Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1229/12.9.1995 Οροι και προϋποθέσεις χορήγησης αδειών κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. αυτ/των σε κατόχους αυτοπροωθουμένων συλλεκτικών μηχανών βάμβακος τεύτλων και τομάτας

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1229/12.9.1995
Οροι και προϋποθέσεις χορήγησης αδειών κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. αυτ/των σε κατόχους αυτοπροωθουμένων συλλεκτικών μηχανών βάμβακος τεύτλων και τομάτας


ΠΟΛ.1229/12.9.1995 Οροι και προϋποθέσεις χορήγησης αδειών κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. αυτ/των σε κατόχους αυτοπροωθουμέ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 Αθήνα 12 Σεπτεμβρίου 1995
Αρ.Πρωτ.1101335/1491/0001Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (Δ1)
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ 1229

ΘΕΜΑ: Οροι και προϋποθέσεις χορήγησης αδειών κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. αυτ/των σε κατόχους αυτοπροωθουμένων συλλεκτικών μηχανών βάμβακος τεύτλων & τομάτας.

1101335/1491/0001Α/

Σας στέλνουμε φωτοαντίγραφο αποσπάσματος ΦΕΚ 652/Β/26.7.95 στο οποίο δημοσιεύθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθ. πρωτ. Α2/Οικ.20308/2944, σχετικά με το ανωτέρω θέμα, όπως μας κοινοποιήθηκε με το αριθ.
Α2/25115/3554/18.8.95 έγγραφο του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, για ενημέρωσή σας.

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 17 παράγρ. 15 του Νόμου 2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α') "περί κινήτρων ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις".
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 1161/77 (380 Α') "περί μεγίστων ορίων διαστάσεων και βαρών των αυτοκινήτων οχημάτων, αθρωτών οχημάτων, ρυμουλκουμένων υπό αυτοκινήτων και συρμών".
3. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 84 και 88, 89 του Νόμου 2094/1992 (ΦΕΚ 182 Α') "περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας", καθώς και τις λοιπές διατάξεις του Νόμου αυτού.
4. Τις αποφάσεις 123552/672/182/3.6.80 (534 β'), 18405/3017/1013/18.11.81 (722 Β'), 341275/30.9.82 (1024 Β'), 128170/22.11.88 (890 Β') που αναφέρονται στην κυκλοφορία αγροτικών μηχανημάτων συλλογής βάμβακος, τεύτλων και τομάτας.
5. Τις διατάξεις του Ν.1959/1991 (ΦΕΚ 123 Α') "Για τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές".
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 363/86 "Περί περιοδικού τεχνικού ελέγχου ορισμένων κατηγοριών οχημάτων" και των Π.Δ. 338/84 και 1387/1981 καθώς και κάθε άλλη διάταξη που αφορά στον τεχνικό έλεγχο οχημάτων.
7. Το γεγονός ότι υπάρχει ανάγκη προσδιορισμού του μεταφορικού έργου των Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων, που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά των συγκομιζομένων γεωργικών προϊόντων από τις αυτοπροωθούμενες συλλεκτικές μηχανές τεύτλων, βάμβακος και τομάτας, του αριθμού των, του έργου το οποίο θα εκτελούν, τις χρονικές περιόδους που θα κυκλοφορούν καθώς και των διοικητικών ποινών οι οποίες θα επιβάλλονται στους παραβάτες.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν.1588/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Οργανα" (Α' 137) όπως προστέθηκαν στο άρθρο τούτο με άρθρο 27 του Ν.2081/1992 (Α' 154).
9. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 34 του Ν.2168/1993 (147 Α') σύμφωνα με τις οποίες η Ελληνική Αστυνομία ελέγχει μόνο τα έργα που προβλέπονται από διατάξεις που ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης έχει προσυπογράψει.
10. Την 1026431/268/006Α/2.3.1994 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 154/Β/7.3.94) "Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών".
11. Την αριθμ. 23083/14.7.94 απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ 553/Β/15.7.94) "Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών στους Υφυπουργούς Μεταφορών και Επικοινωνιών".
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
Ορισμοί

1.Για την εφαρμογή της παρούσας νοείται:

α) Ως αγροτικό μηχάνημα, οι αυτοπροωθούμενες μηχανές συλλογής βάμβακος, τεύτλων και τομάτας (συλλεκτικές μηχανές).
β) Ως φορτηγό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ.), το μεταφορικό μέσο που χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο από τον κάτοχο των παραπάνω συλλεκτικών μηχανών κατά την περίοδο της συγκομιδής, η οποία (περίοδος) καθορίζεται για κάθε νομό με απόφαση του οικείου Νομάρχη, απαγορευομένης, σε κάθε περίπτωση,
της άμεσης ή έμμεσης είσπραξης κομίστρου με οποιονδήποτε τρόπο για τις μεταφορές που διενεργούνται με αυτό.
Στον όρο "φορτηγό" αυτοκίνητο περιλαμβάνεται:
βα) Για τις αυτοπροωθούμενες βαμβακοσυλλεκτικές μηχανές, το αυτοτελές όχημα μικτού βάρους μέχρι 19.000 χγρ. (χωρίς δικαίωμα προσάρτησης ρυμουλκουμένου ή επικαθημένου, με δυνατότητα ανατροπής).
ββ) Για τις αυτοπροωθούμενες τευτλοσυλλεκτικές και τοματοσυλλεκτικές μηχανές, το αυτοτελές όχημα μικτού βάρους μέχρι 26.000 χγρ.
γ) Ως "μεταφορικό έργο" των παραπάνω Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων, η μεταφορά και μόνον των συγκομισθέντων προϊόντων από:
γα) Την βαμβακοσυλλεκτική μηχανή ιδιοκτησίας του κατόχου του Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου, από τον αγρό στις αποθήκες των παραγωγών ή στις αποθήκες του πλησιέστερου εργοστασίου.
γβ) Την τευτλοσυλλεκτική μηχανή ιδιοκτησίας του κατόχου του Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου, από τον αγρό στον πλησιέστερο χώρο συγκέντρωσης ή μαζικής μεταφοράς (π.χ. Σιδηροδρομικός Σταθμός) ή επεξεργασίας (εργοστάσιο).
γγ) Την τοματοσυλλεκτική μηχανή ιδιοκτησίας του κατόχου Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου, από τον αγρό στο πλησιέστερο εργοστάσιο.
δ) Για τα παραπάνω Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητα είναι δυνατή η έκδοση άδειας κυκλοφορίας για τη μεταφορά περισσοτέρων του ενός των ως άνω προϊόντων συμπεριλαμβανομένων και των συγκομιζομένων από τις θεριζοαλωνιστικές μηχανές, εφόσον οι συγγενικές μηχανές είναι του ιδίου κατόχου τηρουμένων κατά τα λοιπά των διατάξεων της
αριθμ. Α2/13721/2431/94 (502 Α') κοινής απόφασης Υπουργών και της παρούσας. Οι μεταφορές πραγματοποιούνται μόνο κατά τις ημέρες εργασίας των συλλεκτικών μηχανών και μόνο κατά την περίοδο συγκομιδής που έχει καθοριστεί για κάθε νομό με απόφαση του οικείου Νομάρχη, μετά από εισήγηση της αρμόδιας περιφερειακής Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
Αρμοδιότητα έκδοσης αδειών κυκλοφορίας

1. Οι άδειες κυκλοφορίας των φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ.) εκδίδονται από τις Νομαρχιακού επιπέδου Υπηρεσίας Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, εφόσον προσκομισθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για την έκδοση Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων και με τη συνδρομή των κατά περίπτωση όρων και προϋποθέσεων, όπως ορίζονται στην παρούσα και εφόσον καταβληθεί η - από τις διατάξεις του Ν.1959/91 (Α' 123) υπέρ του Δημοσίου - προβλεπόμενη εφάπαξ εισφορά.
Για την έκδοση των παραπάνω αδειών δεν απαιτείται εγκριτική απόφαση του οικείου Νομάρχη.

2. Αρμόδια υπηρεσία για την έκδοση των, κατά τα ανωτέρω αδειών κυκλοφορίας, είναι οι οικείες Υπηρεσίες Συγκοινωνιών με βάση την έδρα της επιχείρησης ή τη μόνιμη κατοικία του κατόχου της αυτοπροωθούμενης συλλεκτικής μηχανής. Με τον όρο "κάτοχος" αυτοπροωθούμενης συλλεκτικής μηχανής νοείται κάθε φυσικό ή
νομικό πρόσωπο που κατέχει νόμιμη άδεια κυκλοφορίας αυτοπροωθούμενης συλλεκτικής μηχανής που έχει εκδοθεί από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
Προϋποθέσεις χορήγησης αδειών κυκλοφορίας

1. Ο κάτοχος αυτοπροωθούμενης συλλεκτικής μηχανής επιτρέπεται να θέσει σε κυκλοφορία μέχρι δύο (2) φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, εφόσον προσκομισθούν από αυτόν, εκτός των άλλων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις και τα παρακάτω:
α) Βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. (της μόνιμης κατοικίας του κατόχου της συλλεκτικής μηχανής η Διεύθυνση επαγγέλματός του) και η οποία θα είναι του τύπου:

"ΒΕΒΑΙΩΣΗ"
"Βεβαιούται ότι, όπως προκύπτει .................... ο .................. του........... κάτοικος ................ έχει υποβάλλει βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος .................ως κάτοχος αυτοπροωθούμενης ............... (συμπληρώνεται το είδος της συλλεκτικής μηχανής) με αντικείμενο εργασιών .............. (περιγραφή του αντικειμένου)".

Στις περιπτώσεις νομικών προσώπων θα αναφέρεται η επωνυμία της επιχείρησης και η έδρα της επιχείρησης που είναι "κάτοχος" αυτοπροωθούμενης συλλεκτικής μηχανής.
β) Βεβαίωση οικείας Υπηρεσίας Υπουργείου Γεωργίας (Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων), η οποία θα είναι του τύπου:

"ΒΕΒΑΙΩΣΗ"
"Βεβαιούται ότι ο .............. του ................. είναι κάτοχος της με αριθμ. κυκλοφορίας ............... αυτοπροωθούμενης ................ (συμπληρώνεται το είδος της συλλεκτικής μηχανής), που βρίσκεται σε λειτουργία
και η οποία συγκομίζει τα παρακάτω αναλυτικά αναφερόμενα προϊόντα ................ και επιτρέπεται να θέσει σε κυκλοφορία μέχρι ........... (συμπληρώνεται ο αριθμ. των Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων καθώς και το όχημα εάν θα είναι
ρυμουλκό μετά ρυμουλκουμένου ή με ανατροπή κ.λπ.).

γ) Νομίμως επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας της αυτοπροωθούμενης συλλεκτικής μηχανής που αναφέρεται στην παραπάνω βεβαίωση.
Αφού ελεγχθούν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και εφόσον διαπιστωθεί από αυτά ότι ο κάτοχος της αυτοπροωθούμενης συλλεκτικής μηχανής είναι το ίδιο πρόσωπο που αναφέρεται στις βεβαιώσεις της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. και της οικείας Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας χορηγούνται άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων.
Στην άδεια κυκλοφορίας των αυτοκινήτων αυτών στην στήλη των παρατηρήσεων αναγράφονται τα παρακάτω:
"Επιτρέπεται να κυκλοφορεί (το Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητο), αποκλειστικά και μόνο εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται από την ισχύουσα απόφαση του οικείου Νομάρχη που καθορίζει την περίοδο συγκομιδής κάθε νομού".
"Επιτρέπεται να κυκλοφορεί αποκλειστικά και μόνο κατά τις ημέρες εργασίας της με αριθμό κυκλοφορίας ............. (συμπληρώνεται ο αριθμός κυκλοφορίας και το είδος της συλλεκτικής μηχανής) και εφόσον μεταφέρει τα ............... προϊόντα (συμπληρώνεται με τα προϊόντα που αναφέρει η βεβαίωση του Υπουργείου Γεωργίας) και μεταφέρει τα προϊόντα αυτά, από τον αγρό στις ............. (συμπληρώνεται με τους τόπους συγκέντρωσης όπως αυτοί αναφέρονται κατά περίπτωση συλλεκτικής μηχανής στην παράγρ. γ του ΚΕΦ. Α της παρούσας). "Απαγορεύεται η μεταφορά οποιωνδήποτε άλλων προϊόντων οποτεδήποτε".

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
Τεχνικά χαρακτηριστικά Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων

1. Τα Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητα που συνοδεύουν βαμβακοσυλλεκτικές μηχανές θα πρέπει να φέρουν κιβωτάμαξα με μόνιμα ή με τοιχώματα ύψους τουλάχιστον 1,70 μέτρων από λαμαρίνα ή δικτυωτό μεταλλικό πλέγμα ή συνδυασμό αυτών χωρίς να φέρουν υποχρεωτικά ανατροπή ή σύστημα απορροφητήρα για εκκένωση του προϊόντος.

2. Τα Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητα που συνοδεύουν τευτλοεξαγωγείς ή αυτοκινούμενες μηχανές συλλογής τομάτας θα πρέπει να φέρουν κιβωτάμαξα από λαμαρίνα κλειστή από όλες τις πλευρές με ανοιγόμενη την πίσω πλευρά και με ανατροπή. Το ελάχιστο ύψος των τοιχωμάτων της κιβωτάμαξας είναι 1,00 μέτρο, με δυνατότητα τοποθέτησης άνω του ύψους αυτού κατάλληλων παραπετιών.

3. Τα παραπάνω Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητα, που συνοδεύουν τις αυτοπροωθούμενες συλλεκτικές μηχανές επιτρέπεται να φέρουν επ' αυτών οποιοδήποτε μόνιμο μηχανικό εξοπλισμό ή συσκευή .............. μετά από μετατροπή που έχουν υποστεί στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
Η τοποθέτηση των ανωτέρω μηχανισμών γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής και κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μην προκύπτει υπέρβαση των επιτρεπομένων φορτίσεων των αξόνων του αυτοκινήτου, τόσο κατά την κυκλοφορία όσο και κατά την εν στάσει φορτοεκφόρτωση (ευστάθεια του αυτοκινήτου).
Προς απόδειξη των παραπάνω θα υποβάλλονται:
α) Σχετική μελέτη υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από μηχανολόγο, μηχανικό ή υπομηχανικό ή τεχνολόγο μηχανικό.
β) Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1599/86 του ιδίου, όπως παραπάνω τεχνικού, στην οποία θα δηλώνεται, ότι η τοποθέτηση των μηχανισμών έγινε σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής και της επιστήμης και ότι το όχημα εν γένει πληροί τους όρους της ασφαλούς κυκλοφορίας.
γ) Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας (Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων), με την οποία θα βεβαιώνεται ότι το αμάξωμα του Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου είναι κατάλληλο για τη μεταφορά των προϊόντων, τα οποία προορίζεται να μεταφέρει.
Το απόβαρο των υπόψη οχημάτων θα ευρίσκεται εκ ζυγίσεως και κατά τα λοιπά θα εφαρμόζονται οι σχετικές περί φορτηγών αυτοκινήτων διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
Οροι κυκλοφορίας

1. Τα Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητα, οι άδειες των οποίων χορηγούνται σύμφωνα με την παρούσα, οδηγούνται από πρόσωπα, που κατέχουν τη νόμιμη άδεια οδήγησης σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. και τις ισχύουσες διατάξεις.
2. Επί των παραπάνω Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων, κατά τη διάρκεια της κυκλοφορίας τους, υποχρεωτικά πρέπει να υπάρχει επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της ισχύουσας απόφασης του οικείου Νομάρχη που καθορίζει την περίοδο συγκομιδής κάθε νομού, με τις αυτοπροωθούμενες συλλεκτικές μηχανές.
Το παραπάνω έγγραφο αποτελεί συνοδευτικό έγγραφο και επιδεικνύεται από τον οδηγό του οχήματος, σε κάθε ζήτησή του, από τα αρμόδια όργανα ελέγχου.
3. Επί του αμαξώματος κάθε φορτηγού ιδιωτικής χρήσης, της κατηγορίας αυτής, πρέπει να αναγράφονται τα παρακάτω διακριτικά:
Ιδιωτική Χρήση
Αριθμός κυκλοφορίας ........
Μικτό βάρος .............
Ωφέλιμο φορτίο .........
Στοιχεία κατόχου Φ.Ι.Χ..........
Αριθμός κυκλοφορίας συλλεκτικής μηχανής .......

4. Η κιβωτάμαξα των οχημάτων αυτών βάφεται με πράσινο χρώμα. Στη μέση κάθε μίας από τις τρεις πλευρές της κιβωτάμαξας (δύο πλευρές και μία οπίσθια) υπάρχουν τρεις λωρίδες κεκλιμένες με κλίση 45 μοιρών κίτρινου χρώματος, πλάτους 12 εκατοστών του μέτρου και με απόσταση μεταξύ τους 12 εκατοστών του μέτρου.

5. Επί των Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων πρέπει να βρίσκονται και τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών συνοδευτικά φορολογικά στοιχεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
Απαγορεύσεις - Παραβάσεις

Για τα φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, που κυκλοφορούν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, απαγορεύεται:
α) Η μεταφορά προϊόντων πέραν από αυτά, που αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορίας τους, οποτεδήποτε.
β) Η κυκλοφορία κατά εκείνες τις ημέρες, που δεν εργάζεται η αυτοπροωθούμενη συλλεκτική μηχανή, για την οποία έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας τους.
γ) Η κυκλοφορία εκτός της περιόδου συγκομιδής, που ορίζεται με την ισχύουσα απόφαση του οικείου Νομάρχη κάθε φορά.
δ) Η μεταφορά προϊόντων που έχει συγκομιστεί από άλλη αυτοπροωθούμενη συλλεκτική μηχανή που δεν ανήκει στον κάτοχο του Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου.
ε) Η διενέργεια οποιασδήποτε άλλης μεταφοράς, εκτός από εκείνης της μεταφοράς των προϊόντων, που αναφέρονται στην άδεια κυκλοφορίας, από τον αγρό που γίνεται η συγκομιδή με την αυτοπροωθούμενη συλλεκτική μηχανή, ιδιοκτησίας του κατόχου του Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου, προς τους τόπους συγκέντρωσης που αναφέρονται κατά περίπτωση συλλεκτικής μηχανής στην παράγρ. γ του κεφαλαίου Α της παρούσας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
Ποινές - Οργανα Ελέγχου

1. Αρμόδια όργανα για τη διαπίστωση και την επιβολή ποινών στους παραβάτες των Κεφ. Ε' και Κεφ. ΣΤ' της παρούσας, είναι τα κατά τόπους αστυνομικά όργανα.

2. Τα αστυνομικά όργανα, σε περίπτωση που διαπιστώσουν οποιαδήποτε από τις παραβάσεις του Κεφ. ΣΤ' της παρούσας, ακινητοποιούν επί τόπου το φορτηγό αυτοκίνητο και αφαιρούν αμέσως τα στοιχεία κυκλοφορίας (άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας) και επιβάλλουν διοικητικό πρόστιμο 100.000 δρχ. στον παραβάτη. Τα στοιχεία κυκλοφορίας αποστέλλονται στην Υπηρεσία Συγκοινωνιών που τα έχει εκδόσει, με σχετική έκθεση που συντάσσεται γι' αυτό το σκοπό (αφαίρεση στοιχείων, διοικητικό πρόστιμο).
Η παραπάνω έκθεση κοινοποιείται και στην οικεία Δ.Ο.Υ. του παραβάτη για την είσπραξη του προστίμου.
Οι αρμόδιες Υπηρεσίες Συγκοινωνιών, με απόφαση, αφαιρούν οριστικά τα στοιχεία κυκλοφορίας του Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου και απαγορεύτεται η χορήγηση νέας άδειας κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου, για δύο (2) χρόνια, από την ημερομηνία της οριστικής αφαίρεσης της άδειας κυκλοφορίας.
Η παραπάνω απόφαση αφαίρεσης κοινοποιείται στην οικεία Δ.Ο.Υ. του παραβάτη. Οι παραπάνω ποινές επιβάλλονται ανεξάρτητα του αριθμού των παραβάσεων.

3. Τα αστυνομικά όργανα, σε περίπτωση που διαπιστώσουν ότι τα υπόψη Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητα δεν πληρούν τους όρους κυκλοφορίας που αναφέρονται στις παραγράφους 2, 3 και 4 του Κεφ. Ε' της παρούσας, αφαιρούν τα στοιχεία κυκλοφορίας επί τόπου και επιβάλλουν, ως διοικητική ποινή, την αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας για 30 ημέρες.
Για την επιβολή αυτών των ποινών ενημερώνεται με σχετική έκθεση η Υπηρεσία Συγκοινωνιών, που έχει εκδόσει την άδεια κυκλοφορίας του Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου.

4. Αρμόδια όργανα για τη διαπίστωση και επιβολή ποινών στους παραβάτες των Κεφ. Ε' και Κεφ. ΣΤ' είναι και τα Μικτά κινητά κλιμάκια ελέγχου που συνιστώνται με τις διατάξεις της Α2/26718/5543/93 (Β' 131) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Τα Μικτά Κινητά Κλιμάκια ελέγχου ακολουθούν τη διαδικασία και επιβάλλουν τα πρόστιμα που προβλέπονται από τις διατάξεις του κεφαλαίου αυτού (παράγ. 2 και 3).

5. Επίσης τα μικτά κινητά κλιμάκια ελέγχου διαπιστώνουν και επιβάλλουν τις ποινές του Κεφ. Ζ' στους παραβάτες των Κεφ. Ε' και ΣΤ' της αριθ. Α2/13721/2431/94 (502 Α') κοινής υπουργικής απόφασης.

6. Τα παραπάνω χρηματικά πρόστιμα (παράγρ. 2 του Κεφ. Ζ') αναπροσαρμόζονται ανά διετία κατά 20%.

7. Για τυχόν άλλες παραβάσεις εφαρμόζονται οι κατά περίπτωση ισχύουσες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

1. Σε περίπτωση μεταβίβασης αυτοπροωθούμενης συλλεκτικής μηχανής, ο πωλητής εκτός από τη διαδικασία που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις του Υπουργείου Γεωργίας, περί μεταβιβάσεως, υποχρεούται να καταθέσει την άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας των Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων που κατέχει, στην αρμόδια Υπηρεσία Συγκοινωνιών.
Επίσης οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, υποχρεούνται να ενημερώνουν, εγγράφως, τις Υπηρεσίες Συγκοινωνιών για κάθε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτησίας των αυτοπροωθούμενων συλλεκτικών μηχανών.

2. Σε περίπτωση που ο κάτοχος συλλεκτικής μηχανής, δηλώσει στην οικεία Δ.Ο.Υ. διακοπή εργασιών, μαζί με τη δήλωσή του, καταθέτει και τα στοιχεία κυκλοφορίας στην αρμόδια Υπηρεσία Συγκοινωνιών. Η ίδια διαδικασία τηρείται από τις οικείες Δ.Ο.Υ. και σε περίπτωση που ο κάτοχος συλλεκτικής μηχανής καταθέσει τις άδειες και πινακίδες κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων που κατέχει.
Οι υπηρεσίες Συγκοινωνιών επαναχορηγούν τα στοιχεία κυκλοφορίας στις παραπάνω περιπτώσεις εφόσον ο αιτών τη χορήγηση, πληροί τις προϋποθέσεις της παρούσας και εφόσον προσκομισθούν εκ νέου τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'
Τελικές διατάξεις

1. Οι κάτοχοι οχημάτων φορτηγών, τα οποία κυκλοφόρησαν με διατάξεις του Υπουργείου Γεωργίας ως αγροτικά μηχανήματα για την εξυπηρέτηση των συλλεκτικών μηχανών της παρούσας προκειμένου να τα απογράψουν ως φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας και των άλλων ισχυουσών
διατάξεων, για τα φορτηγά αυτοκίνητα, υποβάλλουν στις αρμόδιες Υπηρεσίες Συγκοινωνιών, εκτός των άλλων δικαιολογητικών και:

α) Αδεια κυκλοφορίας των οχημάτων αυτών ως "αγροτικών μηχανημάτων" και
β) Τίτλους κυριότητας (πιστοποιητικό Τελωνείου, συμβόλαιο κ.λπ.).

2) Οι Υπηρεσίες Συγκοινωνιών, που χορηγούν τις υπόψη άδειες, θα τηρούν ειδικό βιβλίο, στο οποίο θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία των κατόχων των Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων (αριθμ. κυκλοφ. της συλλεκτικής μηχανής, αριθμ. κυκλοφ. Φ.Ι.Χ., μικτό βάρος Φ.Ι.Χ., ωφ. φορτίο Φ.Ι.Χ., δ/νση κατοικίας, αρμόδια Δ.Ο.Υ., στην
οποία υπάγεται ο κάτοχος της συλλεκτικής μηχανής, ποινές κ.λπ.).

3. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας παύουν να ισχύουν όλες οι εκδοθείσες, μέχρι σήμερα, αποφάσεις των αρμόδιων και συναρμόδιων Υπουργείων, που ρυθμίζουν, κατά διαφορετικό τρόπο το θέμα.

4. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

5. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης