ΠΟΛ.1230/11.9.1995

Τρόπος πληρωμής δικαιωμάτων άμισθων υποθηκοφυλάκων

11 Σεπ 1995

Taxheaven.gr
 Αθήνα 11 Σεπτεμβρίου 1995
Αρ.Πρωτ.1084504/6921-4/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ.& Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η (ΕΙΣΠΡ.ΔΗΜ.ΕΣΟΔΩΝ)-ΤΜΗΜΑ Α'
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ 1230

ΘΕΜΑ: Τόπος πληρωμής δικαιωμάτων άμισθων υποθηκοφυλάκων.

1084504/6921-4/0016/

Με αφορμή διάφορα ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο πληρωμής δικαιωμάτων άμισθων υποθηκοφυλάκων για εγγραφή υποθήκης ή επιβολή κατάσχεσης υπέρ του Δημοσίου, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:
Τα δικαιώματα των άμισθων υποθηκοφυλάκων έχουν καθοριστεί με τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 7 του Ν.325/1976 (ΦΕΚ 125Α'), όπως ισχύουν σήμερα, και καταβάλλονται σ' αυτούς όταν ενεργούν πράξεις εγγραφής υποθήκης και κατάσχεσης για χρέη οφειλετών του Δημοσίου.
Για την εγγραφή υποθήκης που προβλέπεται απευθείας από το νόμο (άρθρο 1262 Α.Κ. ή άρθρο 8 του Ν.Δ.356/1974-ΚΕΔΕ) καταβάλλονται μόνο τα πάγια δικαιώματα των άμισθων υποθηκοφυλάκων, όπως αυτά καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.325/1976 και ανέρχονται σήμερα σε 600 δρχ. (ΚΥΑ 79999/24.9.90, ΦΕΚ 646 Β), ενώ για την εγγραφή κατάσχεσης καταβάλλονται τα πάγια και τα αναλογικά δικαιώματα (άρθρα 3 και 7 Ν.325/76 σε συνδυασμό με την αριθ. 79999/24.9.90 ΦΕΚ 646 Β' Κ.Υ.Α. και τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 20 του Ν.2145/93 ΦΕΚ 88 τ.Α'). Τα αναλογικά δικαιώματα δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ποσό των δραχμών 43.500 κατά οφειλέτη.
Η καταβολή των δικαιωμάτων αυτών γίνεται στους άμισθους υποθηκοφύλακες αφού προηγουμένως εκκαθαριστούν και προσδιοριστούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.Δ.356/1974 ΚΕΔΕ και βεβαιωθούν σε βάρος του οφειλέτη. Για τη βεβαίωση και καταβολή των δικαιωμάτων, οι άμισθοι υποθηκοφύλακες προσκομίζουν στις αρμόδιες ΔΟΥ τα παρακάτω δικαιολογητικά αφού εγγράψουν προηγουμένως τη σχετική πράξη (υποθήκη, κατάσχεση) α) Κατάσταση σε έξι (6) αντίγραφα που εκδίδεται από το δικαιούχο άμισθο υποθηκοφύλακα και θεωρείται, μετά από έλεγχο του Προϊσταμένου του δικαστικού τμήματος, από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δημοσίας Οικονομικής Υπηρεσίας. Η κατάσταση αυτή περιέχει:

  1. Τα πλήρη στοιχεία των οφειλετών.
  2. Τα οφειλόμενα απ' αυτούς πάγια και αναλογικά δικαιώματα.
  3. Το ποσό για το οποίο έχει εγγραφεί η σχετική πράξη.
  4. Τον αριθμό της έκθεσης κατάσχεσης ή του εγγράφου της Δ.Ο.Υ. περί εγγραφής υποθήκης.

β) Αντίγραφο της κατά το άρθρο 77 του Ν.Δ.356/1974 απόφασης του Ειρηνοδίκη ή περίληψη αυτής, η οποία μπορεί και να καταχωρείται στην παραπάνω κατάσταση.

γ) Απόδειξη παροχής υπηρεσιών.
δ) Διπλότυπο είσπραξης των νόμιμων κρατήσεων.

Οι κρατήσεις γίνονται ως εξής:

1. Παρακράτηση φόρου εισοδήματος με συντελεστή 15% που υπολογίζεται στο ύψος των ακαθάριστων αμοιβών. Σημειώνεται ότι, με την Ε.8616/9.11.71 (ΠΟΛ.298) σχετική διαταγή μας, έχει διευκρινισθεί ότι η παρακράτηση φόρου εισοδήματος περιορίζεται μόνο στο ποσό των δικαιωμάτων που ανήκουν στον άμισθο υποθηκοφύλακα και αποτελούν τις ακαθάριστες αμοιβές του χωρίς να γίνεται παρακράτηση στο ποσό των αμοιβών που πρέπει να αποδίδονται από μέρους του στο Δημόσιο.
Για τον λόγο αυτό, ο άμισθος υποθηκοφύλακας έχει υποχρέωση να βεβαιώνει, σε κάθε απόδειξη παροχής υπηρεσιών που εκδίδει, κατά πόσον η αναγραφόμενη αμοιβή αποτελεί δικό του δικαίωμα και πόσο δικαίωμα του δημοσίου, προκειμένου ο υπόχρεος για την καταβολή της αμοιβής, να διενεργήσει την παρακράτηση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.

2. Κράτηση 3% υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. που υπολογίζεται στο ύψος των ακαθρίστων αμοιβών του και επί της οποίας οφείλεται τέλος χαρτοσήμου 2% και επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Από τις παραπάνω καταστάσεις η πρώτη χρησιμεύει ως τίτλος βεβαίωσης, η δεύτερη επισυνάπτεται στο αντίγραφο της περιληπτικής κατάστασης βεβαίωσης που προορίζεται για το Ελεγκτικό Συνέδριο και οι άλλες δύο αποστέλλονται από τη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία στην αρμόδια Υπηρεσία Εντελλομένων Εξόδων μαζί με
τα λοιπά δικαιολογητικά.


Taxheaven.gr