1047376/310/0015/25.5.2007

Εφαρμογή ή μη των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 16 του ν. 2992/2002, για συναλλαγές με αγρότες.

25 Μάι 2007

Taxheaven.gr
Αρ. Πρωτ.:1047376/310/0015/25.5.2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1047376/310/0015/25.5.2007

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή ή μη των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 16 του ν. 2992/2002, για συναλλαγές με αγρότες.

Απαντώντας στο παραπάνω σχετικό υπόμνημά σας, με το οποίο ζητάτε να σας γνωρίσουμε, εάν τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 2992/2002 περί της εξόφλησης των συναλλαγών που αφορούν αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών, αξίας 15.000 ευρώ και άνω ανά στοιχείο, μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με δίγραμμες επιταγές στις περιπτώσεις όπου οι αντισυμβαλλόμενοι με  τα μέλη της Ένωσής σας (Κατασκευαστές – πωλητές γεωργικών μηχανημάτων)  είναι αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α., ή είναι αγρότες που έχουν ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς της εν λόγω φορολογίας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), όπως τέθηκαν και ισχύουν με την παράγραφο 5 του άρθρου 16 του ν. 2992/2002 (ισχύς από 20/3/2002), ειδικά για την απόδειξη της συναλλαγής από το λήπτη φορολογικού στοιχείου που αφορά αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας 15.000 ευρώ και άνω, απαιτείται η τμηματική ή ολική εξόφληση να γίνεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με δίγραμμη επιταγή.  
2.    Επισημαίνεται ότι, όπως έχει ήδη διευκρινισθεί με την αριθμ. 1029423/202/ΠΟΛ. 1127/0015/16.4.2002 εγκύκλιο (παρ. 2αΆ) με την οποία παρασχέθηκαν οδηγίες για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 2992/2002, οι διατάξεις αυτές δεν έχουν εφαρμογή για τις συναλλαγές που πραγματοποιούν (ως λήπτες), όσοι απαλλάσσονται από την τήρηση φορολογικών βιβλίων (π.χ. Δημόσιο, αγρότες ειδικού καθεστώτος κ.λπ.) καθώς και για τις συναλλαγές που πραγματοποιούν (ως λήπτες) όσοι δεν έχουν τις υποχρεώσεις του Κ.Β.Σ. – Π.Δ. 186/1992 (π.χ. ιδιώτες).
3.    Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών από αγρότες της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. (αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α.) λόγω του ιδιότυπου χαρακτήρα των συναλλαγών αυτών και του τρόπου έκδοσης των στοιχείων (έκδοση από τους αντισυμβαλλόμενους – εμπόρους και όχι από τους αγρότες), είναι εκτός πεδίου εφαρμογής των διατάξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος.
Ο αγρότης όμως που έχει ενταχθεί με δήλωσή του στο  κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. είναι επιτηδευματίας για την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. και κατά συνέπεια έχει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχει ο κάθε επιτηδευματίας, μεταξύ των οποίων και η υποχρέωση εξόφλησης των συναλλαγών που αφορούν αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας 15.000 ευρώ και άνω ανά στοιχείο μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με δίγραμμες επιταγές, σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται στην παρ.1 του παρόντος.


Taxheaven.gr