Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθ. Πρωτ. 1033765/1251/ΔΕ-Α/10.4.2002 Γνωστοποίηση της επικείμενης ρύθμισης για την περαίωση ανέλεγκτων χρήσεων 1998 και παλαιότερων των μικρών επιχειρήσεων και προετοιμασία των Δ.Ο.Υ, για την υποδοχή των Ειδικών Σημειωμάτων Περαίωσης (Αυτοελέγχου).


Αριθ. Πρωτ. 1033765/1251/ΔΕ-Α/10.4.2002
Γνωστοποίηση της επικείμενης ρύθμισης για την περαίωση ανέλεγκτων χρήσεων 1998 και παλαιότερων των μικρών επιχειρήσεων και προετοιμασία των Δ.Ο.Υ, για την υποδοχή των Ειδικών Σημειωμάτων Περαίωσης (Αυτοελέγχου).


Αριθ. Πρωτ. 1033765/1251/ΔΕ-Α/10.4.2002 Γνωστοποίηση της επικείμενης ρύθμισης για την περαίωση ανέλεγκτων χρήσ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 10 Απριλίου 2002
Αριθ. Πρωτ. 1033765/1251/ΔΕ-Α

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση της επικείμενης ρύθμισης για την περαίωση ανέλεγκτων χρήσεων 1998 και παλαιότερων των μικρών επιχειρήσεων και προετοιμασία των Δ.Ο.Υ, για την υποδοχή των Ειδικών Σημειωμάτων Περαίωσης (Αυτοελέγχου).

1. Από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών ανακοινώθηκε συνοπτική διαδικασία αυτοελέγχου και περαίωσης ως προς τις φορολογίες εισοδήματος και ΦΠΑ των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων παλαιών χρήσεων μέχρι και 1998, επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών με βιβλία Α' ή Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. Ήδη είναι σε εξέλιξη η προώθηση των αναγκαίων νομοθετικών ρυθμίσεων και η εν γένει διαδικασία έκδοσης σχετικής υπουργικής απόφασης.

2. Στην ανακοινωθείσα διαδικασία αυτοελέγχου και περαίωσης, κατ' αρχήν θα υπάγονται:

α. Οι εκκρεμείς υποθέσεις επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών που αφορούν χρήσεις 1993 έως και 1998 για τις οποίες τηρήθηκαν βιβλία Β' κατηγορίας του ΚΒΣ, με μέσο όρο δηλωθέντων ακαθαρίστων εσόδων στη φορολογία εισοδήματος, ανά υπαγόμενη χρήση, ως εξής:

αα. Επί επιχειρήσεων πώλησης εμπορευμάτων ή μεταποιητικών επι-χειρήσεων μέχρι 75.000.000 δραχμές.

ββ. Επί μικτών επιχειρήσεων μέχρι 75.000.000 δραχμές, εφόσον ο μέσος όρος δηλωθέντων ακαθαρίστων εσόδων από τη δραστηριότητα της παροχής υπηρεσιών, ανά υπαγόμενη χρήση, είναι μέχρι 25.000.000 δραχμές.

γγ. Επί επιχειρήσεων αμιγώς παροχής υπηρεσιών μέχρι 25.000.000 δραχμές.
δδ. Επί ελευθέρων επαγγελματιών του άρθρου 48 ν. 2238/94 μέχρι 25.000.000 δρχ.

β) Οι εκκρεμείς υποθέσεις επιχειρήσεων που αφορούν τις πιο πάνω χρήσεις για τις οποίες τηρήθηκαν βιβλία Α' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., ανεξαρτήτως ύψους αγορών.

Ειδικά το όριο των 25.000.000 δρχ. από παροχή υπηρεσίας για την υπαγωγή στη ρύθμιση των επιχειρήσεων των περιπτώσεων ββ και γγ, προσαυξάνεται κατά 5.000.000 δραχμές για κάθε απασχολούμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας στην επιχείρηση κατά την τελευταία περαιούμενη χρήση, με ανώτερο όριο τα 37.500.000 δραχμές.

3. Από τις πιο πάνω υπαγόμενες κατ' αρχήν στη νέα ρύθμιση υποθέσεις, θα εξαιρούνται, μεταξύ άλλων, αυτές για τις οποίες:

α. Υπάρχουν κατασχεθέντα ανεπίσημα βιβλία ή στοιχεία από τα οποία προ-κύπτουν ουσιαστικές παραβάσεις του Κ.Β.Σ.

β. Προκύπτει αναμφισβήτητα από υφιστάμενες παραβάσεις του Κ.Β.Σ ή δελτία πληροφοριών ή στοιχεία άλλης αρχής, η έκδοση πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων ή η λήψη εικονικών ή η νόθευση φορολογικών στοιχείων.

γ. Υφίσταται απώλεια βιβλίων ή στοιχείων.

4. Η κατά τα ανωτέρω περαίωση θα πραγματοποιείται με την υποβολή στις Δ.Ο.Υ. Ειδικών Σημειωμάτων υπολογισμού των διαφορών φόρων από τις ίδιες τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες που επιθυμούν να υπαχθούν στη ρύθμιση, στα οποία θα υπολογίζονται οι προκύπτουσες διαφορές με βάση τη διαδικασία της συνάφειας, σε συνδυασμό με την ύπαρξη ή μη διαπιστωμένων ήδη κατά το χρόνο περαίωσης ουσιαστικών παραβάσεων του Κ.Β.Σ. που να αφορούν τις υπαγόμενες χρήσεις

5. Ενόψει των ανωτέρω και προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία περαίωσης των υποθέσεων, θα πρέπει το αργότερο μέχρι τέλος Απριλίου να προβείτε στην ηλεκτρονική καταγραφή των επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών με τηρηθέντα βιβλία Α' ή Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και με ανέλεγκτες χρήσεις 1998 και παλαιότερες για τις οποίες:

α. Υφίστανται ήδη διαπιστωμένες παραβάσεις Κ.Β.Σ. της παραγράφου 3β' της παρούσας (πλαστά - εικονικά).

β. Υφίστανται ήδη διαπιστωμένες λοιπές πάσης φύσεως παραβάσεις του Κ.Β.Σ.

γ. Υφίστανται κατασχεθέντα ανεπίσημα βιβλία ή στοιχεία.

δ. Δηλώθηκαν ή διαπιστώθηκαν απώλειες βιβλίων ή στοιχείων.

ε. Υφίστανται πάσης φύσεως επιβαρυντικά Δελτία Πληροφοριών ή στοιχεία γενικά άλλων υπηρεσιών ή αρχών.

Σημειώνεται ότι για κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις, θα πρέπει να δημιουργηθεί ιδιαίτερο ηλεκτρονικό αρχείο ανά Δ.Ο.Υ., ούτως ώστε να καταγραφούν σε χωριστά ηλεκτρονικά αρχεία οι υποθέσεις που εξαιρούνται ευθέως από τη ρύθμιση (περίπτωση 5α'), αυτές που υπάγονται στη ρύθμιση με ήδη διαπιστωμένες παραβάσεις του Κ.Β.Σ. (περίπτωση 5β') και αυτές για τις οποίες θα πρέπει να προηγηθεί σχετικός έλεγχος προκειμένου να κριθεί η περαιτέρω υπαγωγή ή εξαίρεση, όπως :

- Αν προκύπτει φοροδιαφυγή από τα υφιστάμενα κατασχεθέντα ανεπίσημα βιβλία ή στοιχεία (περίπτωση 5γ).

- Αν για τις περιπτώσεις που δηλώθηκαν ή διαπιστώθηκαν απώλειες βιβλίων και στοιχείων η απώλεια οφείλεται σε ανωτέρα βία (σεισμός, πλημμύρα, πυρκαγιά, περίπτωση 5δ) .

- Αν για αυτές που υφίστανται Δελτία Πληροφοριών ή άλλα στοιχεία γενικά, προκύπτουν παραβάσεις που οδηγούν στην εξαίρεση (περίπτωση 5ε).

Σημειώνεται επίσης ότι θα καταγραφούν όλες οι ήδη διαπιστωμένες παραβάσεις του Κ.Β.Σ. , ανεξαρτήτως του σταδίου στο οποίο βρίσκονται. Σε όσες περιπτώσεις εκκρεμεί η έκδοση απόφασης επιβολής προστίμου, θα πρέπει να εκδοθεί άμεσα η σχετική απόφαση.

Για τη μεγαλύτερη δυνατή διευκόλυνσή σας και επειδή κατά την περαίωση με βάση τη νέα ρύθμιση θα λαμβάνονται υπόψη μόνο οι ουσιαστικές παραβάσεις , πρέπει στις σχετικές καταστάσεις (ηλεκτρονικά αρχεία) να αναγράφονται οι κωδικοί αριθμοί για κάθε είδους παράβαση. Σχετικοί πίνακες με τους κωδικούς αριθμούς που θα χρησιμοποιηθούν επισυνάπτονται στη παρούσα. Επίσης ιδιαίτερη ένδειξη θα τίθεται στις περιπτώσεις παραβάσεων του Κ.Β.Σ. καθ' υποτροπήν στην ίδια χρήση και από διαφορετικούς ελέγχους.

Για τη διευκόλυνσή σας στο έργο της ηλεκτρονικής καταγραφής των ανωτέρω, η Γ.Γ.Π.Σ. σας έχει ήδη , μετά από σχετική συνεργασία μας, αποστείλει μέσω του δικτύου του Υπουργείου πρόγραμμα καταχώρησης παραβάσεων, καθώς και πρόγραμμα καταχώρησης Δελτίων Πληροφοριών.
Στο παρόν επισυνάπτουμε σχετικές οδηγίες χρήσης των προγραμμάτων αυτών, στις οποίες αναγράφονται τα τηλέφωνα και οι αρμόδιοι υπάλληλοι που μπορούν να σας παράσχουν διευκρινίσεις για τη χρήση των προγραμμάτων , εφόσον σας είναι απαραίτητο.

Σημειώνεται ακόμα ότι για την καταχώρηση των στοιχείων που αφορούν στα κατασχεμένα βιβλία και στοιχεία , θα κάνετε χρήση της οικείας εφαρμογής του υποσυστήματος Κ.Β.Σ. του TAXIS , για τη χρήση της οποίας έχουν ήδη εκπαιδευτεί οι υπάλληλοι σας του τμήματος Κ.Β.Σ.

Ευνόητο είναι ότι στο εξής θα πρέπει να φροντίσετε να είναι συνεχής η ενημέρωση των παραπάνω προγραμμάτων με τα σχετικά με τα προγράμματα αυτά στοιχεία που αφορούν τις επιχειρήσεις της αρμοδιότητάς σας, ανεξαρτήτως ύψους ακαθαρίστων εσόδων ή κατηγορίας τηρουμένων βιβλίων ή ελεγκτικής αρμοδιότητας.

Τέλος, σημειώνεται ότι τα Ελεγκτικά Κέντρα θα πρέπει να προτάξουν τον έλεγχο στις υποθέσεις με Γ' κατηγ. βιβλία Κ.Β.Σ. ή σε όσες υποθέσεις κατά τα ανωτέρω εξαιρούνται από τη ρύθμιση.

ΚΩΔ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ


ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

1701

Μη τήρηση βιβλίων

1702

Μη τήρηση πρόσθετων βιβλίων

1703

Μη τήρηση βιβλίου Αποθήκης ή Παραγωγής Κοστολογίου

1704

Μη επίδειξη Βιβλίων και Στοιχείων μετά από πρόσκληση

1705

Μη εμπρόθεσμη ενημέρωση βιβλίου Απογραφών ή μη τήρηση αυτού

1706

Μη υποβολή ή εκπρόθεσμη, ελλιπής, ανακριβής υποβολή στοιχείων άρθρ.20 ΚΒΣ

1707

Ελλιπής περιγραφή είδους (αγαθών ή υπηρεσιών)

1708

Μη σύνταξη ή μη εμπρόθεσμη σύνταξη και καταχώρηση ισολογισμού

1709

Παρεμπόδιση του προληπτικού ελέγχου με θετικές ενέργειες

1710

Μη επίδειξη Βιβλίων και Στοιχείων

1711

Μη διευκόλυνση ελέγχου

1712

Μη εμπρόθεσμη ενημέρωση βιβλίων

1749

Λοιπές γενικές παραβάσεις

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

1751

Μη έκδοση φορολογικού στοιχείου

1752

Διακίνηση χωρίς συνοδευτικό στοιχείο

1753

Εκδοση αθεώρητων στοιχείων μη καταχωρημένων στα (επίσημα) βιβλία

1754

Εκδοση ανακριβούς φορολογικού στοιχείου

1755

Μη καταχώρηση ή ανακριβής καταχώρηση στοιχείου αγοράς,πώλησης,εσόδου,εξόδου,απογραφής

1756

Καταχώρηση ανύπαρκτης αγοράς πώλησης, εσόδου, εξόδου ή στοιχείουαπογραφής

1757

Μη καταχώρηση ή ανακριβής καταχώρηση στα πρόσθετα βιβλία

1758

Μη διαφύλαξη Βιβλίων, Στοιχείων

1759

Μη εμπρόθεσμη εκτύπωση Βιβλίων, Ισοζυγίων, μηνιαίων καταστάσεων αποθήκης

1760

Μη κάλυψη και μη τήρηση των υποχρεώσεων και προδιαγραφών των άρθρων 23&24 του ΚΒΣ από τα προγράμματα λογισμικού

1805

Εκδοση πλαστών, εικονικών, πλαστών - εικονικών, νοθευμένων στοιχείων

1806

Λήψη εικονικών, πλαστών - εικονικών  (ως προς τα προς τα πρόσωπα)στοιχείων

1807

Λήψη εικονικών , πλαστών - εικονικών (ως προς τη συναλλαγή)στοιχείων


ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ν.1809/88 (Φ.Τ.Μ.)

8701

Εκδοση Α.Λ.Π. (μη καταχωρημένων στα βιβλία) από μη εγκεκριμένη ή μη δηλωμένη Φ.Τ.Μ. ή σύστημα

8702

Εκδοση Α.Λ.Π. (καταχωρημένων στα βιβλία) από μη εγκεκριμένη ή μη δηλωμένη Φ.Τ.Μ.ή σύστημα

8799

Λοιπές παραβάσεις διατάξεων ν. 1809/88

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ν.2859/00 (Φ.Π.Α.)

2005

Μη υποβολή δήλωσης έναρξης, μεταβολής, παύσης εργασιών

2006

Μη επίδειξη δηλώσεων Φ.Π.Α. (μόνο σε περίπτωση άρνησης διευκόλυνσης του ελέγχου ή μη προσκόμησής τους

2007

Μη υποβολή δηλώσεων Φ.Π.Α. (περιοδικές - εκκαθαριστικές)

2008

Υποβολή ανακριβούς δήλωσης Φ.Π.Α.


ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ άρθρου 8 ν.2515/97 (Παιγνιομηχανήματα κλπ.)

6403

Εγκατάσταση ή λειτουργία ψυχαγωγικού τεχνικού παιγνίου ή ειδικά διασκευασμένου τραπεζιού χωρίς την καταβολή ή με ανακριβή καταβολή του νόμιμου τέλους.

6404

Μη επικόλληση σήματος σε παιγνιομηχάνημα ή ειδικά διασκευασμένο τραπέζι.

6405

Εγκατάσταση και διενέργεια τυχερών ή μικτών παιγνίων ή μετατροπή άλλων σε τυχερά ή μικτά.


ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

1798

Παραβάσεις  ν. 2842/2000  (ΕΥΡΩ)

1799

Λοιπές  φορολογικές παραβάσεις

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης