1054603/399/Α0013/11.6.2003

Προθεσμία εφαρμογής της διάταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του ν. 3091/2002

11 Ιούν 2003

Taxheaven.gr
Προθεσμία εφαρμογής της διάταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του Ν.3091/2002

1054603

1054603/399/Α0013/11.6.2003

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330/Α).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 15, 16 και 17 του Ν.3091/2002.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 34 επ. του Ν.2961/2001 (ΦΕΚ 266/Α΄).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Α.Ν.1521/1950 (ΦΕΚ 294/Α΄), όπως ισχύουν.

5. Τις διατάξεις του Ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α), όπως ισχύουν.

6. Την κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 (ΦΕΚ1485/Β).

7. Την ανάγκη παράτασης του χρόνου κατάρτισης των συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων των εταιρειών που υπόκεινται στον ειδικό φόρο του άρθρου 15 του Ν.3091/2002, καθόσον για την ίδρυση ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών απαιτείται τουλάχιστον περίοδος δυόμισι μηνών.

8. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

1. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.3091/2002 εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις που η σύνταξη των συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων, εταιρειών που υπόκεινται στον ειδικό φόρο 3% του άρθρου 15 του Ν.3091/2002, πραγματοποιηθεί από επαχθή ή χαριστική αιτία μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2003 εφόσον οι οικείες φορολογικές δηλώσεις υποβληθούν μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2003.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Taxheaven.gr