1037249/234/0015/2.8.2007

Έκδοση στοιχείων από Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για αμοιβές που καταβάλλει σε φυσικά πρόσωπα λόγω συγγραφικής εργασίας ή πραγματοποίησης εισηγήσεων σε σεμινάρια.

2 Αύγ 2007

Taxheaven.gr
Αρ. Πρωτ.: 1037249/234/0015/2.8.2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1037249/234/0015/2.8.2007

ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων από Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για αμοιβές που καταβάλλει σε φυσικά πρόσωπα λόγω συγγραφικής εργασίας ή πραγματοποίησης εισηγήσεων σε σεμινάρια.

    Απαντώντας στην από 13/4/2006 αίτησή σας αναφορικά με το θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

    1.     Με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992) ορίζεται μεταξύ άλλων ότι κάθε ημεδαπό ή αλλοδαπό, φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί δραστηριότητα στην ελληνική επικράτεια και αποβλέπει στην απόκτηση εισοδήματος από εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική ή γεωργική επιχείρηση ή από ελευθέριο επάγγελμα ή από οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση, αναφερόμενο στο εξής με τον όρο «επιτηδευματίας», τηρεί, εκδίδει, παρέχει, ζητά, λαμβάνει, υποβάλλει, διαφυλάσσει τα βιβλία, τα στοιχεία, τις καταστάσεις και κάθε άλλο μέσο σχετικό με την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων που ορίζονται από τον Κώδικα αυτό, κατά περίπτωση.
    2.     Περαιτέρω με τις διατάξεις των περιπτώσεων β', γ' και δ' του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992), το οποίο προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 27 του ν. 3522/2006 και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 39 αυτού του νόμου από 1.1.2007, ορίζεται μεταξύ άλλων ότι δεν θεωρούνται επιτηδευματίες:
    – Το φυσικό πρόσωπο, πλην του ελεύθερου επαγγελματία, που παρέχει υπηρεσίες περιστασιακά σε επιτηδευματία ή σε πρόσωπο της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού και το σύνολο των ετήσιων αμοιβών του δεν υπερβαίνει το όριο της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού γι' αυτούς που παρέχουν υπηρεσίες, εφόσον δεν είναι επιτηδευματίας από άλλη αιτία.
    – Ο συγγραφέας δημόσιος ή ιδιωτικός υπάλληλος και ο εισηγητής επιμορφωτικών σεμιναρίων δημόσιος ή ιδιωτικός υπάλληλος ή συνταξιούχος, εφόσον τα πρόσωπα αυτά δεν είναι επιτηδευματίες από άλλη αιτία.
    – Το φυσικό πρόσωπο που σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ν. 2859/2000 (Φ.Ε.Κ. 248 Α') δεν θεωρείται ότι ασκεί δραστηριότητα υπαγόμενη στο φόρο προστιθέμενης αξίας, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει την ιδιότητα του επιτηδευματία από άλλη αιτία και παρέχει υπηρεσίες προς τα πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού.
    3.     Περαιτέρω με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. ορίζεται ότι το Δημόσιο, το ημεδαπό ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή επιτροπή ή ένωση προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το αλλοδαπό νομικό πρόσωπο που δεν έχει εγκατάσταση στην Ελλάδα και αποκτά κυριότητα ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου στην ημεδαπή, οι ξένες αποστολές και οι διεθνείς οργανισμοί υποχρεούνται μόνο στη λήψη, έκδοση, υποβολή και διαφύλαξη των στοιχείων που ορίζονται ρητά από τον Κώδικα αυτό.
    4.     Επίσης με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ., όπως ισχύουν από 1.1.2007 μετά την τροποποίησή τους με την παράγραφο 6 του άρθρου 27 του ν. 3522/2006, ορίζεται μεταξύ άλλων ότι απαλλάσσονται από την υποχρέωση της τήρησης των βιβλίων του Κώδικα αυτού και της έκδοσης των αποδείξεων λιανικής πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών οι επιτηδευματίες φυσικά πρόσωπα που πραγματοποίησαν κατά την προηγούμενη ετήσια διαχειριστική περίοδο ακαθάριστα έσοδα μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ από την πώληση αγαθών ή μέχρι το αυτό ποσό από την πώληση αγαθών και την παροχή υπηρεσιών, εφόσον στην περίπτωση αυτή τα ακαθάριστα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών δεν υπερβαίνουν τις πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, ή μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ από την παροχή υπηρεσιών.
    5.     Με βάση τις προαναφερόμενες διατάξεις οι δημόσιοι ή ιδιωτικοί υπάλληλοι (συμπεριλαμβανομένων και των τακτικών υπαλλήλων του κέντρου σας) στους οποίους αναθέτετε συγγραφική εργασία έναντι αμοιβής ή την πραγματοποίηση εισηγήσεων σε σεμινάρια, δεν θεωρούνται επιτηδευματίες ανεξάρτητα από το ύψος της αμοιβής τους εφόσον δεν είναι επιτηδευματίες από άλλη αιτία. Με την ίδια προϋπόθεση δεν θεωρούνται επιτηδευματίες οι συνταξιούχοι στους οποίους αναθέτετε την πραγματοποίηση εισηγήσεων σε επιμορφωτικά σεμινάρια, καθώς επίσης και για την πρώτη μετά τη συνταξιοδότησή τους έκδοση βιβλίου.
    Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για τα αλλοδαπά πρόσωπα  για τη δραστηριότητα που ασκούν στην Ελληνική Επικράτεια των οποίων ο χαρακτηρισμός ή όχι ως επιτηδευματιών εξαρτάται από την απόκτηση ή μη μόνιμης εγκατάστασης θέμα το οποίο άπτεται της Δ/νσης Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων στην οποία μπορείτε να απευθυνθείτε με βάση και τα εκάστοτε πραγματικά δεδομένα (υπηκοότητα, εργασία κ.λ.π.).
    6.    Περαιτέρω οι τακτικοί υπάλληλοι του κέντρου σας στους οποίους καταβάλλετε αμοιβές ως γραμματείς του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου, συμμετοχή σε επιτροπές κ.α. θεωρούνται επιτηδευματίες εάν αποβλέπουν στην απόκτηση εισοδήματος από εμπορική δραστηριότητα ή από ελευθέριο επάγγελμα θέμα το οποίο άπτεται της αρμοδιότητας της Δ/νσης Φορολογίας Εισοδήματος στην οποία κοινοποιείται το παρόν για τις δικές της περαιτέρω ενέργειες αναφορικά με την πηγή στην οποία φορολογούνται οι εν λόγω αμοιβές.
    Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που κατά τα προαναφερόμενα, αποκτούν εισόδημα από εμπορική δραστηριότητα η οποία χαρακτηρίζεται ως περιστασιακή και το σύνολο των ετήσιων αμοιβών τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 5.000 ευρώ ετησίως, τα πρόσωπα αυτά δεν χαρακτηρίζονται ως επιτηδευματίες.
    Τέλος για την καταβολή των σχετικών αμοιβών σε μη επιτηδευματίες (μη υπόχρεους σε τήρηση βιβλίων και στοιχείων) όπως αναλύονται ανωτέρω οι κατηγορίες των προσώπων αυτών, εκδίδεται απόδειξη δαπάνης του άρθρου 15 του Κ.Β.Σ. σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού.


Taxheaven.gr