Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1232/12.9.1995 Χρόνος παύσης των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής απαιτήσεων του Δημοσίου που εισπράττοναι από εκπλειστηρίασμα


Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-09-1995 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1232/12.9.1995
Χρόνος παύσης των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής απαιτήσεων του Δημοσίου που εισπράττοναι από εκπλειστηρίασμα


Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 1995
Αρ.Πρωτ.1078830/6416/Α'/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
Δ/ΝΣΗ 16η (ΕΙΣΠΡ.ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ)
ΤΜΗΜΑΤΑ Β' & Α'

ΠΟΛ 1232

ΘΕΜΑ: Χρόνος παύσης των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής απαιτήσεων του Δημοσίου που εισπράττονται από εκπλειστηρίασμα.

1078830/6416/Α'/0016/

Απαντώντας στο σχετικό έγγραφό σας 14224/1994, με το οποίο ρωτάτε πότε σταματούν οι προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, οφειλής προς το Δημόσιο που εισπράχθηκε από εκπλειστηρίασμα, που είχε κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων δεδομένου ότι δεν συντάχθηκε πίνακας κατάταξης, λόγω μη αναγγελίας άλλων δανειστών, πλην του επισπεύδοντος την εκτέλεση Δημοσίου, σας κοινοποιούμε την αριθ. 479/1995 γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ. η οποία έγινε αποδεκτή (γνώμη πλειοψηφίας) από τον Υφυπουργό Οικονομικών.

Με τη γνωμοδότηση αυτή έγιναν δεκτά τα παρακάτω:

α) εφόσον στη διαδικασία της κατάταξης μετέχει μόνο η απαίτηση υπέρ της οποίας έγινε η εκτέλεση, δεν συντάσσεται πίνακας κατάταξης, ανεξαρτήτως της επάρκειας ή μη του πλειστηριάσματος προς κάλυψη αυτής.
Οταν δεν συντάσσεται πίνακας κατάταξης δανειστών (εφόσον δεν συντρέχει περίπτωση σύνταξης αυτού), ο επί του πλειστηριασμού υπάλληλος οφείλει να ενεργεί για την άμεση καταβολή του ποσού στο Δημόσιο και ως εκ τούτου οι προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής πρέπει να υπολογίζονται μέχρι την ημερομηνία κοινοποίησης στο Διευθυντή της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. της έγγραφης εντολής του συμβολαιογράφου προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων προς πληρωμή του πλειστηριάσματος στο Δημόσιο.

β) Οταν συντάσσεται πίνακας κατάταξης δανειστών οι προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής των απαιτήσεων για τις οποίες κατατάσσεται το Δημόσιο, υπολογίζονται μέχρι την τελεσιδικία αυτού (σχετ. και η αριθ. 158243/130/25/8.12.1977 εγκύκλιος της τέως 21ης Δ/νσης Υπ. Οικ. Γ.Δ.Π. 41/1977).
Ανεξάρτητα πάντως από την κατά τα ανωτέρω υποχρέωση του επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου, κρίνουμε σκόπιμο να σας επισημάνουμε ότι, σε κάθε περίπτωση διενέργειας πλειστηριασμού επισπεύσει του Δημοσίου ή τρίτου, στον οποίο αναγγέλονται απαιτήσεις αυτού (Δημοσίου), θα πρέπει να παρακολουθείτε επιμελώς
την πορεία της υπόθεσης, ώστε την ημερομηνία που το τυχόν αποδοτέο στο Δημόσιο εκπλειστηρίασμα μπορεί να εισπραχθεί, να ζητάτε εγγράφως από τον αρμόδιο συμβολαιογράφο να ενεργεί για την άμεση καταβολή αυτού στο Δημόσιο.

Αριθ. Γνωμ.: 479/1995
Περίληψη Ερωτήματος: Πότε σταματούν οι προσαυξήσεις εκπροθέσμου καταβολής σε περίπτωση παρακαταθέσεως του πλειστηριάσματος και μη συντάξεως πίνακος κατατάξεως
Επί του ανωτέρω ερωτήματος, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους εγνωμοδότησεν ως εξής:

Α. Στο άρθρο 6 του Ν.Δ.356/1974 "Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων" ορίζεται: "1. Από της επομένης της ημέρας, αφ' ης κατά το προηγούμενον άρθρον καθίστανται ληξιπρόθεσμα τα χρέη προς το Δημόσιον, επιβάλλονται επ' αυτών προσαυξήσεις εκπρόθεσμου καταβολής..... 2. Κατά την εκάστοτε είσπραξιν των δημοσίων εσόδων εισπράττεται υποχρεωτικώς και η επί του καταβαλλομένου ποσού της οφειλής αναλογούσα προσαύξησις λόγω εκπροθέσμου καταβολής. 3....". Εξ άλλου, στο άρθρο 974 Κωδ. Πολ. Δικ., ορίζεται: "Εάν το πλειστηρίασμα δεν αρκεί προς ικανοποίησιν του υπέρ ου η εκτέλεσις και των αναγγελθέντων δανειστών, ο υπέρ ου και ο καθ' ου η εκτέλεσις, ως και πας αναγγελθείς δανειστής δικαιούται εντός πέντε ημερών από της λήξεως της προς αναγγελίαν προθεσμίας να υποβάλει παρατηρήσεις ενώπιον του επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου, συντασσομένης πράξεως. Εντός ετέρων δέκα ημερών, από της λήξεως της προθεσμίας ταύτης ο επί του πλειστηριασμού υπάλληλος, λαμβάνων υπ' όψιν και τας υποβληθείσας τυχόν παρατηρήσεις, συντάσσει πίνακα κατατάξεως", ενώ στο άρθρο 980 ορίζεται: "1. Εάν δεν ησκήθη ανακοπή κατά του πίνακος κατατάξεως, ο επί του πλειστηριασμού υπάλληλος προβαίνει αμέσως εις την διανομήν του πλειστηριάσματος. 2. Εάν ησκήθη ανακοπή παρά τινός των δανειστών, ο επί του πλειστηριασμού υπάλληλος δεν δύναται να προβεί εις καταβολήν προς τους δανειστάς των οποίων η κατάταξις προσβάλλεται δια της ανακοπής...."

Β. Από την ανωτέρω διάταξη του άρθρου 980 Κωδ. Πολ. Δικ. προκύπτει ότι η ικανοποίηση των δανειστών από το προϊόν του εκπλειστηριάσματος απαιτεί την τελεσιδικία του πίνακα κατατάξεως, η οποία επέρχεται, εάν μεν ο τελευταίος δεν προσεβλήθη με ανακοπή εκ μέρους των δανειστών, όταν περάσει η προς άσκηση αυτής τασσόμενη στο άρθρο 979 Κωδ. Πολ. Δικ. προθεσμία, εάν δε ασκήθηκε κατ' αυτού ανακοπή, από της νομίμου περατώσεώς της με την ανακοπή ανοιγείσης δίκης (έκδοση αποφάσεως ή κατάργηση της δίκης). Συνεπώς, μέχρι της τελεσιδικίας του πίνακος κατατάξεως, πρέπει να υπολογίζονται οι τόκοι των απαιτήσεων για τις οποίες
έγινε η κατάσχεση, εάν οι τελευταίες είναι έντοκοι, και οι προβλεπόμενες από τον νόμο (ΚΕΔΕ κ.λπ.) προσαυξήσεις εκπροθέσμου καταβολής για χρέη προς το Δημόσιο (βλ. Γνωμ. Ν.Σ.Κ. 917/1963, Σταυρόπουλος, Ερμην. Κωδ. Πολ. Δικ. υπ' αρθρ. 1043 6α, Μπρίνια: Αναγκαστική Εκτέλεσις, Τόμος Β', παραγρ. 436, σελ. 1204 επ. και εκεί παραπομπές).
Η ανωτέρω συνέπεια προκύπτει σαφώς από την διάταξη του άρθρου 980 Κωδ. Πολ. Δικ. η οποία ως πραγματική και προσήκουσα, κατά την έννοια του άρθρου 349 Α.Κ., καθιστά την εκπλήρωση της παροχής μόνο από της τελεσιδικίας του πίνακος κατατάξεως, αφότου δύναται και δικαιούται ο δανειστής να αναλάβει το ποσό για
το οποίο κατατάχθηκε, με συνέπεια εάν ο τελευταίος αρνηθεί να αποδεχθεί την παροχή να καθίσταται υπερήμερος, ώστε να μην δικαιούται έκτοτε να εισπράξει τόκους ή προσαυξήσεις εκπροθέσμου καταβολής (βλ. Γνωμ. Ν.Σ.Κ. 192/1972, 804/1977).

Γ. Εξ άλλου, η διαδικασία της κατατάξεως κατ' άρθρο 974 Κωδ. Πολ. Δικ. (η οποία αποτελεί το τελευταίο στάδιο της αναγκαστικής εκτελέσεως προς ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων, με κύριο όργανο του επί του πλειστηριασμού υπάλληλο) αρχίζει με τις αναγγελίες των δανειστών τις οποίες συνοδεύει η κατάθεση των
τίτλων τους), συνεχίζεται με τη σύνταξη του πίνακα και των κατ' αυτού ανακοπών και λήγει με την πληρωμή των δανειστών.
Πίνακας κατατάξεως, όμως, συντάσσεται μόνον όταν ανηγγέλθησαν και άλλοι πλην του επισπεύδοντος δανειστές, το δε πλειστηρίασμα δεν καλύπτει το σύνολο των αναγγελθεισών απαιτήσεων μετά των εξόδων εκτελέσεως. Πράγματι, όταν ουδείς δανειστής αναγγέλθηκε δεν συντρέχει λόγος συντάξεως πίνακος. Τούτο προκύπτει όχι μόνον κατ' αντιδιαστολή εκ της διατυπώσεως του άρθρου 974 Κώδ. Πολ. Δικ., το οποίο προϋποθέτει επισπεύδοντα και αναγγελθέντες δανειστές, αλλά εκ της φύσεως του πίνακος, ο οποίος αποβλέπει στη διανομή του πλειστηριάσματος μεταξύ των πλειόνων, οι οποίοι μετέχουν στην διαδικασία της κατατάξεως, δανειστών.
Επομένως, εφόσον στην διαδικασία της κατατάξεως μετέχει μόνον η απαίτηση υπέρ της οποίας εγένετο η εκτέλεση, δεν συντάσσεται πίνακας κατατάξεως, ανεξαρτήτως της επάρκειας ή μη του πλειστηριάσματος προς κάλυψη της απαιτήσεως. (βλ. Μπρίνια, Αναγκαστική Εκτέλεση, Τόμος Β, παραγρ. 397, σελ. 1036 επ).

Δ. Κατά την γνώμη της Ολομελείας (εκτός του Νομικού Συμβούλου Ευστρ. Βολάνη) - ψήφοι είκοσι εννέα (29) και όλων των Παρέδρων, είναι προφανές ότι στην περίπτωση του ερωτήματος δεν συνέτρεχε λόγος συντάξεως πίνακος κατατάξεως, αφού δεν αναγγέλθηκε άλλος δανειστής και συνεπώς ο επί του πλειστηριασμού υπάλληλος
όφειλε να ενεργήσει για την άμεση καταβολή του ποσού στο Δημόσιο. Επομένως, οι προσαυξήσεις εκπροθέσμου καταβολής πρέπει να υπολογισθούν μέχρι του χρόνου καταβολής του εκπλειστηριάσματος στο Δημόσιο.
Δεδομένου δε ότι το Δημόσιο δεν ηδύνατο να αναλάβει το εις το Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων παρακατατεθέν πλειστηρίασμα χωρίς προηγουμένως ο επί του πλειστηριασμού υπάλληλος να απευθύνει έγγραφον εντολήν προς το Ταμείο (βλ. Μπρίνια ε.α. παραγρ. 437 σελ. 1209) είναι προφανές ότι οι προσαυξήσεις εκπροθέσμου καταβολής πρέπει να υπολογιστούν μέχρι της ημερομηνίας κοινοποιήσεως εις τον Διευθυντή της αρμόδιας ΔΟΥ της εγγράφου εντολής του επί του πλειστηριασμού συμβολαιογράφου προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
προς πληρωμήν του εκπλειστηριάσματος στο Δημόσιο.
Συναφώς, από τα στοιχεία του φακέλλου δεν προκύπτει ότι προ του ως άνω χρονικού σημείου ο επί του πλειστηριασμού συμβολαιογράφος εγνωμοδότησε στο Δημόσιο την παρακατάθεση του εκπλειστηριάσματος όπως όφειλε, ούτε προσκάλεσε αυτό να χορηγήσει εξοφλητική απόδειξη και να αναλάβει το παρακαταθέν εκπλειστηρίασμα.
Αλλ' ούτε και προκύπτει ότι η αρμόδια ΔΟΥ έλαβε γνώση και μάλιστα εγγράφως, ότι έγινε παρακατάθεση του εκπλειστηριάσματος.
Κατά τη γνώμη, όμως, του Νομικού Συμβούλου Ευστρ. Βολάνη, ο Δημόσιος Ταμίας, αφότου παρήλθε η κατ' άρθρο 972 παραγρ. 1 Κωδ. Πολ. Δικ. πενθήμερος προθεσμίας προς αναγγελία των απαιτήσεων δανειστών του καθ' ου η εκτέλεσις στον επί του πλειστηριασμού υπάλληλο, όφειλε να επιμεληθεί της εισπράξεως του πλειστηριάματος, μεταβαίνων στον συμβολαογράφο για να υπογράψει σχετική εξοφλητική απόδειξη και να λάβει παρ' αυτού έγγραφο εντολή προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων προς ανάληψη του εκπλειστηριάσματος. Τούτο, άλλωστε, είναι σύμφωνο και με την προαναφερθείσα νομολογία, η οποία την παύση των τόκων και των προσαυξήσεων δεν την συναρτά με την ειδοποίηση ή την καταβολή από τον συμβ/φο, αλλ' απλώς και μόνο με το γεγονός της τελεσιδικίας του πίνακος κατατάξεως είτε λόγω παρόδου απράκτου της προθεσμίας προς άσκησιν κατ' αυτού ανακοπής είτε εκδόσεως αποφάσεως επί της ανακοπής.
Σε περίπτωση που δεν ενήργησεν ο Ταμίας ως ανωτέρω, καθίσταται υπερήμερος ως προς την αποδοχήν της παροχής και συνεπώς, έκτοτε, δηλ. από της παρόδου της 5μέρου από το πλειστηριασμού προς αναγγελίαν προθεσμίας παύουν οι προσαυξήσεις εκπροθέσμου καταβολής.

Ε. Κατόπιν των ανωτέρω, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους εγνωμοδότησε κατά πλειοψηφίαν ότι, σε περίπτωση μη συντάξεως παρά του επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου πίνακα κατατάξεως δανειστών, λόγω μη αναγγελίας ετέρων πλην του επισπεύδοντος την εκτέλεση δανειστού, οι προσαυξήσεις εκπροθέσμου καταβολής
πρέπει να υπολογιστούν μέχρι της ημερομηνίας κοινοποιήσεως εις τον Διευθυντή της αρμόδιας ΔΟΥ της εγγράφου εντολής του συμβολαιογράφου προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων προς πληρωμήν του πλειστηριάσματος στο Δημόσιο.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης