1013309/87/0015/1.3.2007

Αναδρομικές αποδοχές δικηγόρου με πάγια αντιμισθία.

1 Μάρ 2007

Taxheaven.gr
Αρ. Πρωτ.:1013309/87/0015/1.3.2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1013309/87/0015/1.3.2007

ΘΕΜΑ: Αναδρομικές αποδοχές δικηγόρου με πάγια αντιμισθία.

    Με την από 7.2.2007 αίτησή σας ρωτάτε σχετικά με την ύπαρξη υποχρέωσης έκδοσης φορολογικών στοιχείων από δικηγόρο ο οποίος απασχολείτο με πάγια αντιμισθία και στον οποίο επιδικάζονται με τελεσίδικη δικαστική απόφαση συνεπεία παράνομης καταγγελίας της σύμβασης πάγιας αντιμισθίας χρηματικά ποσά που συνίστανται σε: α) αναδρομικές αποδοχές, β) διαφορά αποζημίωσης μεταξύ της νόμιμης και της καταβληθείσας, γ) δικαστική δαπάνη και δ) τόκους υπερημερίας από την ημέρα που οφειλόταν κάθε μια καταβολή της μηνιαίας αντιμισθίας. Εν όψει των ανωτέρω και σε συνέχεια του 1012650/242/Α0012/16.2.2007 εγγράφου της Δ/νσης Φορολογίας Εισοδήματος σχετικά με την από 6.2.2007 αίτησή σας, όσον αφορά στα θέματα της αρμοδιότητάς μας σας γνωρίζουμε τα εξής:
 
1.    Όπως έχει γίνει δεκτό με την εγκύκλιό μας 1076242/254/ΠΟΛ 1163/30.6.1994 (παρ.10), εφόσον η πάγια αντιμισθία δικηγόρου για την παροχή νομικών υπηρεσιών θεωρείται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 45 του Κ.Φ.Ε., δεν απαιτείται η έκδοση απόδειξης παροχής υπηρεσιών για την είσπραξη αυτής αλλά ούτε και καμία λογιστική απεικόνιση (εγγραφή) απαιτείται στα βιβλία του Κ.Β.Σ. που τηρεί για την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος.
2.    Εφόσον η πάγια αντιμισθία του δικηγόρου αντιμετωπίζεται ως μισθός και συνεπώς δεν εκδίδονται φορολογικά στοιχεία για την καταβολή της, την ίδια αντιμετώπιση έχει και η καταβολή αναδρομικών αποδοχών, αλλά και η καταβολή τόσο αποζημίωσης για καταγγελία της σύμβασης (εισοδήματα από  μισθωτές υπηρεσίες) όσο και τόκων υπερημερίας λόγω καθυστέρησης καταβολής της πάγιας αντιμισθίας (εισόδημα από κινητές αξίες). Συνεπώς, ο πρώην εργοδότης και καταβάλλων τα ποσά αυτά εν προκειμένω, είτε εκδίδει απόδειξη δαπάνης του άρθρου 15 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) είτε τα περιλαμβάνει στις καταστάσεις μισθοδοσίας.
3.    Τέλος, δεν εκδίδεται κανένα φορολογικό στοιχείο για την είσπραξη της δικαστικής δαπάνης, καθώς το ποσό αυτό προορίζεται για κάλυψη εξόδων που διενήργησε ο δικηγόρος ως μισθωτός για την ολοκλήρωση της σχετικής δικαστικής διαδικασίας.


Taxheaven.gr