1090880/600/0015/17.10.2007

Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων της παρ.1α του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. από εκμεταλλευτές Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ).

17 Οκτ 2007

Taxheaven.gr
Αρ. Πρωτ.: 1090880/600/0015/17.10.2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1090880/600/0015/17.10.2007

ΘΕΜΑ: Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων της παρ.1α του άρθρου 20 του    Κ.Β.Σ. από εκμεταλλευτές Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ).

    Απαντώντας στο παραπάνω σχετικό έγγραφό σας, με το οποίο μας ζητάτε να σας γνωρίσουμε εάν αυτοκινητιστής-εκμεταλλευτής Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου (ΤΑΞΙ),έχει υποχρέωση υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων της παρ.1α του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. (π. δ/γμα 186/1992), για αποζημίωση που έλαβε κατά το έτος 2003 από ασφαλιστική εταιρία (λόγω ζημιάς που προκλήθηκε στο Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητό του -ΤΑΞΙ) και σε καταφατική περίπτωση εάν επιβάλλεται πρόστιμο για μη υποβολή στοιχείων του άρθρου 20 του Κώδικα αυτού με βάση τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2523/1997  , θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

1.    Οι εκμεταλλευτές Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ) υποβάλλουν συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών κάθε έτος, με τις συναλλαγές και τα δεδομένα του προηγούμενου ημερολογιακού έτους (περιλαμβανομένων και των αποζημιώσεων), όπως όλοι οι επιτηδευματίες, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι δεν τηρούν φορολογικά βιβλία, δεδομένου ότι, βάσει των οριζομένων στις διατάξεις του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. και των όσων έχουν γίνει δεκτά από τη Διοίκηση (Εγκύκλιος ΠΟΛ.1163/1994 κ.λπ.) δεν εξαιρούνται από την υποχρέωση αυτή.
2.    Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του ν. 2523/1997, όπως τέθηκαν και ισχύουν με το άρθρο 23 του ν.3522/2006 (ΦΕΚ Α΄/22-12-2006) σε περίπτωση μη υποβολής στοιχείων του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ., εφαρμόζεται συντελεστής βαρύτητας με αριθμητική τιμή τρία (3),εκτός εάν ο υπόχρεος μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εξώδικης επίλυσης της διαφοράς ή άσκησης εμπρόθεσμης προσφυγής υποβάλλει εκπρόθεσμα τα στοιχεία και προκύπτει ότι τα συνολικά μεγέθη είναι μέχρι του ορίου των 14.673 ευρώ, οπότε εφαρμόζεται συντελεστής βαρύτητας (Σ.Β.) ίσος με τη μονάδα.
3.         Ενόψει των προαναφερομένων,    ο υπόψη αυτοκινητιστής-εκμεταλλευτής Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου (ΤΑΞΙ),μη υπόχρεος σε τήρηση βιβλίων του Κ.Β.Σ., είχε υποχρέωση υποβολής συγκεντρωτικής κατάστασης «προμηθευτών» για το έτος 2003, για αποζημίωση αξίας 1.140 ευρώ, που έλαβε από ασφαλιστική εταιρία (λόγω ζημιάς που προκλήθηκε στο Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητό του -ΤΑΞΙ). Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε η ανωτέρω κατάσταση από τον υπόχρεο επιτηδευματία (ή θα υποβληθεί αυτή εκπρόθεσμα), συνιστά παράβαση των διατάξεων του Κ.Β.Σ. για την οποία επιβάλλεται το πρόστιμο, που ορίζεται ανωτέρω στην παράγραφο 2 του παρόντος.


Taxheaven.gr