1050612/332/0015/24.9.2007

Εξόφληση τιμολογίων ύψους 15.000 ευρώ και άνω με τη μεσολάβηση τρίτου.

24 Σεπ 2007

Taxheaven.gr
Αρ. Πρωτ.: 1050612/332/0015/24.9.2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1050612/332/0015/24.9.2007

ΘΕΜΑ: Εξόφληση τιμολογίων ύψους 15.000 ευρώ και άνω με τη μεσολάβηση τρίτου.

    Με την από 23.5.2007 αίτησή σας θέτετε υπόψη μας ότι δύο πολυεθνικοί όμιλοι με έδρες στο εξωτερικό και αντίστοιχες θυγατρικές στην ελληνική επικράτεια έχουν υπογράψει κεντρική συμφωνία πλαίσιο, σε παγκόσμια κλίμακα, για την παροχή υπηρεσιών λογισμικού και μηχανογραφικής υποστήριξης από τις εταιρείες του ενός ομίλου προς τις εταιρείες του άλλου ομίλου στα πλαίσια σχεδίου αναδιοργάνωσης και αναβάθμισης των λειτουργιών μηχανοργάνωσης των τελευταίων. Οι θυγατρικές εταιρείες που ανήκουν στους παραπάνω ομίλους έχουν υπογράψει σε κάθε χώρα αντίστοιχες τοπικές συμφωνίες, που παραπέμπουν στους όρους της κεντρικής συμφωνίας, για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών σε εθνικό επίπεδο και ανά εταιρεία, ένας εκ των οποίων είναι ο διακανονισμός των πληρωμών να γίνεται ή από τη θυγατρική, λήπτη των υπηρεσιών, προς τις κεντρικές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες του ομίλους της και στη συνέχεια από αυτές προς τις αντίστοιχες του άλλου ομίλου, ή από τη θυγατρική, λήπτη των υπηρεσιών, προς τις κεντρικές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες του ομίλου της αντισυμβαλλόμενης εταιρείας παρόχου των υπηρεσιών.
    Με βάση τα προαναφερόμενα ρωτάτε εάν είναι σύννομο η εξόφληση των τιμολογίων, που λαμβάνει η ελληνική θυγατρική εταιρεία λήπτης των υπηρεσιών από την ελληνική θυγατρική πάροχο των υπηρεσιών, να γίνεται με το ανωτέρω περιγραφόμενο τρόπο, δεδομένου ότι η αξία εκάστου των τιμολογίων θα υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ.

Επί του θέματος λοιπόν αυτού σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1.    Σύμφωνα με το εδάφιο β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του π.δ. 186/92 (Κ.Β.Σ.) «ειδικά για την απόδειξη της συναλλαγής από το λήπτη φορολογικού στοιχείου που αφορά αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας 15.000 ευρώ και άνω απαιτείται η τμηματική ή ολική εξόφληση να γίνεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με δίγραμμη επιταγή».
2.    Επισημαίνεται δε ότι σε περίπτωση εξόφλησης μέσω τραπεζικού λογαριασμού, η απόδειξη της συναλλαγής θα πρέπει να προκύπτει με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο π.χ. από τα εκδιδόμενα τραπεζικά παραστατικά ή έγγραφα, που αποδεικνύουν την κίνηση του λογαριασμού, τα οποία επίσης πρέπει να διαφυλάσσονται από τον λήπτη του στοιχείου.
3.    Η ανωτέρω διάταξη η οποία θεσπίστηκε με σκοπό τον περιορισμό του φαινομένου των εικονικών συναλλαγών και τη διασφάλιση των πραγματικών συναλλαγών εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση εξόφλησης τιμολογίων αξίας άνω των 15.000 ¤ για συναλλαγές μόνο εντός της Ελληνικής επικράτειας (έγγραφά μας 1043942/325/13.6.02, 1057879/418/22.7.02), είτε η εξόφληση γίνεται άμεσα από τον οφειλέτη, είτε παρεμβάλλεται τρίτο πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, ως μεσολαβητής που εκτελεί εντολές του οφειλέτη.
4.    Περαιτέρω όπως έχει γίνει δεκτό από τη διοίκηση (έγγραφά μας 1008070/92/0015/3.4.2003 και 1061360/663/0015/29.10.2003) για την εξόφληση των συναλλαγών από λήπτες φορολογικών στοιχείων αξίας άνω των 15.000 ευρώ, μέσω πράκτορα (εταιρείας factoring) θα πρέπει κατά την έκδοση των  δίγραμμων επιταγών ή να αναγράφονται σ' αυτές τα στοιχεία του πράκτορα και παράλληλα να σημειώνονται και τα στοιχεία του εκδότη του τιμολογίου ή να σημειώνονται τα στοιχεία αυτού (εκδότη του τιμολογίου) πληροφοριακά σε οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο στοιχείο, όπως π.χ. στις εξοφλητικές αποδείξεις που εκδίδονται με τις πληρωμές, προκειμένου να είναι άμεσα εφικτή η διαπίστωση, σε πιθανό φορολογικό έλεγχο τήρησης της σχετικής υποχρέωσης.
5.    Από τα προαναφερθέντα προκύπτει αφενός ότι, επειδή οι εν λόγω συναλλαγές εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ., η εταιρεία (θυγατρική ελληνική) λήπτης των τιμολογίων υποχρεούται να τα εξοφλήσει τμηματικά ή ολικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με δίγραμμη επιταγή και αφετέρου ότι είναι σύννομο η εξόφληση των τιμολογίων να γίνεται μέσω τρίτου ή τρίτων (ομίλου της λήπτριας  εταιρείας και/ή ομίλου της εκδότριας εταιρείας), οι οποίοι ενεργούν ως μεσολαβητές πληρωμών, είτε με διαδοχικές κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών τόσο της πρώτης (λήπτριας), όσο και του/των μεσολαβητών (ομίλων), είτε με δίγραμμη επιταγή με τον τρόπο που περιγράφεται στην παράγραφο 4 του παρόντος, αφού πληρούνται οι προϋποθέσεις των διατάξεων της παραγράφου 2 του  άρθρου 18 με την προϋπόθεση ακόμη ότι η λήπτρια εταιρεία διαθέτει όλα τα απαιτούμενα τραπεζικά παραστατικά ή έγγραφα που αποδεικνύουν τις διαδοχικές τραπεζικές καταθέσεις ή την εξόφληση με δίγραμμες επιταγές, με τις οποίες εκπληρώνεται η σχετική υποχρέωση του λήπτη του φορολογικού στοιχείου.
6.    Σημειώνεται τέλος, ότι τα ανωτέρω αναφερόμενα ισχύουν στην περίπτωση που οι διαμεσολαβούντες όμιλοι ενεργούν όπως ακριβώς περιγράφεται στα πραγματικά περιστατικά που εκτίθενται στο παρόν έγγραφο, δηλαδή ως μεσολαβητές για τις πληρωμές της λήπτριας εταιρείας.


Taxheaven.gr