1091861/605/0015/16.11.2007

Καταλογισμός παραβάσεων σε επιτηδευματίες κατΆ εφαρμογή της αριθμ. 1059817/458/ΠΟΛ. 1088/0015/27.6.2006 εγκυκλίου.Σχόλια:


16 Νοέ 2007

Taxheaven.gr
Αρ. Πρωτ.: 1091861/605/0015/16.11.2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1091861/605/0015/16.11.2007

ΘΕΜΑ: Καταλογισμός παραβάσεων σε επιτηδευματίες κατΆ εφαρμογή της αριθμ. 1059817/458/ΠΟΛ. 1088/0015/27.6.2006 εγκυκλίου.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας, με το οποίο ζητάτε διευκρινίσεις σχετικά με τον καταλογισμό κυρώσεων-παραβάσεων κατΆ εφαρμογή της αριθμ.1059817/458/ΠΟΛ.1088/0015/27.6.2006 εγκυκλίου σε ελεγχόμενες επιχειρήσεις που εντάσσονται στις διατάξεις των Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1082/2003  και ΠΟΛ. 1083/2003, σας γνωρίζουμε τα εξής:

  1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6.ε. της Α.Υ.Ο.Ο.  ΠΟΛ. 1082/2003 και της παραγράφου 7.β. της Α.Υ.Ο.Ο.  ΠΟΛ. 1083/2003, κάθε νέο διαχειριστικό έτος που αρχίζει μετά την 31/12/2003 και εφεξής οι επιτηδευματίες που εμπίπτουν στις διατάξεις των αποφάσεων αυτών, συνεχίζουν την έκδοση αθεώρητων στοιχείων.
Στο τέλος του πέμπτου μήνα κάθε νέου διαχειριστικού έτους σε περίπτωση ύπαρξης χρεών ή μη επίδοσης δηλώσεων κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 36 παρ. 8 του Κ.Β.Σ., οι επιτηδευματίες αυτοί συνεχίζουν με ευθύνη τους την έκδοση των στοιχείων τους κατΆ εφαρμογή των αποφάσεων.
Από την πρώτη ημέρα του έβδομου μήνα κάθε νέου διαχειριστικού έτους και εφόσον εξακολουθεί η ύπαρξη των ανωτέρω υποχρεώσεων, εφαρμογή έχουν όλες οι διατάξεις περί έκδοσης αθεώρητων στοιχείων για τα στοιχεία που εκδίδονται από την ημερομηνία αυτή και μετά.
 2. Οι προαναφερόμενες διατάξεις προβλέπουν τον αυτοέλεγχο των επιτηδευματιών που εμπίπτουν στις διατάξεις των εν λόγω αποφάσεων, στο τέλος του πέμπτου μήνα κάθε νέου διαχειριστικού έτους που αρχίζει μετά την 31/12/2003. Στην περίπτωση που δεν είναι συνεπείς, τους παρέχεται η ευχέρεια να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους αυτές με κάθε νόμιμο τρόπο το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα (έκτου μήνα) χωρίς καμία συνέπεια. Εφόσον δεν τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους μέσα στο προαναφερόμενο «χαριστικό» διάστημα και εξακολουθεί η ύπαρξη αυτών και μετά την 1η του έβδομου μήνα, θεωρείται ότι οι επιτηδευματίες αυτοί είναι εκτός εφαρμογής των σχετικών αποφάσεων με συνέπεια, όπως ρητά αναφέρεται στις υπόψη διατάξεις (παρ.1 του παρόντος) τυχόν στοιχεία που εκδίδουν από την ημερομηνία αυτή και μετά να λογίζονται ως αθεώρητα.
    3. Με βάση τα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω προκύπτει ότι, εν προκειμένω οι κυρώσεις – πρόστιμα που επιβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις «περί έκδοσης αθεώρητων στοιχείων» τυγχάνουν εφαρμογής, για τις ανάγκες του ελέγχου των φορολογικών υποχρεώσεων των επιτηδευματιών κατΆ εφαρμογή της 1059817/458/ΠΟΛ1088/0015/27-6-2006 εγκυκλίου, από την πρώτη ημέρα του έβδομου μήνα κάθε νέου διαχειριστικού έτους για τα στοιχεία που εκδόθηκαν από την ημερομηνία αυτή και μετά και όχι για τα στοιχεία που εκδόθηκαν από 1.1. – 30.6 κάθε διαχειριστικού έτους και ανεξάρτητα από την ύπαρξη φορολογικών υποχρεώσεων των επιτηδευματιών αυτών κατά το ως άνω χρονικό διάστημα (1.1. – 30.6).


Taxheaven.gr