Αποτελέσματα live αναζήτησης

1079317/516/0015/27.9.2007 Δικαιολογητικά κατά την πρώτη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων κοινοπραξίας.

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

1079317/516/0015/27.9.2007
Δικαιολογητικά κατά την πρώτη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων κοινοπραξίας.

1079317/516/0015/27.9.2007 Δικαιολογητικά κατά την πρώτη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων κοινοπραξίας.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αρ. Πρωτ.:1079317/516/0015/27.9.2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1079317/516/0015/27.9.2007

ΘΕΜΑ: Δικαιολογητικά κατά την πρώτη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων κοινοπραξίας.

    Απαντώντας στην από 13-8-2007 αίτησή σας με την οποία θέτετε υπόψη μας ότι, κατά την πρώτη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων κοινοπραξίας προσκομίσθηκαν μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών και υπεύθυνες δηλώσεις των τριών μελών της βεβαιωμένες από τα τμήματα Εισοδήματος, Φ.Π.Α., Φ.Μ.Υ. και Κ.Β.Σ. της αρμόδιας για τη φορολογία τους Δ.Ο.Υ. και περαιτέρω ερωτάτε εάν οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να φέρουν βεβαίωση περί του γνησίου της υπογραφής των δηλούντων καθώς επίσης και εάν η φορολογική ενημερότητα για τα ληξιπρόθεσμα χρέη πρέπει να έχει ημερομηνία του τρέχοντος μηνός της θεώρησης των φορολογικών στοιχείων, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8α του άρθρου 36 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. δε θεωρεί φορολογικά στοιχεία σε υπόχρεο ο οποίος δεν έχει εκπληρώσει τις ληξιπρόθεσμες και απαιτητές υποχρεώσεις του από πάσης φύσης φόρους του Δημοσίου από την επαγγελματική του δραστηριότητα, από δάνεια με την εγγύηση του Δημοσίου, πρόστιμα για παραβάσεις των διατάξεων του Κώδικα αυτού, τέλη ή εισφορές που βεβαιώνονται από τις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες, όταν το σύνολο των υποχρεώσεων αυτών, χωρίς τις νόμιμες προσαυξήσεις ξεπερνά τις έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ, εκτός αν έχει υπαχθεί σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής των ληξιπρόθεσμων χρεών του από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα και είναι απόλυτα συνεπής στην καταβολή των δόσεων αυτών. Επί ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων και περιορισμένης ευθύνης εταιρειών, κοινοπραξιών, κοινωνιών και αστικών εταιρειών πρέπει να ερευνάται, μόνο κατά την πρώτη θεώρηση μετά τη σύστασή τους, εάν έχουν εκπληρώσει τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις και τα μέλη των εταιρειών ή της κοινοπραξίας ή της κοινωνίας ή της αστικής εταιρείας.
2.    Από τις οδηγίες της διοίκησης σχετικά με τη θεώρηση φορολογικών βιβλίων και στοιχείων (Εγκύκλιοι ΠΟΛ.194/1987, ΠΟΛ.1007/1990, 3/1992, Οδηγός φορολογικών διαδικασιών), δεν προκύπτει ευθέως υποχρέωση θεώρησης του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια αρχή της υπεύθυνης δήλωσης, για τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων, πλην όμως ο αρμόδιος Προϊστάμενος ΔΟΥ ή ο υπάλληλος που ορίζεται από αυτόν, έχει το δικαίωμα να προβαίνει με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο στην επαλήθευση των ατομικών στοιχείων, στις περιπτώσεις που από πραγματικά περιστατικά και δεδομένα δημιουργούνται αμφισβητήσεις ή υπόνοιες ως προς τη γνησιότητα της υπεύθυνης δήλωσης ή τη φορολογική ύπαρξη του δηλούντος (έγγραφό μας 1075596/902/0015/1-10-2003).  
3.    Σχετικά με την έρευνα περί των ληξιπρόθεσμων και απαιτητών υποχρεώσεων  προκειμένου να θεωρηθούν φορολογικά στοιχεία, θέτουμε υπόψη σας ότι επειδή τα χρέη της  παραγράφου 8α του άρθρου 36 του Κ.Β.Σ. καθίστανται ληξιπρόθεσμα στο χρόνο που ορίζουν οι διατάξεις ΚΕΔΕ ν.δ.356/74, η φορολογική ενημερότητα για τη θεώρηση των στοιχείων με βάση τις διατάξεις αυτές πρέπει να φέρει ημερομηνία του τρέχοντος μηνός της θεώρησής τους.
4.    Τέλος σας γνωρίζουμε ότι από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992) και τις υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ΄ εξουσιοδότηση αυτών, καθώς και από τις εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί σχετικά με τη διαδικασία της θεώρησης των βιβλίων και των στοιχείων των επιτηδευματιών δεν προκύπτει υποχρέωση αυτών να προσκομίζουν στη Δ.Ο.Υ. κατά την πρώτη θεώρηση των βιβλίων και στοιχείων, αλλά ούτε και για τις επόμενες θεωρήσεις αυτών, υπεύθυνη δήλωση για τη μη ύπαρξη παραστατικών προς καταχώρηση.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης