ΑΠ.1058189/4454/335/0014B/9.7.2002

Υποχρεώσεις των προσώπων που διενεργούν συναλλαγές σε επενδυτικό χρυσό και διαδικασία απαλλαγής της παράδοσης, της ενδοκοινοτικής απόκτησης και της εισαγωγής επενδυτικού χρυσού, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 47 "Ειδικό καθεστώς επενδυτικού χρυσού" του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 / Α / 7.11.2000).

9 Ιούλ 2002

Taxheaven.gr


Αθήνα, 9 Ιουλίου 2002
ΑΠ.1058189/4454/335/0014B

ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των προσώπων που διενεργούν συναλλαγές σε επενδυτικό χρυσό και διαδικασία απαλλαγής της παράδοσης, της ενδοκοινοτικής απόκτησης και της εισαγωγής επενδυτικού χρυσού, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 47 "Ειδικό καθεστώς επενδυτικού χρυσού" του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 / Α / 7.11.2000).

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 2859/2000 όπως ισχύουν και ειδικότερα:

α)Τις διατάξεις του άρθρου 24,
β)Τις διατάξεις του άρθρου 28,
γ)Τις διατάξεις του άρθρου 36,
δ)Τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 9 του άρθρου 38
ε)Τις διατάξεις του άρθρου 47,
στ)Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 59,
ζ)Τις διατάξεις του άρθρου 60
η)Τις διατάξεις της παραγράφου 1 β του άρθρου 63,
θ)Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 64,

2. Τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος αριθμ. 186/92 ( Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων- ΦΕΚ 84 - τ.Α΄)

3. Τις διατάξεις του N. 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α) (Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας).

4. Τις διατάξεις του Ν. 2523/97.

5. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 (ΦΕΚ- 1485 - τ. Β΄) με την οποία έγινε ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών

6. ΄Οτι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.


Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΑΡΘΡΟ 1

Υποχρεώσεις υποκειμένων που πραγματοποιούν συναλλαγές
σε επενδυτικό χρυσό, καθώς και προσώπων που μεσολαβούν
στην πραγματοποίηση των συναλλαγών αυτών.


1. Οι υποκείμενοι στο φόρο που πραγματοποιούν συναλλαγές σε επενδυτικό χρυσό, όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 1α του άρθρου 47 του ν. 2859/2000, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 36 και 38 του ίδιου νόμου, υποχρεούνται να υποβάλουν στην αρμόδια ΔΟΥ:

α)Ειδική δήλωση, όπως το υπόδειγμα 1, που επισυνάπτεται στην παρούσα, σε δύο αντίτυπα, σε κάθε περίπτωση έναρξης ή διακοπής συναλλαγών σε επενδυτικό χρυσό.
Η δήλωση αυτή υποβάλλεται πριν την έναρξη των συναλλαγών σε επενδυτικό χρυσό, ή εντός 10 ημερών από τη διακοπή αυτών και καταχωρείται άμεσα από τη Δ.Ο.Υ.

β)Συγκεντρωτικές καταστάσεις αγορών και πωλήσεων, σε επενδυτικό χρυσό για κάθε διαχειριστική περίοδο, οι οποίες συνυποβάλλονται με την εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ.
Στις καταστάσεις αυτές αναγράφονται τα στοιχεία του υποκειμένου και σε ανάπτυξη στηλών, όπως στα συνημμένα υποδείγματα 2 και 3 τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης, τα εξής στοιχεία:

" Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία του αντισυμβαλλομένου

" ΑΦΜ του αντισυμβαλλομένου.

Προκειμένου για αλλοδαπά πρόσωπα που δεν υποχρεούνται από τις κείμενες διατάξεις να διαθέτουν ΑΦΜ στην Ελλάδα αναγράφεται ο αριθμός και το είδος του εγγράφου ταυτοπροσωπίας, πχ. διαβατήριο, κλπ.,

" Ο συνολικός αριθμός των εκδοθέντων στοιχείων ( τιμολόγια, ΑΛΠ, διασαφήσεις εισαγωγής και εξαγωγής), η συνολική αξία και ο συνολικός φόρος.

2.Τις παραπάνω πρόσθετες υποχρεώσεις δεν έχουν τα πρόσωπα της παραγράφου 1 β του άρθρου 47 του ν. 2859/2000. Τα πρόσωπα αυτά εξακολουθούν να έχουν τις υποχρεώσεις των γενικών διατάξεων του Ν. 2859/2000.


Α Ρ Θ Ρ Ο 2

'Ασκηση δικαιώματος επιλογής

Οι υποκείμενοι στο φόρο που παράγουν επενδυτικό χρυσό ή μεταποιούν κάθε είδος χρυσού σε επενδυτικό και επιλέγουν τη φορολόγησή τους, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 47 του Ν. 2859/2000, έχουν επί πλέον υποχρέωση υποβολής της ειδικής δήλωσης της παραγράφου 1α του προηγούμενου άρθρου, προκειμένου να γνωστοποιήσουν την επιλογή τους για φορολόγηση ή την παραίτησή τους από την επιλογή αυτή.
Η δήλωση αυτή υποβάλλεται εντός 30 ημερών από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου, ισχύει από την έναρξη αυτής και δεν μπορεί να ανακληθεί πριν τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου εντός της οποίας έχει υποβληθεί.
Σε περίπτωση που η επιλογή φορολόγησης γίνεται ταυτόχρονα με την έναρξη πραγματοποίησης συναλλαγών σε επενδυτικό χρυσό συμπληρώνεται η σχετική ένδειξη στο έντυπο της Ειδικής δήλωσης κατά την έναρξη.

Φωτοαντίγραφο της δήλωσης αυτής παραδίδεται στον μεσίτη προκειμένου αυτός να επιλέξει ή μη τη φορολόγηση των πράξεων μεσολάβησής του σε πράξεις παράδοσης επενδυτικού χρυσού για τις οποίες ο προμηθευτής εντολέας έχει επιλέξει τη φορολόγησή τους.

Α Ρ Θ Ρ Ο 3

Υποχρεώσεις ως προς την έκδοση φορολογικών στοιχείων
για συναλλαγές σε επενδυτικό χρυσό.

1.Στα φορολογικά στοιχεία πώλησης και αγοράς επενδυτικού χρυσού , όπως αυτός προσδιορίζεται με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 47 του ν.2859/2000, που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ΠΔ.186/92 (ΦΕΚ - 84 τ. Α΄) αναγράφονται, πέραν των οριζομένων στην παραγρ. 3 του άρθρου 3 του Κώδικα αυτού στοιχείων, λεπτομερώς και ανεξάρτητα από την αξία της συναλλαγής, τα επί μέρους στοιχεία που χαρακτηρίζουν το είδος του επενδυτικού χρυσού. Ειδικότερα:

" Προκειμένου για ράβδους και πλάκες, αναγράφονται το σχήμα , το βάρος, η καθαρότητα και εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα τα στοιχεία του κατασκευαστή και ο αριθμός παραγωγής.

" Προκειμένου για νομίσματα, αναγράφονται το είδος του νομίσματος και η χώρα προέλευσής του, η ονομαστική αξία αυτού, καθώς επίσης και αν το νόμισμα περιλαμβάνεται ή όχι στον κατάλογο της επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

2. Στην περίπτωση έκδοσης τιμολογίων αγοράς για συναλλαγές σε επενδυτικό χρυσό, ο εκδότης υποχρεούται να λαμβάνει φωτοαντίγραφο του εγγράφου ταυτοπροσωπίας του πωλητή αναγράφοντας την ένδειξη "ακριβές φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο που μου επεδείχθη", θέτοντας την ημερομηνία και υπογραφή. Το φωτοαντίγραφο αυτό φυλάσσεται στο αρχείο της επιχείρησης και τίθεται στην διάθεση του ελέγχου εφόσον ζητηθεί.

Α Ρ Θ Ρ Ο 4

Ενέργειες των ΔΟΥ

1. Κάθε ΔΟΥ παραλαμβάνει και καταχωρεί άμεσα σε ειδικό βιβλίο - μητρώο, που τηρεί στο Τμήμα ΦΠΑ, όπως το υπόδειγμα 4 που επισυνάπτεται στην παρούσα, τις δηλώσεις της παραγρ. 1 α του άρθρου 1 της παρούσας.

2. Ο αύξων αριθμός και η ημερομηνία καταχώρησης - παραλαβής αναγράφεται και στα δυο αντίτυπα της δήλωσης, και το δεύτερο αντίτυπο υπογεγραμμένο από τον αρμόδιο υπάλληλο επιστρέφεται στον υποκείμενο.

3. Για κάθε υποκείμενο τηρείται ειδική καρτέλα, όπως το υπόδειγμα 5 που επισυνάπτεται στην παρούσα, η οποία ενημερώνεται με κάθε νέα ειδική δήλωση που υποβάλλεται.

ΑΡΘΡΟ 5

Διαδικασία απαλλαγής από το ΦΠΑ
κατά την εισαγωγή επενδυτικού χρυσού.
Ενέργειες Τελωνειακών Αρχών.


Για την απαλλαγή από το ΦΠΑ κατά την εισαγωγή επενδυτικού χρυσού από πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της παρούσας, ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

1. Ο εισαγωγέας προσκομίζει στο Τελωνείο εισαγωγής, πριν τον τελωνισμό, επικυρωμένο αντίγραφο από την αρμόδια ΔΟΥ, της " Ειδικής Δήλωσης Συναλλαγών σε Επενδυτικό Χρυσό", όπως το Υπόδειγμα 1 της παρούσας.

2. Το Τελωνείο εισαγωγής αφού ελέγξει ότι ο εισαγόμενος επενδυτικός χρυσός πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 47 του Ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α/7.11.2000) προσαρτά επί της διασάφησης εισαγωγής την Ειδική Δήλωση της προηγούμενης παραγράφου, υπολογίζει επ' αυτής τον αναλογούντα Φ.Π.Α., αλλά δεν τον εισπράττει και αναγράφει την ένδειξη : "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ - ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟ Φ.Π.Α. - ΑΡΘΡΟ 47 του ν.2859/2000 και ΑΥΟ : 1058189/4454/335/0014Β/ΠΟΛ.1193/9-7-2002" στον σχετικό περί χορήγησης ατελείας χώρο.

3. Μετά την παράδοση του επενδυτικού χρυσού στον εισαγωγέα, το Τελωνείο εισαγωγής αποστέλλει επί αποδείξει στην αρμόδια ΔΟΥ του εισαγωγέα φωτοαντίγραφα της Διασάφησης Εισαγωγής και των συνημμένων επί αυτής εγγράφων και θέτει τη Διασάφηση Εισαγωγής στο αρχείο.


ΑΡΘΡΟ 6

Μεταβατικές διατάξεις

Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της παρούσας, που πραγματοποίησαν συναλλαγές σε επενδυτικό χρυσό από 1.1.2000 μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας υποχρεούνται να υποβάλουν εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση:

1.Την ειδική δήλωση της παραγράφου 1α του άρθρου 1 της παρούσας.

2. Αρχικές ή τροποποιητικές περιοδικές και εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ κατά περίπτωση:

α)αρχικές περιοδικές και εκκαθαριστικές δηλώσεις των παραγρ. 1α και 1β του άρθρου 38 του ν. 2859/2000 σε περίπτωση που δεν τις υπέβαλαν λόγω εσφαλμένης αντίληψης ως προς την υποχρέωση αυτή και η προθεσμία υποβολής των οποίων έληξε πριν τη δημοσίευση της παρούσας ή θα λήξει εντός ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση.

β)τροποποιητικές περιοδικές και εκκαθαριστικές δηλώσεις των παραγράφων 1α και 1β του άρθρου 38 του ν. 2859/2000 σε περίπτωση που δεν συνυπολόγισαν τις εν λόγω συναλλαγές, λόγω εσφαλμένης αντίληψης ως προς την υποχρέωση αυτή, στις αρχικές δηλώσεις, η προθεσμία υποβολής των οποίων έληξε πριν τη δημοσίευση της παρούσας ή θα λήξει εντός ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση.

3.Τις συγκεντρωτικές καταστάσεις της παραγράφου 1 β του άρθρου 1 της παρούσας ταυτόχρονα με την υποβολή της αρχικής ή τροποποιητικής εκκαθαριστικής δήλωσης.

ΑΡΘΡΟ 7

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΣΤ. ΦΩΤΙΑΔΗΣ


Taxheaven.gr