1113156/19/0015/21.11.2007

Έλεγχος επαλήθευσης στοιχείων αντισυμβαλλόμενου.

21 Νοέ 2007

Taxheaven.gr
Αρ. Πρωτ.: 1113156/19/0015/21.11.2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1113156/19/0015/21.11.2007

ΘΕΜΑ: Έλεγχος επαλήθευσης στοιχείων αντισυμβαλλόμενου.

          Σε απάντηση του με αριθμ. πρωτοκόλλου 4142/1-6-2007 εγγράφου σας, το οποίο  διαβιβάστηκε στις συναρμόδιες Διευθύνσεις μέσω του Γραφείου του κου Υφυπουργού και στο οποίο θίγεται το θέμα της αδυναμίας, σε ορισμένες περιπτώσεις, επιβεβαίωσης από τα μέλη σας των στοιχείων του αντισυμβαλλόμενου (ημεδαπού ή αλλοδαπού) και των κυρώσεων που επαπειλούνται σε βάρος των μελών σας, όταν κατά το φορολογικό έλεγχο διαπιστώνεται εικονικότητα ως προς το πρόσωπο του αντισυμβαλλόμενου, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 10 του π.δ.134/1996 (έναρξη ισχύος από 1.8.1996) και ερμηνεύτηκαν με την ΠΟΛ. 1206/17.7.1996, το βάρος της απόδειξης της συναλλαγής το φέρουν και οι δύο αντισυμβαλλόμενοι, δηλαδή τόσο ο εκδότης όσο και ο λήπτης του στοιχείου.
Για το λόγο αυτό παρέχεται η δυνατότητα στους συμβαλλόμενους να επιβεβαιώνουν εκατέρωθεν τα αναγκαία στοιχεία ( ονοματεπώνυμο, επωνυμία, διεύθυνση, Α.Φ.Μ. κ.λπ.) από τη δήλωση έναρξης εργασιών (προκειμένου για ημεδαπό) ή άλλα πρόσφορα αποδεικτικά στοιχεία, επιφυλασσομένων των διατάξεων περί απορρήτου
Διευκρινίζεται  ότι, στο άρθρο 18 του Κ.Β.Σ. γίνεται ενδεικτική αναφορά ορισμένων στοιχείων που δικαιούται να επιβεβαιώνει άμεσα ο  συναλλασσόμενος προς διασφάλιση της νομιμότητας της συναλλαγής. Περαιτέρω, σε ορισμένες περιπτώσεις π.χ.  ενδοκοινοτικών συναλλαγών, είναι δυνατή η συνδρομή των φορολογικών υπηρεσιών (ΔΟΥ, Δ/νση ΦΠΑ) για την επαλήθευση του αριθμού μητρώου ΦΠΑ(ΑΦΜ/ΦΠΑ) του αντισυμβαλλόμενου.
Συγχρόνως, οι αντισυμβαλλόμενοι υποχρεούνται να παρέχουν εκατέρωθεν τα ζητούμενα στοιχεία, ούτως ώστε να διασφαλίζεται και να αποδεικνύεται η  νόμιμη(πραγματική) άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας.
Οι ανωτέρω διατάξεις στοχεύουν στη διασφάλιση των συναλλαγών και τον περιορισμό της έκδοσης πλαστών ή εικονικών στοιχείων κυρίως ως προς το πρόσωπο των αντισυμβαλλόμενων, στόχοι  για τους οποίους άλλωστε και εσείς κατανοείτε την αναγκαιότητα ύπαρξης των διατάξεων αυτών.
2.    Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85 του ν. 2238/94, κάθε στοιχείο του φακέλου που έχει σχέση με την φορολογία ή άπτεται αυτής (π.χ. φορολογικές δηλώσεις, δήλωση έναρξης, μεταβολής ή διακοπής εργασιών κ.λπ.) είναι απόρρητα και δεν επιτρέπεται η γνωστοποίησή τους σε οποιονδήποτε άλλον, εκτός από το φορολογούμενο τον οποίο αφορούν αυτά.         
ΚατΆ εξαίρεση επιτρέπεται μεταξύ άλλων η γνωστοποίηση του Α.Φ.Μ., του αντικειμένου των εργασιών και της επαγγελματικής Δ/νσης επιτηδευματιών, προς άλλον αιτούντα επιτηδευματία, χωρίς να απαιτείται η απόδειξη ύπαρξης έννομου συμφέροντος.
3.    Περαιτέρω και στα πλαίσια της καταπολέμησης του φαινομένου της έκδοσης και λήψης πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων, το οποίο σημειωτέον έχει δυσμενέστατες επιπτώσεις για τα δημόσια έσοδα, παρέχονται συνεχείς οδηγίες προς όλες τις ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου, ώστε κατά τους διενεργούμενους φορολογικούς ελέγχους να δίνεται ιδιαίτερο ενδιαφέρον και να αντιμετωπίζονται οι συναφείς περιπτώσεις φοροδιαφυγής.
Συνεπώς, τα μέλη σας, όπως και όλοι οι επιτηδευματίες, πρέπει να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα και να εφαρμόζουν πιστά τις κείμενες διατάξεις, προς αποφυγή επιβολής κυρώσεων σε περιπτώσεις διαπίστωσης μη νομιμότητας των συναλλαγών τους από τους διενεργούμενους φορολογικούς ελέγχους.
Βεβαίως, εξυπακούεται ότι σε κάθε περίπτωση τα ελεγκτικά πορίσματα θα πρέπει να είναι πλήρως τεκμηριωμένα και στοιχειοθετημένα.


Taxheaven.gr