Αποτελέσματα live αναζήτησης

1092857/748/0015/15.3.2008 Μεταβίβαση Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου (ΤΑΞΙ)-Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία.

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

1092857/748/0015/15.3.2008
Μεταβίβαση Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου (ΤΑΞΙ)-Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία.


1092857/748/0015/15.3.2008 Μεταβίβαση Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου (ΤΑΞΙ)-Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αρ. Πρωτ.: 1092857/748/0015/15.3.2008

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1092857/748/0015/15.3.2008

ΘΕΜΑ: Μεταβίβαση Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου (ΤΑΞΙ)-Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία.

Απαντώντας στο παραπάνω σχετικό έγγραφό σας και αναφορικά με το ερώτημα που άπτεται της αρμοδιότητας μας και σχετίζεται με την επιβολή ή μη προστίμου ισόποσου της συναλλαγής(εφόσον η αξία αυτής είναι μεγαλύτερη των 880¤) σε περίπτωση μεταβίβασης κυριότητας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου (ΤΑΞΙ),συναλλαγή για την οποία δεν εκδόθηκε φορολογικό στοιχείο αξίας, ούτε συντάχθηκε συμβολαιογραφικό έγγραφο, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1.    Στην περίπτωση μεταβίβασης επιβατικού Δ.Χ αυτοκινήτου – ΤΑΞΙ, με την άδεια ή χωρίς αυτή, εφόσον πωλητής είναι επιτηδευματίας φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινωνία του Αστικού Κώδικα, προκύπτουν οι κατωτέρω περιπτώσεις ως προς την έκδοση φορολογικών στοιχείων, ανεξάρτητα από τις υποχρεώσεις που τυχόν απορρέουν από λοιπές μη φορολογικές διατάξεις, όπως το ν.δ. 1146/72:
    α) Έκδοση τιμολογίου- δελτίου αποστολής (θεωρημένου), με το οποίο καλύπτεται τόσο η μεταβίβαση του αυτοκινήτου, όσο και η μεταβίβαση της άδειας ή μόνο του αυτοκινήτου κατά περίπτωση, εφόσον αγοραστής είναι επιτηδευματίας,
    β) απόδειξη λιανικής πώλησης, με την οποία καλύπτεται η μεταβίβαση μόνο του αυτοκινήτου, εφόσον αγοραστής είναι ιδιώτης,
    γ) έκδοση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών στην περίπτωση μεταβίβασης μόνο του δικαιώματος άδειας Δ.Χ. αυτοκινήτου, αφού ως παροχή υπηρεσίας χαρακτηρίζεται και η μεταβίβαση ή παραχώρηση χρήσης ενός άϋλου αγαθού ή δικαιώματος,
    δ) εναλλακτικά, στην περίπτωση μεταβίβασης του αυτοκινήτου μαζί με την άδεια ή μεμονωμένα, δύναται να συνταχθεί συμβολαιογραφικό έγγραφο (ενώπιον συμβολαιογράφου).
    2.    Καθόσον αφορά ειδικότερα την επιβολή προστίμου Κ.Β.Σ. για τη μη έκδοση φορολογικού στοιχείου κατά τη μεταβίβαση Ε.Δ.Χ. - ΤΑΞΙ, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
α)Μία των προϋποθέσεων που πρέπει να συντρέχουν προκειμένου να επιβληθεί πρόστιμο ισόποσο της συναλλαγής, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθ. 5 του ν. 2523/1997, σε περίπτωση διαπίστωσης μη έκδοσης στοιχείου, είναι και η προϋπόθεση η παράβαση να έχει ως αποτέλεσμα την απόκρυψη της συναλλαγής ή μέρους αυτής, δηλαδή να μην έχει πραγματοποιηθεί η εμφάνιση – απεικόνισή της κατά το χρόνο του ελέγχου στα οριζόμενα από τον Κ.Β.Σ. στοιχεία ή βιβλία, κατά περίπτωση, της πραγματικότητας (συναλλαγής), ανεξάρτητα εάν η απόκρυψη αυτής συνεπάγεται ή όχι και απόκρυψη φορολογητέου εσόδου.
β)Κατά συνέπεια, το ύψος του επιβλητέου προστίμου για μη έκδοση φορολογικών στοιχείων, συναρτάται με τη θέση περί εμφάνισης ή όχι της συναλλαγής είτε σε φορολογικά στοιχεία, είτε απευθείας σε φορολογικά βιβλία, για τους υπόχρεους σε τήρησή τους.
3.    Περαιτέρω,η Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος με το αριθμ.37/8-2-2007 σημείωμά της μας γνώρισε τα ακόλουθα:
«Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 10 του ν.2579/1998 ορίζεται ότι σε κάθε μεταβίβαση αυτοκινήτου δημοσίας χρήσης ,από επαχθή αιτία, περιλαμβανομένης και της ανταλλαγής του, πριν από τη μεταβίβαση καταβάλλεται εφάπαξ πάγιο ποσό φόρου αφενός για τη μεταβίβαση της άδειας κυκλοφορίας αφετέρου για τη μεταβίβαση του οχήματος αυτοκινήτου ως πάγιου στοιχείου της επιχείρησης.
Δηλαδή, αν το μεταβιβαζόμενο όχημα είναι φορτηγό, λεωφορείο ή ταξί υπάγεται πάντα σε φορολογία σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, γιατί το όχημα αυτό αποτελεί στοιχείο της επιχειρήσεως εφόσον μπορεί να χρησιμοποιηθεί μονό για τις ανάγκες αυτής και όχι για προσωπική χρήση.».
Επιπλέον, όπως μας γνωρίσατε με το αριθμ.16939/27-11-2006 έγγραφό σας, ο πωλητής, στην προκειμένη περίπτωση, υπέβαλε στη Δ.Ο.Υ. ……..δήλωση υπεραξίας, με βάση τις διατάξεις των παρ.1 και 2 του άρθρου 10 του ν.2579/1998, για την πώληση ποσοστού 25%  του ως άνω ΕΔΧ –ΤΑΞΙ και κατέβαλε το εφάπαξ πάγιο ποσό φόρου που απαιτείται για υπεραξία άδειας και οχήματος.
    4.    Ενόψει των προαναφερομένων και εφόσον διερευνηθεί εάν ο εκμεταλλευτής του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου – ΤΑΞΙ κατά το χρόνο μεταβίβασης δεν είχε υπαχθεί στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. και επομένως δεν είχε υποχρέωση να τηρήσει βιβλία, καθώς επίσης εάν  είχε υποβάλει δήλωση υπεραξίας και κατέβαλε το σχετικό εφάπαξ ποσό φόρου, στην οποία εμφανίζονται οι αντισυμβαλλόμενοι και το γεγονός της αγοροπωλησίας, φρονούμε ότι δεν στοιχειοθετείται απόκρυψη συναλλαγής.
Κατά συνέπεια, εφόσον συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις για τη μη έκδοση  φορολογικού στοιχείου κατά τη μεταβίβαση του εν λόγω οχήματος, μπορεί να επιβληθεί ένα γενικό πρόστιμο (αρθ.5 παρ.8 (α) ν. 2523/97)  και όχι πρόστιμο ισόποσο της συναλλαγής (αρθ.5 παρ.10 (α) ν. 2523/97).(Έγγραφό μας 1081658/705/10-11-2004 προς τη Δ.Ο.Υ. ………).

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης