ΠΟΛ.1041/24.3.2009

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 2009, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή, καθώς και θέματα επιστροφής φόρου που προκύπτει από την εκκαθάριση αυτής.

24 Μάρ 2009

Taxheaven.gr
Αθήνα, 24 Μαρτίου 2009
Αρ. Πρωτ.: 1033199/549/Α0012
 
Κ Α Τ Ε Π Ε Ι Γ Ο Υ Σ Α
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ                    
& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                                
Ι. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
   1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)
       ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ & ΒΆ
   2. Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΠ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ(Δ16)                          
ΙΙ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
    Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ6)
    ΤΜΗΜΑ ΓΆ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Δ30)
ΤΜΗΜΑΤΑ Α'  - Β'

Ταχ. Διεύθυνση: Καρ. Σερβίας 10                           
Ταχ. Κώδικας   : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες    :
Τηλέφωνο         : 210 3375317-8
ΦΑΞ                  : 210-3375001

ΠΟΛ.: 1041

ΘΕΜΑ : Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 2009,  των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που  υποβάλλονται με αυτή, καθώς και θέματα  επιστροφής φόρου που προκύπτει από την εκκαθάριση αυτής.

AΠOΦAΣH

O YΠOYPΓOΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ OIKONOMIKΩN

Έχοντας υπόψη :
α)     Τις διατάξεις της 1666/ΔΙΟΕ 89/16.1.2009 (ΦΕΚ ΒΆ 40) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Oικονομίας και Οικονομικών, για τον καθορισμό αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.
β)    Τις διατάξεις των παραγράφων 1, 4 και 6 του άρθρου 62 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994, ΦΕΚ  151 ΑΆ).
γ)     Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 19 του Κ.Φ.Ε.
δ)     Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε.
ε)    Τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε.
στ)     Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του Κ.Φ.Ε.
ζ)     Τις διατάξεις της 1035166/400/Α0012/3697/2008 (ΦΕΚ 194ΑΆ).
θ)     Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 75 του ν.δ.3323/1955, όπως ισχύουν.
ι)    Τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν.3259/2004 (ΦΕΚ 149 ΑΆ).
ια)    Τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75 ΑΆ).
ιβ)    Τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 4 του ν. 3522/2006 (ΦΕΚ 276ΑΆ).
ιγ)    Τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 17 του ν.3296/2004 (ΦΕΚ 253 ΑΆ).
ιδ)     Ότι η απόφαση αυτή ρυθμίζει διαδικαστικά ζητήματα, για την ομοιόμορφη εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων από τους υποχρέους, οι οποίοι αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε., γι' αυτό από τις διατάξεις της δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.


Aποφασίζουμε

Αρθρο 1

Ορίζουμε ότι, για το οικονομικό έτος 2009, ο τύπος και το περιεχόμενο :
α)     της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1),
β)       της αναλυτικής κατάστασης για τα μισθώματα ακινήτων (Φ-01.002)-(Ε2),
γ)     τoυ μηχανογραφικού δελτίου οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και  επιτηδευματιών (Ε3),
δ)     της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων (Φ-01.042),
ε)     της δήλωσης κατοχής μηχανημάτων έργων (Ε16),
έχουν όπως τα σχετικά υποδείγματα τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα, ως παραρτήματά της Α, Β, Γ, Δ και Ε, αντιστοίχως.

Αρθρο 2

1.     Τα έντυπα της αναλυτικής κατάστασης για τα μισθώματα ακινήτων (Ε2), του μηχανογραφικού δελτίου οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (Ε3), της βεβαίωσης αποδοχών και συντάξεων, καθώς και της δήλωσης κατοχής μηχανημάτων έργων (Ε16), συνοδεύουν τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, ανάλογα με την κατηγορία των δηλούμενων εισοδημάτων και, εφόσον υποβάλλονται ταυτόχρονα, αποτελούν αδιαίρετη ενότητα με αυτήν και πρέπει να συμπληρώνονται σε όλες τις ενδείξεις τους.
2.    Η αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακινήτων (Ε2), το μηχανογραφικό δελτίο οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (Ε3) και η βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων, μπορεί να υποβληθούν σε προεκτυπωμένα έντυπα από τους υποχρέους που έχουν τη δυνατότητα προεκτύπωσής τους με μηχανογραφικά μέσα, τα οποία όμως πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και να αναφέρουν τα στοιχεία που περιέχονται στα αντίστοιχα έντυπα που επισυνάπτονται στην απόφαση αυτή (σχετική η 1120810/ 2760/Α0012/3299/2004, «Δήλωση Φορολογικής Απαλλαγής», για επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς της ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής του νόμου αυτού (ΦΕΚ ΑΆ 261/23.12.2004).
γ)    Βεβαίωση του Υπουργείου Ανάπτυξης με την οποία έχουν εγκριθεί επενδυτικά σχέδια των υποπεριπτώσεων (ii), (iii), (iv), (vii), (xi) της περίπτωσης εΆ και των υποπεριπτώσεων (vi), (vii), (viii) της περίπτωσης δΆ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 3299/2004, τα οποία αφορούν την ίδρυση ή επέκταση βιομηχανικών μονάδων, την παραγωγή καινοτομικών προϊόντων, την αγορά και εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων αυτοματοποίησης διαδικασιών και μηχανογράφησης κλπ. καθώς επίσης και αντίστοιχες βεβαιώσεις έγκρισης επενδυτικών σχεδίων οι οποίες ορίζονται στις παραγράφους 16, 17, 18, 20, 21 και 22 του άρθρου 5 του ν. 3299/2004.
δ)    Τρία (3) αντίτυπα δηλώσεων των επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν και υπάγονται στις αφορολόγητες εκπτώσεις των αναπτυξιακών νόμων ν.2601/1998 (ΦΕΚ ΑΆ 81/15.4.98), ν.1892/1990 (ΦΕΚ  ΑΆ 101/31.7.1990) ή προηγουμένων.
ε)    Την προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παραγράφου 27 του άρθρου 6 του ν.2601/1998 αίτηση και την κατάσταση που πρέπει να συνοδεύει αυτήν για τις επενδύσεις του ίδιου νόμου που έχουν ολοκληρωθεί μέσα στη διαχειριστική περίοδο 2008.
2.    Σε περίπτωση συμμετοχής του φορολογουμένου σε ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρία ή κοινωνία κληρονομικού δικαίου από την οποία παίρνει επιχειρηματική αμοιβή, εκτός από τις βεβαιώσεις κερδών και επιχειρηματικής αμοιβής απαιτείται η συνυποβολή και φωτοαντιγράφου της υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της εταιρίας ή κοινωνίας που χορήγησε την επιχειρηματική αμοιβή.
3.    Σε περίπτωση ωφέλειας λόγω της άσκησης δικαιώματος προαίρεσης απόκτησης μετοχών (stock options) ανώνυμης εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 45 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151ΑΆ), πρέπει να υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
    α) απόσπασμα πρακτικών της γενικής συνέλευσης, σχετικά με τη χορήγηση των πιο πάνω δικαιωμάτων, στο οποίο θα εμφανίζεται και ο χρόνος λήψης της απόφασης αυτής. Όταν διατίθενται μετοχές αλλοδαπής εταιρείας σε μέλη διοικητικού συμβουλίου, στελέχη ή το προσωπικό ημεδαπής συνδεδεμένης εταιρείας ή μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα, υποβάλλεται το πιο πάνω πρακτικό του αρμόδιου, σύμφωνα με τη νομοθεσία του οικείου κράτους, οργάνου της αλλοδαπής εταιρείας, επίσημα μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα
    β) βεβαίωση της ημεδαπής ανώνυμης εταιρείας, από την οποία προκύπτουν τα ακόλουθα:
αα) τα στοιχεία του δικαιούχου και η ιδιότητα αυτού (μέλος ΔΣ, εργαζόμενος κλπ.),
ββ) ο χρόνος άσκησης του δικαιώματος από τον συγκεκριμένο δικαιούχο,
γγ) ο αριθμός των μετοχών που χορηγήθηκαν, η τιμή διάθεσης, καθώς και το ποσό που καταβλήθηκε από τον δικαιούχο,
δδ) η τιμή κλεισίματος μετοχής στο Χ.Α. ή στο αλλοδαπό χρηματιστήριο, κατά περίπτωση, κατά το χρόνο χορήγησης του δικαιώματος,
εε) το ποσό ωφέλειας που απέκτησε ο δικαιούχος
    γ) όταν τα δικαιώματα προαίρεσης απόκτησης μετοχών χορηγούνται από ημεδαπή μητρική εταιρεία σε στελέχη, μέλη του ΔΣ ή σε προσωπικό άλλης εταιρείας που ανήκει στον ίδιο όμιλο, τα πιο πάνω στοιχεία που αναφέρονται στη περίπτωση βΆ αναγράφονται στη μοναδική βεβαίωση αποδοχών που χορηγεί η συνδεδεμένη (θυγατρική κλπ.) εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 83 του ΚΦΕ.
4.    Για την απόδειξη της καταβολής του ποσού της χορηγίας που καταβλήθηκε με βάση το άρθρο 25 του ν. 3649/2008 στο Υπουργείο Εσωτερικών, για την προετοιμασία και τη διοργάνωση του 3ου Παγκόσμιου Φόρουμ για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη, απαιτείται το πρωτότυπο αποδεικτικό καταβολής του ποσού της χορηγίας και αντίγραφο της κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας & Οικονομικών για την αποδοχή της χορηγίας.
5.    Για την απόδειξη της καταβολής του ποσού της πολιτιστικής χορηγίας του ν. 3525/2007 (ΦΕΚ ΑΆ 16) απαιτείται:
α) Σε περίπτωση χορηγίας χρηματικών ποσών:
αα) επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού με την οποία χαρακτηρίζεται η απαιτούμενη από το νόμο έγγραφη σύμβασης χορηγίας μεταξύ χορηγού και αποδέκτη της χορηγίας ως πολιτιστική και
ββ) τα πρωτότυπα αποδεικτικά καταβολής των ποσών της χορηγίας.
β)  Σε περίπτωση χορηγίας σε είδος ή άϋλα αγαθά ή υπηρεσίες:
αα) το ανωτέρω (αα) δικαιολογητικό της περίπτωσης α,
ββ) φωτοαντίγραφο της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Πολιτισμού για την εκτίμηση της αξίας τους και
γγ) τα αποδεικτικά παράδοσης της χορηγίας από το χορηγό και παραλαβής της από τον αποδέκτη αυτής.
6.    Για την αναγνώριση της δαπάνης αγοράς μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού, απαιτείται βεβαίωση της Εταιρείας Διαχείρισης για την έκδοση τίτλου ονομαστικών μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, στην οποία πρέπει να αναφέρονται το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου ή των δικαιούχων, αν αγοράζουν από κοινού περισσότεροι του ενός, το ποσό της αγοράς, το έτος αγοράς και οι αριθμοί Τίτλου, Πελάτη και Μητρώου, καθώς και ότι διακρατήθηκαν 3 έτη από την αγορά τους. Εάν είναι γνωστό στην Εταιρεία Διαχείρισης, θα βεβαιώνεται, επιπλέον, ότι το ποσό της δαπάνης αγοράς δεν προέρχεται από ρευστοποιήσεις ήδη υπαρχόντων μετοχικών και μεικτών αμοιβαίων κεφαλαίων, αλλά από νέα κεφάλαια. Εάν το τελευταίο δεν προκύπτει από τη βεβαίωση, θα το βεβαιώνει ο ίδιος ο φορολογούμενος με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986.
7.    Εφόσον κάποια από τα πιο πάνω δικαιολογητικά έχουν ήδη συνυποβληθεί με δηλώσεις προηγούμενων ετών στην ίδια ΔΟΥ και δεν έχει επέλθει κάποια μεταβολή στα στοιχεία που αναγράφονται σΆ αυτά, δεν απαιτείται να συνυποβληθούν και πάλι. Αρκεί να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία θα αναγράφεται στη δήλωση ποιου οικον. έτους έχει συνυποβληθεί το κάθε συγκεκριμένο δικαιολογητικό, ότι δεν έχει επέλθει μεταβολή στα στοιχεία που αναγράφονται σΆ αυτό και με την προϋπόθεση ότι, αν το συγκεκριμένο δικαιολογητικό είναι ορισμένης χρονικής ισχύος (π.χ. απόφαση υγειονομικής επιτροπής που ισχύει για τρία έτη), καλύπτει και το οικον. έτος 2009.
8.    Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης δε συνυποβάλλονται δικαιολογητικά.
9.    Οι ατομικές επιχειρήσεις που έχουν υπαγάγει επενδύσεις τους, στις διατάξεις αναπτυξιακών νόμων (ν. 3299/2004, ν. 2601/1998, ν. 1892/1990, κ.ο.κ.) υποβάλλουν υποχρεωτικά χειρόγραφα τη δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους.

Αρθρο 4

1.    Για όσους υποβάλλουν πρώτη φορά δήλωση φορολογίας εισοδήματος η επιστροφή του φόρου γίνεται από άτοκο μεταβατικό λογαριασμό με βάση τον ΑΦΜ.
2.    Ο τραπεζικός λογαριασμός που θα δηλώνεται από τον φορολογούμενο στο έντυπο της φορολογικής δήλωσης θα πιστώνεται μόνο μία φορά, ενώ ποσά επιστροφής που προκύπτουν από δηλώσεις άλλων φορολογουμένων δεν μεταφέρονται στον ίδιο λογαριασμό αλλά σε άτοκο μεταβατικό λογαριασμό με βάση τον ΑΦΜ.
¶ρθρο 5
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


                  Ακριβές Αντίγραφο                                         Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
       Η Προϊσταμένη της Γραμματείας                            ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΠΕΖΑΣ

Taxheaven.gr