1032159/198/0015/22.6.2007

Αποστολή αγαθών από την αλλοδαπή σε ιδιώτες κατόπιν παραγγελίας εισαγωγέα.

22 Ιούν 2007

Taxheaven.gr
Αρ. Πρωτ.: 1032159/198/0015/22.6.2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1032159/198/0015/22.6.2007

ΘΕΜΑ: Αποστολή αγαθών από την αλλοδαπή σε ιδιώτες κατόπιν παραγγελίας εισαγωγέα.

    Με την από 14.3.2007 αίτηση σας μας γνωρίζετε ότι η επιχείρησή σας η οποία δραστηριοποιείται στην εμπορία ειδών ένδυσης προτίθεται να παραγγέλνει εμπορεύματα από αλλοδαπό προμηθευτή και εκείνα να διακινούνται απευθείας από την αλλοδαπή αποθήκη του προμηθευτή (που, όπως μας διευκρινίσατε προφορικά, βρίσκεται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης) στους τελικούς καταναλωτές (ιδιώτες- πελάτες λιανικής). Ειδικότερα, τα εμπορεύματα θα διακινούνται από την αποθήκη του προμηθευτή μέχρι τις εγκαταστάσεις επιχείρησης ταχυμεταφορών που βρίσκονται στην Ελλάδα, είτε από μεταφορική εταιρία είτε από εταιρία ταχυμεταφορών συνοδευόμενα και στις δύο περιπτώσεις από φορτωτικά έγγραφα που αναγράφουν τα στοιχεία των τελικών παραληπτών τους. Κατά το διάστημα της προσωρινής εναπόθεσης στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης ταχυμεταφορών θα εκδίδονται από την εισαγωγέα οι αντίστοιχες με τα αγαθά αποδείξεις λιανικής πώλησης οι οποίες και θα τοποθετούνται επί των αγαθών. Στη συνέχεια, η διακίνηση θα πραγματοποιείται μέσω εταιρίας ταχυμεταφορών, χωρίς εναπόποθεση σε αποθήκες του εισαγωγέα.
Εν όψει των ανωτέρω ρωτάτε εάν η παραπάνω επιχείρηση (εισαγωγέας) υποχρεούται στην έκδοση συνοδευτικών φορολογικών στοιχείων ή αρκούν τα φορτωτικά έγγραφα που συνοδεύουν τα αγαθά ήδη όταν παραλαμβάνονται από την ελληνική εταιρία ταχυμεταφορών κατ΄εφαρμογήν της εγκυκλίου Ε.15039/71π.ε./ΠΟΛ 1019/19.1.1989 , έχοντας υπόψη ότι οι αποδείξεις λιανικής πώλησης συνοδεύουν τα αγαθά από τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης ταχυμεταφορών  μέχρι την παράδοσή τους στους τελικούς παραλήπτες. Επί των ανωτέρω σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 11 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) σε κάθε περίπτωση χονδρικής πώλησης ή παράδοσης ή διακίνησης αγαθών προς οποιονδήποτε και για οποιονδήποτε σκοπό εκδίδεται δελτίο αποστολής. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 13 ορίζεται ότι η απόδειξη εκδίδεται κατά την παράδοση ή την έναρξη της αποστολής του αγαθού, κατ' εξαίρεση όμως όταν για τη διακίνηση έχει εκδοθεί δελτίο αποστολής, η απόδειξη μπορεί να εκδίδεται το αργότερο μέχρι τη δέκατη πέμπτη ημέρα του επόμενου μήνα με ημερομηνία έκδοσης την τελευταία ημέρα του μήνα αποστολής και πάντως όχι πέραν της διαχειριστικής περιόδου.
2.    Περαιτέρω, με την εγκύκλιό μας Ε.15039/71π.ε./ΠΟΛ 1019/19.1.1989 παρασχέθηκαν οδηγίες στις εταιρίες ταχυμεταφορών όσον αφορά την έκδοση στοιχείων κατά τη διακίνηση εγγράφων και δεμάτων με ή χωρίς αξία από αυτές. Ειδικότερα, σύμφωνα με την εγκύκλιο αυτή, όσον αφορά τη διακίνηση εντός της χώρας αντικειμένων που έρχονται από το εξωτερικό με προορισμό συγκεκριμένους Έλληνες παραλήπτες, για τις διανομές σε αυτούς δεν απαιτείται η έκδοση συνοδευτικού φορολογικού στοιχείου, αλλά η διακίνηση αυτή μπορεί να γίνεται με την αεροφορτωτική που έχει εκδοθεί από την αλλοδαπή εταιρία για κάθε φάκελο ή δέμα και συνοδεύει αυτόν μέχρι τον τελικό του προορισμό (παραλήπτη).
3.    Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι η επιχείρησή σας ως εισαγωγέας των παραπάνω αγαθών, μολονότι αυτά δεν εναποτίθενται σε δικές εγκαταστάσεις, δεν απαλλάσσεται της υποχρέωσής της να εκδώσει δελτίο αποστολής για τη διακίνηση που πραγματοποιείται από τις εγκαταστάσεις της εταιρίας ταχυμεταφορών στην Ελλάδα μέχρι τον τελικό παραλήπτη, καθώς  η εγκύκλιος Ε.15039/71π.ε./ΠΟΛ 1019/19.1.1989 έχει εφαρμογή μόνο επί απευθείας αποστολή αγαθών από την αλλοδαπή σε Έλληνες παραλήπτες χωρίς τη μεσολάβηση εισαγωγέων με εγκατάσταση στην Ελλάδα και αφορά τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων ταχυμεταφορών.


Taxheaven.gr