Αποτελέσματα live αναζήτησης

1095254/2206/Α0012/8.2.2007 Τρόπος φορολόγησης των επιχειρήσεων πρακτορείων ταξιδιών.

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

1095254/2206/Α0012/8.2.2007
Τρόπος φορολόγησης των επιχειρήσεων πρακτορείων ταξιδιών.


1095254/2206/Α0012/8.2.2007 Τρόπος φορολόγησης των επιχειρήσεων πρακτορείων ταξιδιών.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αρ. Πρωτ.: 1095254/2206/Α0012/8.2.2007


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1095254/2206/Α0012/8.2.2007

ΘΕΜΑ: Τρόπος φορολόγησης των επιχειρήσεων πρακτορείων ταξιδιών.

Απαντώντας στο από 26-10-2006 σχετικό έγγραφό σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

Ι. Δ/ΝΣΗ ΦOPOΛOΓlAΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

1.     Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφoυ 1 του άρθρου 28 του Κ.Φ.Ε , εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις είναι το κέρδος που αποκτάται από ατομική ή εταιρική επιχείρηση εμπορική, βιομηχανική ή βιοτεχνική ή από την άσκηση οποιουδήποτε κερδοσκοπικού επαγγέλματος, το οποίο δεν υπάγεται στα ελευθέρια επαγγέλματα που αναφέρονται στο άρθρο 48.
2.     Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του Κ.Φ.Ε, ως ακαθάριστο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις λαμβάνεται το σύνολο των ακαθάριστων εσόδων από τις κάθε είδους εμπορικές συναλλαγές αυτών.
    3.     Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε  το καθαρό εισόδημα των επιχειρήσεων που τηρούν επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία δεύτερης και τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. εξευρίσκεται λογιστικώς με έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα, των εξόδων που αναφέρονται ρητά στο άρθρο αυτό.
    4.     Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις παρ.14 άρθρου 30 ν. 3220/2004, τα τουριστικά λεωφορεία από 1-1-2005 φορολογούνται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε (λογιστικά ).
    5.      Έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση (σχετ.Ε. 1959/ Εγκ. 4/14.2.1980 Διαταγή), οι συντελεστές που περιλαμβάνονται στον πίνακα που περιλαμβάνει τους Σ.Κ.Κ που εφαρμόζονται στα ακαθάριστα έσοδα ή στις αγορές, αναφέρονται σε αμιγείς. επιχειρήσεις, δηλαδή σε επιχειρήσεις ασχολούμενες με ένα από τα αναφερόμενα στον πίνακα συγκεκριμένα επαγγέλματα. Σε όσες όμως περιπτώσεις η επιχείρηση ασχολείται με περισσότερους κλάδους που αντιστοιχούν σε επαγγέλματα αναφερόμενα ξεχωριστά στον πίνακα και με διαφορετικό Σ.Κ.Κ., η φορολογούσα αρχή πρέπει να διαχωρίζει τα ακαθάριστα έσοδα κατ\' επάγγελμα και να εφαρμόζει σ\' αυτά αντίστοιχα τον οικείο συντελεστή κάθε επαγγέλματος.
6.     Τέλος για τις ανάγκες της φορολογίας εισοδήματος θα πρέπει οι πωλήσεις ανά ΜΣΚΚ να καταχωρούνται σε ιδιαίτερες στήλες του βιβλίου εσόδων -εξόδων, εφόσον τούτο είναι δυνατόν ή σε αθεώρητες καταστάσεις στο τέλος της χρήσης και μέχρι το χρόνο υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για την διευκόλυνση τόσο των φορολογουμένων όσο και των Δ.Ο.Υ. (1070448/1392/ΑΟ012/14-7.2005 έγγραφό μας ).

ΙΙ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

Σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  43 του  Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000), όπως αυτές ερμηνεύτηκαν με τις εγκυκλίους Π.4336/3162/αρ.10/10.7.87 και 1098639/4519/1378/ ΠΟΛ.1221/29.08.1995, οι επιχειρήσεις πρακτορείων ταξιδίων, υπάγονται στο ειδικό καθεστώς του άρθρου αυτού εφόσον και κατά το μέρος που για την πραγματοποίηση του ταξιδιού ή της περιήγησης χρησιμοποιούν προς άμεση εξυπηρέτηση των ταξιδιωτών παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών που παρέχονται από άλλους υποκείμενους στο φόρο.
Σύμφωνα με το ειδικό αυτό καθεστώς, το πρακτορείο παρέχει μια ενιαία υπηρεσία «πακέτο» προς τον ταξιδιώτη και φορολογείται για τη μικτή αμοιβή του, με τον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ (19%). Η μικτή αμοιβή προκύπτει μετά την αφαίρεση, από το συνολικό ποσό που καταβάλλεται από τον πελάτη (το οποίο λαμβάνεται χωρίς φόρο), του κόστους (με φόρο) με το οποίο επιβαρύνεται το πρακτορείο για την παράδοση αγαθών και την παροχή υπηρεσιών που το πρακτορείο λαμβάνει από άλλους υποκείμενους στο φόρο για την άμεση εξυπηρέτηση του ταξιδιώτη.
Στην ανωτέρω ενιαία υπηρεσία «πακέτο» εντάσσεται επίσης και η υπηρεσία μεταφοράς που το πρακτορείο παρέχει με ίδια μεταφορικά μέσα (ιδιόκτητα ή μισθωμένα) προς τον ταξιδιώτη, με την προϋπόθεση ότι για την αξία της μεταφοράς αυτής (υπολογιζόμενη με τεκμαρτό τρόπο) καταβάλλεται φόρος με το κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και η τεκμαρτή αυτή δαπάνη, με το ΦΠΑ που οφείλεται σύμφωνα με το κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, προσαυξάνει το κόστος του πακέτου.
Το πρακτορείο ταξιδίων δεν έχει δικαίωμα έκπτωσης του φόρου με τον οποίο επιβαρύνονται οι εισροές του.
Κατόπιν των ανωτέρω, είναι σαφές ότι, για τις ανάγκες του ΦΠΑ, από τα βιβλία και στοιχεία του πρακτορείου θα πρέπει να προκύπτει:
- Το συνολικό ποσό που εισπράττει το πρακτορείο από τον πελάτη, στα πλαίσια παροχής ενιαίας υπηρεσίας «πακέτο».
- Το κόστος (με ΦΠΑ) του πρακτορείου για τις παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών που λαμβάνει από άλλους υποκείμενους στο φόρο, στα πλαίσια παροχής ενιαίας υπηρεσίας «πακέτο».
-  Η τεκμαρτή αμοιβή για την ενδεχόμενη παροχή υπηρεσιών μεταφοράς με ίδια μεταφορικά μέσα και ο αναλογών ΦΠΑ, ο οποίος οφείλεται με το κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.

ΙΙΙ. Δ/ΝΣΗ Κ.Β.Σ.

1    .    Για τις υπηρεσίες «πακέτο» που προσφέρονται, πέραν της μεταφοράς με ιδιόκτητα πούλμαν (εξεύρεση καταλύματος ύπνου, εστιατορίων, ξενάγηση κ.λ.π.), σε ιδιώτες, από τουριστικά γραφεία, εκδίδονται αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, για το σύνολο των αμοιβών που λαμβάνονται για τις υπηρεσίες αυτές (έγγραφό μας 1096198/1061/11-12-2003).
2     .Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992), στις εκδιδόμενες κατά τα ανωτέρω αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, αναγράφεται το ποσό της αμοιβής κατά συντελεστή Φ.Π.Α.
Τέλος για τις ανάγκες της φορολογίας εισοδήματος θα πρέπει οι πωλήσεις ανά Μ.Σ.Κ.Κ να καταχωρούνται σε ιδιαίτερες στήλες του βιβλίου εσόδων - εξόδων, εφόσον τούτο είναι δυνατόν ή σε αθεώρητες καταστάσεις στο τέλος της χρήσης και μέχρι το χρόνο υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για τη διευκόλυνση τόσο του φορολογούμενου όσο και των Δ.Ο.Υ. (σχετ. 1070448/1392/Α0012/14.7.2005 έγγραφο).
3.    Για τις συναλλαγές που αφορούν παροχή υπηρεσιών προς ιδιώτες, για τις οποίες εκδίδονται ΑΠ.Υ., δεν υποβάλλονται συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης