Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αρ.Πρωτ. 1032543/1540/0016/26.4.2002 Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την επιστροφή φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων μέσω των Τραπεζών

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αρ.Πρωτ. 1032543/1540/0016/26.4.2002
Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την επιστροφή φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων μέσω των Τραπεζών


Αρ.Πρωτ. 1032543/1540/0016/26.4.2002 Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την επιστροφή φόρου εισοδήματος φυσικών προσώ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 26 Απριλίου 2002
Αρ.Πρωτ. 1032543/1540/0016

ΘΕΜΑ:"Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την επιστροφή φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων μέσω των Τραπεζών".

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ OIKONOMIAΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.1947/1991 (ΦΕΚ 70/91 τ.Α.) "Απλούστευση φορολογικών διαδικασιών και άλλες ρυθμίσεις".
2. Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ.247/95 τ.Α) "Περί Δημοσίου Λογιστικού".
3. Την Απόφασή μας 2030650/4837/0016/1991 (ΦΕΚ 370/91 τ.Β).
4. Την 1100383/1330/Α0006/31-10-2001 (ΦΕΚ 1485/01 τ.Β) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών με την οποία ανατίθενται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομίας & Οικονομικών.
5. Την ανάγκη βελτίωσης και εκσυγχρονισμού των διαδικασιών επιστροφής φόρου εισοδήματος για την ταχύτερη και καλλίτερη εξυπηρέτηση των φορολογουμένων.
6. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

'Αρθρο 1.
1. Η επιστροφή του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, που προκύπτει από την εκκαθάριση της οικείας αρχικής δήλωσης και η οποία εκκαθάριση διενεργείται από την Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών, πραγματοποιείται μέσω των Τραπεζών: Εθνικής, Εμπορικής, Αττικής, Εργασίας, Πειραιώς, Αγροτικής, ΑLPHA BANK, Γενικής, EFG EUROBANK και NOVABANK.
2. Για την ένταξη των φορολογουμένων στο σύστημα επιστροφής του φόρου εισοδήματος:
α. Ο φορολογούμενος σημειώνει στη δήλωσή του την Τράπεζα και τον αριθμό του λογαριασμού (Ταμιευτηρίου, Όψεως ή τρεχούμενο) σε πίστωση του οποίου επιθυμεί να μεταφερθεί το επιστρεφόμενο ποσό του φόρου εισοδήματος.
β. Εφόσον δεν έχει τραπεζικό λογαριασμό ή δεν επιθυμεί την πίστωση του λογαριασμού του με το επιστρεφόμενο ποσό, θα δηλώνει μιά από τις παραπάνω Τράπεζες και το υποκατάστημα αυτής, στο οποίο θέλει να δοθεί εντολή από το Δημόσιο να του καταβληθεί το επιστρεφόμενο ποσό του φόρου εισοδήματος.
3. Η Γ.Γ.Π.Σ. θα παράγει δύο (2) μαγνητικές ταινίες, από τις οποίες η μία θα περιλαμβάνει τους δικαιούχους της περίπτωσης α' και η άλλη τους δικαιούχους της περίπτωσης β' της προηγούμενης παραγράφου.
4. Οι ταινίες οι οποίες θα περιέχουν τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 5 της παρούσης θα συνοδεύονται:
α. Από ειδική εντολή του εξουσιοδοτουμένου, δια της παρούσης, προϊσταμένου της Δ/νσης Λογαριασμών του Δημοσίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ή του νόμιμου αναπληρωτή αυτού, για την χρέωση του λογαριασμού 200/1 "Ελληνικό Δημόσιο - Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών", που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, με πίστωση των Λογαριασμών των Τραπεζών.

β. Από έγγραφο της Γ.Γ.Π.Σ. στο οποίο θα αναφέρονται:
αα) Ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων επιστροφής φόρου που περιλαμβάνει η κάθε ταινία.
ββ) Το συνολικό ποσό του επιστρεφόμενου φόρου στους δικαιούχους και
γγ) Η ημερομηνία πίστωσης των δικαιούχων.
5. Σε περίπτωση απεργίας διαρκείας της Τράπεζας την οποία ο φορολογούμενος είχε σημειώσει στην δήλωσή του για την επιστροφή του φόρου εισοδήματος, η επιστροφή θα γίνεται από τις άλλες Τράπεζες μέσω άτοκου μεταβατικού λογαριασμού.

'Αρθρο 2.
Η ανωτέρω ειδική εντολή, με ενσωματωμένη ή συνημμένη την ανακεφαλαιωτική κατάσταση της Γ.Γ.Π.Σ. που θα περιλαμβάνει τα ποσά που πρέπει να μεταφερθούν στις Τράπεζες σύμφωνα με τις περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 2 του ανωτέρω άρθρου 1, είτε σε λογαριασμούς καταθέσεων, είτε σε άτοκους μεταβατικούς λογαριασμούς και το σύνολο αυτών ολογράφως και αριθμητικώς, θα αποστέλλεται στην Τράπεζα της Ελλάδος για την μεταφορά του συνολικού ποσού, σε πίστωση των λογαριασμών των Τραπεζών, με χρέωση του λογαριασμού 200/1 "Ελληνικό Δημόσιο - Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών".

'Αρθρο 3.
1. Μετά την παραλαβή των μαγνητικών ταινιών και ειδικών εντολών, οι Τράπεζες θα προβαίνουν στις εξής ενέργειες:
α. Θα ελέγχουν εάν ο λογαριασμός που έχει δηλωθεί από τον φορολογούμενο είναι λανθασμένος ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο δεν μπορεί να πιστωθεί. Στην περίπτωση αυτή θα μεταφέρουν το επιστρεφόμενο ποσό σε μεταβατικό άτοκο λογαριασμό με βάση τον Α.Φ.Μ. του δικαιούχου, ενημερώνοντας σχετικά την Γ.Γ.Π.Σ. για τις κατ' αρχήν απορρίψεις εντός δύο (2) ημερών από την παραλαβή των μαγνητικών ταινιών. Την Πέμπτη εργάσιμη ημέρα από την παραλαβή της ταινίας με τους δικαιούχους της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 1, θα πιστώνουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων που περιέχονται στην μαγνητική ταινία με τα αναγραφόμενα σ'αυτήν ποσά και με βάση την σχετική ειδική εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος για την πίστωση του λογαριασμού τους.
β. Τη δέκατη εργάσιμη ημέρα από την παραλαβή της ταινίας της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 1, με την ειδική εντολή για την πίστωση του λογαριασμού τους από την Τράπεζα της Ελλάδος, οι Τράπεζες θέτουν στην διάθεση των δικαιούχων, μέσω μεταβατικών άτοκων λογαριασμών, με βάση τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) τα ποσά που δικαιούνται και τα οποία περιλαμβάνονται στην αντίστοιχη τιανία.
2. Στις περιπτώσεις που η επιστροφή γίνεται από μεταβατικό άτοκο λογαριασμό, με βάση τον Α.Φ.Μ. του δικαιούχου, η ειδοποίηση επιστροφής φόρου εισοδήματος που αποστέλλεται από την Γ.Γ.Π.Σ., προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον ίδιο ή από τον εξουσιοδοτημένο απ' αυτόν στην Τράπεζα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως παραστατικό ταμείου αυτής. Ο εξουσιοδοτημένο για να εισπράξει το επιστρεφόμενο ποσό, πρέπει να επιδείξει στην Τράπεζα και την Αστυνομική ταυτότητα του δικαιούχου ή ένα από τα στοιχεία του άρθρου 6 του Ν.1599/86 ή φωτοαντίγραφο αυτών θεωρημένο από οποιαδήποτε δημόσια ή δημοτική αρχή.

'Αρθρο 4.
1. Το Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα, σε περίπτωση λάθους, να ζητά από τις Τράπεζες με αιτιολογημένη εντολή του:
α. Την επιστροφή χρηματικών ποσών που έχουν πιστωθεί σε άτοκους μεταβατικούς λογαριασμούς, με βάση τον Α.Φ.Μ., εφόσον τα σχετικά ποσά δεν έχουν αναληφθεί από τους δικαιούχους τους.
β. Την επιστροφή με αντιλογισμό και με την συναίνεση των Τραπεζών του ποσού του επιστρεφόμενου φόρου της ίδιας χρήσης στο λογαριασμό κατάθεσης του δικαιούχου.
Προϋπόθεση για την επιστροφή αυτή είναι η ύπαρξη επαρκούς υπολοίπου κατά την εκτέλεση της εντολής αντιλογισμού από την Τράπεζα. Σε περίπτωση μη επαρκούς υπολοίπου, οι Τράπεζες θα δίνουν στην Δ/νση Εισπρ.Δημοσίων Εσόδων τα στοιχεία του δικαιούχου του λογαριασμού καταθέσεων (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, αρ.αστ.ταυτότητας, αρ.διαβατηρίου κλπ.), προκειμένου να προβεί σε καταλογισμό των ποσών που έχουν εισπραχθεί αχρεώστητα. Η επιστροφή θα πραγματοποιείται οίκοθεν από τις Τράπεζες, μετά από FAX της Δ/νσης Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, σε πίστωση του λογαριασμού 200/1 "Ελληνικό Δημόσιο - Συγκεντρώση Εισπράξεων και Πληρωμών", που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Οι Τράπεζες θα απαντούν με FAX μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα αν πραγματοποιήθηκε ή όχι η επιστροφή του ποσού στο Δημόσιο.
2. Τα ποσά που τηρούνται στις Τράπεζες σε άτοκο μεταβατικό λογαριασμό, με βάση τον Α.Φ.Μ. και δεν έχουν εισπραχθεί μέχρι και της 20ης Δεκεμβρίου κάθε οικ.έτους, θα επιστρέφονται στο Δημόσιο σε πίστωση του λογαριασμού 200/1 "Ελληνικό Δημόσιο - Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών" και με VALEUR 21η Δεκεμβρίου.
Στη συνέχεια οι Τράπεζες αποστέλλουν στην Γ.Γ.Π.Σ.:
α. Μαγνητική ταινία με τα μη πληρωθέντα ποσά ανά δικαιούχο το σύνολο των οποίων πρέπει να συμφωνεί με την εντολή της κάθε Τράπεζας, προς την Τράπεζα της Ελλάδος για την πίστωση του λογ/σμού 200/1 "Ελληνικό Δημόσιο - Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών".
β. Μαγνητική ταινία με τα πληρωθέντα ποσά ανά δικαιούχο η οποία θα περιέχει το Υποκ/μα της Τράπεζας και την ημερομηνία πληρωμής. Στην ταινία αυτή θα περιλαμβάνονται και οι δικαιούχοι που κατά την διάρκεια του έτους έγινε αντιλογισμός του ποσού επιστροφής τους.

'Αρθρο 5.
1. Οι Τράπεζες που μετέχουν σ'αυτό το σύστημα αποστέλλουν στη Γ.Γ.Π.Σ. πίνακα των Υποκαταστημάτων τους με τα στοιχεία της διεύθυνσής τους (οδό, αριθμό, ταχ.κώδικας, επωνυμία) και τον κωδικό τους αριθμό.
2. Οι μαγνητικές ταινίες θα έχουν τις εξής προδιαγραφές:
Α. Η κάθε ταινία θα περιέχει 3 τύπους εγγραφών (RECORDS)
1. HEADER - RECORD
2. RECORD με τα στοιχεία του φορολογουμένου
3. TRAILER RECORD
Β. Το HEADER - RECORD περιέχει τα εξής στοιχεία:
1. Τύπος record (πάντα τον αριθμό 1) 1 ψηφίο
2. Κωδικός της Τράπεζας 2 ψηφία
3. Ημερομηνία κατάθεσης και εντολής 8 ψηφία
4. Ημερομηνία διαθεσιμότητας (valeur) 8 ψηφία
5. Κενά 66 ψηφία
Σύνολο 85

Γ. Το κυρίως record με τα στοιχεία του φορολογούμενου
1. Τύπος record (πάντα τον αριθμό 2) 1 ψηφίο
2. Κωδικός Τράπεζας 2 ψηφία
3. Κωδικός Υποκαταστήματος 4 ψηφία
4. Αριθμός λογαριασμού 15 ψηφία
5. Αριθμός Φορ.Μητρώου 10 ψηφία
6. Ποσό Επιστροφής 9 ψηφία
(χωρίς πρόσημο)
7. Χρέωση ή Πίστωση (πάντα τον αριθμό 2) 1 ψηφίο
8. Επώνυμο 18 ψηφία
9. Όνομα 6 ψηφία
10. Πατρώνυμο 3 ψηφία
11. Ημερομηνία διαθεσιμότητας (valeur) 8 ψηφία
12. Ημερομηνία κατάθεσης από τη Γ.Γ.Π.Σ. 8 ψηφία
Σύνολο 85
Δ. Το trailer record
1. Τύπος record (πάντα τον αριθμό 3) 1 ψηφίο
2. Κωδικός Τράπεζας 2 ψηφία
3. Πλήθος records 6 ψηφία
4. Το συνολικό ποσό εντολής 12 ψηφία
(χωρίς πρόσημα)
5. Κενά 64 ψηφία
Σύνολο 85
Οι ταινίες αυτές θα είναι χωρίς LABEL. Record size 85 και block size 8500 CH γραμμένες σε κώδικα ASCII ELOT 928 στα 6250 ΒΡΙ.
Επίσης οι Τράπεζες θα δώσουν στη Γ.Γ.Π.Σ. το ψηφίο ελέγχου προκειμένου να γίνεται έλεγχος του λογαριασμού προς αποφυγή λαθών.
Ε. Μετά τις 20 Δεκεμβρίου κάθε έτους θα στέλνονται στη Γ.Γ.Π.Σ. 2 ταινίες με τις εξής προδιαγραφές.
α. Η ταινία των ανεξοφλήτων θα έχει ίδια δομή με εκείνη που στέλνει η Γ.Γ.Π.Σ. σε κάθε παρτίδα (με header-trailer και αναλυτικά records).
β. Η ταινία των εξοφλημένων μέσω άτοκου μεταβατικού λογαριασμού με βάση τον Α.Φ.Μ. θα είναι χωρίς LABEL, record size 45 και block size 4500 CH γραμμένη σε κώδικα EBCDIC στα 6250 ΒΡΙ και θα έχει την εξής δομή:
1. Αριθμός φορολογικού μητρώου 10 ψηφία
2. Κωδικός Τράπεζας 2 ψηφία
3. Κωδικός Υποκ/τος εξόφλησης 4 ψηφία
4. Ημερομηνία εξόφλησης 8 ψηφία
5. Ποσό 9 ψηφία
(Χωρίς πρόσημο)
6. Αριθμός ταμείου πληρωμής 4 ψηφία
7. Αριθμός πράξης πληρωμής 4 ψηφία
8. FILLER 4 ψηφία
Σύνολο 45 ψηφία

'Αρθρο 6.
1. Από την δημοσίευση της παρούσας απόφασης παύει να ισχύει η απόφασή μας 2030650/4837/0016/1991 (ΦΕΚ 370/91 τ.Β).
2. Η παρούσα απόφαση που ισχύει από 1/4/2002 να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


ΑΠΟΣΤ. ΦΩΤΙΑΔΗΣ


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης