Αποτελέσματα live αναζήτησης

1087951/599/0015/11.12.2007 Συνέπειες από λήψη αθεώρητων φορολογικών στοιχείων.

Σχόλια:


Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

1087951/599/0015/11.12.2007
Συνέπειες από λήψη αθεώρητων φορολογικών στοιχείων.


1087951/599/0015/11.12.2007 Συνέπειες από λήψη αθεώρητων φορολογικών στοιχείων.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αρ. Πρωτ.: 1087951/599/0015/11.12.2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1087951/599/0015/11.12.2007

ΘΕΜΑ: Συνέπειες από λήψη αθεώρητων φορολογικών στοιχείων.

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου της Οικονομικής Επιθεώρησης …………με το οποίο τίθεται το ερώτημα, εάν είναι νόμιμα για τον λήπτη τα φορολογικά στοιχεία (τιμολόγια τεχνικών έργων) που έλαβε από εταιρεία και τα οποία εξέδιδε  αθεώρητα σύμφωνα με τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1105/1999   (νυν Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1083/2003), πλην όμως, όπως διαπιστώθηκε από φορολογικό έλεγχο, δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο μέτρο της έκδοσης αθεώρητων στοιχείων,  σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

   1.     Όπως έχει διευκρινισθεί στην παρ. 33.7 της 3/24-11-92 ερμηνευτικής εγκυκλίου του Κ.Β.Σ., δεν προβλέπονται κυρώσεις σε βάρος των αντισυμβαλλομένων (ληπτών) που παρέλαβαν αθεώρητα τιμολόγια ή άλλα φορολογικά στοιχεία για πραγματική συναλλαγή, ενώ έπρεπε να είναι θεωρημένα, με την προϋπόθεση ότι αυτά καταχωρήθηκαν κανονικά στα τηρούμενα βιβλία από αυτούς, εφόσον υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης.  
2.     Ενόψει των ανωτέρω η λήψη αθεώρητων φορολογικών στοιχείων με βάση τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1105/1999 (ή Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1071/2000 ή Α.Υ.Ο.  ΠΟΛ. 1166/2002 ή Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1083/2003), χωρίς να πληρούνται από τον εκδότη αυτών οι προϋποθέσεις υπαγωγής του στο υπόψη  μέτρο,  εφόσον είναι ακριβή και εμφανίζουν πραγματική επαγγελματική συναλλαγή, έχουν δε καταχωρηθεί εμπροθέσμως στα τηρούμενα βιβλία, δεν επισύρει κυρώσεις από πλευράς διατάξεων του Κ.Β.Σ. σε βάρος  του λήπτη αυτών τηρουμένης της προαναφερθείσας προϋπόθεσης.
Επισημαίνεται ότι τα προαναφερόμενα όσον αφορά την μη επιβολή κυρώσεων σε βάρος του λήπτη αθεώρητων στοιχείων, λειτουργούν ανεξάρτητα από τις συνέπειες – κυρώσεις που επιβάλλονται σε βάρος του εκδότη των στοιχείων αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2523/1997.
3.     Στο σημείο αυτό και ανεξάρτητα από το ερώτημα, κρίνεται σκόπιμο, όσον αφορά τις συνέπειες – κυρώσεις σε βάρος του εκδότη των στοιχείων αυτών, να επισημανθούν τα ακόλουθα.
Σύμφωνα με την παράγραφο 12.5.1. της εγκυκλίου 3/1992, με την οποία ερμηνεύθηκαν οι διατάξεις του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992), το τιμολόγιο για τα τεχνικά έργα ή άλλες εγκαταστάσεις, είναι αθεώρητα, αν τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι του εργολάβου, με την προϋπόθεση ότι κατασκευάζεται νέο τεχνικό έργο είναι δηλαδή ουσιαστικά τιμολόγια πώλησης. Αντίθετα, όταν δηλαδή τα υλικά παρέχονται από τον εργοδότη, ο κατασκευαστής υποχρεούται να εκδίδει θεωρημένο τιμολόγιο για την παροχή των υπηρεσιών. Πάντως, δεν απαγορεύεται η χρήση του ίδιου στελέχους με τον τίτλο «ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ», το οποίο, εφόσον είναι θεωρημένο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλες τις περιπτώσεις εκτέλεσης τεχνικών έργων ή εγκαταστάσεων (με ή χωρίς υλικά του εργολάβου κ.λπ.).
Περαιτέρω, με τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1083/2003, η οποία έχει χαρακτήρα υποχρεωτικό και δε σημαίνει την κατΆ επιλογή ένταξη του υπόχρεου στο μέτρο, απαλλάσσονται από την θεώρηση ορισμένα φορολογικά στοιχεία, τηρουμένων των προϋποθέσεων που ορίζονται κατά κατηγορία.
Έχοντας υπόψη τα προαναφερόμενα, εάν  τα υπόψη τιμολόγια τεχνικών έργων που εκδίδονται από χειρόγραφο στέλεχος είναι κατΆ ουσία τιμολόγια πώλησης (γεγονός που δεν προκύπτει από τα συνημμένα στοιχεία αφού φέρουν το γενικό τίτλο «τιμολόγιο τεχνικών έργων»), είναι αθεώρητα ούτως ή άλλως από τις γενικές διατάξεις δεδομένου ότι έχει προηγηθεί η έκδοση δελτίων αποστολής για τα αγαθά που ενσωματώνονται στο έργο. Συνεπώς στην περίπτωση που είναι τιμολόγια πώλησης δεν εμπίπτουν εξ ορισμού στην ΠΟΛ. 1083/2003,  το  γεγονός  δε ότι εκ παραδρομής αναγράφεται σΆ αυτά η ένδειξη      « ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1105/1999» δεν αναιρεί το χαρακτήρα τους ως αθεώρητων από τις γενικές διατάξεις του Κ.Β.Σ. και κατά συνέπεια στην περίπτωση αυτή δεν μπορεί να γίνει λόγος για μη τήρηση των προϋποθέσεων έκδοσης αυτών ως αθεωρήτων. Σε διαφορετική περίπτωση, εάν δηλαδή πρόκειται για τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, τότε συντρέχει λόγος διερεύνησης των σχετικών προϋποθέσεων.   
4.         Το παρόν με φωτοαντίγραφο του εγγράφου της Οικονομικής Επιθεώρησης ………….καθώς και των συνημμένων σε αυτό, κοινοποιείται στη Διεύθυνση Φ.Π.Α. για τυχόν δικές της ενέργειες σε θέματα αρμοδιότητάς της.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης