ΠΟΛ.1225/7.9.1995

Ποσοστό τόκου υπερημερίας

7 Σεπ 1995

Taxheaven.gr
Αθήνα 7 Σεπτεμβρίου 1995
Αριθμ.Πρωτ.: 1098466/8072-13/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η (ΕΙΣΠΡ.ΔΗΜ.ΕΣΟΔΩΝ)
ΤΜΗΜΑ Α΄

ΠΟΛ 1225

ΘΕΜΑ: Ποσοστό τόκου υπερημερίας.
ΣΧΕΤ: Η αριθ. 1070403/5537-13/0016/ΠΟΛ 1163/13.6.95 διαταγή μας.

Με τη σχετική εγκύκλιο 1070403/5537-13/0016/ διαταγή σας είχαμε γνωρίσει πώς διαμορφώνεται το ποσοστό του τόκου υπερημερίας, με το οποίο επιβαρύνονται οι καταλογισμοί από απαιτήσεις του Δημοσίου για ποσά φόρων ή τελών που εισπράχθηκαν από τις Τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή τα Ελληνικά Ταχυδρομεία και δεν αποδόθηκαν εμπρόθεσμα, καθώς επίσης και οι λοιπές οφειλές που επιβαρύνονται με τόκο υπερημερίας.

Επειδή όμως εκδόθηκε η αριθ. 2365/27.7.95 (ΦΕΚ 158 Α'95) Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, με την οποία ορίστηκε ότι από 31 Ιουλίου 1995 και μετά, μειώθηκε το επιτόκιο των χρεωστικών υπολοίπων στους τρεχούμενους λογαριασμούς καταθέσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος σε ποσοστό 27% το χρόνο, σας πληροφορούμε ότι το ποσοστό του νομίμου και εξ υπερημερίας τόκου από 31 Ιουλίου 1995 και μετά διαμορφώνεται στο 29% το χρόνο και με το ποσοστό αυτό θα υπολογίζετε τον τόκο υπερημερίας επί των καταλογισμών και λοιπών οφειλών που βαρύνονται με τόκο υπερημερίας. Στη συνέχεια παραθέτουμε πίνακα με τις μεταβολές του ποσοστού του τόκου υπερημερίας από 21.8.1946 μέχρι και σήμερα:

1. Από 21. 8.1946 μέχρι 31. 8.1979 ποσοστό 12% (ΒΔ 21/21.8.46)
2. Από 1. 9.1979 μέχρι 10.10.1979 ποσοστό 21% (ΦΕΚ 203 Α'79)
3. Από 11.10.1979 μέχρι 29.10.1979 ποσοστό 25% (ΦΕΚ 233 & 287 Α'79)
4. Από 30.10.1990 μέχρι 17. 9.1990 ποσοστό 34% (ΦΕΚ 89 Α'90)
5. Από 18. 9.1992 μέχρι 20.10.1992 ποσοστό 44% (ΦΕΚ 162 Α'92)
6. Από 21.10.1992 μέχρι 15. 6.1993 ποσοστό 39% (ΦΕΚ 174 Α'92)
7. Από 16. 6.1993 μέχρι 30. 9.1993 ποσοστό 33% (ΦΕΚ 111 Α'93)
8. Από 1.10.1993 μέχρι 25.10.1993 ποσοστό 36% (ΦΕΚ 170 Α'93)
9. Από 26.10.1993 μέχρι 15. 5.1994 ποσοστό 34% (ΦΕΚ 191 Α'93)
10. Από 16. 5.1994 μέχρι 26. 9.1994 ποσοστό 37% (ΦΕΚ 80 Α'93)
11. Από 27. 9.1994 μέχρι 30. 3.1995 ποσοστό 34% (ΦΕΚ 159 Α'95)
12. Από 31. 3.1995 μέχρι 19. 4.1995 ποσοστό 32% (ΦΕΚ 71 Α'95)
13. Από 20. 4.1995 μέχρι 30. 7.1995 ποσοστό 30% (ΦΕΚ 71 & 76 Α'95)
14. Από 31. 7.1995 μέχρι .......... ποσοστό 29% (ΦΕΚ 158 Α'95)


Taxheaven.gr