Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1236/19.9.1995 Κοινοποίηση γνωμοδότησης Με την γνωμοδότηση αυτή δόθηκε μία ερμηνεία των λέξεων "ελείπουν ή απουσιάζουν" όπως αυτές αναφέρονται στην παραγράφο 1 περ. β του άρθρου 27 του ν.1882/90 περί απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα εκπροσώπων νομικών προσώπων.


Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-09-1995 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1236/19.9.1995
Κοινοποίηση γνωμοδότησης Με την γνωμοδότηση αυτή δόθηκε μία ερμηνεία των λέξεων "ελείπουν ή απουσιάζουν" όπως αυτές αναφέρονται στην παραγράφο 1 περ. β του άρθρου 27 του ν.1882/90 περί απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα εκπροσώπων νομικών προσώπων.


Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 1995
Αριθ.Πρωτ.: 1154803/11287-17/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η ΕΙΣΠΡ.ΔΗΜ.ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΆ

ΠΟΛ 1236

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση γνωμοδότησης.

1154803/11287-17/0016/

Σας κοινοποιούμε, ως έχει, την αριθ.741/1993 γνωμοδότηση του Δ' Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που έγινε δεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομικών.
Με την γνωμοδότηση αυτή δόθηκε μία ερμηνεία των λέξεων "ελείπουν ή απουσιάζουν" όπως αυτές αναφέρονται στην παραγράφο 1 περ. β' του άρθρου 27 του ν.1882/1990 περί απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα εκπροσώπων νομικών προσώπων.
Εγινε ομόφωνα δεκτό, ότι "ελλείπει" ο διαχειριστής ΕΠΕ όταν δεν υφίσταται πρόσωπο νομίμως ορισθέν ή διορισθέν ως διαχειριστής αυτής (μη ορισμός του δια του καταστατικού και μη λήψης απόφασης της Γενικής Συνέλευσης περί διορισμού διαχειριστή, ανάκληση, θάνατος, λήξη θητείας, πτώχευση διαχειριστή κ.λπ.) "Απουσιάζει" δε ο διαχειριστής όταν απομακρύνεται εκ της έδρας της εταιρίας, χωρίς να είναι γνωστό στη φορολογούσα αρχή που βρίσκεται, στο εσωτερικό ή εξωτερικό, πέραν του απαιτούμενου εύλογου χρόνου απομακρύνσεώς του εκ των εκάστοτε περιστάσεων.
Επίσης έγινε δεκτό ότι δύναται σε περίπτωση ελλείψεως ή απουσίας διαχειριστού να απαγορευτεί η έξοδος από τη χώρα των εταίρων της ΕΠΕ, σωρευτικώς ή μη, για τα χρέη της εταιρίας για τα οποία θα ήταν επιτρεπτό το διοικητικό τούτο μέτρο κατά των διαχειριστών, με τη σημείωση μόνο ότι ως χρόνος αναλήψεως των αρμοδιοτήτων ή των καθηκόντων του διαχειριστή λαμβάνεται υπόψη, προκειμένου περί εταίρου, ο χρόνος κτήσεως υπό του εταίρου της ιδιότητας αυτής.
Ανάλογη εφαρμογή πρέπει να γίνεται και στην περίπτωση λήψης του μέτρου κατά των προέδρων των Δ.Σ. των ανωνύμων εταιριών όταν "ελλείπουν" όλα τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 1 περ. α' του άρθρου 27 του ν.1882/1990.

Αρ. Γνωμ.: 741/1993
Περίληψη Ερωτήματος: α) πότε θεωρείται, κατά την διάταξιν του άρθρου 27 παρ. 1 περ. β' Ν.1882/1990, ότι "ελλείπει ή απουσιάζει" ο διαχειριστής εταιρίας περιορισμένης ευθύνης και β) εάν, όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της ανωτέρω διατάξεως, δύναται να απαγορευθεί η έξοδος από την χώρα μόνον των εχόντων την ιδιότητα του εταίρου κατά τον χρόνον που λαμβάνεται το μέτρο τούτο ή και κατ' εκείνων οι οποίοι έχουν απαχωρήσει από την εταιρία, αλλά είχαν την ιδιότητα του εταίρου κατά τον χρόνον γέννησης των χρεών της εταιρίας προς το Δημόσιο.
Ι. Επί του ερωτήματος αυτού το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους εγνωμοδότησε ως ακολούθως:

α) Κατά τας διατάξεις των παραγράφων 1β και 2 του άρθρου 27 του Ν.1882/1990, επιτρέπεται η απαγόρευση εξόδου από την χώρα για χρέη εταιριών περιορισμένης ευθύνης προς το Δημόσιο "1β.: των διαχειριστών των εταιριών περιορισμένης ευθύνης και όταν ελλείπουν ή απουσιάζουν, κάθε εταίρου, σωρευτικώς ή μη".
"2. Το μέτρο της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα κατά των προσώπων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο λαμβάνεται για τα προς το Δημόσιο χρέη των εταιριών..... τα οποία ήταν βεβαιωμένα στη Δημόσια οικονομική υπηρεσία ή το τελωνείο κατά τον χρόνο ανάληψις των αρμοδιοτήτων ή καθηκόντων τους, είτε
εβεβαιώθηκαν ή και απλώς γεννήθηκαν κατά τον χρόνο που τα πρόσωπα αυτά είχαν μία από τις ιδιότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος έστω και αν έληξε αυτή ή την απέβαλαν μεταγενέστερα με οποιοδήποτε τρόπο και για οποιαδήποτε αιτία, καθώς επίσης και για τα χρέη τα οποία βεβαιώθηκαν μετά την
λύση των νομικών προσώπων, έστω και λόγω πτώχευσης, αλλά γεννήθηκαν ή ανάγονται στον χρόνο που είχαν την ιδιότητα αυτή".

β) Ως διαχειριστής ΕΠΕ, προδήλως, νοείται, υπό των ως άνω διατάξεων, ο κατά το καταστατικό της εταιρίας και τον νόμο 3190/1955, άρθρα 16 επ., διαχειριζόμενος τας υποθέσεις αυτής και εκπροσωπών αυτήν δικαστικώς και εξωδίκως, αδιαφόρως του αν έχει την ιδιότητα αυτή εκ του καταστατικού, ή εκ του νόμου ή εκ δικαστικής
αποφάσεως (άρθρ. 16 και 19 παρ. 1). Εκ τούτου έπεται ότι ελλείπει ο διαχειριστής ΕΠΕ, όταν δεν υφίσταται πρόσωπο, νομίμως ορισθέν ή διορισθέν, ως διαχειριστής αυτής, υπέχον την ευθύνην της, εις το πλαίσιο των κατά τον νόμο αρμοδιοτήτων του, εξοφλήσεως των προς το Δημόσιο χρεών της εταιρίας. Του νόμου δε μη διακρίνοντος, είναι αδιάφορος ο λόγος ελλείψεως του διαχειριστού (μη ορισμός του δια του καταστατικού και μη λήψις αποφάσεως της ΓΣ περί διορισμού διαχειριστού, ανάκλησις, θάνατος, λήξις θητείας, πτώχευσις διαχειριστού,
πτώχευσις εταιρίας κ.λπ.), (άρθρα 17 παρ. 1, 19, 47 παρ. 1 Ν.3190/1955, ΑΚ 726, 777 παρ.2).

γ) Απουσιάζει δ' ο διαχειριστής, όταν απομακρύνεται εκ της έδρας της εταιρίας, χωρίς να είναι γνωστό εις την φορολογούσα αρχή που ευρίσκεται -εις το εσωτερικό ή εξωτερικό- πέραν του εκ των εκάστοτε περιστάσεων και ιδία του λόγου της απομακρύνσεως του απαιτουμένου ευλόγου χρόνου.

δ) Τόσον η έλλειψις, όσον και η απουσία του διαχειριστού, συνιστούν, κατά πρόδηλον σκέψιν του νομοθέτου, αιτίες αδυναμίας του δημοσίου προς λήψιν κατ' αυτού τελεσφόρως του μέτρου απαγορεύσεως εξόδου από την χώρα, δι' ο και, εν όψει του ότι η απαίτησις του δημοσίου είναι ενεργός και απαιτητή, δικαιολογείται η λήψις του μέτρου τούτου κατά παντός εταίρου, καθιερουμένης, ούτω, ειδικής ευθύνης του, δια την εξόφλησιν των χρεών της εταιρίας.
Κατά την σαφή δε διάταξη της παραγράφου 2 του Ν.1882/1990, δύναται, υπό τας, ως άνω προϋποθέσεις (ελλείψεως ή απουσίας διαχειριστού), να απαγορευθεί η έξοδος από την χώρα των εταίρων της ΕΠΕ σωρευτικώς ή μη, δια τα χρέη της εταιρίας δια τα οποία, σύμφωνα με την ως άνω διάταξη θα ήτο επιτρεπτόν το διοικητικόν τούτο μέτρον κατά των διαχειριστών, με την σημείωσιν μόνον ότι ως χρόνος αναλήψεως των αρμοδιοτήτων ή των καθηκόντων του διαχειριστού λαμβάνεται υπ' όψιν, προκειμένου περί εταίρου, ο χρόνος κτήσεως υπ' αυτού της ιδιότητας ταύτης.

ΙΙ. Κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω, η εις το ερώτημα απάντησις είναι η, ως ανωτέρω, αναλυτικώς διδόμενη.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης