Αρ.Πρωτ.1026962/438/Τ.&Ε.Φ./20.3.2002

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 2992/2002 "Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις" και οδηγίες για τη διάθεση των ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας επαγγελμα- τικών αυτοκινήτων έτους 2002.

20 Μάρ 2002

Taxheaven.gr


Αθήνα, 20 Μαρτίου 2002

Αρ.Πρωτ.1026962/438/Τ.&Ε.Φ.

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 2992/2002 "Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις" και οδηγίες για τη διάθεση των ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας επαγγελμα- τικών αυτοκινήτων έτους 2002.

Κοινοποιούμε κατωτέρω τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 2992/20-3-2002 "Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις" που ψηφίστηκε από τη Βουλή και θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και παρέχομε οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους. Επίσης, παρέχομε οδηγίες για τη διάθεση των ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας όλων των επαγγελματικών αυτοκινήτων έτους 2002.

1. Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις αντικαθίσταται η περίπτωση β΄ του τίτλου Β της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν. 2948/2001, που αφορά τα τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται στα φορτηγά αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες δημόσιας χρήσης.


Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις τα τέλη κυκλοφορίας ορίζονται ως εξής:

"β) Φορτηγά αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες.

Κατηγορία
Μικτό Βάρος
σε χιλιόγραμμα
Τέλη κυκλοφορίας
Α
Β
Γ
Δ
Ε
ΣΤ
Ζ
έως 3.500
3.501 - 10.000
10.001 - 19.000
19.001 - 26.000
26.001 - 33.000
33.001 - 40.000
40.001 και άν
88 ευρώ
132 "
234 "
340 "
450 "
640 "
1.000 " "

Όπως προκύπτει από τις διατάξεις αυτές μεταβάλλονται τόσο η κλιμάκωση των τελών κυκλοφορίας, με βάση το μικτό βάρος των ανωτέρω οχημάτων, όσο και τα αντίστοιχα ποσά τελών κυκλοφορίας, στα οποία είναι ενσωματωμένα και τα τέλη κυκλοφορίας που αφορούν τα ρυμουλκά (τράκτορες).
Στις περιπτώσεις διάσπασης ή αποχαρακτηρισμού οχήματος, αναφορικά με τα τέλη κυκλοφορίας θα εφαρμόζονται όσα ορίζονται στο έγγραφό μας 1008112/30/Τ.& Ε.Φ./ 28-1-2002/ ΠΟΛ. 1015.

Οι νέες διατάξεις ισχύουν αναδρομικά από 1/1/2002.

Σημειώνεται ότι:
" σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2002 και με βάση τις νέες διατάξεις προκύπτει υποχρέωση καταβολής μικρότερου ποσού πρέπει οι Δ.Ο.Υ., μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων, να προβούν στην επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η προσκόμιση του ειδικού σήματος.

" σε περίπτωση που έχει καταβληθεί μικρότερο ποσό τελών κυκλοφορίας από τα οριζόμενα με τις νέες διατάξεις, η διαφορά θα αναζητείται σε περίπτωση διενέργειας οποιασδήποτε πράξης για την πραγματοποίηση της οποίας απαιτείται η καταβολή των τελών κυκλοφορίας.


2. Για τη διάθεση των ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας των επαγγελματικών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών έτους 2002 ισχύουν οι οδηγίες που σας έχουν δοθεί με το έγγραφό μας 1112289/1513/Τ.&Ε.Φ./4-12-2001 ΠΟΛ. 1277 με την επιφύλαξη, βέβαια, της μεταβολής των τελών κυκλοφορίας για τα δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες, για την οποία έγινε αναφορά στην προηγούμενη παράγραφο.

Επομένως:

α) Η διάθεση των ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας των επαγγελματικών οχημάτων έτους 2002 θα πραγματοποιηθεί από 1/4/2002 έως 31/5/2002.

Ειδικότερα:
" τα σήματα των επαγγελματικών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών Ιδιωτικής Χρήσης θα διατεθούν από τις εξουσιοδοτημένες για το σκοπό αυτό τράπεζες και σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στις σχετικές αποφάσεις, κατά περίπτωση, καθώς και από τις Δ.Ο.Υ. σε περιπτώσεις όπως π.χ. όταν ο κάτοχος δεν έχει λάβει ειδοποιητήριο μέχρι 10/5/2002 ή το έχει απωλέσει, όταν ο κάτοχος λάβει ειδοποιητήριο αλλά ο αριθμός κυκλοφορίας ή το ποσό τελών κυκλοφορίας που αναγράφονται είναι λανθασμένα κ.λ.π.

" τα σήματα των επαγγελματικών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών Δημοσίας Χρήσης θα διατεθούν μόνο από τις Δ.Ο.Υ.

β) Η διαδικασία της είσπραξης από τις Δ.Ο.Υ. των τελών κυκλοφορίας των ανωτέρω οχημάτων θα είναι αυτή που περιγράφεται στο 1985/0030/28-12-2001 έγγραφο του TAXIS, καθώς και σε νεότερο έγγραφό του που θα σας αποσταλεί για τα οχήματα αυτά, ενόψει και της ανωτέρω νέας ρύθμισης.

Σημειώνεται ότι για τις περιπτώσεις καταβολής των τελών κυκλοφορίας στη Δ.Ο.Υ. θα πρέπει να προσκομίζεται η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.

γ) Η ενημέρωση της Υ.Δ.Ε.Α.Δ. από τις Δ.Ο.Υ., για τις διαθέσεις των ειδικών σημάτων, θα γίνεται με τη διαδικασία που περιγράφεται στο έγγραφό μας 1096061/1290/Τ.&Ε.Φ./16-10-2001 ΠΟΛ. 1236.


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ


ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΥΝΑΔΗΣ


Taxheaven.gr