Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1231/2.10.2002 Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων, παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων χρεών των πληγέντων από τις πλημμύρες της 8ης Ιουλίου 2002 σε περιοχές των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Αθηνών και Πειραιώς.

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1231/2.10.2002
Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων, παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων χρεών των πληγέντων από τις πλημμύρες της 8ης Ιουλίου 2002 σε περιοχές των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Αθηνών και Πειραιώς.


ΠΟΛ.1231/2.10.2002 Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων, παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων χρεών τ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

Αθήνα,2 Οκτωβρίου 2002

Αρ. Πρ.:1075186/3583-19/0016

ΠΟΛ: 1231

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΕΙΣ 12η,13η,14η,16η,Τελών και Ειδ. Φορ/γιών             
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΜΗΤΡΩΟΥ

                                                                                       

Ταχ. Δ/νση    :Καρ. Σερβίας 10                              ΠΡΟΣ:  Ως Π.Δ.
Ταχ. Κωδ.     :10184 ΑΘΗΝΑ                            
Πληροφορίες:                          
Τηλέφωνο     :33.75.000                                 

ΘΕΜΑ:  Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων, παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων χρεών  των πληγέντων  από τις πλημμύρες της 8ης Ιουλίου 2002 σε περιοχές  των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Αθηνών και Πειραιώς.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

            ‘Εχοντας υπόψη:

1.         Τη διάταξη του άρθρου 8 του ν.1284/82 (ΦΕΚ 114Α’) με την οποία  εξουσιοδοτείται  ο Υπουργός Οικονομικών να παρατείνει  με αποφάσεις του τις προθεσμίες  καταβολής  των βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο, σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
2.         Τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του ν.2020/92 (ΦΕΚ 34Α’) με την οποία παρέχεται  εξουσιοδότηση  στον Υπουργό Οικονομικών  να παρατείνει  με απόφαση  τις προθεσμίες  που ορίζονται   από τις κείμενες  φορολογικές διατάξεις  για υποβολή φορολογικών δηλώσεων, σε εξαιρετικές  περιπτώσεις.
3.         Τη διάταξη  της παραγράφου 5 του πέμπτου άρθρου  του ν.2275/94 (ΦΕΚ 238Α’) όπως ισχύει, όπου με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύεται  στην Εφημερίδα  της Κυβερνήσεως, δύναται  σε εξαιρετικές περιπτώσεις, σεισμών, πλημμυρών ή άλλων θεομηνιών από τις οποίες προκαλούνται  σημαντικές ζημιές σε μεγάλο αριθμό  φορολογουμένων  ν’ αναστέλλεται  στις πληγείσες περιοχές, η είσπραξη των  ληξιπροθέσμων  χρεών προς το Δημόσιο καθώς και των χρεών υπέρ Ν. Προσώπων, Ειδικών Δημοσίων Υπηρεσιών και Τρίτων που είναι βεβαιωμένα και ληξιπρόθεσμα στις ΔΟΥ  (Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες) για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μηνών και να ρυθμίζεται  η καταβολή των χρεών αυτών μέχρι είκοσι τέσσερις  (24) μηνιαίες δόσεις,  με μερική ή ολική απαλλαγή  από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης  καταβολής που αναλογούν  κατά τις διατάξεις  του Κ.Ε.Δ.Ε.
4.         Τις διατάξεις του ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151Α).
5.         Την απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ  στην οποία καθορίζονται  οι
πληγέντες Δήμοι των Νομ. Αυτ/σεων Αθηνών και Πειραιώς
αριθμ.6368/Α331/1.8.2002.
6.         Την αριθμ.1100383/1330/0006Α/31.10.01 (ΦΕΚ 1485Β’) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού  και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκχωρούνται  αρμοδιότητες  στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
7.         Το γεγονός ότι οι πλημμύρες  της 8ης Ιουλίου 2002 είχαν σαν αποτέλεσμα  ν’απορρυθμιστεί  η οικονομική και κοινωνική ζωή περιοχών της Νομ. Αυτ/σης Αθηνών - Πειραιώς που επλήγησαν.
8.         Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση  δεν προκαλεί δαπάνη  στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1.            Παρατείνουμε μέχρι 31 Οκτωβρίου 2002 τις προθεσμίες  υποβολής  δηλώσεων των πάσης φύσεως  φόρων, τελών και εισφορών,  των υποχρέων φυσικών ή νομικών  προσώπων,  οι οποίοι  έχουν  την κατοικία  ή επαγγελματική  τους εγκατάσταση στις περιοχές   που επλήγησαν  από τις πλημμύρες της 8ης Ιουλίου 2002 οι οποίες έληξαν κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο ή θα λήξουν το μήνα Σεπτέμβριο.
           
Προκειμένου  για τον ΦΠΑ, παρατείνουμε  την προθεσμία υποβολής  των περιοδικών δηλώσεων Ιουλίου (Γ’ κατηγορίας βιβλία) Ιουλίου - Αυγούστου (Β’ κατηγορίας) και Ιουλίου - Αυγούστου - Σεπτεμβρίου (Α’ κατηγορίας) μέχρι 15.11.2002.
2.            Παρατείνουμε μεχρι 31 Οκτωβρίου  2002 τις προθεσμίες   καταβολής   βεβαιωμένων χρεών   των οφειλετών, οι οποίοι   έχουν την κατοικία  ή την επαγγελματική τους εγκατάσταση στις περιοχές   που επλήγησαν από τις πλημμύρες της 8ης Ιουλίου 2002 και τα οποία θα λήξουν  εντός του μηνός  Σεπτεμβρίου 2002.
3.            Αναστέλλουμε  μέχρι 31 Οκτωβρίου 2002 την πληρωμή των βεβαιωμένων  και ληξιπρόθεσμων, μέχρι 30 Αυγούστου, χρεών  προς το Δημόσιο  των παραπάνω οφειλετών  των  δήμων:
α)            Αθηναίων, Αιγάλεω, Γαλατσίου, Μοσχάτου, Περιστερίου, Ταύρου, Χαϊδαρίου της Νομαρχίας Αθηνών,
β)            Πειραιώς  και Αγίου Ιωάννη Ρέντη της Νομαρχίας Πειραιά.

4.         Η απόφαση  αυτή να δημοσιευθεί  στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

 

         Ακριβές αντίγραφο                                                    Ο Υφυπουργός 

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας                                         ΑΠ. ΦΩΤΙΑΔΗΣ  


ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:

Α. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:

1. Εθνικό Τυπογραφείο (για δημοσίευση στο Β’ Τεύχος)
2. Δημόσιες  Οικονομικές Υπηρεσίες
3.Τελωνεία
4.’Ολα τα Υπουργεία - Δ/νσεις Διοικητικού (για την άμεση ενημέρωση αυτών  
   
και των εποπτευομένων Υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών Δημοσίων
    Επιχειρήσεων
  
που εισπράττουν τα έσοδά τους σύμφωνα  με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.).
5. Οικονομικές Επιθ/σεις
6. Κεντρική Υπηρεσία  ΣΔΟΕ  και τις Περιφερειακές Δ/νσεις του
7. ‘Εργο
TAXIS - Εφαρμογές
8. ΚΕ.Π.Υ.Ο Μηχανογράφηση ΔΟΥ
9. ΕΘ.Ε.Κ.

Β. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Νομάρχες  και ‘Επαρχους  όλης της Χώρας
2. Ελεγκτικό Συνέδριο (10 αντίγραφα)
3. Συμβούλιο της Επικρατείας
4. ‘Αρειο Πάγο
5. Γενικό Επίτροπο Επικρατείας   και Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια
   Σοφοκλέους 1 Αθήνα 10559
6. Διοικητικά Εφετεία και Πρωτοδικεία
7. Γενική Δ/νση  Οικον. Επιθ/σης   Δ/νση Επιθ/σης Υπηρεσιών
  
Θεμιστοκλέους 5 10184 ΑΘΗΝΑ
8. Πρωτοβάθμιες  και Δευτεροβάθμιες  Συνδικαλιστικές Οργανώσεις
    Εργαζομένων
   
Δ.Ο.Υ.
9. Υπηρεσίες Δημοσιονομικών Ελέγχων
10.Δικηγορικούς Συλλόγους
11.Συμβολαιογραφικούς Συλλόγους
12.Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
   
Ακαδημίας 40 Αθήνα 10174
13.Εμπορικά, Βιομηχανικά, Βιοτεχνικά, Επαγγελματικά και Τεχνικά
    Επιμελητήρια της
   
Χώρας
14.Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος
   
Λ. Συγγρού 188 Αθήνα 17671
15.Σύνδεσμο Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ
    Ελ. Βενιζέλου 16 Αθήνα 10672
16.Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών
   
Ξενοφώντος 5 Αθήνα 10557
17.Σύνδεσμο Βιομηχάνων Αττικής  και Πειραιώς
    Ακαδημίας 15 Αθήνα 10671
18.Σύνδεσμο  Βιομηχάνων Βόρειας Ελλάδας
    Μορικόβου 1 Θεσ/νίκη 54625
19.Εμπορικούς Συλλόγους της Χώρας
20.Σώμα Ορκωτών Λογιστών
   
Καποδιστρίου 28 Αθήνα 10682
21.Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών
    Κάνιγγος 27 Αθήνα 10682
22.’Ενωση  Ελλήνων Εφοπλιστών
    Ακτή Μιαούλη  85 Πειραιάς  18537
23.Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπορικών Κλαδικών Οργανώσεων
    
Λυκαβηττού 7 Αθήνα 10672
24.Συλλόγους Δικαστικών Επιμελητών της Χώρας
25.’Ενωση Ελληνικών Τραπεζών
    Μασσαλίας  1 Αθήνα 10680
26.ΠΟΕ - ΔΟΥ
27.Περιοδικό «Φορολογική Επιθεώρηση»
28.’Ιδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Αθήνα 10241 (10 αντίγραφα)

Γ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφεία κ.κ. Υφυπουργών
3. Γραφεία κ.κ. Γεν. Γραμματέων
4. Γραφεία κ.κ. Ειδ. Γραμματέων
5. Γραφεία κ.κ. Γεν. Διευθυντών
6. ‘Ολες τις Δ/νσεις και Τμήματα
7. Δ16 - Α,Β,Γ,Δ,Ε Κλιμάκιο στο ΚΕΠΥΟ (από 10 αντίγραφα)
8. Γραφείο Επικοινωνίας  και Πληροφόρησης Πολιτών
9. Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων (20 αντίτυπα)
10.Δ12 - Δ13 - Δ14 - Δ16 - Δ/νση Τελών και Ειδ. Φορολογιών
   
(από 10 αντίγραφα)
Η.Π.:07.10.2002/Μ.Ε.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης