1026950/178/0015/4.7.2007

Τρόπος τιμολόγησης για την εγκατάσταση γραμμών ελαιοτριβείου.

4 Ιούλ 2007

Taxheaven.gr
Αρ. Πρωτ.: 1026950/178/0015/4.7.2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1026950/178/0015/4.7.2007

ΘΕΜΑ: Τρόπος τιμολόγησης για την εγκατάσταση γραμμών ελαιοτριβείου.

    Απαντώντας στην από 15.3.2007 αίτησή σας αναφορικά με το θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

    1.     Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) ορίζεται ότι οι επιτηδευματίες διακρίνονται ανάλογα με το αντικείμενο των εργασιών τους: α) σε εκείνους που πωλούν αγαθά, χονδρικώς ή λιανικώς, αυτούσια ή μετά από επεξεργασία, ιδίως κατεργασία ή εξευγενισμό ή συναρμολόγηση ή διασκευή ή συσκευασία, β) σε εκείνους που παρέχουν υπηρεσίες και γ) σε εκείνους που πωλούν αγαθά και παρέχουν υπηρεσίες (μικτή δραστηριότητα).
    2.     Με βάση τις παραπάνω διατάξεις και λαμβανομένου υπόψη, όπως αναφέρετε στην αίτησή σας, ότι η εταιρία σας ασχολείται με την εγκατάσταση γραμμών ελαιοτριβείων, δηλαδή αναλαμβάνει την πώληση και εγκατάσταση στον επαγγελματικό χώρο των πελατών της του οικείου μηχανολογικού εξοπλισμού μετά από συναρμολόγησή του, συνάγεται ότι αντικείμενο εργασιών της εταιρίας σας είναι η χονδρική πώληση αγαθών μετά από επεξεργασία (συναρμολόγηση). Περαιτέρω αν με τις σχετικές συμβάσεις που συνάπτει με τους πελάτες της συμφωνείται και η καταβολή ιδιαίτερης αμοιβής σ' αυτή για τις εργασίες εγκατάστασης του οικείου μηχανολογικού εξοπλισμού στον επαγγελματικό χώρο των πελατών της, τότε αντικείμενο εργασιών της εταιρίας σας είναι αφενός η χονδρική πώληση αγαθών μετά από επεξεργασία και αφετέρου η παροχή υπηρεσιών, δηλαδή η εταιρία σας έχει μικτή δραστηριότητα.
    3.     Περαιτέρω, από τις διατάξεις της παραγράφου 14 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. και από την ερμηνευτική εγκύκλιο  3/1992 προκύπτει ότι για τα τεχνικά έργα (δημόσια και ιδιωτικά) ή άλλες εγκαταστάσεις εκδίδεται τιμολόγιο για τη συνολική αξία του έργου (υλικά και εργασία) ή μόνο για την αμοιβή, κατά περίπτωση. Στο εν λόγω τιμολόγιο πρέπει να περιγράφεται λεπτομερώς το εκτελεσθέν έργο, αν όμως γίνεται παραπομπή στην οικεία σύμβαση δεν απαιτείται αναλυτική περιγραφή, αλλά γενική. Στη περίπτωση δε που υπάρχει επιμέτρηση, επισυναπτόμενη στο τιμολόγιο, μπορεί να γίνεται σύντομη περιγραφή στο τιμολόγιο.
    4.     Επίσης, με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 9 και 11 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. στο τιμολόγιο αναγράφονται τα στοιχεία της συναλλαγής στα οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνεται και η αμοιβή η οποία, όπου συντρέχει περίπτωση, αναλύεται κατά συντελεστή Φ.Π.Α. ή απαλλαγή από το Φ.Π.Α.
    5.     Από όλα τα παραπάνω συνάγεται ότι για την τιμολόγηση των τεχνικών έργων που  αναλαμβάνετε (εγκατάσταση γραμμών ελαιοτριβείων), εφόσον οι πελάτες σας απαλλάσσονται του Φ.Π.Α. μόνο για τον μηχανολογικό εξοπλισμό και όχι για την αξία των υπηρεσιών που εμπεριέχονται σ' αυτά, θα εκδώσετε το σχετικό τιμολόγιο (τεχνικών έργων) με διάκριση του Φ.Π.Α. σύμφωνα με τα αναφερόμενα ανωτέρω στην παράγραφο 4 του παρόντος (σχετ. έγγραφο της Δ/νσης Φ.Π.Α. 1063667/5931/1124/Α0014/23.8.2006).


Taxheaven.gr