1093805/621/0015/3.12.2007

Καταλογισμός παραβάσεων για απώλεια βιβλιαρίων συντήρησης του Ν. 1809/1988.

3 Δεκ 2007

Taxheaven.gr
Αρ. Πρωτ.: 1093805/621/0015/3.12.2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1093805/621/0015/3.12.2007

ΘΕΜΑ: Καταλογισμός παραβάσεων για απώλεια βιβλιαρίων συντήρησης του Ν. 1809/1988.

    Σε απάντηση του ανωτέρου σχετικού εγγράφου σας, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα εξής:

    Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ζ, της παραγράφου 3, του άρθρου 10, του ν. 1809/1988 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 222), όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν (από 1.1.2007), με τις διατάξεις της παραγράφου 19, του άρθρου 34, του ν. 3522/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄276), σε περίπτωση μη διαφύλαξης ή μη επίδειξης του βιβλιαρίου συντήρησης και επισκευών εφαρμόζεται η Βάση Υπολογισμού 1 (ΒΑΣ.ΥΠ.1) και ο συντελεστής βαρύτητας σε  δύο (2).
    Κατά συνέπεια, με βάση τις προαναφερόμενες διατάξεις σε περίπτωση μη διαφύλαξης (απώλειας) βιβλιαρίων συντήρησης και επισκευών, επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε απωλεσθέν βιβλιάριο συντήρησης, το οποίο  ισούται με τη Βάση Υπολογισμού 1 επί τον οικείο συντελεστή βαρύτητας που έχει αριθμητική τιμή δύο (2).
Τέλος, διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση αυτή (απώλεια βιβλιαρίου συντήρησης και επισκευών), δεν προβλέπεται  εφαρμογή ανώτατου ορίου προστίμου δηλαδή οροφών.


Taxheaven.gr