Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1216/11.8.1995 Κοινοποίηση γνωμοδότησης


Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-08-1995 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1216/11.8.1995
Κοινοποίηση γνωμοδότησης


Αθήνα, 11 Αυγούστου 1995
Αρ.Πρωτ.: 1078121/6369/Α/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
Δ/ΝΣΗ 16η (Είσπρ.Δημ.Εσόδων)
ΤΜΗΜΑ Β'

ΠΟΛ 1216

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση γνωμοδότησης

1078121/6369/Α/0016/

Σας κοινοποιούμε παρακάτω, όπως έχει, την αριθμ. 483/1995 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. - Τμήμα Δ - που έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομικών, για να λάβετε γνώση.
Με τη γνωμοδότηση αυτή έγινε δεκτό ότι η διάταξη του άρθρου 940Α του Κ.Πολ.Δ. που προστέθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 10 του ν.2145/1993 και ορίζει ότι:
"Στο χρονικό διάστημα από 1 μέχρι 31 Αυγούστου δεν επιτρέπεται η διενέργεια οποιασδήποτε πράξης εκτέλεσης, συμπεριλαμβανομένης και της επιταγής προς εκτέλεση. Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται όταν πρόκειται για πλοία και αεροσκάφη".
α) Εχει εφαρμογή και στη διοικητική εκτέλεση.
β) Το ανωτέρω άρθρο καταλαμβάνει και την εκτέλεση κινητών και ακινήτων.
γ) Η απαγόρευση που εισάγει, λόγω της γενικότητάς της, εκτείνεται σε κάθε πράξη εκτέλεσης, όπως έκδοση και εκτέλεση παραγγελιών κατάσχεσης, έκδοση, κοινοποίηση, δημοσίευση προγραμμάτων πλειστηριασμού κ.λπ.
δ) Η παράβαση της ανωτέρω απαγορεύσεως έχει ως συνέπεια την ακυρότητα των ενεργηθεισών πράξεων εκτελέσεως, εφόσον όμως συντρέχει και το στοιχείο της βλάβης του οφειλέτη. (άρθρο 89 και 75 ΚΕΔΕ).
ε) Ως γενική διάταξη δεν τροποποιεί τις ειδικές διατάξεις των άρθρων 998 παρ. 4 και 959 παρ. 4 του Κ.Πολ.Δ., που ορίζουν ότι ο πλειστηριασμός (ακινήτων και κινητών, αντίστοιχα) δεν μπορεί να γίνει από 1 Αυγούστου έως 15 Σεπτεμβρίου, οι οποίες, έχει γίνει δεκτό, ότι έχουν ισχύ και στους κατά ΚΕΔΕ επισπευδομένους πλειστηριασμούς (σχετ. η υπ' αριθμ. 594/1974 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. που σας κοινοποιήθηκε με τη ΓΔΠ 33/74).

Αριθ. Γνωμ. 453/22.6.1995
Περίληψη Ερωτήματος: Εάν το άρθρο 940Α Κ.Πολ.Δ. (που προστέθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 10 ν.2145/1993) έχει εφαρμογή και επί διοικητικής εκτελέσεως

Ι. Με την παρ. 9 του άρθρου 10 του ν.2145/1993 προστέθηκε στον Κ.Πολ.Δ. μετά το άρθρο 940 το άρθρο 940Α που ορίζει: "Στο χρονικό διάστημα από 1 μέχρι 31 Αυγούστου δεν επιτρέπεται η διενέργεια οποιασδήποτε πράξης εκτέλεσης, συμπεριλαμβανομένης και της επιταγής προς εκτέλεση. Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται όταν πρόκειται για πλοία και αεροσκάφη".
Με το άνω σχετικό υποβάλλεται το ερώτημα: 1) εάν το άρθρο αυτό έχει εφαρμογή και επί διοικητικής εκτελέσεως,
2) εάν στις μη επιτρεπόμενες πράξεις εκτελέσεως περιλαμβάνονται η έκδοση και εκτέλεση παραγγελιών κατασχέσεως και η έκδοση, κοινοποίηση, τοιχοκόλληση και δημοσίευση προγραμμάτων πλειστηριασμού,
3) εάν το ως άνω άρθρο καταλαμβάνει την εκτέλεση κινητών και ακινήτων,
4) εάν τροποποιεί το άρθρο 998 του Κ.Πολ.Δ. ως προς τη δεύτερη περίπτωση της παρ. 4 αυτού.
5) ποίες οι συνέπειες της παραβιάσεως αυτού.

ΙΙ 1. Κατά το άρθρο 89 του ΚΕΔΕ "αι διατάξεις του Κ.Πολ.Δ. εφαρμόζονται εφόσον δεν αντίκεινται εις τας διατάξεις του παρόντος Ν.Δ/τος, τηρουμένης πάντοτε της διατάξεως του άρθρου 75 του παρόντος Ν.Δ/τος, δια πάσαν παράβασιν".
Το τελευταίο άρθρο (βλ. και άρθρο 73 παρ. 2 περ. ζ' ΚΕΔΕ) θέτει ως προϋπόθεση της ακυρώσεως πράξεως της διοικητικής εκτελέσεως για παραλείψεις ή ακυρότητες και το στοιχείο της βλάβης του οφειλέτη.
Το νομοθετικό κείμενο του ΚΕΔΕ, που καταστρώνει ορισμένη διαδικασία αναγκαστικής εκτελέσεως, καταλείπει αρκετά κενά, τα περισσότερα των οποίων είναι ηθελημένα, διότι ο νομοθέτης κατέστρωσε τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 με την προσοχή του στραμμένη στις αντίστοιχες διατάξεις των άρθρων 904 επ. του Κ.Πολ.Δ., που ρυθμίζουν τη διαδικασία της κοινής αναγκαστικής εκτελέσεως.
Ετσι εξηγείται η (με το ανωτέρω άρθρο 89 του ΚΕΔΕ) γενική παραπομπτή στις διατάξεις του Κ.Πολ.Δ.
Συνεπώς κατά την εφαρμογή του ΚΕΔΕ πολλές φορές καθίσταται αναγκαία η προσφυγή στην ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Πολ.Δ.
Και τούτο όχι μόνο λόγω της γενικής διατάξεως του άρθρου 89 του ΚΕΔΕ, αλλά και επειδή οι διατάξεις της διοικητικής εκτελέσεως αποτελούν κατάλληλη προσαρμογή των διατάξεων του Κ.Πολ.Δ. στα συμφέροντα του Δημοσίου (Μπρίνιας Διοικ. Εκτέλ. εκδ. 1987, Τομ. Α', σελ. 20).
Εν προκειμένω η υπο κρίση διάταξη του άρθρου 940Α Κ.Πολ.Δ. (παρ. 9 του άρθρου 10 του ν.2145/1993), κατά την οποία απαγορεύονται πράξεις εκτελέσεως κατά το μήνα Αύγουστο, που είναι ο κατ' εξοχήν μήνας των θερινών διακοπών, προφανώς υπαγορεύθηκε για λόγους προστασίας του οφειλέτη από ενδεχόμενο αιφνιδιασμό του
και απώλεια προθεσμιών.
Ο νομοθετικός λόγος θεσπίσεως της διατάξεως αυτής συντρέχει και επί διοικητικής εκτελέσεως.
Επομένως η εν λόγω διάταξη, που δεν αντίκειται στις διατάξεις του, μη περιέχοντος σχετική ρύθμιση, ΚΕΔΕ, έχει εφαρμογή και επί διοικητικής εκτελέσεως κατά το άρθρο 89 του ΚΕΔΕ (βλ. ΝΣΚ 594/1974 Δ6, 423, για τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 998 Κ.Πολ.Δ., ομοίως Μπρίνια Διοικ. Εκτέλ. σελ. 320, Παπαχρήστου εκδ. 2η σελ. 366).

2. Η απαγόρευση που εισάγει η ανωτέρω διάταξη, λόγω της γενικότητάς της, εκτείνεται σε κάθε πράξη εκτελέσεως, επομένως και στις αναφερόμενες στο ερώτημα.

3. Εξάλλου εκτός από τα πλοία και τα αεροσκάφη (εδαφ. 2) άλλα περιουσιακά αντικείμενα ή κατηγορία τους (ακίνητα ή κινητά) δεν εξαιρούνται της απαγορεύσεως αυτής. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω στα σκέλη του ερωτήματος υπ' αριθ. 1, 2, 3 αρμόζει καταφατική απάντηση.

4. Η κρίσιμη διάταξη απαγορεύει τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξεως εκτελέσεως κατά το μήνα Αύγουστο, ενώ η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 998 του Κ.Πολ.Δ. απαγορεύει τη διενέργεια πλειστηριασμού ακινήτου πριν ή παρέλθουν 40 ημέρες από της ημέρας της κατασχέσεως ως και από 1 Αυγούστου μέχρι και της 15 Σεπτεμβρίου.
Από την παραβολή των διατάξεων αυτών προκύπτει η μεταξύ τους σχέση αντιστοίχως γενικής προς ειδική.
Συνεπώς η πρώτη δεν τροποποίησε τη δεύτερη και στο τέταρτο σκέλος του ερωτήματος αρμόζει αρνητική απάντηση.

5. Η παράβαση της ανωτέρω απαγορεύσεως (άρθρου 940 Α εδ. 1) έχει ως συνέπεια την ακυρότητα των ενεργηθεισών πράξεων εκτελέσεως, (βλ. Μπρίνια Αναγκ. Εκτελ. Β' Εκδ. σελ. 819), εφόσον όμως συντρέχει και το στοιχείο της βλάβης του οφειλέτη (άρθρα 89 και 75 ΚΕΔΕ).

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης