1106171/714/0015/20/12/2007

Τρόπος τήρησης βιβλίου αποθήκης λιανοπωλητών ή κατά κύριο λόγο λιανοπωλητών.Σχόλια:


20 Δεκ 2007

Taxheaven.gr
Αρ. Πρωτ.: 1106171/714/0015/20/12/2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1106171/714/0015/20/12/2007

ΘΕΜΑ: Τρόπος τήρησης βιβλίου αποθήκης λιανοπωλητών ή κατά κύριο λόγο λιανοπωλητών.

Απαντώντας στην από 5.11.2007 τηλεομοιοτυπία σας αναφορικά με το θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

    1.     Με τις διατάξεις της παραγράφου  1 της 1102585/676/0015/ΠΟΛ.1123/ 25.10.2007 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ορίζεται ότι οι επιχειρήσεις που διαθέτουν τα είδη τους λιανικά ή κατά κύριο λόγο λιανικά για τις διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από 1.7.2007 και στο εξής και για τα είδη των οποίων η αξία κτήσης είναι μέχρι δεκαπέντε (15) ευρώ τηρούν το βιβλίο αποθήκης κατά την εξαγωγή για μεν τις χονδρικές πωλήσεις κατΆ είδος, ποσότητα και αξία με βάση τα στοιχεία που εκδίδονται, για δε τις λιανικές πωλήσεις κατΆ είδος, ποσότητα και αξία με βάση την απογραφή στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου.    Στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου η τιμή κτήσης ορισμένων από τα πιο πάνω είδη αυξηθεί πάνω από το ως άνω όριο, η αύξηση αυτή δεν δημιουργεί άλλες υποχρεώσεις για τα συγκεκριμένα είδη μόνο κατά τη διάρκεια αυτής της διαχειριστικής περιόδου.
    2.      Από τις πιο πάνω διατάξεις προκύπτει ότι οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις για τις διαχειριστικές χρήσεις που αρχίζουν από 1.7.2007 και στο εξής και για τα συγκεκριμένα είδη (αξίας κτήσης μέχρι 15 ευρώ) τηρούν το βιβλίο αποθήκης κατά την εξαγωγή ως εξής:
    α) Για τις χονδρικές πωλήσεις κατ΄ είδος, ποσότητα και αξία με βάση τα στοιχεία που εκδίδονται.
    β) Για τις λιανικές πωλήσεις κατ΄ είδος και ποσότητα με βάση την απογραφή στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου. Η συνολική αξία των λιανικών πωλήσεων της περίπτωσης αυτής αναγράφεται, με βάση τα υπόλοιπα των λογαριασμών της γενικής λογιστικής, στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου σε ιδιαίτερη μερίδα του βιβλίου αποθήκης.
    Με τον ανωτέρω τρόπο είναι εφικτή η συμφωνία της συνολικής αξίας πωλήσεων που προκύπτει από τα  λογιστικά βιβλία με τη συνολική αξία πωλήσεων που προκύπτει από το βιβλίο αποθήκης.


Taxheaven.gr