Αποτελέσματα live αναζήτησης

1039651/252/0015/21.6.2007 Επεξεργασία αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και Υποχρεώσεις Κ.Β.Σ.


Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-06-2007 ]
Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

1039651/252/0015/21.6.2007
Επεξεργασία αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και Υποχρεώσεις Κ.Β.Σ.


Αρ. Πρωτ.: 1039651/252/0015/21.6.2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1039651/252/0015/21.6.2007

ΘΕΜΑ: Επεξεργασία αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού – Υποχρεώσεις Κ.Β.Σ.

    Με την παραπάνω αίτησή σας μας γνωρίζετε ότι ιδρυθήκατε και λειτουργείτε ως συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού κατά τα οριζόμενα από τις διατάξεις του ν. 2939/2001 και του π.δ. 117/2004, στο οποίο συμμετέχουν παραγωγοί των αποβλήτων αυτών. Ειδικότερα κατ' εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων υποχρεούστε να συλλέγετε, μεταφέρετε, αποθηκεύετε προσωρινά, επεξεργάζεστε, ανακυκλώνετε και διαθέτετε ή αξιοποιείτε τα ως άνω απόβλητα (απόθεση επάνω ή μέσα στο έδαφος, π.χ. υγειονομική ταφή κ.λπ., έγχυση σε βάθος, π.χ. έγχυση αντλήσιμων αποβλήτων σε φρέατα, σε θόλους άλατος ή σε φυσικά γεωλογικά ρήγματα κ.λπ., απόρριψη στερεών αποβλήτων σε υδατικό περιβάλλον, εκτός από τις απορρίψεις στη θάλασσα κ.λπ.), έναντι δε αυτών των εργασιών εισπράττετε χρηματική εισφορά από τους συμμετέχοντες σΆ αυτό το συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Επιπλέον στην περίπτωση που από ορισμένα απόβλητα απομένουν υπολείμματα επεξεργασίας τα οποία μπορούν να πωληθούν, δύναστε να τα πουλάτε. Επειδή δεν διαθέτετε μονάδα επεξεργασίας, συμβληθήκατε με την…………., η οποία διαθέτει την κατάλληλη υποδομή και τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις και της αναθέσατε όλες τις ως άνω εργασίες, συμφωνήσατε δε να της καταβάλλετε ως αμοιβή συγκεκριμένο ποσό ανά κιλό και ανά κατηγορία επεξεργαζόμενων αποβλήτων, συνεκτιμώντας και τα έσοδα που θα αποκτήσει αυτή από την πώληση των προαναφερόμενων υπολειμμάτων επεξεργασίας. Σε εκτέλεση της εν λόγω σύμβασης οι παραγωγοί των ως άνω αποβλήτων, οι οποίοι υποχρεούνται να σας παραδίδουν τα απόβλητα, παραδίδουν αυτά κατ' εντολή σας με δελτίο αποστολής στην ως άνω εταιρία. Ενόψει των παραπάνω ζητάτε να σας πληροφορήσουμε: α) αν πρέπει να τιμολογείτε την εταιρία αυτή για τα απόβλητα που της παραδίδονται κατ' εντολή σας και β) αν πρέπει να απογράφετε τα εν λόγω απόβλητα που κατά τη λήξη της κάθε διαχειριστικής χρήσης βρίσκονται στις εγκαταστάσεις σας ή στις εγκαταστάσεις τρίτων για λογαριασμό σας.

    Αναφορικά με τα παραπάνω σας γνωρίζουμε τα εξής:

    1.     Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992) οι επιτηδευματίες διακρίνονται ανάλογα με το αντικείμενο των εργασιών τους: α) σε εκείνους που πωλούν αγαθά, χονδρικώς ή λιανικώς, αυτούσια ή μετά από επεξεργασία, ιδίως κατεργασία ή εξευγενισμό ή συναρμολόγηση ή διασκευή ή συσκευασία, β) σε εκείνους που παρέχουν υπηρεσίες, γ) σε εκείνους που πωλούν αγαθά και παρέχουν υπηρεσίες (μικτή δραστηριότητα).
    2.     Με βάση τις παραπάνω διατάξεις και όσα προαναφέρονται συνάγεται ότι εφόσον βάσει διατάξεων νόμου υποχρεούστε να συλλέγετε, μεταφέρετε, αποθηκεύετε προσωρινά, επεξεργάζεστε, ανακυκλώνετε και διαθέτετε ή αξιοποιείτε τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού (απόθεση επάνω ή μέσα στο έδαφος, π.χ. υγειονομική ταφή κ.λ.π.), υπάγεστε στους επιτηδευματίες που παρέχουν υπηρεσίες. Περαιτέρω στην περίπτωση όπου βάση σύμβασης αναθέτετε την εκτέλεση αυτών των εργασιών στην ………… έναντι αμοιβής, τούτο δεν σημαίνει ότι πουλάτε τα συγκεκριμένα απόβλητα σ' αυτήν και συνεπώς δεν συντρέχει λόγος να εκδίδετε τιμολόγιο πώλησης προς αυτήν για τα απόβλητα που της παραδίδονται για λογαριασμό σας (θέμα πραγματικό).
    3.     Περαιτέρω και όσον αφορά το δεύτερο ερώτημά σας, σας πληροφορούμε ότι δεν απαιτείται να απογράφετε τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού που κατά τη λήξη κάθε χρήσης βρίσκονται στις εγκαταστάσεις σας ή στις εγκαταστάσεις τρίτων για λογαριασμό σας, καθόσον αυτά δεν συνιστούν εμπορεύσιμα περιουσιακά στοιχεία.
4.     Επίσης με τη σχετική  αίτησή σας, μας γνωρίζετε ότι, στη σύμβαση προσχώρησης που έχει καταρτίσει η εταιρία σας σύμφωνα με την περίπτωση α3 της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2939/2001, και ειδικότερα στις παρ. 2.1. και 2.2. αυτής προβλέπεται ότι “η χρηματική εισφορά υπολογίζεται με βάση τις πωλήσεις εκάστου μηνός όπως αναλυτικά αναφέρεται στις κατωτέρω παραγράφους….Ο παραγωγός (συμμετέχουσα επιχείρηση) υποχρεούται να δηλώνει στο σύστημα τα προϊόντα που αυτός πώλησε κάθε μήνα το αργότερο έως το τέλος του επόμενου μήνα και να αποδώσει στο σύστημα της εισφορά για τα πωληθέντα στην ελληνική αγορά εντός τριάντα ημερών από τη λήξη του μήνα τιμολόγησης προς αυτόν υποβάλλοντας στο σύστημα έγγραφη δήλωση”. Περαιτέρω, στην παρ. 4.4. της ίδιας ως άνω σύμβασης προβλέπεται ότι: “Ο παραγωγός ρητά αναλαμβάνει την υποχρέωση κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 2.2. της παρούσας να κοινοποιεί νομίμως και εμπροθέσμως στο Σύστημα τη Δήλωση για τις πωληθείσες ποσότητες των προϊόντων σε τεμάχια και κιλά προκειμένου να αποδεικνύεται το είδος και το βάρος των Η.Η.Ε. ώστε το Σύστημα να υπολογίζει και τιμολογεί την οφειλόμενη εισφορά της αντίστοιχης περιόδου” και με βάση τα προαναφερόμενα ρωτάτε ποιος είναι ο χρόνος τιμολόγησης της χρηματικής αυτής εισφοράς.
5.     Με τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 12 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) ορίζεται ότι: “Στην περίπτωση παροχής υπηρεσίας το τιμολόγιο εκδίδεται με την ολοκλήρωση της παροχής. Όταν η παροχή υπηρεσίας διαρκεί, εκδίδεται τιμολόγιο κατά το χρόνο που καθίσταται απαιτητό μέρος της αμοιβής, για το μέρος αυτό και την υπηρεσία που παρασχέθηκε. Πάντως, το τιμολόγιο δεν μπορεί να εκδοθεί πέραν της διαχειριστικής περιόδου που παρασχέθηκε η υπηρεσία.”
6.     Εξάλλου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 17 του άρθρου 12 του ιδίου ως άνω νομοθετήματος όλα τα φορολογικά στοιχεία του άρθρου 12 που εκδίδονται στο τέλος κάθε μήνα, επιτρέπεται να εκδίδονται μέχρι τη δέκατη πέμπτη ημέρα του επόμενου μήνα με ημερομηνία έκδοσης την τελευταία του προηγούμενου μήνα.
7.     Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω προκύπτει ότι, για τις μνημονευόμενες στη σχετική αίτησή σας υπηρεσίες ανακύκλωσης, τα Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών εκδίδονται στο χρόνο που με βάση τη σχετική συμφωνία ολοκληρώνεται η υπηρεσία και επομένως γεννάται απαίτηση αμοιβής για το χρονικό αυτό διάστημα που παρασχέθηκε η υπηρεσία, το οποίο στην περίπτωσή σας είναι ο μήνας εφόσον η αμοιβή υπολογίζεται βάσει των πωλήσεων κάθε μήνα (εάν δεν υπάρξουν πωλήσεις τότε δεν υπάρχει και υπηρεσία ούτε και αμοιβή).
Κατά συνέπεια ο χρόνος έκδοσης των υπόψη τιμολογίων είναι το τέλος κάθε μήνα και κατά παρέκκλιση μέχρι την 15η ημέρα του επόμενου με ημερομηνία έκδοσης την τελευταία του προηγούμενου (παρ. 6 του παρόντος) και δεν εξαρτάται ο χρόνος έκδοσής τους από το χρόνο γνωστοποίησης των πωλήσεων κάθε μήνα.
    8.     Η Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος, στην οποία κοινοποιείται το παρόν με συνημμένη την αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρίας, παρακαλείται για τις δικές της ενέργειες στα θέματα της αρμοδιότητάς της.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης