1041915/267/0015/4.7.2007

Έκδοση φορολογικών στοιχείων για επαναλαμβανόμενες πωλήσεις αγαθών.

4 Ιούλ 2007

Taxheaven.gr
Αρ. Πρωτ.: 1041915/267/0015/4.7.2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1041915/267/0015/4.7.2007

ΘΕΜΑ: Έκδοση φορολογικών στοιχείων για επαναλαμβανόμενες πωλήσεις αγαθών.

Σε απάντηση της από 27-4-07 αίτησή σας με την οποία μας ζητάτε να σας γνωρίσουμε τι παραστατικά πρέπει να εκδοθούν για τις επαναλαμβανόμενες πωλήσεις εμπορευμάτων σας (αναψυκτικά, νερά, καφέδες κλπ.) προς πελάτες σας επιτηδευματίες, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1.        Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του π.δ.186/1992 (Κ.Β.Σ.), ο επιτηδευματίας εκδίδει δελτίο αποστολής σε κάθε περίπτωση χονδρικής πώλησης ή παράδοσης ή διακίνησης αγαθών προς οποιονδήποτε και για οποιοδήποτε σκοπό, εφόσον δεν εκδόθηκε συνενωμένο δελτίο αποστολής με φορολογικό στοιχείο αξίας (τιμολόγιο, απόδειξη λιανικής πώλησης, απόδειξη παροχής υπηρεσιών).
2.        Περαιτέρω σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ιδίου ως άνω νομοθετήματος, όπως ισχύει, για τις χονδρικές πωλήσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών, που επαναλαμβάνονται κάθε ημέρα ή  κατά αραιότερα χρονικά διαστήματα μέσα στον ίδιο μήνα, προς τον ίδιο επιτηδευματία ή πρόσωπο των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 του Κώδικα αυτού, ο πωλητής επιτηδευματίας μπορεί, αντί της έκδοσης τιμολογίου για κάθε πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, να τηρεί κατάσταση κατά αγοραστή - πελάτη, στην οποία καταχωρείται για κάθε πώληση αγαθών ή για κάθε παροχή υπηρεσιών η ημερομηνία παράδοσης των αγαθών ή παροχής των υπηρεσιών, το είδος, η ποσότητα και η αξία των αγαθών ή το είδος των υπηρεσιών και το ποσό της αμοιβής που συμφωνήθηκε. Με βάση τα δεδομένα της κατάστασης αυτής εκδίδεται το τιμολόγιο την τελευταία ημέρα του μήνα εκείνου που αφορά, στο οποίο δεν απαιτείται αναλυτική περιγραφή, εφόσον η πιο πάνω κατάσταση συντάσσεται σε δύο αντίτυπα, ένα των οποίων επισυνάπτεται στο τιμολόγιο. Η κατάσταση αυτή δεν απαιτείται όταν τα δεδομένα αυτής προκύπτουν από τα πρόσθετα βιβλία του άρθρου 10 του Κώδικα αυτού ή όταν το τιμολόγιο που εκδίδεται περιέχει αναλυτικά όλα τα δεδομένα που απαιτούνται από τις κατ' ιδίαν διατάξεις.
Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 17 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ.  όλα τα φορολογικά στοιχεία του άρθρου 12 (και επομένως και το Τιμολόγιο Πώλησης στις επαναλαμβανόμενες πωλήσεις) που εκδίδονται στο τέλος κάθε μήνα, επιτρέπεται να εκδίδονται μέχρι τη δέκατη πέμπτη ημέρα του επόμενου μήνα με ημερομηνία έκδοσης την τελευταία του προηγούμενου μήνα.
3.        Ενόψει των ανωτέρω εφόσον επιλέξετε τον ως άνω τρόπο τιμολόγησης για τις επαναλαμβανόμενες πωλήσεις στον ίδιο επιτηδευματία μέσα στον ίδιο μήνα, θα εκδίδετε με κάθε παράδοση (και ανεξάρτητα αν υπάρχει διακίνηση ή όχι) των εμπορευμάτων σας (αναψυκτικά,  καφέδες κ.λ.π.) Δελτίο Αποστολής και στο τέλος κάθε μήνα Τιμολόγιο Πωλήσεως σύμφωνα με τα αναφερόμενα ανωτέρω στην παρ. 2 του παρόντος.


Taxheaven.gr