Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αρ.Πρωτ.: 1026502/169/0015/14.3.2002 Οδηγίες για την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992), για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν από 1/1-31/12/2001.

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ.Πρωτ.: 1026502/169/0015/14.3.2002
Οδηγίες για την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992), για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν από 1/1-31/12/2001.


Αρ.Πρωτ.: 1026502/169/0015/14.3.2002 Οδηγίες για την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων της παραγράφου 1 τ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 14 Μαρτίου 2002
Αρ.Πρωτ.: 1026502/169/0015

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992), για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν από 1/1-31/12/2001.

Ως γνωστόν με την εγκύκλιό μας ΠΟΛ.1374/21-12-2001, παρασχέθηκε η δυνατότητα να μην συμπεριληφθούν στις συγκεντρωτικές καταστάσεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. που θα υποβληθούν μέχρι τις 30-9-2002, για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν από 1/1-31/12/2001, φορολογικά στοιχεία αξίας μέχρι του ορίου των:
15.000 δρχ. - 44, 02 ευρώ ή
17.038 δρχ. - 50 ευρώ ή
103.000 δρχ. - 300 ευρώ
κατ' επιλογή των υπόχρεων σε υποβολή.
Δεδομένου ότι, η υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων κατά τις διατάξεις του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. αποσκοπεί στην παροχή πληροφοριών για τη συναλλακτική δραστηριότητα των συναλλαγέντων με τον υποβάλλοντα αυτές, για να είναι αποτελεσματική η μηχανογραφική διασταύρωση των συναλλαγών και ιδιαίτερα εκείνων που πραγματοποιήθηκαν κατά το ως άνω χρονικό διάστημα (1/1-31/12/2001), λαμβανομένου υπόψη ότι, οι υπόχρεοι σε υποβολή των εν λόγω καταστάσεων έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ένα (1) από τα παραπάνω όρια, παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες:

1. Στην περίπτωση υποβολής των καταστάσεων με τη χρήση των εντύπων με τους κωδικούς Ε407 "Συγκεντρωτική κατάσταση προμηθευτών" και Ε408 "Συγκεντρωτική κατάσταση πελατών", ή με τη χρήση εκτυπωμένων εντύπων - καταστάσεων που περιέχουν τα δεδομένα των ως άνω εντύπων, θα αναγράφεται ευκρινώς από τους υπόχρεους σε υποβολή και στα τρία αντίτυπα με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο (χειρόγραφα ή εντύπως εφόσον είναι εφικτό) η ένδειξη "όριο υποβολής ……………….." και αναλόγως το αριθμητικό όριο που έχει επιλεγεί κατά περίπτωση δηλαδή 15.000 δρχ. - 44,02 ευρώ ή 17.038 δρχ. - 50 ευρώ ή 103.000 δρχ. - 300 ευρώ. Αυτονόητο είναι ότι το όριο της αξίας που θα επιλέξουν οι υπόχρεοι θα αναγράφεται στο νόμισμα με το οποίο έχουν γίνει οι καταχωρήσεις στις συγκεντρωτικές καταστάσεις, δηλαδή δρχ. ή ευρώ.
Η ίδια ως άνω ένδειξη θα αναγράφεται αναλόγως και στις "Συγκεντρωτικές καταστάσεις πιστωτικών υπολοίπων", που υποβάλλονται για τις αρνητικές διαφορές, των εκδιδομένων πιστωτικών τιμολογίων που δεν καλύπτονται στο ίδιο ημερολογιακό έτος από αντίστοιχα "χρεωστικά" τιμολόγια.
Σε περίπτωση υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων χωρίς την αναγραφή της εν λόγω ένδειξης, οι υπάλληλοι που τις παραλαμβάνουν θα ζητούν από τον υποβάλλοντα την αναγραφή της, παρέχοντας του τις σχετικές οδηγίες.

2. Στις συγκεντρωτικές καταστάσεις που θα υποβληθούν με τη χρήση ηλεκτρομαγνητικών μέσων αποθήκευσης δεδομένων (δισκέτες), η ως άνω ένδειξη θα αναγράφεται και στα τρία αντίτυπα του εγγράφου - απόδειξης παραλαβής, το οποίο συνοδεύει τις εν λόγω δισκέτες και αποτελεί αποδεικτικό υποβολής τους.

3. Σε σχέση με τις συγκεντρωτικές καταστάσεις που θα υποβληθούν μέσω ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας (Σχετ. Α.Υ.Ο. 1056690/420/0015/ΠΟΛ.1157/14-6-2001 -ΦΕΚ 761/Β'), η σχετική ένδειξη θα πληκτρολογείται αναλόγως.

4. Περαιτέρω λαμβανομένου υπόψη ότι, οι συγκεντρωτικές καταστάσεις υποβάλλονται από τον υπόχρεο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του αυτοπροσώπως και όχι ταχυδρομικά (επί αποδείξει), εκτός από την περίπτωση της υποβολής τους με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας, κατά την παραλαβή τους θα ελέγχεται η ορθή αναγραφή των στοιχείων του υπόχρεου σε υποβολή, ήτοι: το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο ή η επωνυμία, το επάγγελμα, η διεύθυνση, η αρμόδια Δ.Ο.Υ., το έτος που αφορούν και ιδιαίτερα ο Α.Φ.Μ. ο οποίος αναγράφεται ως γνωστόν εντύπως ή με σφραγίδα. Η απαίτηση αυτή, δηλαδή η αναγραφή του Α.Φ.Μ. εντύπως ή με σφραγίδα, καλύπτεται, εάν τεθεί η σφραγίδα του υποχρέου, που περιέχει τα λοιπά ατομικά του στοιχεία, χωρίς κατ' ανάγκη να απαιτείται η κατασκευή σφραγίδας που θα περιέχει μόνο τον Α.Φ.Μ., αρκεί να τίθεται στον προσήκοντα χώρο του εντύπου και να είναι ευδιάκριτος.

5. Για την παραλαβή των καταστάσεων που υποβάλλονται με ηλεκτρομαγνητικά μέσα (δισκέτες), ο αρμόδιος υπάλληλος, κατά την παραλαβή θα χρησιμοποιεί υπολογιστή (PC) με το ειδικό πρόγραμμα που έχει ήδη εγκατασταθεί στις Δ.Ο.Υ. και παρουσία του υποβάλλοντος θα ελέγχει το περιεχόμενο της δισκέτας. Ο βασικός αυτός έλεγχος θα αποσκοπεί στο να διαπιστώνεται εάν η δισκέτα έχει εγγραφεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. και σε περίπτωση εμφάνισης στην οθόνη ένδειξης σφάλματος θα επιστρέφεται, με σχετικές προφορικές υποδείξεις, στον υπόχρεο για διόρθωση και εκ νέου υποβολή της.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΥΝΑΔΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης