1069448/464/0015/14.9.2007

Υποχρέωση έκδοσης ή μη δελτίου αποστολής, κατά τη διακίνηση πλαστικών φιαλιδίων μιας χρήσης, που περιέχουν δείγματα πετρελαιοειδών τα οποία προορίζονται για έλεγχο ποιότητας.

14 Σεπ 2007

Taxheaven.gr
Αρ. Πρωτ.: 1069448/464/0015/14.9.2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1069448/464/0015/14.9.2007

ΘΕΜΑ: Υποχρέωση έκδοσης ή μη δελτίου αποστολής, κατά τη διακίνηση πλαστικών φιαλιδίων μιας χρήσης, που περιέχουν δείγματα πετρελαιοειδών τα οποία προορίζονται για έλεγχο ποιότητας.

    Με την παραπάνω σχετική αίτησή σας μας γνωστοποιείται ότι, επιχείρηση παροχής υπηρεσιών με αντικείμενο δραστηριότητας τον ποιοτικό έλεγχο δειγμάτων πετρελαιοειδών ,αποστέλλει σε πελάτες της κενά πλαστικά φιαλίδια, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν κατά τη διακίνηση δειγμάτων πετρελαιοειδών, από τις εγκαταστάσεις του εκάστοτε πελάτη προς την υπόψη εταιρία για έλεγχο ποιότητας. Στη συνέχεια ρωτάτε εάν απαιτείται η έκδοση δελτίων αποστολής κατά τη διακίνηση των πλαστικών φιαλιδίων, τα οποία δεν είναι εμπορεύσιμα, παρέχονται δωρεάν στους πελάτες για τη διακίνηση των δειγμάτων στα εργαστήρια της υπόψη εταιρίας  όπου και τελικά απορρίπτονται (δείγμα και φιαλίδιο) μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος.

    Σε σχέση με τα προαναφερόμενα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1.     Σύμφωνα με τις διατάξεις του α΄ εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του Κ.Β.Σ. (π. δ/γμα 186/1992), «Δελτίο αποστολής εκδίδεται από τον επιτηδευματία: α) σε κάθε περίπτωση χονδρικής πώλησης ή παράδοσης ή διακίνησης αγαθών προς οποιονδήποτε και για οποιονδήποτε σκοπό…».
2.    Επίσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.4 περίπτωση ζ΄ της εγκυκλίου Σ.682/52/ΠΟΛ.54/23.2.1987, η οποία εξακολουθεί να ισχύει σύμφωνα με την παρ.11.9.2. εδάφιο στ΄ της εγκυκλίου 3/24.11.1992 ερμηνευτικής των διατάξεων του Κ.Β.Σ., για τη διακίνηση κενών φιαλών και κιβωτίων, αναψυκτικών και λοιπών ειδών, τα οποία αποτελούν πάγια στοιχεία των επιχειρήσεων παραγωγής αυτών, μπορεί να μην εκδίδεται δελτίο αποστολής, εφόσον τα είδη αυτά δεν αποτελούν αντικείμενο εμπορίας και διακινούνται με ιδιωτικής φύσης μεταφορικά μέσα.
3.     Κατ' ανάλογη εφαρμογή της ανωτέρω θέσης έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση για άλλες παρόμοιες περιπτώσεις (έγγραφα1018523/133/8.3.1994, 1132403/1002/15.1.1998) να μην εκδίδονται δελτία αποστολής για τις διακινήσεις κενών ειδών συσκευασίας, κενών μπιτονιών διαλύματος τεχνητού νεφρού, εφόσον  για τα είδη αυτά πληρούνται οι προϋποθέσεις που προαναφέρονται.
 Ενόψει των ανωτέρω για τη διακίνηση των κενών φιαλιδίων μιας χρήσης προς τις εγκαταστάσεις των πελατών δεν απαιτείται έκδοση δελτίων αποστολής, εφόσον αυτά δεν αποτελούν αντικείμενο εμπορίας για την υπόψη επιχείρηση και διακινούνται με ιδιωτικής φύσης μεταφορικά μέσα.   
4.      Περαιτέρω, όσον αφορά τη διακίνηση των φιαλιδίων που περιέχουν δείγματα  πετρελαιοειδών στα εργαστήρια της υπόψη εταιρίας για έλεγχο ποιότητας, όπου και τελικά απορρίπτονται (δείγμα και φιαλίδιο) μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος, δεν απαιτείται η έκδοση δελτίου αποστολής, γιατί τα διακινούμενα προς εξέταση για έλεγχο ποιότητας προαναφερόμενα δείγματα, δε συμπληρώνουν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά των αγαθών, στην παρακολούθηση των οποίων αποβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 11 του π.δ/τος 186/92(Κ.Β.Σ.).(Έγγραφά μας 1069439/475/4.8.1999,1105562/889/26.11.2001 και 1076730/601/19.10.2006)


Taxheaven.gr