1030401/246/0015/2.8.2007

Έκδοση φορολογικών στοιχείων από υποπράκτορα διανομής ημερήσιου και περιοδικού τύπου.

2 Αύγ 2007

Taxheaven.gr
Αρ. Πρωτ.: 1030401/246/0015/2.8.2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1030401/246/0015/2.8.2007

ΘΕΜΑ: Έκδοση φορολογικών στοιχείων από υποπράκτορα διανομής ημερήσιου και περιοδικού τύπου.

Με το από 15.3.2006 έγγραφό σας και τις προφορικές διευκρινίσεις που μας παρείχατε θέτετε υπόψη μας ότι επιτηδευματίας με αντικείμενο εργασιών τη διανομή ημερήσιου και περιοδικού τύπου – υποπράκτορας - εξέδωσε απόδειξη είσπραξης για την προμήθεια που κατέβαλε σε εκμεταλλευτή περιπτέρου, και βάσει αυτού ερωτάτε εάν στοιχειοθετούνται παραβάσεις του Κ.Β.Σ. και για τους δύο συναλλασσόμενους και βάσει ποίων διατάξεων.

Επί του ανωτέρω ερωτήματος σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β' της παρ. 2 της ΑΥΟ 1115278/842/0015Α΄ΠΟΛ 1292/8.9.93 «για τις εφημερίδες και περιοδικά που πωλούνται σε ορισμένη τιμή και αποστέλλονται από υποπράκτορες (εφημεριδοπώλες) προς τρίτους (εκμεταλλευτές περιπτέρων, καταστήματα ψιλικών και λοιπά σημεία λιανικής πώλησης), προκειμένου να πωληθούν για λογαριασμό των υποπρακτόρων έναντι αμοιβής, εκδίδονται οι εκκαθαρίσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 12 (παραγρ. 7) του ΚΒΣ (π.δ. 186/92)  από τους υποπράκτορες (εφημεριδοπώλες) και όχι από τους τρίτους (εκμεταλλευτές περιπτέρων κλπ.), μια φορά το χρόνο, το αργότερο μέχρι 31.1. του επόμενου χρόνου, που αφορούν οι πωλήσεις και οι αντίστοιχες προμήθειες. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι οικείες διατάξεις του ΚΒΣ».
2. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ., ο επιτηδευματίας και τα πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου 2 εκδίδουν τιμολόγιο για τα αγαθά που αγοράζουν ή τις υπηρεσίες που δέχονται από πρόσωπα που αρνούνται την έκδοση τιμολογίου ή εκδίδουν ανακριβές τιμολόγιο ή δεν έχουν υποχρέωση για έκδοση τιμολογίου κατά την πώληση αγαθών. Στην περίπτωση άρνησης από υπόχρεο έκδοσης τιμολογίου ή έκδοσης ανακριβούς τιμολογίου το πρωτότυπο του τιμολογίου που εκδίδει ο αγοραστής των αγαθών ή ο λήπτης των υπηρεσιών αποστέλλεται εντός του επομένου από την έκδοσή του μήνα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. του αντισυμβαλλόμενου.
3. Περαιτέρω, όπως έχει γίνει δεκτό από τη διοίκηση (έγγραφά μας Ε 4392/17/20.10.1988 και 1048110/453/0015Β΄/16.6.2000) σε περίπτωση άρνησης από τον υπόχρεο έκδοσης εκκαθάρισης της παραγράφου 7 του άρθρου 12, μπορεί να εκδίδεται από τον αντισυμβαλλόμενο τιμολόγιο της παραγράφου 5 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ.
4. Ενόψει των ανωτέρω, λαμβανομένου υπόψη ότι η απόδειξη είσπραξης δεν είναι φορολογικό στοιχείο, συνάγεται ότι στην περίπτωση στην οποία αναφέρεστε μπορούν να τύχουν εφαρμογής οι προαναφερόμενες διατάξεις και να επιβληθούν οι δέουσες κυρώσεις σε περίπτωση μη εφαρμογής τους, τόσο στον υπόχρεο σε έκδοση της εκκαθάρισης για τη διάθεση του τύπου (υποπράκτορα), όσο και στον αντισυμβαλλόμενο (εκμεταλλευτή περιπτέρου), κατά περίπτωση.


Taxheaven.gr