1098205/652/0015/29.10.2007

Μεταφόρτωση αγαθών σε Φ.Δ.Χ. - Υποχρεώσεις Κ.Β.Σ.

29 Οκτ 2007

Taxheaven.gr
Αρ. Πρωτ.: 1098205/652/0015/29.10.2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1098205/652/0015/29.10.2007

ΘΕΜΑ: Μεταφόρτωση αγαθών σε Φ.Δ.Χ. - Υποχρεώσεις Κ.Β.Σ.

    Με την από 15-10-2007 αίτησή σας, θέτετε υπόψη μας τα εξής:

    Η εταιρεία σας με έδρα στην Αθήνα και υποκατάστημα στην Θεσσαλονίκη, έχει ως αντικείμενο εργασιών την αποθήκευση – διανομή εμπορευμάτων τρίτων. Για την αποστολή εμπορευμάτων των αποθετών σας από την έδρα σας προς την Θεσσαλονίκη με συρόμενα Φ.Δ.Χ, λόγω κυκλοφοριακών προβλημάτων των  ανωτέρω Φ.Δ.Χ., γίνεται μεταφόρτωση σε άλλο Φ.Δ.Χ., η οποία πραγματοποιείται στην ράμπα του υποκαταστήματος χωρίς να εισέρχονται τα εμπορεύματα στον αποθηκευτικό χώρο του υποκαταστήματος.
    Ενόψει των προαναφερομένων ερωτάτε εάν υπάρχει υποχρέωση έκδοσης δελτίων εισαγωγής και ενημέρωσης του βιβλίου αποθήκευσης του υποκαταστήματος.
    Επί του θέματος λοιπόν αυτού σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1.    Στις περιπτώσεις μεταφόρτωσης αγαθών σε άλλο ή άλλα φορτηγά αυτοκίνητα, ο εκμεταλλευτής του δεύτερου μεταφορικού μέσου πρέπει να παραλάβει από τον πρώτο μεταφορέα, μαζί με τα αγαθά, το αντίτυπο της φορτωτικής του πρώτου αυτοκινήτου και το δελτίο αποστολής ή το τιμολόγιο πώλησης - δελτίο αποστολής. Στο αντίτυπο της πιο πάνω φορτωτικής πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη «μεταφόρτωση» και ο αριθμός του δεύτερου μεταφορικού μέσου. Στην περίπτωση αυτή ο εκμεταλλευτής του δεύτερου Φ.Δ.Χ. πρέπει να εκδώσει δική του φορτωτική, πριν από την εκκίνηση του αυτοκινήτου του, για το τμήμα της διαδρομής που θα πραγματοποιήσει (έγγραφο Σ863/79/10-3-1987).
2.      Περαιτέρω με τις διατάξεις της περίπτωσης  η΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ.( Π.Δ. 186/1992 )  ορίζεται ότι ο εκμεταλλευτής ψυκτικών χώρων και χώρων αποθήκευσης αγαθών τρίτων:
•    εκδίδει διπλότυπο δελτίο εισαγωγής στο ψυγείο ή τίτλο αποθήκευσης, στο οποίο αναγράφει το ονοματεπώνυμο, το επάγγελμα και τη διεύθυνση του αποθέτη, το είδος, την ποσότητα, τον τρόπο και τα σημεία συσκευασίας των αγαθών που αποθηκεύονται. Κατά την εξαγωγή εκδίδει δελτίο αποστολής σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 11 του Κώδικα αυτού,
•    τηρεί βιβλίο αποθήκευσης, σε μερίδες κατά αποθέτη, με αναγραφή της διεύθυνσής του και της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. Σε κάθε μερίδα καταχωρεί τα δεδομένα των δελτίων εισαγωγής και αποστολής, καθώς και τον αριθμό του παραστατικού εσόδων.
3.    Με βάση τις πιο πάνω διατάξεις συνάγεται ότι ο εκμεταλλευτής χώρων αποθήκευσης αγαθών τρίτων εκδίδει τίτλο αποθήκευσης για τα αγαθά των τρίτων τα οποία εισέρχονται στους χώρους αυτούς. Επομένως εφόσον τα αγαθά των τρίτων που αποστέλλετε από την έδρα σας στη Θεσσαλονίκη δεν εισέρχονται στους αποθηκευτικούς χώρους του υποκαταστήματός σας που βρίσκεται στην πόλη αυτή, αλλά απλώς στη ράμπα αυτού του υποκαταστήματος μεταφορτώνονται σ΄ άλλα  Φ.Δ.Χ. για τους λόγους που προαναφέρονται, δεν έχετε υποχρέωση να εκδώσετε γι΄ αυτά τίτλο αποθήκευσης και να τα καταχωρήσετε στο βιβλίο αποθήκευσης του υποκαταστήματος. Εννοείται ότι τα παραπάνω ως θέματα πραγματικά υπάγονται στην ελεγκτική εξουσία του προϊσταμένου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.


Taxheaven.gr