Αρ.Πρωτ.1020678/384/Α0012/4.5.2002

Φορολογική μεταχείριση ποσού που επιστρέφει δικηγόρος στον εντολέα του, ως παρεχόμενη έκπτωση επί της αμοιβής που αρχικά εισέπραξε για παρεχόμενες υπηρεσίες του.

4 Μάι 2002

Taxheaven.gr
Αθήνα, 4 Μαρτίου 2002
Αρ.Πρωτ.1020678/384/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση ποσού που επιστρέφει δικηγόρος στον εντολέα του, ως παρεχόμενη έκπτωση επί της αμοιβής που αρχικά εισέπραξε για παρεχόμενες υπηρεσίες του.

Σχετικά με το παραπάνω θέμα, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, με την 672/2001 γνωμοδότηση, διατύπωσε την άποψη ότι, σε περίπτωση που δικηγόρος επιστρέφει ποσοστό της ελάχιστης αμοιβής του, όπως αυτή η αμοιβή προσδιορίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 92, 98, 161, 175 και 178 του ν.δ. 3026/1954 "περί του Κώδικος των δικηγόρων" και του άρθρου 7 του ν. 2753/1999, στον πελάτη του, ως παρεχόμενη έκπτωση επί της αμοιβής που αρχικά εισέπραξε σε εκτέλεση εντολής κατά την άσκηση του επαγγέλματός του, δεν αποτελεί εκπεστέα δαπάνη υπαγομένη στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 49 και της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 2238/1994, ούτε παρεχόμενη έκπτωση, αλλά δωρεά φορολογούμενη με τις διατάξεις περί φορολογίας δωρεών του ν. 2961/2001, ενώ σε κάθε περίπτωση πρέπει να ερευνάται το είδος της σύμβασης στο οποίο εντάσεται η επιστροφή αυτή (δωρεά, δάνειο, εκπλήρωση χρέους κτλ)

Τη γνωμοδότηση αυτή, η οποία έγινε δεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομικών, σας κοινοποιούμε κατωτέρω για την εφαρμογή της στις σχετικές περιπτώσεις.


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ


ΔΙΟΝ. ΚΟΥΝΑΔΗΣ


Taxheaven.gr