ΠΟΛ.1230/1.10.2002

Εμπρόθεσμη αποστολή από τις Δ.Ο.Υ προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες Στατιστικής των Νομών, των παραληφθέντων δηλώσεων INTRASTAT

1 Οκτ 2002

Taxheaven.gr

ΕΞΑΙΡ.  ΕΠΕΙΓΟΝ

Aθήνα   1η Οκτωβρίου  2002

Αρ.Πρωτ: 1078650/6076/2145/0014Δ΄

ΠΟΛ: 1230


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ        
                  

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ  

Δ/ΝΣΗ 14η ΦΠΑ                                          
ΤΜΗΜΑ Δ-΄Διοικητικής Συνεργασίας
                 
και Ανταλλαγής Πληροφοριών

                       
Πληροφορ:Θεοδ.ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΣ                     

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ                                                                                              

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Σίνα 2-4,
Ταχ. Κωδ. 106.72, ΑΘΗΝΑ                              

Τηλ/νο: 010.3616.754
 
Fax
:        010.3637.103                                  

ΘΕΜΑ: « Εμπρόθεσμη αποστολή από τις Δ.Ο.Υ προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες Στατιστικής των Νομών, των παραληφθέντων δηλώσεων INTRASTAT »

Σχετικά με το ανωτέρω αναφερόμενο θέμα και μετά από τις επισημάνσεις της Δ/νσης Στατιστικών τομέα Εμπορίου και Υπηρεσιών της Ε.Σ.Υ.Ε, για τις σοβαρές καθυστερήσεις που παρουσιάζονται κατά την δεματοποίηση και αποστολή των παραληφθέντων από τις Δ.Ο.Υ στατιστικών δηλώσεων INTRASTAT προς τις αρμόδιες υπηρεσίες Στατιστικής των Νομών, παρακαλούμε για τα παρακάτω:

·         Η προθεσμία εμπρόθεσμης παραλαβής των δηλώσεων INTRASTAT, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 5 του επόμενου μήνα από τον μήνα αναφοράς (σχετ. ΠΟΛ. 1076/28.2.2002 ΕΔΥΟ).

·         Η δεματοποίηση και αποστολή (ταχυδρομική) των εμπρόθεσμα παραληφθέντων δηλώσεων INTRASTAT προς τις αρμόδιες υπηρεσίες Στατιστικής των Νομών, θα πρέπει να ολοκληρώνεται, με ευθύνη των προϊσταμένων των τμημάτων Φ.Π.Α των Δ.Ο.Υ, αυστηρώς εντός  τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών από την τελευταία ημερομηνία εμπρόθεσμης παραλαβής τους.

·         Κατά τα λοιπά, σχετικά με την διαδικασία παραλαβής, ελέγχου, δεματοποίησης και αποστολής των παραληφθέντων δηλώσεων INTRASTAT  στις αρμόδιες υπηρεσίες Στατιστικής των Νομών, εξακολουθούν να ισχύουν τα προβλεπόμενα στην (ΠΟΛ. 1253/22.7.1993  ΑΥΟ).

 

Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι η καθυστερημένη αποστολή των δηλώσεων INTRASTAT, στις αρμόδιες υπηρεσίες Στατιστικής των Νομών, επιφέρει σημαντικές δυσχέρειες στην επεξεργασία τους, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η εμπρόθεσμη διαβίβαση των προβλεπομένων στοιχείων, αφενός στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Στατιστικής (EUROSTAT), αφετέρου προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (Δ.Ν.Τ) αλλά και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (Ε.Κ.Τ), η οποία αποτελεί ως γνωστό συμβατική υποχρέωση της χώρας μας βάση της κείμενης κοινοτικής νομοθεσίας.

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης

                                                                   Γ. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ

Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:

Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:

Όλες τις Δ.Ο.Υ της χώρας
Υπόψη: α) Γραφείο Προϊσταμένων Δ.Ο.Υ
           
β) Προϊσταμένων Τμημάτων Φ.Π.Α των Δ.Ο.Υ

ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.       Γραφ. Γεν. Γραμματεία Ε.Σ.Υ.Ε

2.       Ε.Σ.Υ.Ε - Δ/νση Στατιστικών τομέα

     Εξωτερικού Εμπορίου

3.       Γενική Δ/νση Οικονομικής Επιθεώρησης

α) Δ/νση Επιθεώρησης Υπηρεσιών

β) Οικονομικές Επιθεωρήσεις (έδρες τους)

ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1.       Γραφείο Υπουργού κ. Ν. Χριστοδουλάκη

2.       Γραφείο Υφυπουργού κ Α. Φωτιάδη

3.       Γραφείο Γεν. Γραμ/τέα κ. Γ. Κανελλόπουλου

4.       Γραφείο κ. Γεν. Δ/ντού Φορολογίας

5.       Δ/νση 14η Φ.Π.Α – Τμήμα: Δ΄ (VIES)-(3) αντίγραφα

Taxheaven.gr