτιλιακή εταιρεία, κατάσταση των πλοίων που αυτή διαχειρίζεται.
δ. Αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης και των συνημμένων αναλυτικών στοιχείων του τελευταίου οικονομικού έτους.
ε. Τα προβλεπόμενα βιβλία και στοιχεία του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, φωτοτυπία της τελευταίας σελίδας που έχει θεωρηθεί από την αρμόδια ΔΟΥ

στ. Αίτηση για θεώρηση βιβλίων παρακολούθησης του καθεστώτος του Ειδικού Προορισμού εφόσον υποδειχθεί από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή.

2. Αίτηση για έκδοση άδειας που θα ισχύει στο Κράτος μέλος έκδοσής της.

Η αίτηση που υποβάλλεται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρ-θρο 6 παρ. 1 περιλαμβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρ. 2 του ί-διου άρθρου. Ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

Σε περίπτωση που πριν την υπαγωγή του εμπορεύματος στον προδιαγραφέντα ειδικό προορισμό απαιτείται επισκευή του είδους ή άλλη εργασία σε άλλη επιχείρηση, εργασία ωστόσο που δεν εμπίπτει στις προβλεπόμενες για τον ειδικό προορισμό εργασίες, δεν χρειάζεται έκδοση άδειας για τον επισκευαστή ή το πρόσωπο που θα εκτελέσει τις εργασίες αυτές αλλά θα ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία :

α. Όταν η εργασία είναι γνωστή κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για έκδοση της άδειας.
Θα συστήνεται τραπεζική ή αξιόχρεη προσωπική εγγύηση τρίτου από τον αιτούντα για τους οφειλόμενους δασμούς, εφόσον κρίνεται απαραίτητο από τις Τελωνειακές Αρχές, και ο επισκευαστής ή το πρόσωπο το οποίο θα εκτελέσει τις εκτός ειδικού προορισμού εργασίες θα υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση βάσει του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 σε συνδυασμό με την Α.Υ.Ο. 1068985/900/Τκ Ε Φ/12.7.2001, με την οποία θα δηλώνει, ότι θα παραλάβει και θα κατέχει προσωρινά, εμπορεύματα που υπάγονται στο καθεστώς του ειδικού προορισμού, θα περιγράφει ακριβώς τις εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν, καθώς και το εκτιμούμενο χρονικό διάστημα που απαιτείται για το σκοπό αυτό.

β. Όταν η εργασία ανακύπτει μετά την έκδοση της άδειας

Θα ενημερώνεται η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή ελέγχου, θα κατατίθεται τραπεζική ή αξιόχρεη προσωπική εγγύηση εκ μέρους του αιτούντα, εφόσον κρίνεται απαραίτητο από την Τελωνειακή Αρχή, και θα υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της προηγούμενης παραγράφου από τον επισκευαστή ή το πρόσωπο, που θα εκτελέσει τις εκτός ειδικού προορισμού εργασίες.
Με την επιστροφή των εμπορευμάτων στον δικαιούχο θα λύεται η εγγύηση, εκτός εάν οι Τελωνειακές Αρχές κρίνουν, για λόγους σχετικούς με την υπαγωγή στο καθεστώς, απαραίτητη τη διατήρησή της.

3. Αίτηση για απλοποιημένη άδεια που θα ισχύει στο Κράτος μέλος έκδοσής της (άρθρο 292 παρ. 3 των εφαρμοστικών διατάξεων του Κώδικα).

Υπό εξαιρετικές και μόνο περιστάσεις οι Τελωνειακές Αρχές είναι δυνατόν να επιτρέπουν η διασάφηση θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία που υποβάλλεται εγγράφως ή με τεχνικές επεξεργασίες δεδομένων στο πλαίσιο της συνήθους εργασίας να θεωρείται ως αίτηση για χορήγηση άδειας, υπό την προϋπόθεση ότι :
- η αίτηση αφορά μια μόνο Τελωνειακή Διοίκηση (ένα κράτος μέλος),
- ο αιτών υπάγει ο ίδιος τα εμπορεύματα στον προδιαγραφέντα ειδικό προορισμό και
- διασφαλίζεται η δέουσα διεξαγωγή των εργασιών. Στην περίπτωση αυτή, κατά την αποδοχή της διασάφησης παρέχεται και η άδεια εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 293 των εφαρμοστικών διατάξεων του Κώδικα και του άρθρου 6 της παρούσας.
Το Τελωνείο στο οποίο κατατίθεται η διασάφηση θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία, θα ζητά να συνοδεύεται η διασάφηση από έγγραφη αίτηση εις διπλούν (πρωτότυπο και ακριβές φωτοαντίγραφο), που καταρτίζει ο διασαφιστής και περιέχει τα στοιχεία που αναφέρονται στο υπόδειγμα του παραρτήματος 67 των εφαρμοστικών διατάξεων του Κώδικα και στο άρθρο 7 της παρούσας, καθώς επίσης και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνεται απαραίτητο, για τη διασφάλιση της επιτήρησης, εκτός εάν τα στοιχεία αυτά θεωρούνται περιττά ή περιλαμβάνονται στη διασάφηση.
Το πρωτότυπο της αίτησης θα επισυνάπτεται στη διασάφηση και το ακριβές φωτοαντίγραφο θα επιστρέφεται στον αιτούντα για φύλαξη στα λογιστικά του βιβλία.
Στο Τελωνείο θα προσκομίζεται επίσης η υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 σε συνδυασμό με την Α.Υ.Ο. 1068985/900/Τκ Ε Φ/12.7.2001 και θα περιλαμβάνει όσα αναφέρονται στο άρθρο 7 παρ. 1 στοιχείο (α) της παρούσας.
Το Τελωνείο θα κρατά σε εκκρεμότητα τη διασάφηση και τα σχετικά έγγραφα. Η επιτήρηση θα λήγει σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 300 των εφαρμοστικών διατάξεων του Κώδικα, όπως ισχύει.
Εφόσον απαιτηθεί επισκευή ή πρότερη επεξεργασία του είδους που έχει παραληφθεί, θα ακολουθείται η διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου.

4. Αίτηση για έκδοση Ενιαίας 'Αδειας

Όταν ζητείται η έκδοση ενιαίας άδειας, απαιτείται προηγούμενα η σύμφωνη γνώμη των Τελωνειακών Αρχών των εμπλεκομένων Κρατών μελών και θα ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 292 παρ. 5 των εφαρμοστικών διατάξεων του Κώδικα. Θα χρησιμοποιείται το υπόδειγμα της αίτησης του Παραρτήματος 67 των εφαρμοστικών διατάξεων του Κώδικα και θα περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία του άρθρου 6 παρ. 2 της παρούσας.
Η αίτηση υποβάλλεται στις αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές του τόπου στον οποίο τηρούνται οι κύριες λογιστικές εγγραφές του αιτούντος για τη διευκόλυνση των λογιστικών ελέγχων και στον οποίο διενεργείται ένα τουλάχιστον μέρος των πράξεων που πρόκειται να καλύψει η άδεια ή
- διαφορετικά, στον τόπο στον οποίο τα εμπορεύματα υπάγονται στον προδιαγραφέντα ειδικό προορισμό.
Σε περίπτωση που η αίτηση διαβιβάζεται από άλλο Κράτος μέλος σε ελληνική Τελωνειακή Αρχή και δεν είναι συνταγμένη στην ελληνική ή σε γλώσσα που μπορεί να είναι κατανοητή (π.χ. αγγλικά ή γαλλικά), πρέπει να ζητείται επίσημη μετάφραση.
Οι Τελωνειακές Αρχές που εκδίδουν την άδεια αποστέλλουν αντίγραφο αυτής σε όλες τις λοιπές ενδιαφερόμενες Τελωνειακές Αρχές.

5. Αίτηση για έκδοση συνολικής άδειας

Εφόσον ο αιτών επιθυμεί να χρησιμοποιήσει εκτός του καθεστώτος του ειδικού προορισμού και διαδικασίες καθεστώτος αναστολής εναλλακτικά ή διαδοχικά και πληροί τις προϋποθέσεις για την έκδοση άδειας οικονομικού καθεστώτος αναστολής, πρέπει κατά την υποβολή της αίτησης να δηλώνει ακριβώς ποιο καθεστώς επιθυμεί να χρησιμοποιήσει εκτός του καθεστώτος του ειδικού προορισμού και να ζητήσει την έκδοση συνολικής άδειας.
Στις περιπτώσεις αυτές, τα εμπορεύματα μπορεί να τίθενται σε διαφορετικά τελωνειακά καθεστώτα εναλλακτικά ή διαδοχικά.
Απαραίτητη προϋπόθεση ωστόσο είναι η τήρηση των προϋποθέσεων υπαγωγής στα αιτούμενα καθεστώτα καθώς και η εξασφάλιση της διενέργειας των απαιτούμενων ελέγχων. Ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 6 της παρούσας παρ. 1 και 2.
Στα λογιστικά βιβλία του αιτούντος θα γίνεται εγγραφή για τα εμπορεύματα που μεταφέρονται από το ένα καθεστώς στο άλλο - ακριβής περιγραφή του είδους, κωδικός Σ.Ο. ή TARIC του αρχικού και του παραγώγου προϊόντος - ο τόπος και η ημερομηνία.

'Α ρ θ ρ ο 8

Αναδρομική 'Αδεια

Οι αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές έχουν την ευχέρεια να εκδίδουν αναδρομική άδεια σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 294 παρ. 2 και 3 των εφαρμοστικών διατάξεων του Κώδικα. Το υπόδειγμα αίτησης που χρησιμοποιείται είναι εκείνο του Παραρτήματος 67 των εφαρμοστικών διατάξεων του Κώδικα
Η αναδρομική άδεια αρχίζει να έχει έννομα αποτελέσματα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Η αναδρομική ισχύς της άδειας δεν μπορεί να επεκταθεί περισσότερο του ενός έτους από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και υπό τον όρο ότι υπάρχει αποδεδειγμένη οικονομική ανάγκη και πληρούνται οι ακόλουθοι ιδιαίτεροι όροι της παραγράφου 3 του άρθρου 294 των εφαρμοστικών διατάξεων του Κώδικα:
- Η αίτηση να μην έχει σχέση με απόπειρα απάτης ή με πρόδηλη αμέλεια.
- Οι περίοδοι ισχύος που προσδιορίζονται στο άρθρο 293, παρ. 4 των εφαρμοστικών διατάξεων του Κώδικα πρέπει να τηρούνται.
- Οι λογιστικες καταχωρήσεις του αιτούντος πρέπει να επιβεβαιώνουν ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση του καθεστώτος και να επιτρέπουν τον έλεγχο της διαδικασίας.
- Το τελωνειακό καθεστώς των εμπορευμάτων πρέπει να ρυθμιστεί με ακύρωση της διασάφησης για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία και την έκδοση νέας διασάφησης για ελεύθερη κυκλοφορία με ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 251, παράγραφος 1 στοιχείο γ), πρώτο εδάφιο των εφαρμοστικών διατάξεων του κώδικα.
Η αναδρομική άδεια δεν μπορεί να θεωρηθεί κανονική διαδικασία έγκρισης της άδειας και κάθε περίπτωση θα εξετάζεται με ιδιαίτερη προσοχή από τις Τελωνειακές Αρχές.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ

ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ

'Α ρ θ ρ ο 9

1. Διαδικασία έκδοσης της άδειας

Οι Τελωνειακές Αρχές στις οποίες υποβάλλεται η σχετική αίτηση και που έχουν καθορισθεί για το σκοπό αυτό σύμφωνα με την αριθ. Δ. 1538/831/8.11.2000 Α.Υ.Ο. προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες για την εξακρίβωση των στοιχείων που αναφέρονται στην αίτηση και εκδίδουν την άδεια του υποδείγματος του παραρτήματος 67 των εφαρμοστικών διατάξεων του Κώδικα και στην οποία θα περιλαμβάνονται οπωσδήποτε τα στοιχεία της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Στην άδεια θα ορίζονται τα τελωνεία υπαγωγής και ελέγχου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και εφόσον βάσει των αποτελεσμάτων της ανάλυσης κινδύνων, κρίνεται απαραίτητη η σύσταση εγγύησης, αυτό θα τίθεται ως απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στο καθεστώς.
Όσον αφορά στην έκδοση Ενιαίας 'Αδειας θα τηρείται η διαδικασία έκδοσης του άρθρου 292 παράγραφος 5 των εφαρμοστικών διατάξεων του Κώδικα.
Ο αιτών θα ενημερώνεται για τη χορήγηση της άδειας ή για τους λόγους απόρριψης της αίτησης εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ή την ημερομηνία παραλαβής εκ μέρους των Τελωνειακών Αρχών συμπληρωματικών πληροφοριών που έχουν ζητηθεί.
Η προθεσμία αυτή δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση της Ενιαίας 'Αδειας εκτός εάν η άδεια εκδίδεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 292 των εφαρμοστικών διατάξεων του Κώδικα. Η άδεια κοινοποιείται : α) στον δικαιούχο αυτής, β) στο τελωνείο ή τελωνεία υπαγωγής, γ) στο τελωνείο ελέγχου και δ) όταν πρόκειται για ενιαία άδεια στις εμπλεκόμενες διοικήσεις των Κρατών μελών.

2. Στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην άδεια.

Η άδεια πρέπει να περιλαμβάνει εκτός των στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 293 παρ. 3 των εφαρμοστικών διατάξεων του Κώδικα όπως ισχύει, τα στοιχεία που ζητούνται βάσει του υποδείγματος του παραρτήματος 67 των εφαρμοστικών διατάξεων του Κώδικα και τα ακόλουθα :
i) Το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του επισκευαστή ή του προσώπου που πρόκειται να εκτελέσει τις εκτός ειδικού προορισμού εργασίες, εφόσον αυτό είναι γνωστό κατά την έκδοση της άδειας.

ii) Το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του μεταποιητή - στην περίπτωση που θα ακολουθήσει εκχώρηση του εμπορεύματος - και τον αριθμό της άδειάς του.

iii) Τον κωδικό TARIC, με εξαίρεση τις περιπτώσεις παραλαβής ειδών βάσει των προκαταρκτικών διατάξεων του Δασμολογίου, την περιγραφή των εμπορευμάτων, τις εργασίες του ειδικού προορισμού και το συντελεστή απόδοσης ή τη μέθοδο υπολογισμού του.

iv) Σε περίπτωση υπαγωγής παραγώγων προϊόντων στο καθεστώς του ειδικού προορισμού, που προέρχεται από οικονομικό ανασταλτικό καθεστώς, τον κωδικό Σ.Ο. των αρχικών εμπορευμάτων.

v) Στην περίπτωση συναποθήκευσης ταυτόσημων εμπορευμάτων ή μίγματος, όταν αυτό είναι επιτρεπτό από τις κείμενες διατάξεις, την περιγραφή των εμπορευμάτων που συναποθηκεύονται - είδος, ποιότητα, τεχνικά και φυσικά χαρακτηριστικά.
Όταν τα εμπορεύματα που αναφέρονται στη δεύτερη περίπτωση του
στοιχείου γ) του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 293 των εφαρμοστικών διατάξεων του Κώδικα, δεν υπάγονται στον ίδιο οκταψήφιο κωδικό της Σ.Ο., δεν έχουν την ίδια εμπορική ποιότητα και δεν παρουσιάζουν τα ίδια τεχνικά και φυσικά χαρακτηριστικά, η αποθήκευση μίγματος μπορεί να επιτραπεί μόνον όταν ολόκληρο το μίγμα πρόκειται να υποβληθεί στις επεξεργασίες που αναφέρονται στις συμπληρωματικές σημειώσεις 4 και 5 του κεφαλαίου 27 της Σ.Ο.
vi) Εφόσον είναι γνωστό το πρόσωπο ή τα πρόσωπα στα οποία θα εκχωρηθούν τα εμπορεύματα, τα οποία είναι κάτοχοι άδειας ειδικού προορισμού, πρέπει να αναγράφεται το είδος και ο τρόπος εκχώρησης των εμπορευμάτων - εκχώρηση σε άλλο κάτοχο άδειας στο ίδιο κράτος μέλος, εκχώρηση σε άλλο κάτοχο άδειας σε άλλο κράτος μέλος με χρήση αντιτύπου Τ5 ή χρήση απλοποιημένης διαδικασίας εκχώρησης που προβλέπεται στο άρθρο 297 των εφαρμοστικών διατάξεων του Κώδικα.

'Α ρ θ ρ ο 10

Ανανέωση ή Τροποποίηση 'Αδειας

1. Η αίτηση για ανανέωση ισχύουσας άδειας για ειδικό προορισμό πρέπει να υποβάλλεται στις Τελωνειακές Αρχές έκδοσης δύο (2) μήνες πριν τη λήξη της. Θα υποβάλλεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 67 των εφαρμοστικών διατάξεων του Κώδικα. Ωστόσο η ανανέωση της άδειας μπορεί να γίνεται και με απλή έγγραφη αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 292 παρ. 2 των εφαρμοστικών διατάξεων του Κώδικα. Αν η αίτηση αφορά ανανέωση άδειας για τις ίδιες πράξεις και τα ίδια εμπορεύματα μπορεί να χορηγηθεί άδεια με αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία που έπαυσε να ισχύει η άδεια.
2. Σε κάθε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων της άδειας υποβάλλεται αίτηση για τροποποίηση αυτής. Η αίτηση για τροποποίηση της άδειας θα υποβάλλεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος 67 των εφαρμοστικών διατάξεων του Κώδικα. Καμιά τροποποίηση των στοιχείων της άδειας δεν επιτρέπεται χωρίς την έγκριση των Τελωνειακών Αρχών.
Προκειμένου για ενιαία άδεια η τροποποίηση θα γίνεται κατόπιν διαβουλεύσεων με τις αρμόδιες αρχές του άλλου κράτους μέλους και ενδεχομένως να απαιτηθεί η έκδοση νέας άδειας.
Υπάρχει η δυνατότητα υποβολής απλής αίτησης για τροποποίηση άδειας. Η απλή αίτηση ωστόσο δεν μπορεί να γίνει δεκτή όταν πρόκειται για αλλαγή στην επωνυμία της εταιρείας ή στην ιδιοκτησία της. Στην περίπτωση αυτή υποβάλλεται αίτηση του υποδείγματος του Παραρτήματος 67 των εφαρμοστικών διατάξεων του Κώδικα και εκδίδεται νέα άδεια με την καινούργια επωνυμία της επιχείρησης.

'Α ρ θ ρ ο 11

Ακύρωση ή ανάκληση της άδειας

Οι Τελωνειακές Αρχές μπορούν να ακυρώσουν ή να ανακαλέσουν τη χορηγηθείσα άδεια σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Κώδικα. Η ακύρωση παράγει αναδρομικά αποτελέσματα από την ημερομηνία λήψης της ακυρωτικής απόφασης εκ μέρους του ενδιαφερόμενου. Στην περίπτωση αυτή η υπαγωγή των εμπορευμάτων στο καθεστώς του ειδικού προορισμού θεωρείται άκυρη και γεννάται τελωνειακή οφειλή από την ημερομηνία θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων με το καθεστώς του ειδικού προορισμού. Η ανάκληση παράγει αποτελέσματα από την ημερομηνία κοινοποίησής της στον ενδιαφερόμενο με την επιφύλαξη του άρθρου 9 παρ. 4 του Κώδικα.

'Α ρ θ ρ ο 12

Προθεσμίες

Η περίοδος ισχύος της άδειας εξαρτάται από το είδος των εμπορευμάτων και τις εργασίες ειδικού προορισμού στις οποίες αυτά υποβάλλονται. Σύμφωνα με το άρθρο 293 παρ. 4 των εφαρμοστικών διατάξεων του Κώδικα όπως ισχύει, η διάρκεια ισχύος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία έτη από την ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει να ισχύει η άδεια εκτός εάν υπάρχουν λόγοι δεόντως αιτιολογημένοι. Για είδη τα οποία παραλαμβάνονται βάσει των προκαταρκτικών διατάξεων του Δασμολογίου, από Ναυπηγικές επιχειρήσεις που λειτουργούν ως Ελεύθερα Τελωνειακά Συγκροτήματα ή για πετρελαιοειδή προϊόντα του κεφαλαίου 27 ή προϊόντα του κεφαλαίου 29, που παραλαμβάνονται από Διυλιστήρια τα οποία λειτουργούν ως Ελεύθερα Τελωνειακά Συγκροτήματα, οι άδειες θα εκδίδονται για τρία έτη και θα ανανεώνονται με απλή έγγραφη αίτηση με την επιφύλαξη του άρθρου 10 παράγραφος 2 της παρούσας.


Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ΄

ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

'Α ρ θ ρ ο 13

1. Εκχώρηση εμπορευμάτων στην ελληνική επικράτεια

Για την εκχώρηση των εμπορευμάτων μεταξύ κατόχων αδειών, εγκατεστημένων στην ελληνική επικράτεια, χρησιμοποιείται η διαδικασία του αντιτύπου ελέγχου Τ5, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 296 και 297 του Καν (ΕΟΚ) 2454/93 περί των εφαρμοστικών διατάξεων του Κώδικα. Το αντίτυπο ελέγχου Τ5 που υποβάλλεται στο τελωνείο ελέγχου του εκδοχέα, συνοδεύεται από αντίγραφο του εγγράφου διακίνησης των εμπορευμάτων (δελτίο αποστολής ή δελτίο αποστολής-τιμολόγιο), όπως ορίζεται από τις διατάξεις του ΚΒΣ. Η προθεσμία υπαγωγής των εκχωρηθέντων εμπορευμάτων στο καθεστώς του ειδικού προορισμού υπολογίζεται από την ημερομηνία παραλαβής των εμπορευμάτων από τον εκδοχέα.

2. Εφοδιασμός πλοίων και αεροσκαφών

Για τα εμπορεύματα που έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία στα πλαίσια του καθεστώτος ειδικού προορισμού με σκοπό τον εφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών, ανεξαρτήτως του προορισμού αυτών, εφαρμόζονται οι διατυπώσεις εφοδιασμού που καθορίζονται από τις ισχύουσες κοινοτικές και εθνικές διατάξεις.

(Το άρθρο 13 τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου μόνου της απόφασης Δ17Α 5022235 ΕΞ 16.5.2011.)

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε΄

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
  'Αρ θ ρ ο 14

1. Τηρούμενη Διαδικασία

Όταν το Τελωνείο υπαγωγής στο καθεστώς είναι διαφορετικό από το Τελωνείο ελέγχου θα ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία.
Το Τελωνείο στο οποίο κατατίθεται η διασάφηση θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία στο καθεστώς του ειδικού προορισμού, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου και έκδοσης της άδειας παραλαβής, αποστέλλει το πρωτότυπο παραστατικό με τα συνημμένα δικαιολογητικά στο Τελωνείο ελέγχου και υπαγωγής των εμπορευμάτων στον προβλεπόμενο ειδικό προορισμό, όπου θα λαμβάνει νέο αριθμό καταχώρησης.
Το Τελωνείο υπαγωγής στο καθεστώς θα τηρεί αντίγραφο του εγγράφου παραλαβής και καταχώρησης της διασάφησης από το Τελωνείο ελέγχου και θα το υποβάλει στη ΔΙ.Ε.Τ.Α.
Εφόσον και τα δύο Τελωνεία είναι μηχανογραφημένα η ανωτέρω διαδικασία θα γίνεται και ηλεκτρονικά.
Το Τελωνείο ελέγχου είναι αρμόδιο να επιτηρεί τη διαδικασία και να διαπιστώνει εάν τελικά τα εμπορεύματα έλαβαν τον προδιαγραφέντα ειδικό προορισμό τους.

2. Διενέργεια ελέγχου

i) Εντός τριάντα ημερών από την οριστική υπαγωγή των εμπορευμάτων στον προδιαγραφέντα ειδικό προορισμό για κάθε τελωνειακό παραστατικό θα υποβάλλεται στο Τελωνείο ελέγχου δήλωση εκκαθάρισης από την υπαχθείσα στο καθεστώς επιχείρηση για την οριστική τακτοποίηση του καθεστώτος.
Το Τελωνείο ελέγχου θα συστήνει συνεργείο ελέγχου σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην αριθ. Δ. 1538/801/8.11.2000 Α.Υ.Ο.
Όταν ειδικές περιστάσεις το απαιτούν η αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια θα προβαίνει στη συγκρότηση επιτροπών ελέγχου.
Ο έλεγχος θα πραγματοποιείται στην επιχείρηση βάσει των λογιστικών καταχωρήσεων. Τα έξοδα θα βαρύνουν το δικαιούχο του καθεστώτος.
Μετά το πέρας της πραγματοποίησης του ελέγχου θα συντάσσεται έκθεση ελέγχου με τα αποτελέσματα αυτού, θα υπογράφεται από τους υπαλλήλους που διενήργησαν τον έλεγχο και αντίγραφο αυτής θα κοινοποιείται στην Τελωνειακή Περιφέρεια που εξέδωσε την άδεια και στην αρμόδια Επιθεώρηση του Τελωνείου ελέγχου.
ii) Το Τελωνείο ελέγχου ωστόσο μπορεί να προβαίνει σε οποιοδήποτε έλεγχο κρίνει απαραίτητο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ο οποίος μπορεί να είναι είτε φυσικός είτε λογιστικός.
Στις επιχειρήσεις που λειτουργούν ως Ελεύθερα Τελωνειακά Συγκροτήματα και για την αποφυγή συσσώρευσης εκκρεμοτήτων ο έλεγχος θα διενεργείται δύο φορές το χρόνο κάθε Ιανουάριο και Ιούλιο.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ΄

ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ

'Α ρ θ ρ ο 15

Τα εμπορεύματα που έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία με μηδενικό ή μειωμένο ποσοστό δασμού λόγω του ειδικού προορισμού τους, παραμένουν υπό τελωνειακή επιτήρηση μέχρις ότου αυτά :

- υπαχθούν στον ειδικό προορισμό τους ή
- τεθούν σε άλλο εγκεκριμένο τελωνειακό προορισμό ή χρήση δηλαδή καταβολή των οφειλόμενων δασμών, εξαγωγή ή καταστροφή οπότε λήγει η τελωνειακή επιτήρηση σύμφωνα με το άρθρο 300 των εφαρμοστικών διατάξεων του Κώδικα.

1. Σχετικά με την υπαγωγή των εμπορευμάτων στον ειδικό προορισμό τους

α. Όταν τα εμπορεύματα υπαχθούν για πρώτη φορά στον προδιαγραφέντα ειδικό προορισμό τους, δεν υπάρχει πλέον απαίτηση τελωνειακής οφειλής, λήγει η τελωνειακή επιτήρηση και ο κάτοχος του εμπορεύματος έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τη χρήση.

β. Όταν τα εμπορεύματα είναι κατάλληλα για επαναλαμβανόμενη χρήση οι Τελωνειακές Αρχές, προκειμένου να αποφευχθούν οι καταχρήσεις και λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της ανάλυσης κινδύνων, δύνανται να συνεχίσουν την επιτήρηση και μετά την υπαγωγή των προϊόντων στο καθεστώς, για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των δύο ετών. Εννοείται ότι κατά τη διάρκεια της παραταθείσας περιόδου της τελωνειακής επιτήρησης υπάρχει δυνατότητα γένεσης τελωνειακής οφειλής σύμφωνα με το άρθρο 203 ή 204 του Κώδικα.
Ο κάτοχος της άδειας του σχετικού Ειδικού Προορισμού θα είναι ο οφειλέτης.
Για τις παρατιθέμενες παρακάτω περιπτώσεις, θεωρείται, ότι προσδίδεται στα εμπορεύματα για πρώτη φορά ο προβλεπόμενος ειδικός προορισμός αν και τα είδη αυτά μπορεί να επιδέχονται επαναλαμβανόμενη χρήση:

- εμπορεύματα που προορίζονται για ορισμένες κατηγορίες αεροσκαφών με σκοπό τη ναυπήγηση, συντήρηση, μετατροπή ή εξοπλισμό τους. Ο ειδικός προορισμός προσδίδεται όταν το αεροσκάφος μεταβιβάζεται σε ένα τρίτο μέρος ή διατίθεται πάλι στον κάτοχό του, μετά από συντήρηση, επισκευή ή μετατροπή.
- για αεροσκάφη της πολιτικής αεροπορίας, ο ειδικός προορισμός προσδίδεται, όταν αυτά έχουν καταχωρηθεί στα δημόσια μητρώα που προβλέπονται για το σκοπό αυτό.
- μέρη οχημάτων που χρησιμοποιούνται για συναρμολόγηση, ο ειδικός προορισμός προσδίδεται όταν η συναρμολόγηση του οχήματος είναι πλήρης και το όχημα έχει μεταβιβαστεί σε άλλο πρόσωπο.
- εμπορεύματα που προορίζονται για ορισμένες κατηγορίες πλοίων ή για εξέδρες γεώτρησης ή εκμετάλλευσης με σκοπό την ναυπήγηση, επισκευή, συντήρηση, μετατροπή, ενσωμάτωση ή εξοπλισμό τους, ο ειδικός προορισμός προσδίδεται όταν το πλοίο ή η εξέδρα μεταβιβάζονται σε ένα τρίτο μέρος ή όταν διατίθενται εκ νέου στον κάτοχό τους ύστερα από συντήρηση, επισκευή, ή μετατροπή.
- εμπορεύματα που παραδίδονται απευθείας στο πλοίο με σκοπό τον εξοπλισμό του, ο ειδικός προορισμός προσδίδεται κατά τη στιγμή της παράδοσης.

γ. Απορρίμματα και θραύσματα που προκύπτουν από την επεξεργασία ή μεταποίηση του εμπορεύματος καθώς και οι απώλειες υλικών που οφείλονται σε φυσικές αιτίες, θεωρούνται ως εμπορεύματα που έχουν λάβει τον ειδικό προορισμό τους.

2. Λήξη του καθεστώτος με διαφορετικό τρόπο από την υπαγωγή των εμπο-
ρευμάτων στον ειδικό προορισμό.

α. Με καταβολή των οφειλόμενων δασμών.

Όταν ο κάτοχος της άδειας έχει αποτύχει να υπάγει τα εμπορεύματα στον προδιαγραφέντα ειδικό προορισμό τους και οι τελωνειακές αρχές κρίνουν ότι δικαιολογείται η χρήση των εμπορευμάτων κατά τρόπο διαφορετικό από τον οριζόμενο στην άδεια, η εν λόγω χρήση, επιφέρει τη γένεση τελωνειακής οφειλής κατ΄ εφαρμογή των άρθρων 203 και 204 του Κώδικα, επιφυλασσομένων των άρθρων 859 σημείο 7 των εφαρμοστικών διατάξεων του Κώδικα και 206 παράγραφος 1 του Κώδικα και καταβάλλονται οι αναλογούντες δασμοί.

β. Καταστροφή των εμπορευμάτων

Οι Τελωνειακές Αρχές έχουν τη δυνατότητα να εγκρίνουν την καταστροφή των εμπορευμάτων.
Όσον αφορά ωστόσο απορρίμματα και θραύσματα που προκύπτουν από την καταστροφή σύμφωνα με το άρθρο 182 παρ. 5 του Κώδικα πρέπει να λάβουν και αυτά έναν από τους τελωνειακούς προορισμούς που προβλέπονται από τον Κώδικα για τα μη κοινοτικά εμπορεύματα. Παραμένουν δε υπό τελωνειακή επιτήρηση μέχρι το διάστημα που προβλέπεται από το άρθρο 37 παρ. 2 του Κώδικα.

γ. Εξαγωγή των εμπορευμάτων

Η τελωνειακή επιτήρηση λήγει με την εξαγωγή των εμπορευμάτων και τα εμπορεύματα θεωρούνται ως μη κοινοτικά από τη στιγμή της αποδοχής της διασάφησης εξαγωγής.


" Όταν εξάγονται γεωργικά προϊόντα, η θέση 44 του ΕΔΕ ή άλλου χρησιμοποιούμενου εγγράφου φέρει με κεφαλαία γράμματα μνεία, σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Κοινότητας όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 298.
Στα ελληνικά η μνεία είναι συνταγμένη ως εξής :
- ΑΡΘΡΟ 298 ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ - ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ ΟΙ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ.
" Όσον αφορά στην εξαγωγή εφοδίων πλοίων που έχουν παραληφθεί με το καθεστώς του ειδικού προορισμού, όταν το Τελωνείο υπαγωγής στο καθεστώς δεν συμπίπτει με το Τελωνείο εξαγωγής, για να μην παρακωλύεται η εξαγωγή, θα ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία :
Ο δικαιούχος της άδειας θα καταθέτει διασάφηση εξαγωγής στο Τελωνείο εξαγωγής το οποίο θα λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διαπίστωση της ταυτότητας των εξαγομένων εμπορευμάτων και θα αποστέλλει αντίγραφο του παραστατικού εξαγωγής στο Τελωνείο Ελέγχου, με το οποίο θα πιστώνεται η διασάφηση θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία.

'Α ρ θ ρ ο 18

Κ υ ρ ώ σ ε ι ς

Κάθε παράβαση των διατάξεων τήρησης των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας χαρακτηρίζεται ως απλή τελωνειακή παράβαση και επιβάλλονται οι ποινές που ορίζονται από τον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα, επιφυλασσομένων των περί λαθρεμπορίας διατάξεων του ιδίου ως άνω Κώδικα.

'Α ρ θ ρ ο 19

Καταργούμενες διατάξεις

1. Από την ημερομηνία ισχύος της παρούσας κάθε άλλη ρύθμιση σχετική με τα θέματα που επιλαμβάνεται η παρούσα απόφαση καταργείται.
2. Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


ΑΠΟΣΤ. ΦΩΤΙΑΔΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης