1082821/538/0015/20.11.2007

Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων της παραγράφου 1α΄ του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. από πιστωτικά ιδρύματα για υπηρεσίες factoring που παρείχαν προς επιτηδευματίες κατά το έτος 2006.

20 Νοέ 2007

Taxheaven.gr
Αρ. Πρωτ.: 1082821/538/0015/20.11.2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1082821/538/0015/20.11.2007

ΘΕΜΑ: Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων της παραγράφου 1α΄ του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. από πιστωτικά ιδρύματα για υπηρεσίες factoring που παρείχαν προς επιτηδευματίες κατά το έτος 2006.

    Με την από 31.8.2007 αίτησή σας, καθώς και με τις προφορικές διευκρινίσεις που μας παρείχατε, μας γνωρίζετε ότι η τράπεζά σας συνάπτει με εμπορικές επιχειρήσεις συμβάσεις πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring) και εισπράττει για κάθε σύμβαση τη συμφωνηθείσα προμήθεια. Για την είσπραξη της παραπάνω αμοιβής η τράπεζά σας εκδίδει γραμμάτιο είσπραξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 16 του Κ.Β.Σ., το οποίο και παραδίδει σε κάθε πελάτη της.
    Με βάση τα προαναφερόμενα ρωτάτε εάν για τις ανωτέρω συναλλαγές του έτους 2006 είστε υπόχρεοι στην υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών της παραγράφου 1α΄ του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ.

    Επί του ανωτέρω ερωτήματος σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

    Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 (περ. α΄ και β΄) του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με το άρθρο 30 (παρ.10) του ν.3522/2006 (ΦΕΚ Α΄ 276/22.12.2006), και οι οποίες εφαρμόζονται εν προκειμένω, δεδομένου ότι η έναρξη ισχύος των εν λόγω νέων διατάξεων είναι η 1.1.2007 και αφορά συναλλαγές που διενεργούνται από την ημερομηνία αυτή και εφεξής (άρθρο 39 περ. θ΄ του ν.3522/2006),
«Δεν υποχρεούνται στην υποβολή των καταστάσεων της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού:
α) οι τράπεζες για τους τόκους καταθέσεων που χορηγούν, καθώς και για τους τόκους και τις προμήθειες που χορηγούν σε άλλες τράπεζες ή  λαμβάνουν από αυτές ή από άλλους επιτηδευματίες.
Κατ' εξαίρεση, οι τράπεζες υποχρεούνται να υποβάλλουν καταστάσεις του άρθρου αυτού για τις προμήθειες που λαμβάνουν από επιτηδευματίες που πωλούν αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες σε κατόχους - χρήστες πιστωτικών καρτών,
β) οι επιτηδευματίες και τα πρόσωπα των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 του Κώδικα αυτού για τους τόκους  και τις προμήθειες που καταβάλλουν σε τράπεζες ή λαμβάνουν από αυτές καθώς και για τους μισθούς, τα ημερομίσθια και τις συντάξεις που χορηγούν».  
    Από τα προαναφερόμενα συνάγεται ότι οι προμήθειες που λαμβάνει η τράπεζά σας για τις υπηρεσίες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring) που προσφέρει προς τους αντισυμβαλλόμενούς της, δεν εμπίπτουν στις συναλλαγές εκείνες που περιλαμβάνονται στις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών προμηθευτών της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ.
    Τέλος σας πληροφορούμε ότι και με τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Β.Σ, όπως τέθηκαν με το ν.3522/2006 οι εν λόγω συναλλαγές όταν διενεργούνται από τα παραπάνω νομικά πρόσωπα (τράπεζες) εξακολουθούν να μην συμπεριλαμβάνονται στις καταστάσεις της παραγράφου 1 α΄ του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ.


Taxheaven.gr