Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αρθρα Έναρξη ή μεταβολή εργασιών για καταστήματα Υγειονομικού ενδιαφέροντος, μετά την καθιέρωση των νέων Κ.Α.Δ. (Ανανεωμένο)


Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-03-2009 ]
Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρθρα
Έναρξη ή μεταβολή εργασιών για καταστήματα Υγειονομικού ενδιαφέροντος, μετά την καθιέρωση των νέων Κ.Α.Δ. (Ανανεωμένο)


Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς

Πτυχιούχος Οικον. Παν/μιου Πειραιά

Λογιστής - Φοροτεχνικός

Έναρξη ή μεταβολή εργασιών για καταστήματα Υγειονομικού ενδιαφέροντος, μετά την καθιέρωση των νέων Κ.Α.Δ.

Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών  ΠΟΛ.1133/6.10.2008   με τίτλο « Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών  Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008)», καθορίστηκαν οι νέοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας των επιχειρήσεων.

Με την ανωτέρω απόφαση, οι  Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας  προσαρμόζονται πλήρως στη NACE αναθεώρηση 2 (Κανονισμός ΕΚ 1893/20-12-2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου).Η νέα Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ 2008), έχει εφαρμογή από 1/1/2008.

Στη συνέχεια της παραπάνω απόφασης εκδόθηκε η ΠΟΛ.1157/26.11.2008, με θέμα "Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή της 1100330 /1954/ΔΜ/6-10-2008 (Φ.Ε.Κ. 2149 Β' /16-10-08) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας  & Οικονομικών -Καθορισμός Νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών  Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ.2008)", με την οποία δόθηκαν οι απαραίτητες διευκρινίσεις για την ομοιόμορφη  εφαρμογή της απόφασης ΠΟΛ. 1133/6.10.2008 .

Όπως είναι ήδη  γνωστό, προκειμένου η αρμόδια Δ.Ο.Υ. να εκδώσει βεβαίωση  έναρξης εργασιών  σε καταστήματα  υγειονομικού ενδιαφέροντος, απαιτείται προηγουμένως να υπάρχει προέγκριση του χώρου από την αρμόδια αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 80 και 81 του Ν. 3463/2006 (Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, ΦΕΚ 114 Α).

Τα  άρθρα 80 και 81 του νόμου αυτού όπως ισχύουν σήμερα, έχουν ως εξής: 

 

«Ν. 3463/2006

........

Αρθρο 80

Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

1. Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος είναι εκείνα, στα οποία γίνεται παρασκευή ή/και  διάθεση σε πελάτες (καθισμένους, όρθιους, περαστικούς) ή διανομή φαγητών ή γλυκισμάτων ή οποιουδήποτε άλλου παρασκευάσματος τροφίμων ή ποτών ή αποθήκευση  ή συντήρηση ή εμπορία κάθε είδους τροφίμων ή ποτών, καθώς και τα καταστήματα προσφοράς  υπηρεσιών, εξαιτίας των οποίων μπορεί να προκληθεί βλάβη στη δημόσια υγεία, όπως  αναλυτικά αναφέρονται στις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις.

2. Για την ίδρυση και λειτουργία των ανωτέρω καταστημάτων απαιτείται άδεια, η οποία  χορηγείται από τον δήμαρχο ή τον πρόεδρο της Κοινότητας. Πριν από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται προέγκριση ίδρυσης, η οποία  εκδίδεται ύστερα από απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου, μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου.

Για τον προέλεγχο λαμβάνονται υπόψη ζητήματα που αφορούν τις χρήσεις γης, την προστασία  του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, την προστασία του αιγιαλού  και της παραλίας, των δασικών περιοχών, των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, καθώς και  την αισθητική, φυσιογνωμία και τις εν γένει λειτουργίες της πόλης, όπως αυτά ορίζονται  από την ισχύουσα νομοθεσία και από τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις, που τίθενται  στις τοπικές κανονιστικές διατάξεις των οικείων δημοτικών και κοινοτικών αρχών.

3. Η προέγκριση ίδρυσης συνίσταται στη δυνατότητα ίδρυσης από τον ενδιαφερόμενο  συγκεκριμένου καταστήματος, χορηγείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μήνα από  την κατάθεση της αίτησης και αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας έναρξης  επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ..

Για την ανωτέρω προέγκριση, ο ενδιαφερόμενος καταθέτει αίτηση στον οικείο Δήμο ή  Κοινότητα, στην οποία δηλώνει το είδος του καταστήματος και τις προσφερόμενες υπηρεσίες,  την τοποθεσία και το οίκημα στο οποίο αυτό πρόκειται να λειτουργήσει, επισυνάπτοντας  τοπογραφικό διάγραμμα και διάγραμμα κάλυψης της περιοχής, καθώς και το προβλεπόμενο  παράβολο.

Μετά τη χορήγηση της προέγκρισης ίδρυσης, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίσει στον  οικείο Δήμο ή Κοινότητα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις  οικείες διατάξεις για το κατάστημα που επιθυμεί να λειτουργήσει, τα οποία θα του τα  υποδείξει η αρμόδια υπηρεσία, προκειμένου να χορηγηθεί η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.

Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου ή της Κοινότητας οφείλει, ευθύς ως συμπληρωθεί ο φάκελος, να  προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προς όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες, για τον  υγειονομικό έλεγχο, τον έλεγχο πυρόσβεσης κ.λπ., οι οποίες οφείλουν μέσα σε πενήντα (50)  ημέρες να έχουν προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες.

Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας εκδίδεται μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες αφότου  ολοκληρωθεί η ανωτέρω διαδικασία και εφόσον πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις.

Σε αντίθετη περίπτωση, ανακαλείται η απόφαση προ? έγκρισης ίδρυσης.

Το κατάστημα λειτουργεί νόμιμα από το χρόνο χορήγησης της οριστικής άδειας ίδρυσης και  λειτουργίας.

4. Εάν ο ενδιαφερόμενος, που αιτείται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος,  επιθυμεί και άδεια λειτουργίας μουσικής ή και άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου, μπορεί να  υποβάλει το σχετικό αίτημα με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μαζί με τα δικαιολογητικά που  υποχρεούται να προσκομίσει μετά τη χορήγηση της προέγκρισης ίδρυσης του καταστήματος,  προκειμένου μαζί με την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος να εκδοθούν και οι  ανωτέρω σχετικές άδειες.

Η άδεια λειτουργίας μουσικής στα ανωτέρω καταστήματα χορηγείται από τη δημαρχιακή  επιτροπή ή από τον πρόεδρο της Κοινότητας.

5. Δεν απαιτείται νέα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας σε περίπτωση μεταβίβασης του  καταστήματος σε νέο πρόσωπο, εφόσον δεν έχει γίνει μεταφορά, επέκταση, αλλαγή ή ουσιώδης τροποποίηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας αυτού.

Στην περίπτωση αυτή η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας αντικαθίσταται υποχρεωτικά με νέα, η  οποία εκδίδεται στο όνομα του προσώπου, που μεταβιβάστηκε το κατάστημα, χωρίς να  ακολουθείται η διαδικασία, που προβλέπεται για τη χορήγηση της αρχικής άδειας.

Για την αντικατάστασή της, ο ενδιαφερόμενος, στον οποίο μεταβιβάστηκε το κατάστημα,  υποβάλλει στον οικείο Δήμο ή Κοινότητα, πλέον των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο  πρόσωπό του, και υπεύθυνη δήλωση περί μη μεταφοράς, επέκτασης ή αλλαγής της χρήσης του  καταστήματος.

Ο νέος κύριος του καταστήματος ευθύνεται από κοινού με τον παλαιό για την τήρηση των  διατάξεων που ισχύουν για τη λειτουργία του από το χρόνο που πραγματοποιείται η  μεταβίβαση μέχρι την αντικατάσταση της άδειας.

6. Για την ανάκληση ή την οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των  καταστημάτων της παραγράφου 1, αρμόδιοι είναι η δημαρχιακή επιτροπή ή το κοινοτικό  συμβούλιο, οι οποίοι οφείλουν μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνδρομή των προϋποθέσεων  να λάβουν τη σχετική απόφαση.

Κατ' εξαίρεση για την προσωρινή αφαίρεση της άδειας λειτουργίας ενός καταστήματος, όπως  προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και για την παροχή της εντολής προς σφράγιση  αυτών, αρμόδιος είναι ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος Κοινότητας, ο οποίος οφείλει εντός  δεκαπέντε (15) ημερών από τη συνδρομή των προϋποθέσεων να λάβει τη σχετική απόφαση. Το  ίδιο όργανο, εντός της αυτής προθεσμίας, παρέχει την εντολή για τη σφράγιση των  καταστημάτων που λειτουργούν χωρίς άδεια.

Παράβαση των διατάξεων αυτής της παραγράφου αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα και παράβαση  καθήκοντος και τιμωρείται κατά τις διατάξεις των άρθρων 142 και 143 του παρόντος και κατά  το άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα.

7. Αρμόδιο όργανο για τη σφράγιση και την εκτέλεση των διοικητικών πράξεων, όλων των  καταστημάτων και επιχειρήσεων δικαιοδοσίας του οικείου Δήμου ή Κοινότητας, είναι η  δημοτική αστυνομία ή το όργανο, που ορίζεται για το σκοπό αυτόν από το οικείο δημοτικό ή  κοινοτικό συμβούλιο και αποτελείται από υπαλλήλους ή και αιρετούς στην περίπτωση που δεν  έχει συσταθεί δημοτική αστυνομία.

Το αρμόδιο όργανο, κατά την εκτέλεση των ανωτέρω πράξεων, δύναται, όπου κρίνει αναγκαίο,  να ζητά τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία υποχρεούται να την παρέχει, σύμφωνα  με τις διατάξεις των άρθρων 159 και 161 του π.δ. 141/1991 (ΦΕΚ 58 Α΄).

8. Κατ' εξαίρεση, για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν εντός  ξενοδοχείων, αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση των οικείων αδειών ίδρυσης και λειτουργίας είναι ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.).

Η χορήγηση γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές και λοιπές διατάξεις, που  διέπουν τις αντίστοιχες άδειες.

Όπου στις ρυθμίσεις αυτού του άρθρου αναφέρεται "Δήμος ή Κοινότητα", "δήμαρχος ή πρόεδρος  Κοινότητας", "δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο", νοείται ο Ε.Ο.Τ. και τα όργανα αυτού. Η  άδεια λειτουργίας μουσικής των ανωτέρω καταστημάτων χορηγείται από τη δημαρχιακή επιτροπή  του οικείου Δήμου ή από τον πρόεδρο της Κοινότητας.

9. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,  Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μπορεί να καθορίζονται θέματα διαδικασίας έκδοσης και ανάκλησης των αδειών,  μεταβίβασης και μετατροπής της άδειας, τρόπου σφράγισης των καταστημάτων, των γενικών  υγειονομικών όρων που τα διέπουν, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

10. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας  Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δημόσιας Τάξης, καθορίζονται όροι και προϋποθέσεις και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία των κέντρων  διασκέδασης, μπαρ και λοιπών καταστημάτων που προσφέρουν οινοπνευματώδη ποτά.

11. Για τη έκδοση των αδειών του παρόντος, καθώς και του επόμενου άρθρου καταβάλλεται  παράβολο υπέρ του οικείου Δήμου ή Κοινότητας, που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας  και Οικονομικών, ύστερα από γνώμη της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., και η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αρθρο 81

Εγκατάσταση και λειτουργία Θεάτρων - Κινηματογράφων και Ψυχαγωγικών Παιδειών

Για την εγκατάσταση και λειτουργία θεάτρων, κινηματογράφων και ψυχαγωγικών παιδειών  (λούνα-παρκ, πίστες αυτοκινητιδίων, τσίρκο κ.λπ.) απαιτείται άδεια, η οποία χορηγείται  από τον δήμαρχο ή τον πρόεδρο της Κοινότητας με τη διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις  του προηγούμενου άρθρου και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των οικείων διατάξεων που  διέπουν αυτά.»


Προκειμένου να διευκολυνθούν οι ενδιαφερόμενοι, παραθέτουμε έναν αναλυτικό πίνακα με  δραστηριότητες επιχειρήσεων,  το αντικείμενο των οποίων εμπίπτει στις διατάξεις των άρθρων 80 και 81 του Ν. 3463/2006. Για τις δραστηριότητες αυτές απαιτούνται τα προβλεπόμενα  από τις παραπάνω διατάξεις και κατά συνέπεια οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ., αν δεν προσκομιστούν  τα σχετικά δικαιολογητικά δεν θα μπορούν να εκδώσουν βεβαίωση έναρξης εργασιών στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.

 

47.1

 

 

 

 

Λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα

 

47.11

 

 

 

Λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα που πωλούν κυρίως τρόφιμα, ποτά ή καπνό

 

 

47.11.1

 

 

Λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα που πωλούν κυρίως τρόφιμα, ποτά ή καπνό

 

 

 

47.11.10

 

Λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα που πωλούν κυρίως τρόφιμα, ποτά ή καπνό

 

 

 

 

47.11.10.01

Λιανικό εμπόριο super market, με έμφαση στο εμπόριο τροφίμων

 

 

 

 

47.11.10.02

Λιανικό εμπόριο βιολογικών τροφίμων

 

 

 

 

47.11.10.03

Λιανικό εμπόριο ειδών διατροφής γενικά

 

 

 

 

47.11.10.04

Λιανικό εμπόριο ειδών οινοπαντοπωλείου

 

 

 

 

47.11.10.05

Λιανικό εμπόριο ειδών παντοπωλείου

47.2

 

 

 

 

Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού σε εξειδικευμένα καταστήματα

 

47.21

 

 

 

Λιανικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών σε εξειδικευμένα καταστήματα

 

 

47.21.1

 

 

Λιανικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών σε εξειδικευμένα καταστήματα

 

 

 

47.21.11

 

Λιανικό εμπόριο νωπών φρούτων και λαχανικών

 

 

 

 

47.21.11.01

Λιανικό εμπόριο άλλων λαχανικών π.δ.κ.α.

 

 

 

 

47.21.11.02

Λιανικό εμπόριο άλλων φρούτων, χαρουπιών

 

 

 

 

47.21.11.03

Λιανικό εμπόριο βρώσιμων ριζών και βολβών με υψηλό περιεχόμενο σε άμυλο ή ινουλίνη, για ανθρώπινη κατανάλωση

 

 

 

 

47.21.11.04

Λιανικό εμπόριο ελαιών και άλλων ελαιούχων καρπών, φρέσκων

 

 

 

 

47.21.11.05

Λιανικό εμπόριο επιτραπέζιων σταφυλιών

 

 

 

 

47.21.11.06

Λιανικό εμπόριο εσπεριδοειδών

 

 

 

 

47.21.11.07

Λιανικό εμπόριο καλαμποκιού

 

 

 

 

47.21.11.08

Λιανικό εμπόριο οπωροκηπευτικών

 

 

 

 

47.21.11.09

Λιανικό εμπόριο πατάτας, φρέσκιας ή απλής ψύξης

 

 

 

 

47.21.11.10

Λιανικό εμπόριο ριζωδών και βολβοειδών λαχανικών

 

 

 

 

47.21.11.11

Λιανικό εμπόριο χουρμάδων, σύκων, μπανανών, ινδικών καρύδων, βραζιλιάνικων καρύδων ανακάρδιου, αβοκάντο, μάνγκο και γουάβας, φρέσκων

 

 

 

47.21.12

 

Λιανικό εμπόριο μεταποιημένων φρούτων και λαχανικών

 

 

 

 

47.21.12.01

Λιανικό εμπόριο άλλων διατηρημένων φρούτων

 

 

 

 

47.21.12.02

Λιανικό εμπόριο αποξηραμένων λαχανικών

 

 

 

 

47.21.12.03

Λιανικό εμπόριο αποξηραμένων οσπριωδών λαχανικών, αποφλοιωμένων, εκτός αυτών για σπορά

 

 

 

 

47.21.12.04

Λιανικό εμπόριο διατηρημένων πατατών

 

 

 

 

47.21.12.05

Λιανικό εμπόριο ελαιών και άλλων ελαιούχων καρπών, όχι φρέσκων

 

 

 

 

47.21.12.06

Λιανικό εμπόριο εσπεριδοειδών, ξηρών

 

 

 

 

47.21.12.07

Λιανικό εμπόριο κουκουτσιών βερίκοκων, ροδάκινων ή δαμάσκηνων

 

 

 

 

47.21.12.08

Λιανικό εμπόριο λαχανικών διατηρημένων σε ξίδι ή σε οξικό οξύ

 

 

 

 

47.21.12.09

Λιανικό εμπόριο λαχανικών κατεψυγμένων

 

 

 

 

47.21.12.10

Λιανικό εμπόριο λαχανικών, διατηρημένων με άλλο τρόπο εκτός από ξίδι ή οξικό οξύ

 

 

 

 

47.21.12.11

Λιανικό εμπόριο μαρμελάδων, ζελέδων, πουρέ και πολτών φρούτων ή ξηρών καρπών

 

 

 

 

47.21.12.12

Λιανικό εμπόριο πατατών κατεψυγμένων

 

 

 

 

47.21.12.13

Λιανικό εμπόριο φρούτων και ξηρών καρπών, μαγειρεμένων ή αμαγείρευτων, κατεψυγμένων

 

 

 

 

47.21.12.14

Λιανικό εμπόριο χουρμάδων, σύκων, μπανανών, ινδικών καρύδων, βραζιλιάνικων καρύδων ανακάρδιου, αβοκάντο, μάνγκο, γουάβας, ξηρών

 

47.22

 

 

 

Λιανικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος σε εξειδικευμένα καταστήματα

 

 

47.22.1

 

 

Λιανικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος σε εξειδικευμένα καταστήματα

 

 

 

47.22.13

 

Λιανικό εμπόριο κρέατος

 

 

 

 

47.22.13.01

Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών παρασκευασμένου και διατηρημένου κρέατος, εντοσθίων ή αίματος, εκχυλισμάτων και ζωμών κρέατος

 

 

 

 

47.22.13.02

Λιανικό εμπόριο άλλων κρεάτων και βρώσιμων εντοσθίων (συμπεριλαμβανομένου του κρέατος κουνελιών), εκτός από βατραχοπόδαρα

 

 

 

 

47.22.13.03

Λιανικό εμπόριο κατεψυγμένου κρέατος βοοειδών

 

 

 

 

47.22.13.04

Λιανικό εμπόριο κατεψυγμένου κρέατος χοιροειδών

 

 

 

 

47.22.13.05

Λιανικό εμπόριο κρέατος αιγών

 

 

 

 

47.22.13.06

Λιανικό εμπόριο κρέατος αλόγων, γαϊδουριών, μουλαριών ή γίννων

 

 

 

 

47.22.13.07

Λιανικό εμπόριο κρέατος βοοειδών, νωπού ή απλής ψύξης

 

 

 

 

47.22.13.08

Λιανικό εμπόριο κρέατος κουνελιών

 

 

 

 

47.22.13.09

Λιανικό εμπόριο κρέατος προβάτων, κατεψυγμένου

 

 

 

 

47.22.13.10

Λιανικό εμπόριο κρέατος προβάτων, νωπού ή απλής ψύξης

 

 

 

 

47.22.13.11

Λιανικό εμπόριο κρέατος χοιροειδών, νωπού ή απλής ψύξης

 

 

 

 

47.22.13.12

Λιανικό εμπόριο σαλιγκαριών και βατραχοπόδαρων, νωπών, απλής ψύξης, κατεψυγμένων, αποξηραμένων, παστών ή σε άλμη, εκτός από τα θαλασσινά σαλιγκάρια

 

 

 

47.22.14

 

Λιανικό εμπόριο προϊόντων κρέατος

 

 

 

 

47.22.14.01

Λιανικό εμπόριο άκρων ζώων

 

 

 

 

47.22.14.02

Λιανικό εμπόριο βρώσιμων εντοσθίων

 

 

 

 

47.22.14.03

Λιανικό εμπόριο κρέατος και βρώσιμων εντοσθίων πουλερικών, κατεψυγμένων

 

 

 

 

47.22.14.04

Λιανικό εμπόριο κρέατος και βρώσιμων εντοσθίων πουλερικών, νωπών ή απλής ψύξης

 

 

 

 

47.22.14.05

Λιανικό εμπόριο κρέατος και βρώσιμων εντοσθίων, αλατισμένων, σε άλμη, αποξηραμένων ή καπνιστών, βρώσιμων αλευριών και χονδράλευρων κρέατος ή εντοσθίων

 

 

 

 

47.22.14.06

Λιανικό εμπόριο λιπών βοοειδών, προβάτων, αιγών, χοίρων και πουλερικών

 

47.23

 

 

 

Λιανικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων σε εξειδικευμένα καταστήματα

 

 

47.23.1

 

 

Λιανικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων σε εξειδικευμένα καταστήματα

 

 

 

47.23.15

 

Λιανικό εμπόριο ψαριών, οστρακοειδών και μαλακίων

 

 

 

 

47.23.15.01

Λιανικό εμπόριο άλλων μαλακίων ή οστρακόδερμων και υδρόβιων ασπόνδυλων, ζώντων, νωπών ή απλής ψύξης

 

 

 

 

47.23.15.02

Λιανικό εμπόριο καρκινοειδών, κατεψυγμένων, μαλακίων και άλλων υδρόβιων ασπόνδυλων, κατεψυγμένων, αποξηραμένων, αλατισμένων

 

 

 

 

47.23.15.03

Λιανικό εμπόριο καρκινοειδών, μαλακίων και άλλων υδρόβιων ασπόνδυλων, παρασκευασμένων ή διατηρημένων

 

 

 

 

47.23.15.04

Λιανικό εμπόριο καρκινοειδών, μη κατεψυγμένων

 

 

 

 

47.23.15.05

Λιανικό εμπόριο νωπών, απλής ψύξης και κατεψυγμένων ψαριών

 

 

 

 

47.23.15.06

Λιανικό εμπόριο στρειδιών

 

 

 

 

47.23.15.07

Λιανικό εμπόριο φιλέτων ψαριών, άλλου κρέατος ψαριών, συκωτιών ψαριών και αβγοτάραχου, νωπών ή απλής ψύξης

 

 

 

 

47.23.15.08

Λιανικό εμπόριο ψαριών αποξηραμένων, αλατισμένων ή σε άλμη, καπνιστών ψαριών και βρώσιμου ιχθυάλευρου

 

 

 

 

47.23.15.09

Λιανικό εμπόριο ψαριών κατά άλλο τρόπο παρασκευασμένων ή διατηρημένων, χαβιαριού

 

 

 

 

47.23.15.10

Λιανικό εμπόριο ψαριών, ζώντων

 

 

 

 

47.23.15.11

Λιανικό εμπόριο ψαριών, νωπών ή απλής ψύξης

 

 

 

 

47.23.15.12

Λιανικό εμπόριο ψαριών, φιλέτων ψαριών, άλλου κρέατος ψαριών, συκωτιών ψαριών και αβγοτάραχου, κατεψυγμένων

 

47.24

 

 

 

Λιανικό εμπόριο ψωμιού, αρτοσκευασμάτων και λοιπών ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής σε εξειδικευμένα καταστήματα

 

 

47.24.1

 

 

Λιανικό εμπόριο ψωμιού, αρτοσκευασμάτων και λοιπών ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής σε εξειδικευμένα καταστήματα

 

 

 

47.24.16

 

Λιανικό εμπόριο προϊόντων αρτοποιίας

 

 

 

 

47.24.16.01

Λιανικό εμπόριο (πρατήριο) ψωμιού και άλλων ειδών αρτοποιίας

 

 

 

 

47.24.16.02

Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών ψωμιού και άλλων ειδών αρτοποιίας

 

 

 

 

47.24.16.03

Λιανικό εμπόριο διατηρημένων γλυκών με βάση το αλεύρι και παρόμοιων ειδών

 

 

 

 

47.24.16.04

Λιανικό εμπόριο μελόψωμου και παρόμοιων ειδών, γλυκών μπισκότων, βαφλών και λεπτών μπισκότων

 

 

 

 

47.24.16.05

Λιανικό εμπόριο προϊόντων ζύμης

 

 

 

 

47.24.16.06

Λιανικό εμπόριο τραγανού ψωμιού, παξιμαδιών, φρυγανισμένου ψωμιού και παρόμοιων φρυγανισμένων προϊόντων

 

 

 

 

47.24.16.07

Λιανικό εμπόριο τυποποιημένων ειδών αρτοποιίας

 

 

 

 

47.24.16.08

Λιανικό εμπόριο τυροπιτών, σάντουιτς και παρόμοιων ειδών

 

 

 

 

47.24.16.09

Λιανικό εμπόριο φρέσκου ψωμιού

 

 

 

 

47.24.16.10

Λιανικό εμπόριο φρέσκων ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων

 

 

 

 

47.24.16.11

Λιανικό εμπόριο φύλλων κρούστας ή κανταϊφιού

 

 

 

47.24.17

 

Λιανικό εμπόριο ειδών ζαχαροπλαστικής με βάση τη ζάχαρη

 

 

 

 

47.24.17.01

Λιανικό εμπόριο διατηρημένων γλυκών με βάση τη ζάχαρη και παρόμοιων ειδών

 

 

 

 

47.24.17.02

Λιανικό εμπόριο παγωτού και άλλων ειδών βρώσιμου πάγου

 

 

 

 

47.24.17.03

Λιανικό εμπόριο παγωτού, χύμα ή τυποποιημένου

 

 

 

 

47.24.17.04

Λιανικό εμπόριο προϊόντων ζαχαροπλαστικής (συμπεριλαμβάνεται η λευκή σοκολάτα), που δεν περιέχουν κακάο

 

 

 

 

47.24.17.05

Λιανικό εμπόριο σοκολάτας και άλλων παρασκευασμάτων που περιέχουν κακάο (εκτός από ζαχαρούχο σκόνη κακάου), σε άλλες μορφές εκτός από χύμα

 

 

 

 

47.24.17.06

Λιανικό εμπόριο τυποποιημένων ζαχαρωδών προϊόντων

 

 

 

 

47.24.17.07

Λιανικό εμπόριο φρούτων, ξηρών καρπών, φλούδας φρούτων και άλλων μερών φυτών διατηρημένων με ζάχαρη

 

47.25

 

 

 

Λιανικό εμπόριο ποτών σε εξειδικευμένα καταστήματα

 

 

47.25.2

 

 

Λιανικό εμπόριο ποτών σε εξειδικευμένα καταστήματα

 

 

 

47.25.25

 

Λιανικό εμπόριο αλκοολούχων ποτών

 

 

 

 

47.25.25.01

Λιανικό εμπόριο (πρατήριο) μπίρας, αναψυκτικών και εμφιαλωμένων νερών

 

 

 

 

47.25.25.02

Λιανικό εμπόριο άλλων ποτών που προέρχονται από ζύμωση (π.χ. μηλίτη, απιδίτη, υδρομελιού) και μειγμάτων ποτών που περιέχουν αλκοόλη

 

 

 

 

47.25.25.03

Λιανικό εμπόριο αποσταγμάτων, ηδύποτων, άλλων οινοπνευματωδών ποτών, σύνθετων αλκοολούχων παρασκευασμάτων για την παραγωγή ποτών

 

 

 

 

47.25.25.04

Λιανικό εμπόριο αφρώδους κρασιού

 

 

 

 

47.25.25.05

Λιανικό εμπόριο βερμούτ και άλλων ειδών αρωματικού κρασιού από νωπά σταφύλια

 

 

 

 

47.25.25.06

Λιανικό εμπόριο κρασιού από νωπά σταφύλια, εκτός από το αφρώδες κρασί, μούστου σταφυλιών

 

 

 

 

47.25.25.07

Λιανικό εμπόριο -μετά από εισαγωγή- ποτών

 

 

 

 

47.25.25.08

Λιανικό εμπόριο μπίρας

 

 

 

47.25.26

 

Λιανικό εμπόριο άλλων ποτών

 

 

 

 

47.25.26.01

Λιανικό εμπόριο άλλων μη αλκοολούχων ποτών

 

 

 

 

47.25.26.02

Λιανικό εμπόριο μεταλλικών νερών και αεριούχων νερών, που δεν έχουν γλυκανθεί ή αρωματιστεί

 

 

 

 

47.25.26.03

Λιανικό εμπόριο παγακιών βρώσιμων, σε κύβους ή νιφάδες

 

 

 

 

47.25.26.04

Λιανικό εμπόριο παγωμένου τσαγιού

 

 

 

 

47.25.26.05

Λιανικό εμπόριο χυμών φρούτων και λαχανικών

 

47.29

 

 

 

Λιανικό εμπόριο άλλων τροφίμων σε εξειδικευμένα καταστήματα

 

 

47.29.1

 

 

Λιανικό εμπόριο άλλων γαλακτοκομικών προϊόντων και αβγών σε εξειδικευμένα καταστήματα

 

 

 

47.29.18

 

Λιανικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων

 

 

 

 

47.29.18.01

Λιανικό εμπόριο βούτυρου

 

 

 

 

47.29.18.02

Λιανικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων γενικά

 

 

 

 

47.29.18.03

Λιανικό εμπόριο γάλακτος

 

 

 

 

47.29.18.04

Λιανικό εμπόριο γάλακτος και κρέμας με περισσότερο από 6% λίπος, όχι συμπυκνωμένων ή ζαχαρούχων

 

 

 

 

47.29.18.05

Λιανικό εμπόριο γάλακτος και κρέμας σε στερεές μορφές

 

 

 

 

47.29.18.06

Λιανικό εμπόριο γάλακτος και κρέμας, συμπυκνωμένων ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών υλών, σε άλλες μορφές εκτός της στερεάς

 

 

 

 

47.29.18.07

Λιανικό εμπόριο γιαουρτιού και άλλων ειδών ζυμωμένου ή οξινισμένου γάλακτος ή κρέμας

 

 

 

 

47.29.18.08

Λιανικό εμπόριο επεξεργασμένου ρευστού γάλακτος

 

 

 

 

47.29.18.09

Λιανικό εμπόριο τυριού και τυροπήγματος

 

 

 

47.29.19

 

Λιανικό εμπόριο αβγών

 

 

 

 

47.29.19.01

Λιανικό εμπόριο αβγών με το κέλυφος

 

 

 

47.29.21

 

Λιανικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών

 

 

 

 

47.29.21.01

Λιανικό εμπόριο αλατιού επιτραπέζιου

 

 

 

 

47.29.21.02

Λιανικό εμπόριο αφεψημάτων βοτάνων

 

 

 

 

47.29.21.03

Λιανικό εμπόριο εκχυλισμάτων, αποσταγμάτων, συμπυκνωμάτων και παρασκευασμάτων τσαγιού ή μάτε

 

 

 

 

47.29.21.04

Λιανικό εμπόριο καβουρδισμένου και αλεσμένου καφέ και παρόμοιων ειδών

 

 

 

 

47.29.21.05

Λιανικό εμπόριο κακάου σε σκόνη, που δεν περιέχει πρόσθετη ζάχαρη ή άλλη γλυκαντική ύλη

 

 

 

 

47.29.21.06

Λιανικό εμπόριο κακάου σε σκόνη, που περιέχει πρόσθετη ζάχαρη ή άλλη γλυκαντική ύλη

 

 

 

 

47.29.21.07

Λιανικό εμπόριο καρυκευμάτων - μπαχαρικών και λοιπών παρόμοιων ειδών, αλεσμένων και συσκευασμένων

 

 

 

 

47.29.21.08

Λιανικό εμπόριο καφέ αποκαφεϊνωμένου

 

 

 

 

47.29.21.09

Λιανικό εμπόριο καφέ μη αποκαφεϊνωμένου

 

 

 

 

47.29.21.10

Λιανικό εμπόριο μάτε

 

 

 

 

47.29.21.11

Λιανικό εμπόριο μπαχαρικών, επεξεργασμένων

 

 

 

 

47.29.21.12

Λιανικό εμπόριο μπαχαρικών, μη κατεργασμένων

 

 

 

 

47.29.21.13

Λιανικό εμπόριο πράσινου τσαγιού (μη ζυμωμένου), μαύρου τσαγιού (ζυμωμένου) και εν μέρει ζυμωμένου τσαγιού σε άμεση συσκευασία, που δεν υπερβαίνει τα 3 kg

 

 

 

 

47.29.21.14

Λιανικό εμπόριο σαλτσών, ανάμεικτων καρυκευμάτων και αρτυμάτων, αλευριού και χονδράλευρου σιναπιού και παρασκευασμένης μουστάρδας

 

 

 

 

47.29.21.15

Λιανικό εμπόριο υποκατάστατων του καφέ, εκχυλισμάτων, ουσιών και συμπυκνωμάτων του καφέ ή των υποκατάστατων του καφέ

 

 

 

47.29.22

 

Λιανικό εμπόριο βρώσιμων ελαίων και λιπών

 

 

 

 

47.29.22.01

Λιανικό εμπόριο ελαιόλαδου

 

 

 

 

47.29.22.02

Λιανικό εμπόριο ελαίων άλλων ελαιούχων καρπών

 

 

 

 

47.29.22.03

Λιανικό εμπόριο ζωικών ελαίων και λιπών, ακατέργαστων και εξευγενισμένων, εκτός από λίπη βοοειδών, αιγοπροβάτων, χοίρων και πουλερικών

 

 

 

 

47.29.22.04

Λιανικό εμπόριο ζωικών ή φυτικών λιπών και ελαίων και των κλασμάτων τους, υδρογονωμένων, εστεροποιημένων, αλλά χωρίς να έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία

 

 

 

 

47.29.22.05

Λιανικό εμπόριο καλαμποκέλαιου και των κλασμάτων του, όχι χημικά τροποποιημένων

 

 

 

 

47.29.22.06

Λιανικό εμπόριο μαργαρίνης και παρόμοιων παρασκευασμάτων

 

 

 

 

47.29.22.07

Λιανικό εμπόριο σογιέλαιου, αραχιδέλαιου, ελαιόλαδου, ηλιέλαιου, καρδαμέλαιου, βαμβακέλαιου, κραμβέλαιου, γογγυλέλαιου (colza oil) και ελαίου σινάπης, ακατέργαστων

 

 

 

 

47.29.22.08

Λιανικό εμπόριο σογιέλαιου, αραχιδέλαιου, ελαιόλαδου, ηλιέλαιου, καρδαμέλαιου, βαμβακέλαιου, κραμβέλαιου, γογγυλέλαιου (colza oil), σουσαμέλαιου και σιναπέλαιου και των κλασμάτων τους, εξευγενισμένων, αλλά μη χημικά τροποποιημένων

 

 

 

 

47.29.22.09

Λιανικό εμπόριο φοινικέλαιου, ελαίου ινδικής καρύδας, φοινικοπυρήνων, babassu και λινέλαιου και των κλασμάτων τους, εξευγενισμένων, αλλά όχι χημικά τροποποιημένων, σταθεροποιημένων φυτικών λιπών και ελαίου (εκτός από το καλαμποκέλαιο) και των κλασμάτων τους π.δ.κ.α.

 

 

 

47.29.24

 

Λιανικό εμπόριο άλλων τροφίμων π.δ.κ.α.

 

 

 

 

47.29.24.01

Λιανικό εμπόριο αβγών χωρίς το κέλυφος, και κρόκων αβγών, νωπών ή διατηρημένων, λευκώματος αβγού

 

 

 

 

47.29.24.02

Λιανικό εμπόριο ακατέργαστης ζάχαρης από ζαχαροκάλαμο ή ζαχαρότευτλα, σε στερεά μορφή

 

 

 

 

47.29.24.03

Λιανικό εμπόριο αλευριών δημητριακών γενικά

 

 

 

 

47.29.24.04

Λιανικό εμπόριο άλλων αλευριών δημητριακών π.δ.κ.α.

 

 

 

 

47.29.24.05

Λιανικό εμπόριο άλλων προϊόντων δημητριακών (συμπεριλαμβάνονται και οι νιφάδες αραβόσιτου)

 

 

 

 

47.29.24.06

Λιανικό εμπόριο άλλων προϊόντων διατροφής π.δ.κ.α.

 

 

 

 

47.29.24.07

Λιανικό εμπόριο αμαγείρευτων ζυμαρικών, μη παραγεμισμένων ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένων

 

 

 

 

47.29.24.08

Λιανικό εμπόριο αμύλων, ινουλίνης, γλουτένης σιταριού, δεξτρινών και άλλων τροποποιημένων αμύλων

 

 

 

 

47.29.24.09

Λιανικό εμπόριο αποφλοιωμένου ρυζιού

 

 

 

 

47.29.24.10

Λιανικό εμπόριο αράπικων φιστικιών

 

 

 

 

47.29.24.11

Λιανικό εμπόριο βρώσιμων προϊόντων ζωικής προέλευσης π.δ.κ.α.

 

 

 

 

47.29.24.12

Λιανικό εμπόριο βύνης

 

 

 

 

47.29.24.13

Λιανικό εμπόριο γλυκόζης και σιροπιού γλυκόζης, φρουκτόζης και σιροπιού φρουκτόζης, ιμβερτοσάκχαρου, σακχάρων και σιροπιού σακχάρων π.δ.κ.α., τεχνητού μελιού και καραμέλας

 

 

 

 

47.29.24.14

Λιανικό εμπόριο καθαρισμένης ζάχαρης από ζαχαροκάλαμο ή ζαχαρότευτλα και χημικά καθαρής σακχαρόζης σε στερεά μορφή, που δεν περιέχει πρόσθετες αρωματικές ή χρωστικές ουσίες

 

 

 

 

47.29.24.15

Λιανικό εμπόριο καθαρισμένης ζάχαρης από ζαχαροκάλαμο ή ζαχαρότευτλα που περιέχει πρόσθετες αρωματικές ή χρωστικές ουσίες, ζάχαρης και σιροπιού σφενδάμου

 

 

 

 

47.29.24.16

Λιανικό εμπόριο μαγειρεμένων ζυμαρικών, παραγεμισμένων ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένων, κουσκούς

 

 

 

 

47.29.24.17

Λιανικό εμπόριο μαγιάς (ενεργού ή αδρανούς), άλλων μονοκύτταρων μικροοργανισμών, νεκρών και παρασκευασμένων διογκωτικών σκονών

 

 

 

 

47.29.24.18

Λιανικό εμπόριο μαλακού σιταριού και σμιγαδιού, για κατανάλωση από ανθρώπους

 

 

 

 

47.29.24.19

Λιανικό εμπόριο μειγμάτων για την παρασκευή ειδών αρτοποιίας

 

 

 

 

47.29.24.20

Λιανικό εμπόριο μελάσας

 

 

 

 

47.29.24.21

Λιανικό εμπόριο ξηρών καρπών

 

 

 

 

47.29.24.22

Λιανικό εμπόριο ξηρών καρπών, καβουρδισμένων αράπικων φιστικιών, αλατισμένων ή με άλλο τρόπο επεξεργασμένων

 

 

 

 

47.29.24.23

Λιανικό εμπόριο ξιδιού και υποκατάστατων του ξιδιού, που λαμβάνονται από το οξικό οξύ

 

 

 

 

47.29.24.24

Λιανικό εμπόριο οσπρίων, συσκευασμένων

 

 

 

 

47.29.24.25

Λιανικό εμπόριο ρυζιού, αλεσμένου

 

 

 

 

47.29.24.26

Λιανικό εμπόριο σιτάλευρου ή αλευριού σμιγαδιού

 

 

 

 

47.29.24.27

Λιανικό εμπόριο σκληρoύ σιταριού, για κατανάλωση από ανθρώπους

 

 

 

 

47.29.24.28

Λιανικό εμπόριο σουπών και ζωμών και των παρασκευασμάτων τους

 

 

 

 

47.29.24.29

Λιανικό εμπόριο σπόρων ηλίανθου, σουσαμιού, κάρδαμου, κράμβης, ελαιοκράμβης και σιναπιού, για ανθρώπινη κατανάλωση

 

 

 

 

47.29.24.30

Λιανικό εμπόριο σπόρων σόγιας

 

 

 

 

47.29.24.31

Λιανικό εμπόριο ταπιόκας και υποκατάστατων παρασκευασμένων από άμυλο σε μορφή νιφάδων, κόκκων κλπ

 

 

 

 

47.29.24.32

Λιανικό εμπόριο φυκιών και άλλων αλγών, νωπών ή αποξηραμένων

 

 

 

 

47.29.24.33

Λιανικό εμπόριο φυσικού μελιού

 

 

 

 

47.29.24.34

Λιανικό εμπόριο φυτικών αλευριών και χονδράλευρων, για ανθρώπινη κατανάλωση

 

 

 

 

47.29.24.35

Λιανικό εμπόριο χόνδρων (μπλιγουριού) δημητριακών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47.79.99.01

Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ενδυμάτων και υποδημάτων

 

 

 

 

47.79.99.05

Λιανικό εμπόριο φθαρμένων ειδών ρουχισμού και άλλων φθαρμένων ειδών

56

 

 

 

 

Δραστηριότητες εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης

 

 

 

 

56.10.11.03

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο ταβέρνα, ψαροταβέρνα, με ζωντανή μουσική [που υπάγεται στην 1059176/625/ΠΟΛ.1087/25.6.2003 (ΦΕΚ Β' 932) απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει κάθε φορά]

 

 

 

 

56.10.11.04

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο ταβέρνα, ψαροταβέρνα, χωρίς ζωντανή μουσική [που δεν υπάγεται στην 1059176/625/ΠΟΛ.1087/25.6.2003 (ΦΕΚ Β' 932) απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει κάθε φορά], με παροχή σερβιρίσματος

 

 

 

 

56.10.11.05

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο ταχείας εξυπηρετήσεως (φαστ - φουντ), με παροχή σερβιρίσματος

 

 

 

 

56.10.11.06

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από κέντρο διασκέδασης - κοσμική ταβέρνα

 

 

 

 

56.10.11.07

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από οινεστιατόριο ή οινομαγειρείο (οικογενειακή επιχείρηση, χωρίς προσωπικό)

 

 

 

 

56.10.11.08

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από πιτσαρία, με παροχή σερβιρίσματος

 

 

 

 

56.10.11.09

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από ψητοπωλεία - σουβλατζίδικα, με παροχή σερβιρίσματος

 

 

 

 

56.10.11.10

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από ουζερί, μεζεδοπωλείο, τσιπουράδικο, ζυθοπωλείο με παροχή σερβιρίσματος

 

 

 

 

56.10.11.11

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από σνακ μπαρ, με παροχή σερβιρίσματος

 

 

 

 

56.10.11.12

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων με διάθεση πρόσβασης στο διαδίκτυο

 

 

 

 

56.10.11.13

Υπηρεσίες παροχής γλυκών, παγωτών κλπ από ζαχαροπλαστείο, γαλακτοζαχαροπλαστείο, καφεζαχαροπλαστείο, με παροχή σερβιρίσματος

 

 

 

56.10.13

 

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων σε εστιατόρια αυτοεξυπηρέτησης (self service)

 

 

 

 

56.10.13.01

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο ταχείας εξυπηρετήσεως (φαστ-φουντ), με παροχή καθίσματος, αλλά όχι σερβιρίσματος

 

 

 

 

56.10.13.02

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο, ταβέρνα, ψαροταβέρνα, πιτσαρία κλπ χωρίς ζωντανή μουσική, με παροχή καθίσματος αλλά όχι σερβιρίσματος

 

 

 

 

56.10.13.03

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από ψητοπωλείο - σουβλατζίδικο με παροχή καθίσματος αλλά όχι σερβιρίσματος

 

 

 

 

56.10.13.04

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από σνακ μπαρ, ουζερί, μεζεδοπωλείο, τσιπουράδικο, ζυθοπωλείο, με παροχή καθίσματος αλλά όχι σερβιρίσματος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56.10.19.02

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο ταχείας εξυπηρετήσεως (φαστ-φουντ), χωρίς παροχή καθίσματος

 

 

 

 

56.10.19.03

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από ψητοπωλείο - σουβλατζίδικο), χωρίς παροχή καθίσματος

 

 

 

 

56.10.19.08

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από σνακ μπαρ, ουζερί, καφέ-ουζερί, μεζεδοπωλείο, τσιπουράδικο, ζυθοπωλείο, χωρίς παροχή καθίσματος

 

 

 

 

56.10.19.10

Υπηρεσίες που παρέχονται από αλλαντοζυθοπωλείο

 

 

 

 

56.10.19.11

Υπηρεσίες που παρέχονται από εστιατόρια, που πωλούν μερίδες φαγητού σε πακέτα

 

 

 

 

56.10.19.12

Υπηρεσίες που παρέχονται από καταστήματα αναψυκτηρίων, χωρίς παροχή καθίσματος

 

 

 

 

56.10.19.13

Υπηρεσίες που παρέχονται από καταστήματα που πωλούν σουβλάκια, σάντουιτς και τα συναφή, χωρίς παροχή καθίσματος

 

 

 

 

56.10.19.14

Υπηρεσίες που παρέχονται από καταστήματα πώλησης παγωτών ή άλλων γλυκών, χωρίς παροχή καθίσματος

 

 

 

 

56.10.19.15

Υπηρεσίες πώλησης πίτσας σε πακέτο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56.30.10.01

Υπηρεσίες μπαρ, που παρέχονται από χορευτικό κέντρο

 

 

 

 

56.30.10.03

Υπηρεσίες που παρέχονται από αναψυκτήριο

 

 

 

 

56.30.10.04

Υπηρεσίες που παρέχονται από καφέ μπαρ

 

 

 

 

56.30.10.05

Υπηρεσίες που παρέχονται από καφενείο, με τεχνικά ή μηχανικά παιχνίδια

 

 

 

 

56.30.10.06

Υπηρεσίες που παρέχονται από καφενείο, χωρίς τεχνικά και μηχανικά παιχνίδια

 

 

 

 

56.30.10.07

Υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια

 

 

 

 

56.30.10.08

Υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια με διάθεση πρόσβασης στο διαδίκτυο (internet-cafe)

 

 

 

 

56.30.10.09

Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης - καμπαρέ ή νάιτ κλαμπ

 

 

 

 

56.30.10.10

Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης - καφωδείο

 

 

 

 

56.30.10.11

Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης - μπουάτ

 

 

 

 

56.30.10.12

Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης - ντισκοτέκ

 

 

 

 

56.30.10.14

Υπηρεσίες που παρέχονται από παραδοσιακό καφενείο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59.14.10.01

Υπηρεσίες εκμετάλλευσης κινηματογράφου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90.02.19.01

Υπηρεσίες αιθουσών συναυλιών

 

 

 

 

90.02.19.02

Υπηρεσίες θεατρικών αιθουσών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93.21.10.01

Υπηρεσίες γουότερ παρκ (νεροτσουλήθρων κλπ)

 

 

 

 

93.21.10.02

Υπηρεσίες λούνα παρκ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93.29.19.04

Υπηρεσίες ντισκοτέκ (χωρίς προσφορά ποτού ή φαγητού)

 

 

 

 

93.29.19.05

Υπηρεσίες παιδότοπου

 

96.02

 

 

 

Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής

 

 

96.02.1

 

 

Υπηρεσίες κομμωτηρίων και άλλες υπηρεσίες καλλωπισμού

 

 

 

96.02.11

 

Υπηρεσίες κομμωτηρίων γυναικών και κοριτσιών

 

 

 

 

96.02.11.01

Υπηρεσίες κομμωτηρίου και καλλωπιστήριου γυναικών, που απασχολεί μέχρι και δύο τεχνίτες κομμωτές

 

 

 

 

96.02.11.02

Υπηρεσίες κομμωτηρίου και καλλωπιστήριου γυναικών, που απασχολεί πάνω από δύο τεχνίτες κομμωτές

 

 

 

96.02.12

 

Υπηρεσίες κομμωτηρίων και κουρείων ανδρών και αγοριών

 

 

 

 

96.02.12.01

Υπηρεσίες κουρείου

 

 

 

 

96.02.12.02

Υπηρεσίες κουρείου ή κομμωτηρίου ανδρών, που απασχολεί μέχρι και δύο τεχνίτες

 

 

 

 

96.02.12.03

Υπηρεσίες κουρείου ή κομμωτηρίου ανδρών, που απασχολεί πάνω από δύο τεχνίτες

 

96.03

 

 

 

Δραστηριότητες γραφείων κηδειών και συναφείς δραστηριότητες

 

 

96.03.1

 

 

Υπηρεσίες γραφείων κηδειών και σχετικές υπηρεσίες

 

 

 

96.03.11

 

Υπηρεσίες νεκροταφείων και αποτέφρωσης νεκρών

 

 

 

96.03.12

 

Υπηρεσίες ταφής νεκρών

 

 

 

 

96.03.12.01

Υπηρεσίες εργολάβου επικήδειων τελετών, μνημόσυνων, κλπ

 

 

 

 

96.03.12.02

Υπηρεσίες μεταφοράς νεκρών

 

 

 

 

96.03.12.03

Υπηρεσίες συνοδείας νεκρών (μεταφοράς φέρετρου και στεφάνων ανθέων)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96.09.19.09

Υπηρεσίες δερματοστιξίας (τατουάζ)


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης