1103972/884/0015/13.2.2007

Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία προς διαχείριση πολυκατοικίας.

13 Φεβ 2007

Taxheaven.gr
Αρ. Πρωτ.: 1103972/884/0015/13.2.2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1103972/884/0015/13.2.2007

ΘΕΜΑ: Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία προς διαχείριση πολυκατοικίας.

Με την παραπάνω σχετική αίτησή σας μας ερωτάτε εάν για εργασίες πολυκατοικίας, δύναται ο διαχειριστής να πληρώσει εργάτη τεχνίτη και να λάβει από αυτόν απλή απόδειξη είσπραξης.

Επί του θέματος λοιπόν αυτού σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ., στην τήρηση των βιβλίων και την έκδοση των στοιχείων που ορίζονται από τον Κώδικα αυτό υποχρεούται ο επιτηδευματίας. Για την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. επιτηδευματίας θεωρείται κάθε ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινωνία του Αστικού Κώδικα ή αστική εταιρεία (κερδοσκοπική ή μη) που ασκεί μέσα στα όρια της επικράτειας δραστηριότητα, με σκοπό την απόκτηση εισοδήματος από εμπορική ή βιομηχανική ή γεωργική επιχείρηση ή από ελευθέριο επάγγελμα ή από οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση.
2. Περάιτέρω από τη διοίκηση έχει γίνει δεκτό με την εγκύκλιο Ε. 11669/96/ΠΟΛ. 306/29.10.77, που εξακολουθεί να ισχύει, ότι η άτυπη ένωση των ιδιοκτητών ή ενοίκων πολυκατοικίας ή άλλου κτιρίου για τις συναλλακτικές πράξεις που αφορούν δαπάνες διαχείρισης των κοινοχρήστων χώρων του κτιρίου και μόνο, δεν θεωρείται επιτηδευματίας και συνεπώς δεν υποχρεούται στην τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων. Οι προαναφερόμενες δε πράξεις (συναλλαγές) εξομοιούνται με ιδιωτικές συναλλαγές και ως εκ τούτου για τις δαπάνες καθαριότητας, συντήρησης, επισκευής και επιμέλειας εν γένει των κοινοχρήστων χώρων εκδίδονται προς την άτυπη ένωση των ιδιοκτητών και ενοίκων στοιχεία λιανικής πώλησης.
3. Κατά συνέπεια προς τον διαχειριστή που ενεργεί για λογαριασμό της ένωσης των ιδιοκτητών ή ενοικιαστών εκδίδονται, κατά περίπτωση, θεωρημένες αποδείξεις λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών και όχι μόνο απλές αποδείξεις είσπραξης οι οποίες δεν είναι φορολογικά στοιχεία προβλεπόμενα από τον Κ.Β.Σ. αλλά μπορεί να χρησιμοποιούνται για απόδειξη έννομων σχέσεων (Π.χ. για απόδειξη της πραγματοποίησης της είσπραξης κλπ.).


Taxheaven.gr